24 ôn tập sóng cơ học đề 2

11 42 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 24 - Ơn tập Sóng học - Đề Câu Một sóng truyền mặt biển bước sóng λ = m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động lệch pha 90o là: A 0,75 m B 1,5 m C m D Một giá trị khác Câu Một người đứng cách nguồn âm khoảng r Khi 60 m lại gần nguồn thấy cường độ âm tăng gấp Giá trị r : A 71 m B 1,42 km C 142 m D 124 m Câu Chọn phát biểu miền nghe tai người? A Miền nghe phụ thuộc vào biên độ tần số sóng âm B Miền nghe miền giới hạn ngưỡng nghe ngưỡng đau C Miền nghe mức cường độ từ đến 130 dB D Cả ba phát biểu Câu Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt cách cm Sóng hai nguồn tạo bước sóng cm Trên S1S2 quan sát số cực đại giao thoa là: A B C D Câu Nguồn sóng O dao động với tần số 10 Hz , dao động truyền với vận tốc 0,4 m/s phương Oy phương điểm P Q theo thứ tự PQ = 15 cm Cho biên độ a = cm biên độ không thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P li độ cm li độ Q là: A cm B - cm C D cm Câu Chọn phương án SAI A Nguồn nhạc âm nguồn phát âm tính tuần hồn gây cảm giác dễ chịu cho người nghe B hai loại nguồn nhạc âm nguyên tắc phát âm khác nhau, loại dây đàn, loại khác cột khí sáo kèn C Mỗi loại đàn bầu đàn hình dạng định, đóng vai trò hộp cộng hưởng D Khi người ta thổi kèn cột khơng khí thân kèn dao động với tần số âm hình sin Câu Người ta thực sóng dừng sợi dây dài 1,2 m, rung với tần số 10 Hz vận tốc truyền sóng dây m/s Số bụng sóng dây (hai đầu dây hai nút) là: A bụng B bụng C bụng D bụng Câu Cảm giác âm “to” hay “nhỏ” mà tai người cảm nhận đặc trưng vật lí âm định? A Cường độ âm B Tần số âm C Cường độ âm tần số âm D Mức cường độ âm tần số âm Câu Âm sắc đặc trưng sinh lí âm giúp ta phân biệt âm nguồn khác phát Âm sắc liên quan mật thiết với: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Tần số âm B Cường độ âm C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động âm Câu 10 Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau không thay đổi: A Vận tốc B Tần số C Bước sóng D Năng lượng Câu 11 Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, người ta dùng nguồn dao động tần số 100 Hz đo khoảng cách hai gợn sóng liên tiếp nằm đường nối hai tâm dao động mm Bước sóng sóng mặt nước ? A λ= mm B λ= mm C λ= mm D λ= mm Câu 12 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 dao động với tần số 15 Hz Vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s Với điểm M khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực đại ? A d1 = 25 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 21 cm C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d1 = 20 cm d2 = 25 cm Câu 13 Nhận xét trình lan truyền sóng học sai ? A Là trình truyền lượng B Là trình truyền dao động môi trường vật chất theo thời gian C Là tình lan truyền pha dao động D Là trình lan truyền phần tử vật chất không gian theo thời gian Câu 14 Điều sau sai Q trình truyền sóng trình truyền A phần tử vật chất B trạng thái dao động C lượng D dao động Câu 15 Trong tượng giao thoa sóng học, nguồn A,B biên độ mm, pha, chu kì 0,2 giây, tốc độ truyền sóng m/s Coi biên độ sóng khơng đổi trình lan truyền Điểm M cách A 18 cm, cách B 28 cm, biên độ dao động bằng: A mm B 1,4 mm C 1,7 mm D Câu 16 Một nguồn sóng dao động với biên độ không đổi, tần số dao động 100 Hz Hai điểm MN= 0,5 m gần phương truyền sóng ln dao động vng pha với Vận tốc truyền sóng là: A 50 m/s B 200 m/s C 150 m/s D 100 m/s Câu 17 Một sóng học lan truyền từ O theo phương Oy với vận tốc v = 40 cm/s Năng lượng sóng bảo toàn truyền Dao động điểm dạng: x = 4cos(0,5πt) cm Biết li độ dao động M thời điểm t cm Li độ điểm M sau thời điểm s A – cm B cm C cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D – cm Câu 18 Chu kì âm giá trị sau mà tai người nghe được? A T = 6,25.10-5 s B T = 6,25.10-4 s C T = 6,25.10-3 s D T = 625.10-3 s Câu 19 Phương trình sóng ngang truyền sợi dây dài u = 6cos(4πt + 0,02πx) (cm) Biên độ, chu kỳ sóng, bước sóng sóng : A cm ; 0,5 s ; 100 cm B cm ; 0,2 s ; 100 cm C cm ; 0,5 s ; 20 cm D cm ; 0,5 s ; 100 cm Câu 20 Một sóng âm dạng hình cầu phát từ nguồn điểm cơng suất 1W Lấy π = 3,14 giả sử môi trường không hấp thụ âm Tại điểm cách nguồn m cường độ âm bằng: A 0,8 W/m2 B 0,08 W/m2 C 0,04 W/m2 D 0,4 W/m2 Câu 21 Hai nguồn song kết hợp S1 S2 mặt chất lỏng cách 18(cm), dao động pha, biên độ với tần số 20 (Hz) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,2 (m/s) Hỏi S1 S2 điểm dao động với biên độ cực tiểu? A B C D 11 Câu 22 Điều sau sai nói đặc trưng sinh lí sóng âm? A Âm sắc âm phụ thuộc vào thành phần cấu tạo âm B Cường độ âm lớn cho ta cảm giác âm nghe thấy to C Độ cao âm tăng biên độ dao động sóng âm tăng D Độ cao âm tăng tần số dao động sóng âm tăng Câu 23 Sóng truyền từ A đến M cách A đoạn 4,5 cm, với bước sóng λ = cm Hỏi dao động sóng M tính chất sau đây? A Chậm pha sóng A góc 3π/2 B Sớm pha sóng góc 3π/2 C Cùng pha với sóng A D Ngược pha với sóng A Câu 24 Dây AB dài 15 cm đầu B cố định Đầu A nguồn dao động hình sin với tần số 10 Hz nút Vận tốc truyền sóng dây v = 50 cm/s Hỏi dây sóng dừng hay khơng? Nếu tính số nút số bụng nhìn thấy? A sóng dừng, số bụng 6, số nút B Khơng sóng dừng C sóng dừng, số bụng 7, số nút D sóng dừng, số bụng 6, số nút Câu 25 Một ống sáo dài 80 cm, hở hai đầu, tạo sóng đứng ống sáo với âm cực đại hai đầu ống, khoảng ống sáo hai nút sóng Bước sóng âm là: A λ = 20 cm B λ = 40 cm C λ = 80 cm D λ = 160 cm Câu 26 Một điểm O mặt nước dao động với tần số 20 Hz, vận tốc truyền sóng mặt nước thay đổi từ 0,8 m/s đến m/s Trên mặt nước hai điểm A B cách 10 cm phương truyền sóng ln ln dao dộng ngược pha Bước sóng mặt nước là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A cm B 16 cm C 25 cm D cm Câu 27 Một sóng âm lan truyền khơng khí với vận tốc 350 m/s,có bước sóng 70 cm Tần số sóng là: A 5000 Hz B 2000 Hz C 50 Hz D 500 Hz Câu 28 Cường độ âm xác định bởi: A Áp suất điểm mơi trường sóng âm truyền qua B Năng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích vng góc với phương truyền âm đơn vị thời gian C Bình phương biên độ âm điểm mơi trường sóng âm truyền qua D Cả A, B, C Câu 29 Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f = 40 Hz Người ta thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khống d = 20 cm ln dao động ngược pha Biết vận tốc truyền sóng nằm khống từ m/s đến m/s Vận tốc là: A 3,5 m/s B 4,2 m/s C m/s D 3,2 m/s Câu 30 Sợi dây AB dài m đầu A, B cố định rung với tần số f, tốc độ truyền sóng dây 50 m/s sợi dây ta quan sát bó sóng, với A, B nút Tần số dao động dây là: A 50 Hz B 25 Hz C 12,5Hz D 100 Hz Câu 31 Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s Phương trình sóng điểm O phương truyền là: u0 = 2sin(2πt) cm Phương trình sóng điểm M nằm trước O cách O đoạn 10 cm là: A uM = 2cos(2πt) cm B uM = 2cos(2πt - π/2) cm C uM = 2cos (2πt + π/4) cm D uM = 2cos (2πt - π/4) cm Câu 32 Phát biểu sau đúng? A Âm tần số lớn tai ta cảm giác âm "to" B Âm "to" hay "nhỏ" phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm C Âm cường độ lớn tai ta cảm giác âm "to" D Âm cường độ nhỏ tai ta cảm giác âm "bé" Câu 33 Đầu A sợi dây đàn hồi dài dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T = 10 s Biết vận tốc truyền sóng dây v = 0,2 m/s Khoảng cách hai điểm gần dao động ngược pha là: A 2.5 m B m C 1.5 m D m Câu 34 Sóng dọc: A truyền chất rắn B truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C không truyền chất rắn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D sóng phương dao động phần tử vật chất môi trường hướng theo phương thẳng đứng Câu 35 Trên mặt chất lỏng hai tâm dao động S1, S2 dao động phương theo phương trình u = 4cos(100πt) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 0,8 m/s Biết khoảng cách S1S2 = 12 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại S1S2 : A 15 điểm B 21 điểm C 23 điểm D Một giá trị khác Câu 36 Một người chơi đàn ghita bấm dây để dây chiều dài 0.24 m 0.2 m phát âm tần số tương ứng tần số họa âm bậc n n+1 phát không bấm dây Chiều dài ban đầu dây đàn ghita là: A m B 0.8 m C 1.2 m D 1.6 m Câu 37 Một nguồn sóng tới O phương trình u0 = asin(10πt) truyền theo phương Ox đến điểm M cách O đoạn x phương trình u = asin(10πt - 4x), x (m) Vận tốc truyền sóng là: A 9,14 m/s B 8,85 m/s C 7,85 m/s D 7,14 m/s Câu 38 Tại điểm A B cách 49 cm mặt chất lỏng nguồn phát dao động theo phương thẳng đứng với phương trình 5cos(100πt) mm 5cos(100πt + 3π/4) mm Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng m/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Số điểm dao động với biên độ cực đại (không kể A, B) là: A 22 B 24 C 26 D 28 Câu 39 Một nguồn âm xem nguồn điểm, phát âm môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm Ngưỡng nghe âm I0=10-12 W/m2 Tại điểm A ta đo mức cường độ âm L = 70 dB Cường độ âm I A giá trị A 70 W/m2 B 10-7 W/m2 C 107 W/m2 D 10-5 W/m2 Câu 40 Yếu tố đặc trưng sinh lí sóng âm: A Biên độ B Năng lượng C Âm sắc D Cường đọ âm Câu 41 Một đàn dài 60 cm phát âm tần số 100 Hz Quan sát dây đàn, người ta thấy nút (gồm hai nút hai đầu dây) bụng Tính bước sóng vận tốc truyền sóng dây A cm 40 m/s B 0.4 m 40 m/s C dm 400 m/s D Một đáp án khác Câu 42 Một lắc lò xo dao động thẳng đứng.Vật khối lượng m = 0,2 kg.Trong 20 s lắc thực 50 dao động.Khi vật khơng dao động ,quay lò xo quanh trục thẳng đứng qua điểm treo vật đầu trên.Vật vạch đường tròn nằm ngang hợp với trục lò xo góc 450.Tính chiều dài lò xo số vòng quay phút Lò xo chiều dài tự nhiên l0 = 36 cm g = 10 = π2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A l = 38,9 cm; n = 61,3 vòng/ phút B l = 53,2 cm; n = 50 vòng/ phút C l = 41,7 cm; n = 55,2 vòng/ phút D l = 42,6 cm; n = 59,1 vòng/ phút Câu 43 Vận tốc truyền sóng tăng dần truyền qua môi trường A Rắn, khí lỏng B Khí, rắn lỏng C Khí, lỏng rắn D Rắn, lỏng khí Câu 44 Một nguồn âm O (coi nguồn điểm) công suất 4π (mW) Giả sử nguồn âm môi trường đẳng hướng, bỏ qua hấp thụ âm phản xạ âm môi trường Cho biết ngưỡng nghe ngưỡng đau âm 10-11 (W/m2) 10-3 (W/m2) Để nghe âm mà khơng cảm giác đau phải đứng phạm vi trước O? A m - 10000 m B m - 1000 m C 10 m - 1000 m D 10 m - 10000 m Câu 45 Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tần số 15 Hz ln dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A B C D 11 Câu 46 Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S1,S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6 cm Vận tốc truyền sóng nước 1,2 m/s gợn sóng khoảng S1 S2 ? A 17 gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D gợn sóng Câu 47 Một người quan sát mặt hồ thấy khoảng cách sóng liên tiếp m sóng qua trước mặt s Vận tốc truyền sóng mặt nước A 1,25 m/s B m/s C 3,2 m/s D 2,5 m/s Câu 48 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước ,hai nguồn kết hợp A B cách 13 cm phương trình dao động u = acos40πt,vận tốc truyền sóng mặt nước 80 cm/s.Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB là: A B C D Câu 49 Trong tượng giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 tần số f = 25 Hz cách 10 cm Trên đoạn S1S2 10 điểm dao động với biên độ cực đại, chia đoạn thành đoạn mà hai đoạn gần nguồn nửa đoạn lại Tốc độ truyền sóng mơi trường là: A 50 cm/s B 100 cm/s C 25 cm/s D 45,6 cm/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 50 Vận tốc truyền sóng dây đàn v = √(F/µ), F lực căng dây, m khối lượng đơn vị dài dây Một dây đàn thép đường kính tiết diện 0,4 mm, chiều dài l= 50 cm, khối lượng riêng của thép 7800 kg/m3 Lực căng dây để âm mà phát nốt tần số 256 Hz là: A 23,9 N B 64,2 N C 32,7 N D 128 N ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Khoảng cách điểm gần phương truyền sóng lệch pha 90^o Câu 2: C Áp dụng cơng thức tính cường độ âm khơng gian : P công suất nguồn âm Câu 3: D Miền nghe dc tai người từ ngưỡng nghe đến ngữơng đau, miền nghe dc phụ thuộc vào tần số vá biên độ sóng âm Câu 4: C dao động pha Số cực đại giao thoa : =>Có giá trị thỏa mãn Câu 5: C Q chậm pha P góc Vậy P li độ cm li độ Q cm vuông pha Câu 6: D A Đúng B ĐÚng C Đúng D Sai, người ta thổi kèn cột khơng khí thân kèn dao động với nhiều tần số âm khác nhau, ta quan sát đồ thị âm để thấy rõ điều Câu 7: B λ = v.T = v/f = 0,4m => Trên sợi dây dài 1,2m bước sóng Với hai đầu dây hai nút bước sóng bụng => bước sóng bụng Câu 8: D Câu 9: D Âm sắc liên quan mật thiết đến đồ thị dao động âm Câu 10: B Mỗi sóng đại lượng không thay đổi truyền tần số Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: C Khoảng cách gợi lồi gần đường nối tâm Câu 12: B Ở đáp án B thỏa mãn Câu 13: D Trong q trình truyền sóng xảy trình truyền pha dao động trình truyền lượng Các phần tử vật chất khơng gian dao động điều hòa quanh VỊ TRÍ CÂN BẰNG nên chúng khơng lan truyền không gian theo thời gian Câu 14: A Trong q trình chuyển sóng phần tử vật chất dao động chỗ Câu 15: D M điểm cực tiểu Câu 16: B Hai điểm MN = 0,5 m gần phương truyền sóng ln dao động vuông pha với Câu 17: D 6s = 1,5 T Sau 1,5 chu kì vật chắc vị trí đối xứng với vị trí cũ Câu 18: D s ứng với f = 1.6 Hz, tai người nghe thấy đc Câu 19: A Biên độ sóng cm Chu kì sóng Câu 20: B Tại điểm cách nguồn 1m cường độ âm : Câu 21: B Câu 22: C A Đúng B Đúng C Sai độ cao âm tăng tần số âm tăng (khơng tuyến tính) D ĐÚng Câu 23: A Sóng dao động M chậm pha sóng A góc Câu 24: A mà B cố định nên sóng dừng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Số bụng (có bó sóng) nút kể A, B Câu 25: C Ống hở hai đầu, nút sóng Câu 26: A điểm phương truyền sóng ln dao dộng ngược pha cách 10 cm Câu 27: D (Nên nhớ đổi đơn vị) Câu 28: B Cường độ âm xác định bới lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích vng góc với phương truyền âm đơn vị thời gian Câu 29: D điểm nằm khoảng d = 20 cm phương truyền sóng ln giao động ngược pha Câu 30: B Trên sợi dây sóng Câu 31: A Phương trình sóng O: Phương trình sóng điểm M nằm trước O cách O đoạn 10 cm là: Câu 32: B Độ to âm phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm Câu 33: D Khoảng cách điểm gần dao động ngược pha Câu 34: B Sóng dọc truyền chất rắn, lỏng chất khí Câu 35: A =>Có giá trị thỏa mãn Câu 36: C Câu 37: C Câu 38: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Số điểm dao dộng với biên đọ cực đại khoảng AB : =>Có 24 điểm thỏa mãn Câu 39: D Ta Câu 40: C Câu 41: B Trên dây người ta thấy bụng =>có bó sóng Câu 42: C Chu kỳ dao đông: T = 20/50 = 0.4s Các lực tác dụng lên vật quay lò xo Trọng lực Lực đàn hồi Vật vạch đường tròn nằm ngang hợp với trục lò xo góc Do chiều dài lò xo lò xo quay Gọi w tốc độ quay CĐ quay ta Câu 43: C Nhìn chung vận tốc truyền sóng tăng mật độ vật chất tăng Câu 44: A Muốn nghe âm khơng cảm giác đau Câu 45: A giá trị thỏa mãn Câu 46: C 15 gợn sóng Câu 47: A Ta khoảng cách hai sóng liên tiếp nen ta Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mặt khác sóng qua trước mặt 8s nên Vận tốc truyền sóng mặt nước: Câu 48: A Số điểm dao dộng với biên độ cực đại điểm AB -13 < 4k < 13 =>Có điểm thỏa mãn Câu 49: A Khoảng cách điểm cực đại liên tiếp đoạn thẳng nối nguồn là: =>Khoảng cách nguồn Câu 50: B Ta khối lượng dây: Mật độ dài: Vì đàn đầu cố định nên tần số âm là: Lực căng dây ... tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s Với điểm M có khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực đại ? A d1 = 25 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 21 cm C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d1 = 20 cm d2 = 25 cm Câu... là: u0 = 2sin (2 t) cm Phương trình sóng điểm M nằm trước O cách O đoạn 10 cm là: A uM = 2cos (2 t) cm B uM = 2cos (2 t - π /2) cm C uM = 2cos (2 t + π/4) cm D uM = 2cos (2 t - π/4) cm Câu 32 Phát... 3π/4) mm Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng m/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Số điểm dao động với biên độ cực đại (không kể A, B) là: A 22 B 24 C 26 D 28 Câu 39 Một nguồn âm xem
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 ôn tập sóng cơ học đề 2 , 24 ôn tập sóng cơ học đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay