12 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 3

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 12 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Hiệu điện anot catot ống Rơnghen 150 kV Bước sóng ngắn tia X mà ống phát : A 7,55 pm B 6,93 pm C 8,64 pm D 8,28 pm Câu Điều sau nói tạo thành vạch dãy Laiman quang phổ nguyên tử hiđrô? A Các vạch dãy Laiman tạo thành êlectrơn chuyển từ quỹ đạo bên ngồi quỹ đạo L B Theo quy ước thông thường, vạch số ứng với chuyển êlectrôn từ quỹ đạo L quỹ đạo K C Các vạch dãy Laiman xếp cách liên tục, chúng ranh giới rõ rệt D A, B C Câu Giới hạn quang điện kim loại là: A Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện B Bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện C Công nhỏ dùng để bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại D Công lớn dùng để bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại Câu Phát biểu sau sai nói động ban đầu cực đại êlectron quang điện A Động ban đầu cực đại êlectron quang điện khơng phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích B Động ban đầu cực đại êlectron quang điện phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích C Động ban đầu cực đại êlectron quang điện không phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt D Động ban đầu cực đại êlectron quang điện phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt Câu Phát biểu sau khơng nói tượng quang dẫn: A Hiện tượng giải phòng electron liên kết thành electron dẫn gọi tượng quang điện bên B Có thể gây tượng quang dẫn với ánh sáng kích thích có bước sóng dài giới hạn quan dẫn C Mỗi phôtôn bị hấp thụ giải phóng electron liên kết thành electron tự gọi electron dẫn D Một lợi tượng quang dẫn ánh sáng kích khơng cần phải có bước sóng ngắn Câu Gọi λ1 λ2 bước sóng vạch quang phổ thứ thứ hai dãy Lai man Gọi λα bước sóng vạch Hα dãy Banme Xác định mối liên hệ λα, λ1, λ2 A 1/λα = 1/λ1 + 1/λ2 B 1/λα = 1/λ1 - 1/λ2 C 1/λα = 1/λ2 - 1/λ1 D λα = λ1 + λ2 Câu Chọn phát biểu Đúng trạng thái dừng, nguyên tử A không xạ không hấp thụ lượng B Khơng xạ hấp thụ lượng C khơng hấp thụ, xạ lượng D Vẫn hấp thụ xạ lượng Câu Bước sóng vạch quang phổ dãy Laiman λ0 = 122 nm, vạch Hα dãy Banme λ = 656 nm Bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman A 10,287 nm B 102,87 nm C 20,567 nm D 205,67 nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Chọn câu trả lời Muốn chất phát quang ánh sáng khả kiến có bước sóng λ lúc chiếu sáng thì: A Phải kích thích ánh sáng có bước sóng λ B Phải kích thích ánh sáng có bước sóng nhỏ λ C Phải kích thích ánh sáng có bước sóng lớn λ D Phải kích thích tia hồng ngoại Câu 10 Phát biểu sau sai nói quang phổ nguyên tử hiđrô: A Quang phổ nguyên tử hiđrô quang phổ vạch B Dãy Lyman bao gồm vạch phổ, electron trạng thái chuyển trạng thái K C Dãy Balmer bao gồm vạch phổ, electron trạng thái (n > 2) chuyển trạng thái L D Bất kì phơtơn phát từ ngun tử hiđrơ thuộc vào ba dãy phổ: Lyman, Bakmer, Paschen Câu 11 Các vạch dãy Banme tạo thành êlectrôn nguyên tử hyđrô chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo A L B N C M D K Câu 12 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,6 μm chiếu sáng ánh sáng có bước sóng 0,3 μm quang electron có vận tốc ban đầu cực đại v (m/s) Để quang electron có vận tốc ban đầu cực đại 2v (m/s), phải chiếu kim loại ánh sáng có bước sóng (Cho h= 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s): A 0,12 μm B 0,24 μm C 0,28 μm D 0,21 μm Câu 13 Muốn quang phổ vạch nguyên tử Hidro có ba vạch nhìn thấy phải kích thích nguyên tử Hidro đến mức lượng ứng với quỹ đạo electron: A M B N C O D P Câu 14 Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm phát photon s, công suất phát xạ đèn 10 W: A 1,2.1019 hạt/s B 6.1019 hạt/s C 4,5.1019 hạt/s D 3.1019 hạt/s Câu 15 Một ống Cu-lit-giơ có cơng suất trung bình 100 W, điện áp hiệu dụng đặt anơt catơt có giá trị 10 kV Cường độ dòng điện trung bình ống: A 10 A B 0,02 A C 0,01 A D ≈7,1 mA Câu 16 Theo tiên đề Bo cấu tạo nguyên tử, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng (En) sang trạng thái dừng có lượng (Em) thấp phát phơtơn có lượng bằng: A (En - Em) B (En + Em) C Em D En Câu 17 Sự huỳnh quang là: A Sự phát quang có thời gian phát quang nhỏ 10-6 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Sự phát quang có thời gian phát quang lớn 10-6 s C Sự phát quang có thời gian phát quang nhỏ 0,01 μs D Sự phát quang có thời gian phát quang từ μs trở lên Câu 18 Khi chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 λ2 với λ2 = 2λ1 vào kim loại tỉ số động ban đầu cực đại quang electron bứt khỏi kim loại Giới hạn quang điện kim loại λ0 Tính tỉ số: λ0/λ1 A 16/9 B C 8/7 D 16/7 Câu 19 Ngun tử hiđrơ trạng thái kích thích ứng với quỹ đạo N Tổng số vạch quang phổ mà nguyên tử phát là: A B C D Câu 20 Người ta chiếu hai xạ vào bề mặt kim loại có cơng eV Năng lượng phơtơn hai xạ 2,5 eV 3,5 eV tương ứng Tỉ số động cực đại êlectron quang điện hai lần chiếu là: A 1: B : C : D 1: Câu 21 Tìm kết luận sai thuyết lượng tử ánh sáng: A Ta có cảm giác chùm liên tục lượng phơtơn lớn B Mỗi phần mang lượng hoàn toàn xác định gọi lượng tử lượng C Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng D Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục, mà thành phần riêng biệt, đứt quãng Câu 22 Bước sóng vạch quanh phổ thứ dãy Laiman 122 nm, bước sóng vạch quang phổ thứ thứ hai dãy Banme 0,656 μm 0,4860 μm Bước sóng vạch thứ ba dãy Laiman là: A 0,0224 μm B 0,4324 μm C 0,0975 μm D 0,3672 μm Câu 23 Vận tốc electron đập vào đối catốt ống tạo tia X 45000 km/s Biết khối lượng độ lớn điện tích electron me = 9,1.10-31 kg e = 1,6.10-19 C Để tăng vận tốc thêm 5000 km/s phải tăng hiệu điện đặt vào ống thêm: A 13 kV B 5800 V C 1300 V D 7100 V Câu 24 Một nhơm có cơng electron 3,74 eV Khi chiếu vào nhôm xạ 0,085 μm hướng quang electron dọc theo đường sức điện trường có hướng trùng với hướng chuyển động electron Nếu cường độ điện trường có độ lớn E =1500 V/m quãng đường tối đa electron là: A 7,25 dm B 0,725 mm C 7,25 mm D 72,5 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Biết số Plăng h=6,625.10-34 J.s độ lớn cảu điện tích nguyên tố 1,6.10-19 C.Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có lượng -3,407 eV nguyên tử phát xạ có tần số: A 2,571.1013 Hz B 4,5721014 Hz C 3,8791014 Hz D 6,5421012 Hz Câu 26 Chiếu chùm xạ có bước sóng λ vào bề mặt nhơm có giới hạn quang điện 0,36 μm Hiện tượng quang điện không xảy λ A 0,28 μm B 0,30 μm C 0,24 μm D 0,42 μm Câu 27 Các vạch quang phổ hiđrô thuộc dãy Laiman chủ yếu nằm vùng xạ ? A Ánh sáng nhìn thấy B Tử ngoại C Hồng ngoại D Đỏ Câu 28 Trong quang phổ vạch hiđrơ (quang phổ hiđrơ), bước sóng vạch thứ dãy Laiman ứng với chuyển êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L quỹ đạo K 0,1217 μm, vạch thứ dãy Banme ứng với chuyển M → L 0,6563 μm Bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman ứng với chuyển M → K bằng: A 0,1027 μm B 0,5346 μm C 0,7780 μm D 0,3890 μm Câu 29 Chiếu xạ điện từ vào vônfram, biết êlêctrôn quang điện không bị lệch bay vào vùng khơng gian có điện trường từ trường hướng vng góc với Cường độ điện trường E=10 (kV/m), cảm ứng từ có độ lớn B=10 (mT) cơng êlêctrơn khỏi bề mặt vơnfram A=7,2.10-19 J.Bước sóng xạ la A 0,17 μm B 0,22 μm C 0,2 μm D 0,12 μm Câu 30 Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL εT thì: A εT > εL > eĐ B εT > εĐ > eL C εĐ > εL > eT D εL > εT > eĐ ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Bước sóng ngắn : Câu 2: B A Sai, quỹ đạo K B Đúng C Sai, có ranh giới vùng cấm D Sai Câu 3: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giới hạn quang điện kim loại bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện Câu 4: C A Đúng B Đúng C Sai, phụ thuộc vào cơng D Đúng Câu 5: B Câu 6: C Ta có  ứng với 3-2 λ1 ứng với 2-1 λ2ứng với 3-1 Câu 7: A Ở trạng thái dừng, nguyên tử không xạ không hấp thụ lượng Câu 8: B Bươc sóng thứ dãy Laiman Ta có : Câu 9: B Muốn chất phát quang ánh sáng khả kiến có bước sóng λ lúc chiếu sáng phải kích thích ánh sáng có bước sóng nhỏ λ Câu 10: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, thuộc dãy khác mà chưa đc kể tên Câu 11: A Các vạch dãy Banme tạo thành êlectrôn nguyên tử hyđrô chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo L (n = 2) Câu 12: A Ta có ban đầu : =>Khi vận tốc Câu 13: C Chỉ có vạch nhìn thấy =>Có vạch Ban-me : 3-2, 4-2, 5-2 =>Quỹ đạo O Câu 14: D Ta có =>Số hạt giây : hạt Câu 15: C Cường đọ dòng điện trung bình ống : Câu 16: A Photon phát có lượng Câu 17: C Sự huỳnh quang phát quang có thời gian phát quang nhỏ 0,01μs Câu 18: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Nhân với vế bên trừ Câu 19: A Quỹ đạo N ứng với n = =>Có vạch quang phổ Câu 20: A3 Ta có động cực đại xạ đầu 0.5 eV Động cực đại xạ thứ 1.5 eV Câu 21: A A Sai ta có cảm giác chùm sáng liên tục số lượng phơtơn chùm sáng dù yếu lớn Câu 22: C Bươc sóng thứ dãy Laiman Ta có : Câu 23: C Ta có ban đầu Lúc sau =>Tăng 1300 V Câu 24: C Ta có cơng điện trường : Câu 25: B Ta có:hf=hc\λ=(E2-E1) =>λ=hc\(E2-E1)=1,893x1,6.10-19\6,625.10-34=4,5721014Hz Câu 26: D Hiện tượng không xảy Câu 27: B Các vạch quang phổ hiđrô thuộc dãy Laiman chủ yếu nằm vùng xạ tử ngoại, có vạch nhìn thấ Câu 28: A Ta có : Câu 29: A electron khơng bị lệch bay nên chịu tác dụng hệ lực cân với Tức lưc Lorentz cân với lực điện: Mặt khác: Câu 30: A Ta có bước sóng nhỏ dần theo thứ tự đỏ > lục > tím ... phần mang lượng hồn tồn xác định gọi lượng tử lượng C Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng D Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp... vơnfram A=7,2.10-19 J.Bước sóng xạ la A 0,17 μm B 0,22 μm C 0,2 μm D 0 ,12 μm Câu 30 Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL εT thì: A εT > εL > eĐ B εT > εĐ > eL C εĐ > εL >... Hotline : 096.79.79 .36 9 Câu Chọn câu trả lời Muốn chất phát quang ánh sáng khả kiến có bước sóng λ lúc chiếu sáng thì: A Phải kích thích ánh sáng có bước sóng λ B Phải kích thích ánh sáng có bước sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 3 , 12 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay