36 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 2

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 36 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu Hiệu điện hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100 cos(100πt - π/6) V i = cos(100πt - π/2) A Công suất tiêu thụ mạch là: A 200 W B 400W C 550W D 800W Câu Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz Trong phút dòng điện đổi chiều lần? A 60 lần B 7200 lần C 120 lần D 3600 lần Câu Mắc vào hai đầu tụ điện nguồn xoay chiều A có dòng điện tích chạy qua tụ điện B cường độ dòng điện qua tụ tỷ lệ nghịch với C C cường độ dòng điện qua tụ tỷ lệ nghịch với f D khơng có điện tích chạy qua C Câu Trong động không đồng ba pha Chọn câu đúng: A Nguyên tắc hoạt động động dựa tượng cảm ứng điện từ B Lúc từ trường B1 cuộn cực đại, hướng ngồi cuộn từ trường cuộn cuộn có độ lớn B2 = B3 = B1/2, hướng với B C Dòng điện pha qua cuộn dây tạo từ trường B quay quanh với tần số nhỏ tần số dòng điện D Cả câu sai Câu Cho đoạn mạch không phân nhánh R, L, C mắc nối tiếp Khi mạch xảy tượng cộng hưởng điện khẳng định sau sai? A Cảm kháng dung kháng mạch B Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị lớn C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R Câu Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ bên Cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi Điện trở R = 100 Ω Hiệu điện hai đầu mạch u = 200cos(100πt) V Khi thay đổi hệ số tự cảm cuộn dây cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại A I = 1/ A B I = 0,5 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C I = A D I = A Câu Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở hiệu điện xoay chiều cảm kháng cuộn dây lần giá trị điện trở Pha dòng điện đoạn mạch so với pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A Nhanh góc π/3 B Nhanh góc π/6 C Chậm góc π/3 D Chậm góc π/6 Câu Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp Hiệu điện đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy mạch là: u = 100 cos(100πt - π/2) V; i = 10 cos(100πt - π/4) A A Hai phần tử R, L B Hai phần tử R, C C Hai phần tử L,C D Tổng trở mạch 10 Ω Câu Một mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp(cuộn dây cảm)có R = 100 Ω, L = 1/π H, C = 10-4/2π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz Độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện mạch là: A π/4 rad B 3π/4 rad C -3π/4 rad D -π/4 rad Câu 10 Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R = 12 Ω cuộn cảm L Hiệu điện hiệu dụng hai đầu R U1 = V, hai đầu L U2 = V, hai đầu AB UAB = V Điện trở hoạt động Ro, hệ số tự cảm L cuộn dây công suất tiêu thụ mạch là: A Ro=3 Ω, L = 2,688.10-2 H; P = 1,30 W B Ro = Ω, L = 2,886.10-2 H; P = 1,33 W C Ro = Ω, L = 1,886.10-2 H; P = 1,30 W D Ro = Ω; L = 2,866.10-2 H; P = 1,33 W Câu 11 Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Hiệu điện mắc vào hai đầu mạch u = 100 cos(100πt) V Biết cường độ dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng lệch pha π/3 so với hiệu điện hai đầu mạch Giá trị R C là: A A 50 Ω, 10-4π F B 50/ Ω, 10-4π F C 50 Ω, 10-3π/5 F D 50/ Ω, 10-3π/5 F Câu 12 Một cuộn dây dẹt hình chữ nhật có tiết diện S = 54 cm2 gồm 500 vòng dây, điện trở không đáng kể, quay với vận tốc 50 vòng/giây quanh trục qua tâm song song với cạnh Cuộn dây đặt từ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 trường có cảm ứng từ B = 0,2 T vng góc với trục quay Từ thông cực đại gửi qua cuộn dây nhận giá trị giá trị sau? A Φmax = 0,5 Wb B Φmax = 0,54 Wb C Φmax = 0,64 Wb D Một giá trị khác Câu 13 Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều hệ số cơng suất mạch: A không thay đổi B tăng C giảm D Câu 14 Một tụ điệnđiện dung C = 5,3μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300Ω thành đoạn mạch Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz Điện mà đoạn mạch tiêu thụ phút là: A 32,22J B 1047J C 1936J D 2148J Câu 15 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r = Ω độ tự cảm L = 35.102 /π H mắc nối tiếp với điện trở R = 30Ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 70 cos(100πt) V Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 35 W B 70W C 60W D 30 W Câu 16 Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp cuộn dây(L,r) nối tiếp tụ C Biết hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 200V, tần số f = 50 Hz, điện trở R=50Ω, UR=100V, Ur=20V.Công suất tiêu thụ mạch là: A 60 W B 120W C 240W D 480W Câu 17 Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện hai đầu đoạn mạch: u = 120 cos(100πt) V, hiệu điện hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120 V nhanh pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Tìm hệ số cơng suất mạch? A /2 B /2 C 1/2 D 0,8 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây có hệ số tự cảm L = 0,1/π (H) Điện trở R = 100Ω tụ điệnđiện dung C = 500/π (μF)= Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f = 50Hz hiệu điện hiệu dụng U = 100V Giả sử điện dung tụ điện thay đổi Phải chọn C giá trị sau để có cộng hưởng xảy mạch điện ? Cường độ dòng điện lúc bao nhiêu? Hãy chọn kết ĐÚNG ? A C = 10-3/2π F; I = 1,5 A B C = 10-4/π F; I = 0,5 A C C = 10-3/π F; I = A D C = 10-2/3π F; I = 1,8 A Câu 19 Một mạch điện gồm tụ điện C,một cuộn cảm L cảm kháng một, biến trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều: u = 120 cos(120πt) V Biết ứng với hai giá trị biến trở: R1 = 18 Ω R2 = 32 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mạch Công suất P đoạn mạch nhận giá trị giá trị sau? A P = 144 W B P = 576 W C P = 288 W D Một giá trị khác Câu 20 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị phần tử cố định Đặt vào hai đầu đoạn hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số góc dòng điện ω0 cảm kháng dung kháng có giá trị ZL = 100Ω ZC = 25Ω Để mạch xảy cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc dòng điện đến giá trị ω A 4ω0 B 2ω0 C 0,5ω0 D 0,25ω0 Câu 21 Cho mạch điện có , uAB = 200sin100πt (V); L = 0,318H.Khi cho C = 0,159.10-4F dòng điện nhanh pha π/4 hiệu điện A B Công suất tiêu thụ đoạn mạch bao nhiêu? Chọn kết kết sau: A P = 150W B P = 75W C P = 100W D Một giá trị khác Câu 22 Trong mạng điện ba pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại cường độ dòng điện qua hai pha có: A Cường độ khơng B Cường độ nửa cường độ dòng điện cực đại, ngược chiều với dòng điện C Cường độ phần ba dòng điện cực đại, chiều với dòng điện D Cường độ nửa cường độ dòng điện cực đại, chiều với dòng điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23 Một máy biến lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng Hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thứ cấp 100V 10A Hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 1000 V ; 100 A B 1000 V ; A C 10V ; 100A D 10 V ; A Câu 24 Mắc tải trở ba pha đối xứng tam giác vào ba dây pha mạng điện xoay chiều ba pha, tồn tải tiêu thụ cơng suất 600W Nếu đứt dây pha,tồn tải tiêu thụ công suất A 300 W B 450 W C 200 W D Không đổi (ba tải đối xứng), Cả A, B, C không Câu 25 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện gồm phần tử R, L, C mắc nối tiếp (R biến thiên) Điều chỉnh R đến Pmax độ lệch pha u i A π/2 B π/3 C π/4 D π/6 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Công suất tiêu thụ đoạn mạch Câu 2: B phút 60x60 = 3600 chu kì, chu kì đổi chiều lần nên tổng cộng 7200 lần Câu 3: D Mắc tụ điện vào nguồn xoay chiều khơng có dòng điện chạy qua tụ nên khơng có điện tích qua C Câu 4: D A Sai, dựa vào lực tác dụng Lorentz B Sai, khác hướng C Sai, với tần số D Đúng Câu 5: C Khi xảy tượng cộng hưởng mạch RLC nối tiếp hiệu điện hiệu dùng hai đầu điện trở hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 6: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại Câu 7: C nên dòng điện đoạn mạch trễ pha Câu 8: B  nên mạch chứa R C u trễ pha i Câu 9: D Độ lệch pha u i Câu 10: D Câu 11: D i lệch pha u góc Từ phương trình giải Câu 12: B Từ thông cực đại gửi qua khung dây: Câu 13: C  so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mạch điện xoay chiều có tính cảm kháng Khi ta tăng tần số dòng điện xoay chiều hiệu cảm kháng dung kháng tăng Hệ số công suất mạch: giảm Câu 14: C Điện mà mạch tiêu thụ phút Câu 15: B Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: Câu 16: C Cường độ dòng điện qua mạch: Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch: Câu 17: B  so với u hai đầu mạch nên UCcực đại C biến thiên Vẽ giản đô ta thấy : udsớm pha Câu 18: C Để xảy tượng cộng hưởng Cường độ dòng điện lúc này: Câu 19: C Với hai giá trị khác R để mạch có cơng suất khơng thay đổi Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: C Câu 21: C i nhanh pha u góc Cơng suất mạch: Câu 22: B Trong mạng điện ba pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại cường độ dòng điện qua hai pha có cường độ nửa cường độ dòng điện cực đại, ngược chiều với dòng điện Câu 23: B Câu 24: A Khi tải mắc tam giác ta có cơng suất pha Khi nhanh bị đứt mạch gồm R//(R nt R) Công suất tiêu thụ là: Câu 25: C Điểu chỉnh R để P cực đai Hệ số cơng suất mạch: ... với điện trở R = 300Ω thành đoạn mạch Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 22 0V – 50Hz Điện mà đoạn mạch tiêu thụ phút là: A 32, 22J B 1047J C 1936J D 21 48J Câu 15 Một đoạn mạch điện xoay chiều. .. Câu 22 : B Trong mạng điện ba pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại cường độ dòng điện qua hai pha có cường độ nửa cường độ dòng điện cực đại, ngược chiều với dòng điện Câu 23 :... độ dòng điện qua pha cực đại cường độ dòng điện qua hai pha có: A Cường độ khơng B Cường độ nửa cường độ dòng điện cực đại, ngược chiều với dòng điện C Cường độ phần ba dòng điện cực đại, chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 2 , 36 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay