Chiều dài lò xo – lực đàn hồi, phục hồi đề 2

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Chiều dài xo Lực đàn hồi, phục hồi Đề Câu 1: Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà đoạn thẳng MN = 8cm với tần số f = Hz Khi t = chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Lấy π2 = 10 thời điểm t = 1/12 s, lực gây chuyển động chất điểm có độ lớn A 10 N B √3 N C N D 10√3 N Câu 2: Một vật có m=100g dao động điều hồ với chu kì T=1s, vận tốc vật qua VTCB vo=10 π cm/s Lấy π2 = 10 Hợp lực cực đại tác dụng vào vật A 0,2N B 4,0N C 2,0N D 0,4N Câu 3: Một lắc xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số góc 20rad/s vị trí có gia tốc trọng trường g =10m/s2 Khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc v = 40√3 cm/s Lực đàn hồi cực tiểu xo q trình dao động có độ lớn A 0,1N B 0,4N C 0N D 0,2N Câu 4: Một xo nhẹ đầu gắn cố định, đầu gắn vật nhỏ m Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O vị trí cân vật chiều dương hướn xuống Vật dao động điều hồ Ox với phương trình x =10cos(10t π/2)cm, lấy g =10m/s2, vật vị trí cao lực đàn hồi xo có độ lớn A 0N B 1,8N C 1N D 10N Câu 5: Một lắc xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m=100g xo khối lượng khơng đáng kể Chọn gốc toạ độ VTCB, chiều dương hướng lên Biết lắc dao động theo phương trình: x = 4cos(10t - 2π/3)cm Lấy g=10m/s2 Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật thời điểm vật quãng đường s =3cm (kể từ t=0) A 1,2N B 0,9N C 1,1N D 2N Câu 6: Con lắc xo treo nằm ngang dđđh với A = 8cm; T = 0,5s; m = 0,4kg; lấy Giá trị cực đại lực đàn hồi A Fmax = 525N B Fmax = 5,12N Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C Fmax = 256 N D Fmax = 2,56 N Câu 7: Con lắc xo khối lượng m = 0,02kg dao động điều hoà theo phương nằm ngang Vận tốc vật có độ lớn cực đại 0,6m/s Chọn thời điểm t = lúc vật qua vị trí x0 = 3√2 cm theo chiều dương động Tính chu kỳ dao động lắc độ lớn lực đàn hồi thời điểm t = π/20 s A T = 0,314s; F = 3N B T = 0,628s; F = N C T = 0,628s; F = 3N D T = 0,314s; F = 6N Câu 8: Một lắc xo có vật m = 100g, dđđh với phương trình x = 4cos(10t +  ) cm Độ lớn cực đại lực kéo là: A 0,4N B 0,04N C 4N D 40N Câu 9: Vật có khối lượng 200g treo vào xo có độ cứng 100N/m Kích thích lắc dao động với biên độ 3cm, cho g =10m/s2 Lực đàn hồi cực đại cực tiểu xo A 3N, 1N B 5N, 1N C 3N, 0N D 5N, 0N Câu 10: Một lắc xo thẳng đứng, vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 0,5 s Biết khối lượng vật nặng m = 250g, lấy π2 = 10 Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật có giá trị giá trị A 0,4 N B 0,8 N C 6,5 N D N Câu 11: Vật nặng 100g dđđh quỹ đạo dài 2cm Vật thực dao động 10s Lấy g = 10m/s2 Lực hồi phục cực đại là: A 10-2N B 10-3N C 10-4N D 10-5N Câu 12: Vật m = 1kg dđđh theo phương trình x = 10cos(πt -π/2 ) cm Coi π 2= 10 Độ lớn lực kéo thời điểm t = 0,5s bằng: A 1N B 10N C 0,5N D Câu 13: xo treo thẳng đứng có k = 20N/m, khối lượng m Từ vị trí cân nâng vật lên đoạn 5cm thả nhẹ Giá trị cực đại lực kéo Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A Fhp= 1N B Fhp= 3N C Fhp= 2N D Fhp= 4N Câu 14: Con lắc xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa: x = 2cos20t (cm) Chiều dài tự nhiên xo l0 = 30cm, lấy g = 10m/s2 Chiều dài nhỏ lớn xo q trình dao động A 28,5cm 33cm B 31cm 36cm C 30,5cm 34,5cm D 32cm 34cm Câu 15: Một vật khối lượng kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10cos(πt - π/2) cm Lực phục hồi tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5s A 0,5 N B 2N C 1N D 0N Câu 16: Con lắc xo treo thẳng đứng, đầu có vật m dao động với biên độ 10 cm tần số Hz Lấy g = 10 m/s2, tỉ số lực đàn hồi cực tiểu lực đàn hồi cực đại xo q trình dao động A B 7/3 C D 3/7 Câu 17: Trong dao động điều hoà lắc xo A Khi xochiều dài ngắn lực đàn hồi có giá trị nhỏ B Khi xochiều dài cực đại lực đàn hồi có giá trị cực đại C Khi xochiều dài ngắn vận tốc có giá trị cực đại D Khi xochiều dài cực đại vận tốc có giá trị cực đại Câu 18: Tìm kết luận sai lực tác dụng lên vật dao động điều hoà A ln hướng vị trí cân B ln chiều vận tốc C chiều với gia tốc D ngược dấu với li độ Câu 19: Trong dao động điều hoà vật đổi chiều chuyển động A Lực tác dụng đạt giá trị cực đại B Lực tác dụng có độ lớn C Lực tác dụng đổi chiều D Lực tác dụng có giá trị nhỏ Câu 20: Con lắc xo có độ cứng k = 100 N/m dđđh theo phương thẳng đứng Cho biết độ dãn xo VTCB cm Mặt khác, độ dãn cực đại xo dao động 9cm Độ lớn lực đàn hồi xochiều dài ngắn A B N Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C N D N Câu 21: Treo vật nặng m = 200g vào đầu xo có độ cứng k =100N/m Đầu lại xo cố định Lấy g = 10m/s2 Từ vị trí cân nâng vật theo phương thẳng đứng đến vị trí xo không bị biến dạng thả nhẹ Lực cực đại cực tiểu mà xo tác dụng vào điểm treo A N B N C N N D N N Câu 22: Một xo có độ cứng k, treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên l l0=20 cm Khi vật vị trí cân xochiều dài 22 cm Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ cm Trong trình dao động lực đàn hồi cực đại tác dụng vào điểm treo N Khối lượng vật nặng A 0,4 kg B 0,2 kg C 0,1 kg D 10 g Câu 23: Một lắc xo treo thẳng đứng có vật nặng có khối lượng 100g Kích thích cho lắc dao động theo phương thẳng đứng thấy lắc dao động điều hòa với tần số 2,5Hz trình vật dao động, chiều dài xo thay đổi từ l1 = 20 cm đến l2 = 24 cm Lấy p2 = 10 g = 10 m/s2 Lực đàn hồi cực đại, cực tiểu xo trình dao động A 2N; 1N B 2,5N; 1,5N C 3N; 2N D 1,5N; 0,5N Câu 24: Con lắc xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng m = 200g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g = 10m/s2 Trong chu kỳ T, thời gian xo giãn A π/24s B π/12s C π/30s D π/15s Câu 25: Một lắc xo treo thẳng đứng có tần số dao động riêng 0,5Hz; vật vị trí cân xo dãn 2cm Cho vật dao động điều hòa đoạn quỹ đạo 8cm Thời gian xo bị nén chu kì A 1s B 5s C 20s D 2s Câu 26: Một lắc xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g =π2 = 10m/s2 Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn 1cm truyền cho vật vận tốc 10π cm/s, đầu hướng thẳng đứng Tỉ số thời gian xo nén giãn chu kỳ A B C 0,5 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D 0,2 Câu 27: Con lắc xo treo thẳng đứng, xo có khối lượng khơng đáng kể Hòn bi vị trí cân kéo xuống theo phương thẳng đứng đoạn 3cm thả cho dao động Hòn bi thực 50 dao động 20s Cho g = π2 = 10m/s2 Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu xo dao động là: A B C D Câu 28: Một vật treo vào xo làm dãn 4cm Cho g = π2 =10m/s2 Biết lực đàn hồi cực đại cực tiểu 10N 6N Chiều dài tự nhiên xo 20cm Chiều dài cực tiểu cực đại xo q trình dao động là: A 24cm 25cm B 26cm 30cm C 22cm 28cm D 23cm 25cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C A= = cm ; ω = 2πf = 2π.5 = 10π (rad/s) t = => Vật qua VTCB theo chiều dương => x = A cos  = đồng thời v > => sin  < =>  = => t = 1/12 (s) => ∆  = ω.t = 10π = => Sau t = 1/12 (s) vật vị trí x = A cos ( => Vật chuyển động theo chiều âm => F gây lực hồi phục => |F| = k.|x| = 100.10.0,05.0,02 = (N) Câu 2: A = = ) = 4.cos( vo = ω.A = 10π => A = = = cm Do hợp lực tác dụng lên vật điểm có li độ x mω2|x| => Hợp lực cực đại xảy |x| = A => F hợp lực = mω2A = 0,1.(2 π)2 0,05 = 0,2 N Câu 3: C )=2 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Do ∆l0 < A => Fđh = Câu 4: A Ta có k.∆l = mg mà => ∆l = = 0,1 m = 10 cm = A => ∆l = A vị trí cao => F đh = k Câu 5: B => k = ω2.m = 102.0,1 = 10 N/m ∆l = = = 0,1 m => vật vị trí x = -2 cm t = => x = -2 cm đồng thời v > Căn theo hình vẽ li độ vật s = cm => x = 0,01 m F đh = k.(∆l-x) = 10.(0,1 - 0,01) = 0,9 N Câu 6: B => k = Con lắc nằm ngang => Fđhmax = k.A = 64.0,08 = 5,12N Câu 7: B x0 = 3√2 cm ; Wđ = Wt => 2Wt = W => v max = ω.A => ω = 10 rad/s m= 0,06cm Chu kỳ dao động Chọn t = lúc vật qua vị trí x0 = 3√2 cm theo chiều dương.Phườn trình dao động Độ lớn lực đàn hồi thời điểm t = π/20 s =6 Câu 8: A N cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 => k = = 100 0,1 = 10N/m Fkéo max vật vị trí biên =>Fkéo =k.A = 10.0,04 = 0,4N Câu 9: D = 0,02 m F đh max = k.(∆l + A) = 100.(0,02 + 0,03) = N F đh = k(∆l - A) = (do ∆l < A) Câu 10: C => k = = 40 N/m (m) F đh max = k(∆lo + A) = 6,5N Câu 11: A => k = = N/m Fphmax= k.A = 1.0,01 = 0,01 N Câu 12: A Tại t = 0,5 => x = 10 cos (π.0,5 - π/2 ) = 10cm = A -> VT biên -> Fmax => k = Fmax = k.A = 10.0,1= 1N Câu 13: A ∆l = 5cm = 0,05m => Fph = k.∆l = 20.0,05 = 1N Câu 14: C N/m = 2,5 cm lmax = lo + A + ∆l = 30 + + 2,5 = 34,5 cm lmin = lo + ∆l - A = 30 + 2,5 - = 30,5 cm Câu 15: C Lực phục hồi tác dụng lên vật Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Tại t=0,5s Câu 16: D Fđhmax = k.( ∆l + A) Fđhmin = k(∆l A) = 1N m = (25 - 10)/(25 + 10) = 3/7 Câu 17: B Câu 18: B Câu 19: D Câu 20: B Lực đàn hồi xo xochiều dài ngắn = 1N Câu 21: A Câu 22: C Độ giãn xo = 22-20= 2cm Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào điểm treo = 0,1kg Câu 23: D cm m k= = /m Fđhmax = k.( ∆l + A) = 25 (0,04 + 0,02) = 1,5N Fđhmin = k(∆l A) = 25.(0,04 - 0,02) = 0,5N Câu 24: D cm Góc quét ∆φ = π/3 = Câu 25: D ω = π rad/s ∆l = = A/2 Thời gian xo nén 1T thời gian vật từ VT A/2 -> A -> A/2 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 (s) Trong 1T xo nén ∆t = 2π/3(s) => Trong 3T xo nén ∆t =3.2π/3= 2(s) Đáp án D Câu 26: C Câu 27: C t= (s) ω = 2π/T = 5π rad/s Tại VTCB : cm Fđhmax = k.( ∆l + A) = k (0,04 + 0,03) = 0,07k A = 3cm < ∆lo Fđhmin = k(∆l A) = 0,01k => Câu 28: D ∆lo = cm (1) Fđhmax = k.( ∆l + A) = 10 (2) Fđhmin = k(∆l A) = (3) (1) (2) (3) => A = Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 lmin = lo + ∆l A = 23 cm lmax = lo + ∆l A = 25 cm ... k(∆l – A) = 1N m = (25 - 10)/ (25 + 10) = 3/7 Câu 17: B Câu 18: B Câu 19: D Câu 20 : B Lực đàn hồi lò xo lò xo có chiều dài ngắn = 1N Câu 21 : A Câu 22 : C Độ giãn lò xo = 22 -20 = 2cm Lực đàn hồi. .. 6N Chiều dài tự nhiên lò xo 20 cm Chiều dài cực tiểu cực đại lò xo q trình dao động là: A 24 cm 25 cm B 26 cm 30cm C 22 cm 28 cm D 23 cm 25 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C A= = cm ; ω = 2 f = 2 .5... động 20 s Cho g = 2 = 10m/s2 Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu lò xo dao động là: A B C D Câu 28 : Một vật treo vào lò xo làm dãn 4cm Cho g = 2 =10m/s2 Biết lực đàn hồi cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiều dài lò xo – lực đàn hồi, phục hồi đề 2 , Chiều dài lò xo – lực đàn hồi, phục hồi đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay