Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 12 chương trình tự chọn học kì 1 file word

116 15 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Soạn ngày … / …… / …… Tiết ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I Mục tiêu dạy: Ôn tập định nghĩa dđđh, liên hệ dđđh cđtđ, liên hệ T, f  Tính đƣợc v a vật dđđh Vận dụng giải tập liên quan II Chuẩn bị: 1.GV:các câu hỏi 1.1 đến 1.4 1.6 SBT 2.HS: Làm tập cho III.Tiến trình dạy: 1.Ổn định lớp Hoạt động 1:.Hệ thống công thức ( 10 phút ): + PTDĐ x  A cos(t   ) Trong A,  : dƣơng  : âm hay dƣơng tùy thuộc vào điều kiện ban đầu (cách chọn gốc thời gian) + Liên hệ dđđh cđtđ + Liên hệ T, f  : T  2  f  + Vận tốc : v = x’ =  A sin(t   ) + Gia tốc: a = v’ =   A cos(t   )   x + Nhận xét: * Tại VTCB (x = 0): v = v max  A , a = * Tại vị trí biên (x =  A ): v = a max   A + Chứng minh “công thức độc lập với thời gian”: A  x  v2 2 3.Các hoạt động Hoạt động 2: Hƣớng dẫn câu hỏi 1.1 đến 1.4 SBT (15 phút) Hoạt động giáo viên - Quỹ đạo cđ vật liên hệ đến biện độ dđ ntn? - Vận tốc vậ dđđh đạt giá Hoạt động học sinh Quỹ đạo: L = 2A  A  Khi x = L Nội dung 1.1 B A L =15cm 1.2 D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 trị cực đại nào? - Liên hệ v  ? (lớp v= r 1.3 D 10) TT: v = 0,6m/s d = 0,4m + A = d/2 = 0,2m - Yêu cầu HS TT đề nêu Tính A, T,  ? +v= r   hƣớng giải +T=  = 2,1s 1.4 B v max  A - v max  ? 2 v 2v   3rad r d Ta có v max  A =  cm/s A = cm    rad/s - Yêu cầu HS TT đề nêu v max  ? hƣớng giải Hoạt động 3: Xác định đại lƣợng A, T, f,  , a, v…từ phƣơng trình (15 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu HS TT x = 0,05cos10  t (m) Bài 1.6 - Từ pt yêu cầu Hs xác định xác định + A = 0,05m đại lƣợng: A,   ? + A, T f ? + v max  ? a - Xác định: T, f ? +T= max ? + (t   )  ? , x =?: t = 0,075s 2  = 0,2s + f = 1/T = 5Hz + v max  A = 10  0,05 = 1,57 m/s - v max  A ? + a max   A = 10  0,05 - a max   A = 49,3 m/s2 - Cho biết pha dđ? Học sinh giải theo gợi ý - Xác định pha đđ: thay t pha dđ Từ tính x - HD Hs tính cos 0,075s: Về nhà học bảng giá trị 3 + Pha dđ thời điểm t = cung, góc đặc biệt + Dùng cơng thức + Dùng máy tính 10  t = 10  0,.75 = 3 rad + Ly độ thời điểm t = 0,075s: x = 0,05cos 3 = -0,035 m Hoạt động 4: Củng cố dặn dò( phút ) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Xem lại bƣớc giải tốn học Tóm tắt lại kiến thức học - Nhắc nhở sai sót HS thƣờng gặp Ghi tập nhà - Về nhà: 1.5 1.7 SBT IV RÖT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Soạn ngày … / …… / …… Tiết CON LẮC LÕ XO I Mục tiêu dạy: - Học sinh nắm đƣợc cách viết ptdđ lắc lò xo tính đại lƣợng tƣơng ứng - Rèn luyện giải toán lắc lò xo - Biết cách tính lƣợng, vận tốc, II Chuẩn bị: 1.GV:các câu hỏi 1.1 đến 1.4 1.6 SBT 2.HS: Làm tập cho III.Tiến trình dạy: 1.Ổn định lớp Hoạt động1( 10 pht ) Bài cũ : + Viết công thức tính tần số góc, chu kỳ lắc lò xo + Cơng thức tính động năng, năng, lắc lò xo Các hoạt động Hoạt động : Hƣớng dẫn câu hỏi trắc nghiệm 2.1 đến 2.5 SBT (15 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Cho HS đọc đề, TT đổi TT: l = 2,5cm, m = 250g, 2.1A đơn vị đại lƣợng g = 10m/s2 HD: Ta có P = Fđh Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Sử dụng công thức để Tính T?  mg = k l  k = Sử dụng điều kiện cân Mà T = 2 tính T? - Tính k cách nào? mg l k g  2 m l 2.2B - Cho HS đọc đề, TT đổi TT: k = 100N/m, đơn vị đại lƣợng x = 4cm = 4.10-2m - Lƣu ý: tính Wt, W phải Tính Wt? HD: Thế :Wt = kx = 0,08J lƣu ý đơn vị đại lƣợng 2.3D x(m), A(m) - Cho HS đọc đề, TT đổi TT: m = 0,5kg, k = 60N/m, A đơn vị đại lƣợng = 5cm Tính tốc độ lắc - Khi qua VTCB, ta có v = ? qua VTCB - Xđ  cơng thức ? v max  A  k m Ta có: W = k kA2 2W A2 W = Wđ + Wt - Cho HS đọc đề, TT đổi đơn vị đại lƣợng 2.4A TT: W = 0,9J, A = 15cm, Wđ = ?, x = -5cm 1 2W 2 x =  Wđ = W – Wt = kA 2 A x2 W(1 - ) = 0,8J A 2.5B HD sử dụng công thức độc lập với thời gian Hoạt động3 : Hƣớng dẫn HS giải số BT (15 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài 1: Một vật dao động điều hồ có biên độ 6m, tần số 10HZ, pha ban đầu Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Gốc toạ độ vị trí cân HS đọc đề, tóm tắt, đổi đơn a) Viết biểu thức li độ, vận tốc, gia vị, giải tốc vật theo thời gian b) Tìm giá trị cực đại vận tốc, k Từ CT: T = 2 m gia tốc k T = 2 = 1s m  k 20N/m Bài 2: Một vật m = 250g treo vào lò xo có độ cứng 0,1N/cm Tính chu kỳ, tần  f = Hz số dđ (cho  = 10) Bài 3: Một vật có khối lƣợng 2kg treo vào lò xo dđđh với chu kỳ 2s Tímh k? (cho  = 10) Hoạt động Củng cố dặn dò( phút ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Xem lại bƣớc giải tốn học Tóm tắt lại kiến thức học -Cách viết ptdđ lắc lò xo giống nhƣ phần Ghi tập nhà dđđh -Chú ý tính A (m) IV RÖT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Soạn ngày … / …… / …… Tiết CON LẮC ĐƠN I Mục tiêu dạy: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - HS tính đƣợc chu kỳ dđ lắc đơn, tốc độ lắc viết đƣợc ptdđ lắc đơn II Chuẩn bị: 1.GV:một số BT lắc đơn 2.HS: Làm tập cho III.Tiến trình dạy: 1.Ổn định lớp Hoạt động Bài cũ ( pht ): + Viết cơng thức tính tần số góc, chu kỳ lắc đơn + Cơng thức tính động năng, năng, lắc đơn Các hoạt động Hoạt động : Hƣớng dẫn câu hỏi trắc nghiệm 3.1 đến 3.75 SBT (15 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Yêu cầu HS giải thích lựa 3.1D chọn 3.2B -Áp dụng định luật bảo toàn 3.3C Nêu CT tính chu kỳ ? Tính l cách nào? 3.4B ADCT: T  2 gT l  l  22 g 4 3.5D 3.6A 3.7C Hoạt động : Hƣớng dẫn giải bi 3.8 SBT (20 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Gv cho HS đọc đề, tóm tắt, HS đọc đề, tóm tắt đổi đơn vị, nêu cách giải TT: l = 1,2m, g = 9,8m/s2,  = 100 nào? - Viết ptdđ cần lƣu ý công thức Giải a.Chu kỳ: T  2 l  2,2s g a.Tính T? b.PTDĐ: b.viết ptdđ s  s0 cos(t   ) , Trong Đó: c.tính v a s = - Tính T cơng thức Nội dung T  2 l g  g  2,9 Rad/S l 100  0,1745rad s0 =  l = 0,21m t = 0: s = s0    Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 s0 =  l,  phải có Vậy ptdđ: s = 0,21cos2,9t (m) đơn vị rad c vmax = s0   0,61m/s.bba = vmax = s0  a = - Cho biết giá trị v a vật qua VTCB ? Củng cố dặn dò( phút ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -Trƣờng hợp đề u cầu tính vận tốc vật ta Tóm tắt lại kiến thức học thƣờng dùng ĐLBT để giải tính lực Ghi tập nhà căng dây phải dùng ĐL II NT - Về nhà giải 3.9 SBT IV RÖT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Soạn ngày … / …… / …… Tiết BÀI TẬP DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ DAO ĐỘNG CƢỠNG BỨC I Mục tiêu dạy: - Hiểu đƣợc nguyên nhân làm tắt dần doa động học ma sát nhớt tạo nên vật cản vật dao động Ma sát nhỏ dẫn đến tắt dần chậm Ma sát lớn dẫn đến tắt dần nhanh dẫn đến không dao động - Biết đƣợc: dao động tắt dần chậm coi gần dao động dạng sin với tần số góc xác định biên độ giảm dần theo thời gian - Biết dao động cƣỡng bức; dao động cƣỡng có tần số tần số ngoại lực, có biên độ phụ thuộc vào tần số ngoại lực - Biết đƣợc tần số ngoại lực tần số riêng hệ biên độ dao động cƣỡng cực đại Hiện tƣợng biên độ dao động cƣỡng cực đại gọi cộng hƣởng Cộng hƣởng thể rõ ma sát nhỏ II Chuẩn bị: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1.GV:Các tập mẫu 2.HS: Làm tập cho: III.Tiến trình dạy: 1.Ổn định lớp Hoạt động 1.Giải tập trắc nghiệm ( phút ): Hoạt động giáo Hoạt động học sinh Nội dung viên -Nêu câu hỏi Nhận xét Dao động trì dao động tắt dần mà Câu :Dao động trì dao câu trả lời nhóm ngƣời ta tác dụng ngoại lực vào vật động tắt dần mà ngƣời ta dao động chiều với chuyển động a/ làm lực cản mơi trƣờng phần chu nên chọn vật chuyển động C b/ tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật chuyển động c/ tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu d/ kích thích lại dao động sau dao động bị tắt dần -Nêu câu hỏi Nhận xét Nguyên nhân gây dao động tắt dần Câu :Nguyên nhân gây dao câu trả lời nhóm lắc đơn dao động không động tắt dần lắc đơn dao khí là: lực cản mơi trƣờng nên động khơng khí là: chọn C a/ trọng lực tác dụng lên vật b/ lực căng dây treo c/ lực cản môi trƣờng d/ dây treo có khối lƣợng đáng kể -Nêu câu hỏi Nhận xét Trong dao động tắt dần, phần Câu :Phát biểu sau câu trả lời nhóm biến đổi thành nhiệt nên đúng? chọn A Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hoạt động giáo Hoạt động học sinh Nội dung viên a/ nhiệt b/ hoá c/ điện d/ quang -Nêu câu hỏi Nhận xét Độ giảm công lực ma Câu 4:Một lắc lò xo ngang câu trả lời nhóm sát: gồm lò xo có độ cứng k=100N/m W1  W2  AFms vật m=100g, dao động mặt  kA2  .mg.s 2  kA  Fms s.cos180 s kA 2.mg Thay số: s=25 (m) chọn B phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang   0,02 Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn 10cm thả nhẹ cho vật dao động Quãng đƣờng vật đƣợc từ bắt đầu dao động đến dừng hẳn là: a/ 50 m b/ 25 m c/ 50 m d/ 25 cm -Nêu câu hỏi Nhận xét Hiện tƣợng cộng hƣởng xảy với Câu 5:Hiện tƣợng cộng hƣởng câu trả lời nhóm dao động cƣỡng nên chọn D xảy với a/ dao động trì b/ dao động riêng c/ dao động tắt dần d/.dao động cƣỡng -Nêu câu hỏi Nhận xét Biên độ lực cƣỡng không biên Câu 6:Phát biểu sau nói câu trả lời nhóm độ dao động riêng nên chọn D cộng hƣởng không đúng? a/ Tần số góc lực cƣỡng tần số góc dao động riêng b/ Tần số lực cƣỡng tần số dao động riêng c/ Chu lực cƣỡng chu dao động riêng d/ Biên độ lực cƣỡng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hoạt động giáo Hoạt động học sinh Nội dung viên biên độ dao động iêng Hoạt động ( phút): Hƣớng dẫn nhà Hoạt động GV Hoạt động HS -Nêu câu hỏi tập nhà.2 (Tr 56 SGK) -Ghi câu hỏi tập nhà -Yêu cầu:HS Xem lại quy tắc tổng hợp véc tơ -Những chuẩn bị sau IV RÖT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Soạn ngày … / …… / …… Tiết BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I Mục tiêu dạy: - Ôn tập PP giản đồ Fre – nen Rèn luyện kỹ tính toán xác định A  dđ tổng hợp II Chuẩn bị: 1.GV:Các tập mẫu 2.HS: Làm tập cho: 5.1 đến 5.5 SBT trang III.Tiến trình dạy: 1.Ổn định lớp Hoạt động 1.Hệ thống công thức ( 10 phút ): + Cho hai dđđh phƣơng tần số có pt x1  A1 cos(t   ) x2  A2 cos(t   ) DĐ tổng hợp có pt: x  A cos(t   ) Trong A,  : đƣợc xác định theo cơng thức: A  A12  A22  A1 A2 cos(  1 ) Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 m0 = mBe + mp ; m = mX + Mli ; hạt nhân hêli, gọi hạt  đầu có 2,26 gam radi Coi khối m0 > m nên phản ứng tỏa lƣợng hạt nhân tính theo u lƣợng; lƣợng tỏa ra: W = (m0 – m).c2 b) m0 = 10,02002u; m = 10,01773u; m0 > m nên xấp xĩ số khối chúng 23 -1 phản ứng tỏa lƣợng; NA = 6,02.10 mol lƣợng tỏa ra: Cho phản ứng hạt nhân 94 Be + W= 2,132MeV 1 H  X + 63 Li a) X hạt nhân nguyên tử gọi hạt gì? b) Hãy cho biết phản ứng tỏa lƣợng hay thu lƣợng Xác định lƣợng tỏa thu vào Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u;1u=931 MeV/c Củng cố luyện tập Về ôn tập chia dạng tập, dạng tập thƣờng gặp vào ghi nhớ Hƣớng dẫn học sinh tự học nhà (1 phút) Ôn tập lại mẫu nguyên tử Bo làm tập sbt IV RÖT KINH NGHIỆM Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Soạn ngày … / …… / …… Tiết 33 BÀI TẬP VỀ PHẢN ỬNG PHÂN HẠCH VÀ NHIỆT HẠCH I MỤC TIÊU TIẾT HỌC Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 102 102 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1.Kiến thức: - Hệ thống kiến thức phƣơng pháp giải tập ba PHÓNG XẠ, PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH - Thông qua giải tập bổ sung thêm kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN Kỹ năng: - Rèn luyện phân tích tốn dựa vào đề tƣợng vật để thành lập mối quan hệ phƣơng trình học Thái độ: - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu vấn đề khoa học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Lựa chọn cac tập đặc trƣng Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ Bài * Vào - Để củng cố kiến thức học ta tiến hành giải số tập có liên quan qua tiết tập * Tiến trình giảng dạy Hoạt động 1: Bài tập SGK trang 194 - Yêu cầu hs đọc 2, 3, 4, - Thảo luận nhóm Bài giải thích phƣơng án Đáp án B lựa chọn - Giải thích phƣơng án lựa chọn 2, 3, 4, // Bài a) Mạnh γ b) Yếu α // Bài Đáp án D // - Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 103 103 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Trình bày kết - Nhận xét Bài Đáp án D Hoạt động 2: Bài tập SGK trang 198 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu hs đọc 3, giải - Thảo luận nhóm Bài thích phƣơng án lựa chọn Đáp án B // - Giải thích phƣơng án lựa chọn Bài 3, 1   Te  3 n 94 140 n 235 92 U  39Y  53 I  n 95 138 n 235 92 U  40 Zn 52 // Bài Bài 5, Trình baỳ phƣơng pháp công thức cần sử dụng - Tiến hành giải trình bày * Bài kết   94 139 n 235 92 U  39Y  53 I  n   234,99332-138,89700-93,89014- - Áp dụng công thức 2.1,00866 W=Δm.c2 = 0,18886u  0,18886.931,5  175,92309MeV // - - Cho đại diện nhóm * Bài trình bày kết - Áp dụng cơng thức Bài Số hạt nhân Uranium 1kg N - Nhận xét m NA A N m 1000 NA  6,023.10 23 A 235 Năng lƣợng tỏa kg 2,56.1024 2,56.1024.200.1,6.10-19 Năng lƣợng tỏa kg = 2,56.1024.200.1,6.10-19 = , 1 J Hoạt động 3: Bài tập SGK trang 203 Bài 3, Trình baỳ phƣơng Bài Bài pháp công thức cần sử dụng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 104 104 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Tiến hành giải trình bày 12 C  11H 137 N 12 C  11H 137 N kết 13 N 136 C  10 e 13 N 136 C  10 e 13 C  11H 147 N 13 C  11H 147 N 14 N  11H 158 O 14 N  11H 158 O - Cho đại diện nhóm 15 O 157 N  10 e 15 O 157 N  10 e trình bày kết 15 N  11H 126 C  24He 15 N  11H 126 C  24He // - // - Bài Bài a) W=Δm.c2 a) b) Tính số phản ứng - Nhận xét W  0,0034.931,5.1,6.10 13  5,07.10 13 J Tính khối lƣợng b) Đốt 1kg than tỏa 3.107J Số phản ứng phân hạch 3.10  6.1019 13 5,07.10 khối lƣợng cần 2.2,0135.1,66055.6.10-1910-27 =4.10- kg IV RÖT KINH NGHIỆM Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Soạn ngày … / …… / …… Tiết 34 ÔN TẬP HỌC KỲ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 105 105 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm kiến thức học kỳ 2 -Vận dụng kiến thức để giải tập trắc nghiệm Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh có tính tập thể II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị hệ thống tập, có hƣớng dẫn giải Học sinh: Học cũ làm tập đƣợc giao III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ không kiểm tra Bài Hoạt động 1: tóm tắt kiến thức Mục tiêu: tổng hợp đƣợc thuyết kỳ 2(chƣơng 4, 5) Phƣơng pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi tóm tắt thuyết lên hoạt động nhóm tóm tắt thuyết kỳ 10 bảng phút I Dao động điện từ: Dao động điện từ mạch dao động: - Mạch dao động mạch kín gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L - Biến thiên điện trƣờng từ trƣờng mạch LC gọi dao động điện từ - Tần số góc:   1 2 ; Chu kì: T   2 LC ; Tần số f   L.C 2 L.C Năng lƣợng điện từ mạch dao động: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 106 106 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Năng lƣợng điện trƣờng tập trung tụ điện, lƣợng từ trƣờng tập trung cuộn cảm, lƣợng điện từ mạch LC tổng lƣợng điện trƣờng lƣợng từ trƣờng - Trong trình dao động mạch, lƣợng từ trƣờng lƣợng điện trƣờng ln ln chuyển hóa cho nhƣng tổng lƣợng điện từ khơng đổi Sóng điện từ: - Quá trình lan truyền điện từ trƣờng đƣợc gọi sóng điện từ - Sóng điện từ sóng ngang - Bƣớc sóng sóng điện từ:   cT  c (c = 3.108m/s tốc độ ánh sáng chân khơng) f II: SĨNG ÁNH SÁNG I Hiện tƣợng tán sắc ánh sáng: II Hiện tƣơng giao thoa ánh sáng: - Giao thoa ánh sáng trắng chứng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng - Lần lƣợt gọi d1, d2 lần lƣợt khoảng cách từ nguồn F1, F2 đến điểm M quan sát, a khoảng cách hai khe F1và F2, D khoảng cách từ hai khe tới quan sát, x tọa độ điểm M Ta có: d  d1  a.x D Nếu M vân sáng: d  d1  k  x s  k D a + k = vân sáng trung tâm Vị trí vân trung tâm khơng phụ thuộc vào bƣớc sóng ánh sáng + k =  vân sáng bậc 1… Nếu M vân tối: d  d1  2.k  1   xt  2k  1 D 2.a - Khoảng vân: Là khoảng cách vân sáng vân tối liên tiếp: i  - Đo bƣớc sóng ánh sáng: Đo D, a i ta tính đƣợc  ,   D a i.a D IV Quang phổ: Quang phổ Định nghĩa Nguồn phát Đặc điểm Ứng dụng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 107 107 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Gồm nhiều dải màu Các chất rắn, chất - Không phụ thuộc - Đo nhiệt độ từ đỏ đến tím, nối lỏng, chất khí áp vào chất vật vật phát sáng liền cách suất lớn bị nung phát sáng, mà vật xa lên tục nóng Liên tục phát phụ thuộc vào nhiệt quang phổ liên tục độ - Nhiệt độ vật cao, miền phát sáng lan dần phía ánh sáng có bƣớc sóng ngắn Vạch phát xạ Gồm vạch màu Các chất khí hay Quang phổ vạch Xác định thành phần riêng lẻ, ngăn cách áp suất thấp bị nguyên tố khác cấu tạo kích thích (đốt nóng khác ngun tố có khoảng tối hay phóng điện qua.) số lƣợng vạch, vị hợp chất trí, màu sắc cƣờng độ sáng Là hệ thống -Chiếu ánh sáng Chiếu ánh sáng -Ở nhiệt độ vạch tối riêng rẽ trắng qua đám khí trắng qua đám định, đám khí Vạch hấp thụ nằm nên hay nóng sáng nung nóng thu đƣợc hay có khả quang phổ liên tục áp suất thấp vạch tối phát ánh - Nhiệt độ đám quang phổ liên tục sáng đơn sắc phải thấp nhiệt - Tắt nguồn sáng, có có khả độ nguồn sáng vạch màu hấp thụ ánh sáng nằm tối đơn sắc trùng với vạch tối V Tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia X: Nội dung Định nghĩa Tia hồng ngoại Tia tử ngoại Tia X - Bức xạ điện từ khơng nhìn - Bức xạ điện từ khơng nhìn - Sóng điện từ có bƣớc sóng thấy, có bƣớc sóng lớn thấy, có bƣớc sóng ngắn ngắn từ 10 -12 – 10 -8 m bƣớc sóng ánh sáng đỏ bƣớc sóng ánh sáng tím Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 108 108 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nguồn phát Mọi vật nung nóng phát Các vật có nhiệt độ Ống catốt có nắp thêm đối tia hồng ngoại 20000C âm cực - Tác dụng bật tác - Tác dụng mạnh lên kính - Có khả đâm xun dụng nhiệt ảnh, làm iơn hóa chất khí mạnh (Tính chất đáng ý - Tác dụng lên kính ảnh - Kích thích phát quang nhất.) hồng ngoại nhiều chất - Tác dụng mạnh lên phim - Có thể biến điệu sóng điện - Bị nƣớc thuỷ tinh hấp ảnh, làm iơn hóa khơng khí Tính chất, tác dụng từ cao tần thụ mạnh, nhƣng - Có tác dụng làm phát - Có thể gây tƣợng truyền qua đƣợc thạch anh quang nhiều chẩt quang điện cho số chất - Có tác dụng sinh lí: huỷ - Có tác dụng gây bán dẫn diệt tế bào, diệt khuẩn, nấm tƣợng quang điện hầu hết mốc… kim loại - Có thể gây tƣợng - Có tác dụng sinh lí mạnh: quang điện hủy diệt tế bào, diệt vi khuẩn… - Sấy khô, sƣởi ấm - Khử trùng, diệt khuẩn - Sử dụng điều - Chữa bệnh còi xƣơng Ứng dụng - Y học: Chụp chiếu điện, chữa ung thƣ khiển từ xa - Tìm vết nứt bề mặt - Cơng nghiệp: dò tìm - Chụp ảnh hồng ngoại kim loại khuyết tật sản phẩm - Trong quân ứng dụng đúc làm ống nhòm hồng ngoại, - Khoa học: nghiên cứu cấu quay phim ban đêm… trúc tinh thể - Giao thông: kiểm tra hành lí hành khách IV RƯT KINH NGHIỆM Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 109 109 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Soạn ngày … / …… / …… Tiết 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm kiến thức học kỳ 2 -Vận dụng kiến thức để giải tập trắc nghiệm Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh có tính tập thể II CHUẨN BỊ Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống tập, có hƣớng dẫn giải Học sinh:Học cũ làm tập đƣợc giao III PHƢƠNG PHÁP: Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức (2 phút): Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (phút) không kiểm tra Bài Hoạt động 1(20 phút): tóm tắt kiến thức Mục tiêu: tổng hợp đƣợc thuyết kỳ 2(chƣơng 4, 5) Phƣơng pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC ghi tóm tắt thuyết lên hoạt động nhóm tóm tắt thuyết kỳ 10 bảng phút I Dao động điện từ: Dao động điện từ mạch dao động: - Mạch dao động mạch kín gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L - Biến thiên điện trƣờng từ trƣờng mạch LC gọi dao động điện từ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 110 110 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1 2 ; Chu kì: T   2 LC ; Tần số f   L.C 2 L.C - Tần số góc:   Năng lƣợng điện từ mạch dao động: - Năng lƣợng điện trƣờng tập trung tụ điện, lƣợng từ trƣờng tập trung cuộn cảm, lƣợng điện từ mạch LC tổng lƣợng điện trƣờng lƣợng từ trƣờng - Trong trình dao động mạch, lƣợng từ trƣờng lƣợng điện trƣờng ln ln chuyển hóa cho nhƣng tổng lƣợng điện từ khơng đổi Sóng điện từ: - Quá trình lan truyền điện từ trƣờng đƣợc gọi sóng điện từ - Sóng điện từ sóng ngang - Bƣớc sóng sóng điện từ:   cT  c (c = 3.108m/s tốc độ ánh sáng chân khơng) f II: SĨNG ÁNH SÁNG I Hiện tƣợng tán sắc ánh sáng: II Hiện tƣơng giao thoa ánh sáng: - Giao thoa ánh sáng trắng chứng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng - Lần lƣợt gọi d1, d2 lần lƣợt khoảng cách từ nguồn F1, F2 đến điểm M quan sát, a khoảng cách hai khe F1và F2, D khoảng cách từ hai khe tới quan sát, x tọa độ điểm M Ta có: d  d1  a.x D Nếu M vân sáng: d  d1  k  x s  k D a + k = vân sáng trung tâm Vị trí vân trung tâm khơng phụ thuộc vào bƣớc sóng ánh sáng + k =  vân sáng bậc 1… Nếu M vân tối: d  d1  2.k  1   xt  2k  1 D 2.a - Khoảng vân: Là khoảng cách vân sáng vân tối liên tiếp: i  - Đo bƣớc sóng ánh sáng: Đo D, a i ta tính đƣợc  ,   D a i.a D IV Quang phổ: Quang phổ Định nghĩa Nguồn phát Đặc điểm Ứng dụng Gồm nhiều dải màu Các chất rắn, chất - Không phụ thuộc - Đo nhiệt độ từ đỏ đến tím, nối lỏng, chất khí áp vào chất vật vật phát sáng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 111 111 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 liền cách suất lớn bị nung phát sáng, mà vật xa lên tục nóng Liên tục phát phụ thuộc vào nhiệt quang phổ liên tục độ - Nhiệt độ vật cao, miền phát sáng lan dần phía ánh sáng có bƣớc sóng ngắn Vạch phát xạ Gồm vạch màu Các chất khí hay Quang phổ vạch Xác định thành phần riêng lẻ, ngăn cách áp suất thấp bị nguyên tố khác cấu tạo kích thích (đốt nóng khác nguyên tố có khoảng tối hay phóng điện qua.) số lƣợng vạch, vị hợp chất trí, màu sắc cƣờng độ sáng Là hệ thống -Chiếu ánh sáng Chiếu ánh sáng -Ở nhiệt độ vạch tối riêng rẽ trắng qua đám khí trắng qua đám định, đám khí Vạch hấp thụ nằm nên hay nóng sáng nung nóng thu đƣợc hay có khả quang phổ liên tục áp suất thấp vạch tối phát ánh - Nhiệt độ đám quang phổ liên tục sáng đơn sắc phải thấp nhiệt - Tắt nguồn sáng, có có khả độ nguồn sáng vạch màu hấp thụ ánh sáng nằm tối đơn sắc trùng với vạch tối V Tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia X: Nội dung Định nghĩa Tia hồng ngoại Tia tử ngoại Tia X - Bức xạ điện từ khơng nhìn - Bức xạ điện từ khơng nhìn - Sóng điện từ có bƣớc sóng thấy, có bƣớc sóng lớn thấy, có bƣớc sóng ngắn ngắn từ 10 -12 – 10 -8 m bƣớc sóng ánh sáng đỏ Nguồn phát bƣớc sóng ánh sáng tím Mọi vật nung nóng phát Các vật có nhiệt độ Ống catốt có nắp thêm đối tia hồng ngoại 20000C âm cực Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 112 112 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Tác dụng bật tác - Tác dụng mạnh lên kính - Có khả đâm xun dụng nhiệt ảnh, làm iơn hóa chất khí mạnh (Tính chất đáng ý - Tác dụng lên kính ảnh - Kích thích phát quang nhất.) hồng ngoại nhiều chất - Tác dụng mạnh lên phim - Có thể biến điệu sóng điện - Bị nƣớc thuỷ tinh hấp ảnh, làm iơn hóa khơng khí Tính chất, tác dụng từ cao tần thụ mạnh, nhƣng - Có tác dụng làm phát - Có thể gây tƣợng truyền qua đƣợc thạch anh quang nhiều chẩt quang điện cho số chất - Có tác dụng sinh lí: huỷ - Có tác dụng gây bán dẫn diệt tế bào, diệt khuẩn, nấm tƣợng quang điện hầu hết mốc… kim loại - Có thể gây tƣợng - Có tác dụng sinh lí mạnh: quang điện hủy diệt tế bào, diệt vi khuẩn… - Sấy khô, sƣởi ấm - Khử trùng, diệt khuẩn - Sử dụng điều - Chữa bệnh còi xƣơng Ứng dụng - Y học: Chụp chiếu điện, chữa ung thƣ khiển từ xa - Tìm vết nứt bề mặt - Cơng nghiệp: dò tìm - Chụp ảnh hồng ngoại kim loại khuyết tật sản phẩm - Trong quân ứng dụng đúc làm ống nhòm hồng ngoại, - Khoa học: nghiên cứu cấu quay phim ban đêm… trúc tinh thể - Giao thơng: kiểm tra hành lí hành khách Hoạt động 2(20 phút) : Giải tập trắc nghiệm Mục tiêu: vận dụng thuyết vào tâp Phƣơng pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung hoạt động nhóm bàn làm Sau 15 phút làm hs giáo tập viên hƣớng dẫn giải công bố Điền đáp án vào phiếu đáp án học tập Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 113 113 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1.Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động tự LC biến thiên điều hồ với tần số góc: A   LC C   B   LC LC D   2 LC Câu Chọn câu so sánh dao động điện từ dao động học A Cả hai có chất vật đƣợc mơ tả phƣơng trình tốn học giống B Cả hai sóng ngang đƣợc mơ tả phƣơng trình tốn học giống C Cả hai có chất vật khác đƣợc mơ tả phƣơng trình tốn học giống D Cả hai sóng ngang có chất vật khác Câu Trong mạch dao động LC có biến thiên qua lại tuần hồn giữa: A điện tích dòng điện B điện trƣờng từ trƣờng C hiệu điện cƣờng độ điện trƣờng D lƣợng điện trƣờng lƣợng từ trƣờng Câu Mạch dao động LC tƣởng có điện tích dao động với tần số f Năng lƣợng điện trƣờng mạch biến thiên điều hòa với tần số: A f C f/2 B 4f D 2f Câu Trong mạch dao động LC tƣởng lƣợng bảo toàn?: A Năng lƣợng điện trƣờng C Năng lƣợng điện từ B Năng lƣợng từ trƣờng D Năng lƣợng cảm ứng Câu Chọn câu sai lƣợng mạch dao động LC tƣởng A Năng lƣợng mạch gồm lƣợng điện trƣờng lƣợng từ trƣờng B Năng lƣợng điện trƣờng lƣợng từ trƣờng biến thiên tuần hoàn C Tại thời điểm, tổng lƣợng điện trƣờng lƣợng từ trƣờng đƣợc bảo toàn D Năng lƣợng cuộn cảm tụ điện biến thiên tần số với biến thiên điện tích mạch Câu7: Trên sát tƣợng giao thoa với hai khe Young S1 S2,để A vân sáng : A S2A – S1 A = (2k + ) C S2A – S1 A = (2k + )/2 B S2A – S1 A = k D S2A – S1 A = k /2 Thực giao thoa ánh sánh hai khe Young cách đoạn a, hai khe cáh quan sát đoạn D Xét điểm A nàm cách vân sáng trung tâm đoạn x, cách hai nguồn kết hợp đoạn d1 d2 A vân sáng : Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 114 114 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A d1  d  a.x D ; x = k D a C d1  d  a.x ;x= D k D 2a B d1  d  a.x D x= k 2D a D d1  d  xD D ; x = (2k + 1) a 2a Khoảng vân giao thoa có biểu thức ? A i = k D a B i = D C i = 2a D a D i = aD  Câu8: Chiếu tia sáng qua lăng kính Tia sáng tách thành chùm tia cĩ màu khác Hiện tƣợng gọi tƣợng: a Giao thoa ánh sáng b Tán sắc ánh sáng b Khúc xạ ánh sáng d Nhiễu xạ ánh sáng Câu 9: Chiết suất mơi trƣờng suốt ánh sáng đơn sắc khác đại lƣợng: a khơng đổi, cĩ giá trị nhƣ tất ánh sáng màu từ đỏ đến tím b thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím c thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng tím nhỏ ánh sáng đỏ d thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng lục nhỏ ánh sáng khác Câu 10: Hiện tƣợng quang học sử dụng máy phân tích quang phổ: a Hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng b Hiện tƣợng giao thoa ánh sáng b Hiện tƣợng phản xạ ánh sáng c Hiện tƣợng tán sắc ánh sáng 4) Củng cố luyện tập (2 phút) Về ôn tập chia dạng tập, dạng tập thƣờng gặp vào ghi nhớ 5) Hƣớng dẫn học sinh tự học nhà (1 phút) Ôn tập lại mẫu nguyên tử Bo làm tập sbt IV RÖT KINH NGHIỆM Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 115 115 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 116 116 ... Trong A,  : đƣợc xác định theo công thức: A  A12  A22  A1 A2 cos(  1 ) Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 10 Tải file Word website http://dethithpt.com... II Chuẩn bị: 1. GV:Các tập mẫu 2.HS: Làm tập cho: 5 .1 đến 5.5 SBT trang III.Tiến trình dạy: 1. Ổn định lớp Hoạt động 1. Hệ thống công thức ( 10 phút ): + Cho hai dđđh phƣơng tần số có pt x1  A1... hai dđđh phƣơng A  A12  A22  A1 A2 cos(  1tần ) số có pt: A  dđ tổng hợp? - Cho biết giá trị của:A1, A2, 1  Nội dung A sin 1  A2 sin  tan   A1 cos 1  A2 cos  x1  cos( 4t   )
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 12 chương trình tự chọn học kì 1 file word , Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 12 chương trình tự chọn học kì 1 file word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay