24 ôn tập sóng ánh sáng đề 9

11 23 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 24 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu Nhóm tia sau có chất sóng điện từ: A tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia katot B tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia katot C tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma D tia tử ngoại, tia beta, tia gamma Câu Chọn câu trả lời sai Ánh sáng đơn sắc : A Có màu sắc xác định B Khơng bị tán sắc qua lăng kính C Bị khúc xạ qua lăng kính D Có vận tốc khơng đổi truyền từ môi trường sang môi trường Câu Phát biểu sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc? A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác giống C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Khi ánh sáng đơn sắc qua mơi trường suốt chiết suất môi trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn Câu Trong tượng giao thoa ánh sáng, cho a = 0,2 mm ,D =1 m Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng nằm khoảng 0,4 µm – 0,75 µm.Tại điểm N cách vân sáng trung tâm 2,7 cm có số vân sáng ánh sáng đơn sắc nằm trùng : A B C D Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 5000 Ǻ, khoảng cách hai bên khe a = 0,2 mm khoảng cách hai khe đến D = m Vân sáng bậc ba có tọa độ là: A 1,67 cm B 1,5 cm C 0,5 cm D cm Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm 0,5 μm Tại A vùng giao thoa cách vân trung tâm khoảng 1,375 mm A vân sáng bậc phía + B vân tối bậc phía + C vân tối bậc phía + D vân tối bậc phía + Câu Quang phổ vạch phát xạ phát do: A chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng B chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay bị nung nóng C chất rắn , lỏng khí bị nung nóng D chất rắn , lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng Câu Tìm phát biểu ánh sáng trắng A ánh sáng trắng mặt trời phát B ánh sáng trắng ánh sáng mắt ta nhìn thấy mằu trắng C ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D ánh sáng đèn ống màu trắng phát ánh sáng trắng Câu Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng : khoảng cách hai khe S1S mm , khoảng cách từ S1S2 đến m ,bước sóng ánh sáng 0,5 µm Tại M có toạ độ xM =3 mm vị trí Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A vân tối bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối bậc Câu 10 Ký hiệu λ bước sóng, d1 - d2 hiệu khoảng cách từ điểm M đến nguồn sóng kết hợp S1 S2 mơi trường đồng tính, k = 0, ±1, ±2, Điểm M dao động với biên độ cực đại nếu: A d1 - d2 = (2k + 1)λ B d1 - d2 = kλ C d1 - d2 = (2k + 1)λ /2 hai nguồn dao động ngược pha D d1 - d2 = kλ hai nguồn dao động ngược pha Câu 11 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = m; a = mm, khoảng vân đo 1,5 mm Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là: A 0,40 μm B 0,50 μm C 0,60 μm D 0,75 μm Câu 12 Tia X phát từ: A Vật nóng sáng 5000C B Vật nóng sáng 30000C C Các vật có khối lượng riêng lớn nóng sáng D Đối catôt ống Culigiơ, ống hoạt động Câu 13 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Hai khe cách 0,75 mm cách 1,5 m Vân tối bậc cách vận sáng bậc phía so với vân sáng trung tâm đoạn 4,2 mm Bước sóng λ bằng: A 0,48 μm B 0,50 μm C 0,60 μm D 0,75 μm Câu 14 Thân thể người bình thường phát xạ ? A Tia X B Ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 15 Trong thí nghiệm để phát tia hồng ngoại tia tử ngoại, dụng cụ sau dùng để phát tia hồng ngoại tia tử ngoại? A Phim ảnh B Kính lúp C Cặp nhiệt điện D Vơn kế Câu 16 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng trắng Biết ánh sáng trắng tổng hợp ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,7 μm Tại điểm M hứng vân giao thoa có vân sáng với hiệu đường đến hai khe đến μm Số xạ đơn sắc cho vân sáng M là: A B C D Câu 17 Hai khe Y-âng cách mm chiếu sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Các vân giao thoa hứng cách hai khe m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có: A vân sáng bậc B vân tối C vân sáng bậc D vân sáng bậc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 phía vân sáng trung tâm 2,4 mm, khoảng cách hai khe Iâng mm, khoảng cách từ chứa hai khe tới quan sát m Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm là: A λ = 0,40 μm B λ = 0,45 μm C λ = 0,68 μm D λ = 0,72 μm Câu 19 Hãy chọn câu Công thức liên hệ tốc độ sóng ν, bước sóng λ, chu kì T tần số f sóng: A λ = v/T = vf B λT = vf C λ = v.T = v/f D v = λT = λ/f Câu 20 Ánh sáng có bước sóng 10-6 m thuộc loại tia nào? A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia cực tím D Tia X Câu 21 Trong thí nghiệm I-âng tăng đồng thời khoảng cách hai khe khoảng cách từ hai khe đến quan sát lên lần khoảng vân sẽ: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D không đổi Câu 22 Khi ánh sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác Nhận xét sau đúng? A Bước sóng thay đổi tần số khơng đổi B Bước sóng tần số thay đổi C Bước sóng khơng đổi tần số thay đổi D Bước sóng tần số không đổi Câu 23 Khi chiếu chùm sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục tím từ phía đáy tới mặt bên lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ Điều chỉnh góc tới chùm sáng cho ánh sáng màu tím ló khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu Khi đó: A Chỉ có thêm tia màu lục có góc lệch cực tiểu B Tia màu đỏ có góc lệch cực tiểu C Ba tia lại ló khỏi lăng kính khơng có tia có góc lệch cực tiểu D Ba tia đỏ, vàng lục khơng ló khỏi lăng kính Câu 24 Chiếu chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A = 60 theo phương vng góc với mặt phân giác góc chiết quang Chiết suất lăng kính tia đỏ nđ = 1,50 tia tím nt = 1,54 Lấy 1’ = 3.10-4rad Trên đặt song song cách mặt phân giác đoạn m, ta thu giải màu rộng: A 8,46 mm B 6,36 mm C 5,45 mm D 8,64 mm Câu 25 Trong thí nghiệm hai khe Young giao thoa, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 0,5 μm Đặt thủy tinh mỏng có độ dày 10 μm vào trước hai khe thấy vân sáng trung tâm dời tới vị trí vân sáng bậc 10 Chiết suất mỏng là: A 1,75 B 1,5 C 1,35 D 1,45 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26 Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 (Hz) Bước sóng tia sáng chân không là: A 0,25 (μm) B 0,75 (mm) C 0,75 (μm) D 0,25 (nm) Câu 27 Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, hai khe cách (mm) cách (m) Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng khoảng 0,41 (μm) đến 0,65 (μm) Số xạ cho vân tối điểm M cách vân sáng trung tâm (mm) là: A B C D Câu 28 Chiết suất môi trường 1,55 với ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,6 μm Vận tốc truyền tần số sóng ánh sáng mơi trường là: A v = 1,94.108 m/s f = 5.1014 Hz B v = 1,94.108 m/s f = 3,23.1014 Hz C v = 1,82.106 m/s f = 5.1014 Hz D v = 1,3.106 m/s f = 3,23.1012 Hz Câu 29 Trong thí nghiệm khe Young có a=0,5 mm, D = m, thí nghiệm có bước sóng λ= 0,5 μm Khoảng cách hai vân sáng nằm hai đầu 32 mm Số vân sáng quan sát là: A 15 B 16 C 17 D 18 Câu 30 Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng khe Young, cho khoảng cách khe mm, E cách khe m Nguồn sáng S phát đồng thời xạ λ1 = 0,460 μm λ2 Vân sáng bậc λ1 trùng với vân sáng bâc λ2 Tính λ2 A 0,512 μm B 0,568 μm C 0,613 μm D 0,620 μm Câu 31 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Nếu giảm khoảng cách hai khe lần giảm khoảng cách từ hai khe tới 1,5 lần khoảng vân thay đổi lượng 0,5 mm Khoảng vân giao thoa lúc đầu là: A 0,75 mm B 1,5 mm C 0,25 mm D mm Câu 32 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp trải dài bề rộng mm Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai xạ có bước sóng λ1 λ2 người ta thấy: từ điểm M đến vân sáng trung tâm có vân sáng màu với vân sáng trung tâm M vân Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm , bước sóng xạ λ2 là: A 0,38 μm B 0,65 μm C 0,4 μm D 0,76 μm Câu 33 Quang phổ vạch phát xạ quang phổ có đặc điểm sau đây? A Chứa vạch có độ sáng,màu sắc khác nhau,đặt cách đặn quang phổ B Gồm toàn vạch sáng đặt nối tiếp quang phổ C Chứa số vạch màu sắc khác xen kẽ khoảng tối D Chứa nhiều vạch màu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 34 Khi chiếu chùm sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục tím từ phía đáy tới mặt bên lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ Điều chỉnh góc tới chùm sáng cho ánh sáng màu tím ló khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu Khi A ba tia đỏ, vàng lục khơng ló khỏi lăng kính B tia màu đỏ có góc lệch cực tiểu C có thêm tia màu lục có góc lệch cực tiểu D ba tia lại ló khỏi lăng kính khơng có tia có góc lệch cực tiểu Câu 35 thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nầo sử dụng thực việc đo buớc sóng A thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niu-tơn B thí nghiệm giao thoa với khe Y-Âng C thí nghiệm ánh sáng đơn sắc D thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng Câu 36 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng biết D = 2,5 m, a = mm, λ = 0,6 μm, bề rộng trường giao thoa 12,5 mm Số vân sáng quan sát A B C 15 D 17 Câu 37 Chiếu tia sáng màu lục đến gần vng góc với mặt bên lăng kính có góc chiết quang A = 60 ,vận tốc tia sáng màu lục lăng kính 1,9.108 m/s.Góc lệch tia ló : A 0,0426 rad B 0,0567 rad C 0,0518 rad D 0,06 rad Câu 38 Không thể nhận biết tia hồng ngoại bằng: A quang trở B Kính ảnh C Pin nhiệt điện D Tế bào quang điện Câu 39 Nhận xét sai tia tử ngoại? A Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ tần số sóng ánh sáng tím B Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia tử ngoại bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh D Các hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, vật bị nung nóng 30000C nguồn phát tia tử ngoại mạnh Câu 40 Chọn kết luận không thực giao thoa ánh sáng đơn sắc khơng khí người ta đo khoảng cách MN khoáng cách hai vân sáng bậc người ta nhúng toàn hệ giao thoa vào mơi trường chất lỏng có chiết suất 4/3 so với lúc đặt khơng khí đoạn MN lúc có: A số vân sáng tăng thêm vân B tổng số vân sáng tối 36 vân C tổng số vân tối 18 D khoảng vân giảm lại 75% Câu 41 Làm thí nghiệm Yâng giao ánh sáng đơn sắc: ánh sáng có bước sóng λ = 0,64 µm, khoảng cách hai khe sáng S1, S2 a = 1,4 mm, khoảng cách chứa hai khe sáng S1, S2 đến hứng vân giao thoa D = 1,5 m Quan sát miền vân giao thoa có độ rộng 1,2 cm (miền có vân trung tâm giữa), số vân tối miền A 18 B 16 C 17 D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 42 Hai lăng kính có góc chiết quang A = 20’ làm thủy tinh chiết suất n = 1,5 có đáy chung tạo thành lưỡng lăng kính Một khe sáng S phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,5μm đặt mặt đáy chung, cách hai lăng kính khoảng d = SI = 50 cm Màn quan sát cách hai lăng kính khoảng d’ = OI = m Trên quan sát hệ vân giao thoa Số vân sáng quan sát : A 29 vân sáng B 27 vân sáng C 25 vân sáng D 31 vân sáng Câu 43 làm thí nghiệm Iâng với ánh sáng trắng A quan sát giao thoa vân có màu trắng B hồn tồn khơng quan sát vân C quan sát dược vân, ko khac vân ánh sáng đơn sắc D thấy vân sáng có màu sắc mà khơng thấy vân tối Câu 44 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 700 nm nhận vân sáng thứ điểm M Để nhận vân sáng bậc vị trí phải dùng ánh sáng với bước sóng là: A 500 nm B 630 nm C 730 nm D 420 nm Câu 45 Hãy tìm phát biểu ĐÚNG NHẤT : A Bước sóng tính cơng thức λ=c/f.với trường hợp B Ánh sáng có màu ta nói ánh sáng đơn sắc C Muốn giao thoa ánh sáng cần phải có nguồn sáng kết hợp có độ lệch pha khơng đổi D Màu tím cực đậm màu đặc trưng cho tia cực tím Câu 46 Vạch quang phổ thực chất là: A vạch sáng, tối quang phổ B xạ đơn sắc, tách từ chùm sáng phức tạp C ảnh thật khe máy quang phổ tạo chùm sáng đơn sắc D thành phần cấu tạo quang phổ Câu 47 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm phát từ khe hẹp S song song cách hai khe S1, S2 Khoảng cách hai khe S1, S2 mm, chứa hai khe S1, S2 cách khe S m song song với quan sát Khi đặt sau khe S1 thuỷ tinh có bề dày μm, chiết suất n = 1,5 hệ vân giao thoa bị dịch chuyển Để hệ vân giao thoa trở vị trí cũ người ta phải dịch chuyển khe S theo phương song song với quan sát: A đoạn mm phía khe S1 B đoạn mm phía khe S2 C đoạn mm phía khe S1 D đoạn mm phía khe S2 Câu 48 Chiếu ánh sáng trắng (bước sóng từ 0,40 μm đến 0,75 μm) vào hai khe thí nghiệm Young Hỏi vị trí ứng với vân sáng bậc ba ánh sáng tím (λ = 0,40 μm) có vân sáng ánh sáng đơn sắc nằm trùng đó? A 0,48 μm B 0,55 μm C 0,60 μm D 0,72 μm Câu 49 Một thấu thuỷ tinh mỏng hai mặt lồi có bán kính R = 0,5 m Thấu kính làm thuỷ tinh có chiết suất ánh sáng đỏ ánh sáng tím nđ = 1,50 nt = 1,54 Khoảng cách hai tiêu điểm ảnh thấu kính ứng với ánh sáng đỏ ánh sáng tím bằng: A 2,3 cm B 3,7 cm C 1,08 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 1,8 cm Câu 50 Phát biểu sau khơng nói ánh sáng trông thấy? A Chiết suất thuỷ tinh có giá trị nhỏ ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc có màu định khơng bị tán sắc qua lăng kính C Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Chùm ánh sáng tới màu đỏ song song, qua lăng kính cho chùm ló màu đỏ song song ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C A, B, D sai: tia katot, tia beta ko phải sóng điện từ Câu 2: D Ta có: với n chiết suất môi trường Như ta có qua mơi trường khác vận tốc ánh sáng đơn sắc thay đổi Câu 3: B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác Câu 4: B Câu 5: B i = λ = mm x3 = 3i = 15mm = 1,5 cm Câu 6: D Ta có khoảng vân: Ta có: Như A vân tối bậc phía + Câu 7: A Quang phổ vạch phát xạ phát chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng Câu 8: C Câu 9: B Ta có : Như M vị trí vân sáng bậc Câu 10: C Câu 11: B Câu 12: D Câu 13: C Khoảng cách vân tối bậc hai vân sáng bậc là: Câu 14: C Tia hồng ngoại phát vật phát có nhiệt độ cao nhiệt độ mơi trường nên thể người phát xạ hồng ngoại Câu 15: A Ta có tia hồng ngoại kích thích phim ảnh nên ta dùng phân biệt tia hồng ngoại tia tử ngoại Câu 16: A Ta có vị trí vân sáng M: Mặt khác: Như số xạ cho vân sáng M Câu 17: A Câu 18: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vân sáng thứ 10: Câu 19: C Câu 20: A 1mm >10-6m>0.76μm tia có bước sóngánh sáng đỏ nhỏ bước sóng sóng vơ tuyến nên tia hồng ngoại Câu 21: D Câu 22: A Câu 23: C Khi ánh sáng trắng truyền từ môi trường chiết quang lớn sang mơi trường chiết quang nhỏ tia tím có góc lệch lớn tia đỏ Khi ta điều chỉnh góc lệch tia tím nhỏ tia tím ló ngồi ba tia lại ngồi Mặt khác chiết suất ba tia khác nhau, nên tia tím cực tiểu ba tia lại ko tia có góc lệch cực tiểu Câu 24: D Đối với góc chiết quang nhỏ góc lệch đc tính CT: D=(n-1)*A Áp dụng để tính dải màu ta có L= Chú ý đổi đơn vị Câu 25: B ==>n=1.5 Câu 26: C Ta Có: Câu 27: A Ta có khoảng vân: Vị trí vân tối Lại có: Có hai vân tối M Câu 28: A Khi ánh sáng truyền từ mơi trường vnày đến mơi trường khác tần số ánh sáng không đổi nên tần số ánh sáng mối trường - Khi ánh sáng truyền từ mơi trường tới mơi trường khác vận tốc ánh sáng thay đổi tốc ánh sáng môi trường có chiết suất n v = Câu 29: C Câu 30: C Câu 31: B Câu 32: C Câu 33: C Quang phổ vạch phát xạ quang phổ chứa số vạch màu khác xen kẽ khoảng tối Câu 34: D Câu 35: B Câu 36: B Ta có khoảng vân: Số vân sáng màn: Như có vân sáng quan sát Câu 37: D vận Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 38: D Khơng thể nhận biết tia hồng ngoại khơng thể gây hiệu ứng quang điện Câu 39: A Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ ánh sáng tím tần số lớn tần số ánh sáng tím Câu 40: B Ta suy MO (O vân trung tâm) = 7i Nhúng vào mơi trường chiết xuất 4/3 giảm 4/3 lần nên i giảm 4/3 lần A lúc MO = = 9.333 nên số vân tăng thêm vân (Mỗi phía tăng thêm vân) B Sai C Đúng D Đúng Câu 41: A Ta có khoảng vân: Số vân tối màn: Câu 42: B Có 18 vân tối miền Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phương pháp Áp dụng ta có có 27 vân sáng Câu 43: A ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc có mầu biến thiên từ đỏ đến tím Nếu làm giao thoa với ánh sáng trắng vân trung tâm vân trùng => có màu trắng bên dải màu biến thiên từ đỏ tới tím Câu 44: D Ta có: Câu 45: C Câu 46: C VẠch quang phổ ảnh thật khe máy quang phổ tạo chùm sáng đơn sắc Câu 47: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Do thủy tinh đặt sau S1 nên vân trung tâm bị dịch chuyển phía S1 Suy để hệ vân vị trí cũ phải dịch chuyển nguồn S phía S1 đoạn d Độ dịch vân trung tâm Ta có Câu 48: C Vị trí vân sáng bậc ba ánh sáng tím: Đó vị trí vân sáng ánh sáng đơn sắc ứng với bước sóng: Mặt khác: Câu 49: B Câu 50: D ... nhỏ ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc có màu định không bị tán sắc qua lăng kính C Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Chùm ánh. .. http://dethithpt.com – Hotline : 096 . 79. 79. 3 69 Phương pháp Áp dụng ta có có 27 vân sáng Câu 43: A ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc có mầu biến thiên từ đỏ đến tím Nếu làm giao thoa với ánh sáng trắng vân... A Khi ánh sáng truyền từ môi trường vnày đến mơi trường khác tần số ánh sáng không đổi nên tần số ánh sáng mối trường - Khi ánh sáng truyền từ môi trường tới mơi trường khác vận tốc ánh sáng thay
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 ôn tập sóng ánh sáng đề 9 , 24 ôn tập sóng ánh sáng đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay