12 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 2

11 16 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 12 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu 1: Mạch dao động LC lí tưởng có L = 5,0 μH C = 8,0 nF Tại thời điểm t1 (s), tụ điệnđiện tích q = 2,4.10-8 C phóng điện Lấy π = 3,14 Tại thời điểm t2 = t1 + 3,14.10-6 (s), hiệu điện hai tụ A − 3,0 V B + 3,6 V C + 4,2 V D − 4,8 v Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 2,0 μH, C = 8,0 μF Cường độ dòng điện cực đại chạy cuộn cảm Io = 1,0 A Chọn gốc thời gian t = lúc cường độ dòng điện mạch có giá trị i = Io/2 điện tích q tụ điện có giá trị dương Biết i = dq/dt Điện tích q phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức A q = 4cos(2,5.105 t – π/6) μC B q = 4cos(2,5.105t + π/6) μC C q = 4cos(2,5.105t – 5π/6) μC D q = 4cos(2,5.105t + 5π/6) μC Câu 3: Nối hai đầu cuộn dây mạch dao động LC lý tưởng với nguồn điện khơng đổi có suất điện động E điện trở r = Ω Sau dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt nguồn khỏi mạch, mạch có dao động điện từ tự với tần số góc ω = 2.106 rad/s Biết rằng, q trình dao động điện tích tụ đạt giá trị cực đại 4.10-6 C Giá trị E A 8,0 V B 12 V C 16 V D 4,0 V Câu 4: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 μH tụ điện có C = 3000pF Điện trở mạch dao độngĐể trì dao động điện từ mạch với hiệu điện cực đại tụ điện 6V phải cung cấp cho mạch lượng điện có cơng suất: A 1,8 W B 1,8 mW C 0,18 W D 5,5 mW Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10-4s Thời gian ngắn để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến phóng điện hết là: A 3.10-4 s B 1,5.10-4 s C 6.10-4 s D 12.10-4 s Câu 6: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 6μH tụ điệnđiện dung 0,6(μF) Lấy π2 = 10 Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện tụ cực đại U0 đến lúc hiệu điện tụ có giá trị u = +U0/2? A 2μs B 3μs Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 12μs D 1μs Câu 7: Trong mạch dao độngdao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường có giá trị cực đại giảm nửa 1,5.10-4 s Thời gian ngắn để điện tích tụ có giá trị cực đại giảm nửa là: A 3.10-4 s B 12.10-4 s C 6.10-4 s D 2.10-4 s Câu 8: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ C Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 nF đến 170 nF, nhờ mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ đến 3λ Điện dung C0 có giá trị là: A 30 nF B 15 nF C 20 nF D 10 nF Câu 9: Trong mạch dao độngdao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ q0 Khi dòng điện có giá trị i điện tích tụ q, tần số góc dao động riêng mạch là: i A   q02  q B   C   D   2i q  q2 q02  q 2i q02  q i mH tụ xoay có điện 108 dung biến thiên theo góc xoay: C =  + 30 (pF) Góc xoay  thay đổi từ đến 180o Mạch thu sóng điện từ có bước sóng 15m góc xoay  A 82,5o B 36,5o C 37,5o D 35,5o Câu 11: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn hai lần liên tiếp lượng từ trường ba lần lượng điện trường 10-4s Thời gian ba lần liên tiếp dòng điện mạch có giá trị lớn A 3.10-4s B 9.10-4s C 6.10-4s Câu 10: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2.10-4s Câu 12: Cho cuộn cảm L hai tụ điện C-1, C2 (với C-1 < C2) Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc nối tiếp tần số dao động mạch 100 MHz, mạch gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc song song tần số dao động mạch 48MHz Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 tần số dao động mạch A 60 MHz B 80 MHz C 30 MHz D 120 MHz Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Dòng điện cực đại mạch I0, I hiệu điện cực đại tụ U0 Khi dòng điện tức thời i tăng từ đến I0 độ lớn hiệu điện tức thời u U A tăng từ đến U0 U0 đến U0 U C giảm từ đến B tăng từ U0 đến Câu 14: Một tụ điệnđiện dung C = 10nF tích điện đến hiệu điện U0 Sau nối hai tụ vào hai đầu cuộn dây cảm có L = 1mH Điện trở dây nối khơng đáng kể Sau thời gian ngắn cường độ dòng điện mạch có độ lớn cực đại? (lấy π2 = 10) A 10-5 s B 2π.10-4 s C 2.10-5 s D 0,5.10-5 s Câu 15: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại ∆t1 Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại Tỉ số ∆t1/ ∆t2 bằng: A 4/3 B 1/2 C 3/4 D Câu 16: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10-4 s Thời gian ngắn để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến phóng điện hết là: A 1,5.10-4 s B 12.10-4 s C 3.10-4 s D 6.10-4 s D giảm từ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì T Biết thời điểm t điện tích tụ điện μC, thời điểm t + T/4 cường độ dòng điện mạch 0,5π A Trong chu kì, thời gian mà điện tích tụ có độ lớn khơng vượt q nửa điện tích cực đại A 4/3 μs B 2/3 μs C 16/3 μs D 8/3 μs Câu 18: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,1 mH, điện trở mạch khơng Biết biểu thức dòng điện mạch i = 0,04cos(2.107t) A Biểu thức hiệu điện hai tụ A u = 80cos(2.107t) (V) B u = 10cos(2.107t) (nV) C u = 80cos(2.107t - π/2) (V) D u = 10cos(2.107t + /2) (nV) Câu 19: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10pF đến C2 = 370pF tương ứng góc quay tụ tăng dần từ 00 đến 1800 Tụ điện mắc với cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2μH để tạo thành mạch chọn sóng máy thu Để thu sóng có bước sóng λ = 18,84m phải xoay tụ góc kể từ tụđiện dung nhỏ nhất? A  = 900 B  = 300 C  = 200 D  = 1200 Câu 20: Mạch dao động điện từ tự LC có dao động điện tự L cuộn cảm có giá trị 5μH Tại thời điểm t1 điện áp hai tụ 1,2 mV cường độ dòng điện qua cuộn cảm 1,8 mA Tại thời điểm t2 0,9 mV 2,4mA Điện dung C tụ điện A 2μF B 50μF C 5μF D 20μF Câu 21: Cho mạch dao động lí tưởng ( hình vẽ) Hai tụđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0, gọi W0 lượng mạch dao động Vào thời điểm I cường độ dòng điện qua cuộn dây i = người ta mở khóa K Phát biểu sau mô tả tượng xảy sau mở khóa K mạch sai : A Điện tích tụ C1 phóng mạch điện dao động qua nút B; Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Năng lượng hệ thống hai tụ điện cuộn dây không đổi W0 3W0 C Năng lượng cực đại tụ C2 I0 Câu 22: Trên mạch dao động LC lý tưởng, thời gian ngắn hai lần liên tiếp lượng điện trường có giá trị gấp lần lượng từ trường ms Thời gian ngắn hai lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường là: A 1/40 ms B 1/20 ms C 1/80 ms D 2/15 ms Câu 23: Mạch dao động LC gồm L hai tụ C1, C-2 Khi dùng L C1 nối tiếp với C2 khung bắt sóng điện từ có tần số 5,0MHz, tụ C1 bị đánh thủng khung bắt sóng điện từ có f1 = 3,0MHz Hỏi dùng L C1 tốt khung bắt sóng điện từ có f2 bao nhiêu? A 2,0MHz B 2,4MHz C 4,0MHz D 7,0MHz Câu 24: Trong mạch dao động tụ điện cấp lượng 1µJ từ nguồn điện chiều có suất điện động 4V Cứ sau khoảng thời gian 1µs lượng tụ điện cuộn cảm lại Độ tự cảm cuộn dây 34 A  H D Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I   B C D 30 2 35 2 32 2 H H H Câu 25: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn dây cảm có L = 2.10-5 (H) tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10pF đến C2 = 500pF góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800 Khi góc xoay tụ 450 mạch thu sóng điện từ có bước sóng A 190,40m B 134,60m C 67,03m D 97,03m Câu 26: Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây tụ điện khơng khí khoảng cách hai tụ điện d, thu sóng điện từ có bước sóng 60m Đưa vào khoảng hai tụ điện khối điện mơi có diện tích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 diện tích tụ theo phương song song với bản, bề dày khối điện môi d/3, số điện mơi khối điện mơi Bước sóng sóng điện từ mà mạch cộng hưởng A 164,3m B 72,0m C 65,7m D 73,5m Câu 27: Mạch dao động LC lí tưởng Tích điện cho tụ đến giá trị cức đại Q0, mạch có dao động điện từ riêng Khi lực điện trường tụ điện lực từ trường cuộn dây điện tích tụ gần bằng: A 20% Q0 B 40%Q0 C 70%Q0 D 80%Q0 Câu 28: Mạch điện dao động LC: Mắc nguồn điện khơng đổi có suất điện động E điện trở r vào hai đầu cuộn dây thơng qua khóa K (khóa K có điện trở khơng đáng kể) Ban đầu, đóng khóa K Sau dòng điện ổn định mở khóa K Biết : Cuộn dây có độ tự cảm L = 4.10-3 H, tụ điệnđiện dung C = 10μF, nguồn điện có suất điện động E điện trở r = Ω Hiệu điện cực đại U0 hai tụ điện lần suất điện động E? A 10 B C D 0,1 Câu 29: Mạch dao động LC lí tưởng với cuộn dây có L = 0,2 H, tụ điệnđiện dung C = μF Giả sử thời điểm ban đầu tụ điệnđiện tích cực đại Q0 Hỏi sau khoảng thời gian nhỏ lượng từ trường gấp lần lượng điện trường A 10-3 π/3 (s) B 10-3 π/6 (s) C 10-3 π/2 (s) D 10-3 π/4 (s) Câu 30: Hai tụ điện C1 = 3C0 C2 = 6C0 mắc nối tiếp Nối hai đầu tụ với pin có suất điện động E = 3V để nạp điện cho tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn nửa giá trị dòng điện cực đại, người ta dùng dây dẫn điện để nối tắt hai cực tụ C1 Hiệu điện cực đại tụ C2 mạch dao động sau A 3 (V) B (V) C (V) D (V) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: A Tại thời điểm t1 (s), tụ điệnđiện tích q = 2,4.10-8 C phóng điện => q giảm Tại thời điểm t2 = t1 + 3,14.10-6 = t1 + 5π/2; tụđiện tích q2 = -q; => Hiệu điện đầu tụ u = Câu 2: A Gọi phương trình q = Qocos(ωt + a) Vì chọn gốc thời gian t = lúc cường độ dòng điện mạch có giá trị i = Io/2 điện tích q tụ điện có giá trị dương => a =- π/6 Câu 3: C Ta có Io = ω.Qo = 4.10-6 2.106 = 8A => Suất điện động nguồn E = Ir = 8.2 = 16v Câu 4: B Vì mạch có điện trở R cơng suất cần cung cấp cơng suất hao phí tỏa nhiệt R: Pcc = I2R = = 1,8mW Câu 5: A Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại T/8 = 1,5.10-4s => T = 12.10-4 Thời gian ngắn để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến phóng điện hết T/4= 3.10-4 s Câu 6: A Khoảng thời gian từ lúc hiệu điện tụ cực đại U0 đến lúc hiệu điện tụ có giá trị u = +U0/2 T/6 = = μs Câu 7: D Thời gian ngắn để lượng điện trường có giá trị cực đại giảm nửa T/8 = 1,5.10-4 s => T = 12.10-4 s Thời gian ngắn để điện tích tụ có giá trị cực đại giảm nửa là: T/6 = 12.10-4 /6 = 2.10-4 s Câu 8: D Vì Co mắc // C => Cb = Co+C mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ đến 3λ =>λ2 = 3λ1; => C2 = 9C1 => Co + 170 = 9(Co + 10) => Co= 10 nF Câu 9: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: => Câu 10: C => C==67.5pF  = => Cmin=30  = 180 => Cmax=210 Mạch thu sóng điện từ có bước sóng 15m góc xoay Câu 11: C Wt = 3Wđ => q = Qo/2; Thời gian ngắn hai lần liên tiếp lượng từ trường ba lần lượng điện trường t = T/12 + T/12 = T/6 = 10-4s => T = 10-4s Câu 12: B Gọi f1 tần số mạch mắc tụ C1 Gọi f2 tần số mạch mắc tụ C2 Khi C1 nt C2 =>f2 = f12 + f22 Khi C1//C2 => Mà C1 < C2 => f1>f2 => f1= 80; f2 = 60 Câu 13: D Vì i sớm pha u góc π/2; => Khi dòng điện tức thời i tăng từ Câu 14: D đến I0 độ lớn hiệu điện tức thời u giảm từ đến Ban đầu dòng điện có giá trị = thời gian ngắn cường độ dòng điện mạch có độ lớn cực đại T/4 = 0,5.10-5 s Câu 15: C Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại làT/8; Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại ∆t2 = T/6; Tỉ số ∆t1/ ∆t2 bằng: 6/8=3/4 Câu 16: C Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại T/8 = 1,5.10-4 s => T = 12.10-4 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thời gian ngắn để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến phóng điện hết là: T/4 = 3.10-4 s Câu 17: C Vì thời điểm t t + T/4 vuông pha => => T = (s) Trong chu kỳ, thời gian mà điện tích tụ có độ lớn khơng vượt q nửa điện tích cực đại Câu 18: C Vì u chậm pha góc Câu 19: C Câu 20: D so với i => u = 80cos(2.107t - π/2) (V) Ta có: Tại thời điểm t1 : => Uo = 1,5 , Io =3 Ta có : Câu 21: B Vì mở khóa K => tụ C1 khơng hoạt động => tụ C1 lượng => lượng không bảo toàn Câu 22: B Wđ = 3Wt => q = => Khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp lượng điện trường có giá trị gấp lần lượng từ trường : 2.T/12 = 1/30 => T = 1/5 (ms) Thời gian ngắn lần liên tiếp lượng điện lượng từ la T/4 = 1/20 ms Câu 23: C Khi C1 nối tiếp C2 => f2 = f12 + f22 = 52 (MHz) Tụ C1 bị đánh thủng => tụ C2 => f1= 3(MHz) => f2 = = 4(MHz) Câu 24: D Cứ sau khỏang thời gian lượng tụ điện cuộn cảm => => (1) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng mạch : P = U.I => I = (2) Từ (1) (2) => L = Câu 25: D Ta có độ biến thiên góc xoay => 45 = => C = 132,5 pF Câu 26: C Ban đầu: tụ điệnđiện dung C = Khi đặt khối điện môi vào tụ => hệ gồm tụ mắc nối tiếp C1, C2,C3 C1= C3 = C2 = = 3C = 6C Vì C1 nối tiếp C2 => C12= = 2C C123= Khi bước sóng sóng điện từ mạch cộng hưởng : Câu 27: C Ta có: => Wđ = W/2 hay => q = = 70%Q0 Câu 28: A Ban đầu K đóng, dòng điện qua cuộn dây Điện trở cuộn dây nên Năng lượng mạch: W = Lúc tụ chưa tích điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi mở khóa K, mạch dao động với lượng W: Ta có: => Câu 29: A Ta có: W = Wđ + Wt = 3Wt + Wt = 4Wt => Vậy thời gian nhỏ lượng từ trường gấp lần lượng điện trường thời gian để điện tích tụ điện biến thiên từ giá trị q = Q0 đến giá trị q = lần đầu tiên, tương tự tốn vật dao động điều hòa, thời gian để vật từ A A/2 T/6 nên ta được: t = T/6 = = (s) Câu 30: C Lúc đầu W = Khi i = , điện áp tụ : u = Từ => nên lượng điện trường tức thời nằm tụ C1 : Về sau, tụ C1 bị loại khỏi mạch nên lượng lại: Do C2 nên : => ... số dao động mạch 48MHz Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 tần số dao động mạch A 60 MHz B 80 MHz C 30 MHz D 120 MHz Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Dòng điện. .. khung bắt sóng điện từ có f1 = 3,0MHz Hỏi dùng L C1 tốt khung bắt sóng điện từ có f2 bao nhiêu? A 2, 0MHz B 2, 4MHz C 4,0MHz D 7,0MHz Câu 24 : Trong mạch dao động tụ điện cấp lượng 1µJ từ nguồn điện. .. 10-4s Câu 12: B Gọi f1 tần số mạch mắc tụ C1 Gọi f2 tần số mạch mắc tụ C2 Khi C1 nt C2 =>f2 = f 12 + f 22 Khi C1//C2 => Mà C1 < C2 => f1>f2 => f1= 80; f2 = 60 Câu 13: D Vì i sớm pha u góc π /2; => Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 2 , 12 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay