24 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 1

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 24 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu 1: Mạch điện xoay chiều chứa tụ điện C=1/7200 π F,hiệu điện xoay chiều ổn định đặt vào hai đầu mạch u=Uo cos( wt + π /4 ) V.Tại thời điểm t1 ta có u1= 60 V i1 = /2 A, thời điểm t2 ta có u2 = - 60 V i2 = - 0,5A Hãy hoàn thiện biểu thức điện áp u A u = Uo cos( 100 π t + π /4 ) V B u = Uo cos( 120 π t + π /4 ) V C u = Uo cos( 50 π t + π /4 ) V D u = Uo cos( 60 π t + π /4 ) V Câu 2: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L hđt xoay chiều U = 220V, f = 60Hz Dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 2,4A Để cho dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 7,2A tần số dòng điện phải bằng: A 180Hz B 120Hz C 60Hz D 20Hz Câu 3: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R=10  , nhiệt lượng tỏa 30phút 900kJ Cường độ dòng điện cực đại mạch là: A I0=0,22A B I0=0,32A C I0=7,07A D I0=10,0A Câu 4: Mạch điện có hiệu điện hiệu dụng U = 200 V, tìm giá trị cường độ dòng điện mắc nối tiếp R1 = 20 Ω R2 = 30 Ω A 4,4A B 4,44A C 4A D 0,4A Câu 5: Dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos (100 π t + π /6) A hiệu điện mạch có biểu thức u = 200 cos( 100 π t + π /3) V Mạch điện chứa phần tử gì? A R = 100 Ω B L = 1/ π H C C = 10^-4 / π F D đáp án khác Câu 6: Một ấm nước có điện trở may so 100 Ω, lắp vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa vòng giờ? A 17424J B 17424000J C 1742400J D 174240J Câu 7: Mạch điện có C, biết C = 10^-3 /2 π F, tần số dao động mạch 50 Hz Nếu gắn đoạn mạch vào mạng điện có hiệu điện u = 20cos( 100 π t - π /6) V Tính cơng suất mạch? A 100 W B 50 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 40 W D W Câu 8: Mạch điện có phần tử nhât có biểu thức u :u = 40 cos(100 π t) V, i = cos(100 π t + π /2)A Đó phần tử gì? A C B L C R D Cả đáp án Câu 9: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 1/ π H, mắc vào dòng điện xoay chiều, phút dòng điện đổi chiều 6000 lần, tính cảm kháng mạch A 100  B 200  C 150  D 50  Câu 10: Một tụ điện có C = 10  F mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, tính dung kháng tụ? A 31,8  B 3,18  C 0,318  D 318,3  Câu 11: Một mạch điện có R, có u = 200cos 100 π t V; R = 20 Ω Tính cơng suất mạch là? A 1000 W B 500 W C 1500 W D 1200 W Câu 12: Một tụ điện có C = 10^-3 /2 π F mắc vào nguồn xoay chiềuđiện áp u = 120 cos100 π t V Số Ampe kế mạch bao nhiêu? A A B A C A D A Câu 13: Hai dòng diện xoay chiều có tần số f1 = 50Hz, f2 = 100Hz Trong khoảng thời gian số lần đổi chiều dòng điện A Dòng f1 gấp lần dòng f2 B Dòng f1 gấp lần dòng f2 C Dòng f2 gấp lần dòng f1 D Dòng f2 gấp lần dòng f1 Câu 14: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều i=4cos(20 π t) A , t đo giây Tại thời điểm t1 dòng điện giảm có cường độ i1 = -2A Hỏi đến thời điểm t2= (t1 +0,025) s cường độ dòng điện ? A A B -2 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C A D -2 A Câu 15: Dòng điện xoay chiều có cường độ i=2cos(100 π t) A, chạy qua đoạn mạch điện Số lần dòng điện có độ lớn 1(A) 1(s) A 200 lần B 400 lần C 100 lần D 50 lần Câu 16: Cho dòng điện có biểu thức i = 2cos( 100pt - /3)A Những thời điểm cường độ tức thời có giá trị cực tiểu? A t = - 5/600 + k/100 s( k = 1,2 ) B t = 5/600 + k/100 s( k =0, 1,2 ) C t= 1/12 + k/100 s( k = 0,1,2…) D t= - 1/120 + k/100 s( k = 1,2…) Câu 17: Biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 4cos( π t + π /6)A, vào thời điểm t dòng điện 0,7A Hỏi sau 3s dòng điện có giá trị bao nhiêu? A -0,7 A B 0,7 A C 0,5 A D 0,75 A Câu 18: Một dòng điện xoay chiều có phương trình i = 2cos( 2ft)A Biết s dòng điện đổi chiều 119 lần, xác định tần số dòng điện? A 60Hz B 50Hz C 59,5Hz D 119Hz Câu 19: Đặt điện áp u=Uo.cos(100 π t - π /3 ) (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L= 1/2 π (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 150 V cường độ dòng điện mạch 4A Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A A B A C 2,5 A D A Câu 20: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100 π t Đèn sáng |u| ≥ 100V tính thời gian đèn sáng chu kỳ? A 1/100 s B 1/50 s C 1/150 s D 1/75 s Câu 21: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100 π t Đèn sáng |u| ≥ 100V Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối chu kỳ? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1/1 B 2/3 C 1/3 D 3/2 Câu 22: Cường độ dòng điện mạch khơng phân nhánh có dạng i=2 cos100 π t(A) Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch ampe kế giá trị bao nhiêu? A A B 2,83 A C A D 1,41 A Câu 23: Nguồn xoay chiều có hiệu điện u = 100 cos100πt (V) Để thiết bị hoạt động tốt giá trị định mức thiết bị là: A 100 V B 100 V C 200 V D 200 V Câu 24: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 220 cos 100πt (V) Hđt hiệu dụng đoạn mạch là: A 110 V B 110 V C 220 V D 220 V Câu 25: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc π /2 A Người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B Người ta phải mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C Người ta phải thay điện trở nói tụ điện D Người ta phải thay điện trở nói cuộn cảm Câu 26: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng lên lần dung kháng tụ điện A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 27: Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, tần số dòng điện xoay chiều: A Càng nhỏ, dòng điện dễ qua B Càng lớn, dòng điện khó qua C Càng lớn, dòng điện dễ qua D Bằng 0, dòng điện dễ qua Câu 28: Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu sau đúng? A Trong cơng nghiệp, dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn chu kì khơng C Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn khoảng thời gian khơng D Cơng suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại lần cơng suất tỏa nhiệt trung bình Câu 29: Trong tác dụng dòng điện xoay chiều, tác dụng khơng phụ thuộc vào chiều dòng điện tác dụng: A Nhiệt B Hoá C từ D A B Câu 30: Mạch điện gồm cuộn dây cảm, độ tự cảm L = 1/4 π (H) gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100 π t - π /6) A Hỏi gắn vào mạng điện đoạn mạch có tụ điệnđiện dung 10^-3 /2 π (F) dòng điện mạch có biểu thức là? A i = 25cos( 100 π t + π /2) A B i = 2,5cos( 100 π t + π /6) A C i = 2,5cos( 100 π t + π /6) A D i =0,25cos( 100 π t + π /6) A ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: D giải: ta có I1=2,4 A ,I2=7,2 A =>I2=3I1 =>ZL1 =3ZL2 mà ZL=  L =>f1=3f2 =f2=20 Hz Câu 3: D nhiệt lượng tỏa Q=R.t.I2 =>I= Q / Rt = 900.103 / (10.30.60) = A =>Io=10 A Câu 4: C mạch nối tiếp R=R1 +R2 =50Ω =>cường độ dòng điện hiệu dụng I=U/R =4 A Câu 5: B u nhanh pha i góc π /2 =>mạch chứa L ta có ZL=U/I =100  =>L=1/ π (H) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: C ta có nhiệt lượng ấm nước tỏa vòng Q=R.t.I ² =>Q= 1742400 J I=U/R=2,2 A Câu 7: D ta có P=UIcos  =UIcos (π /2) =0 W mạch có C khơng tiêu thụ điện Câu 8: A i nhanh pha u góc π /2 =>mạch chứa phần tử C Câu 9: A chu kì dòng điện đổi chiều lần nên dòng điện đổi chiều 6000 lần tương ứng với 3000 chu kì =>3000T =60 =>T = 0,02 s =>  =100 π (rad/s) => ZL= 100  Câu 10: D ta có:  =100 π (rad/s) , C = 10  F =>Zc=1/(  C) = 1/(100 π 10.10^-6 ) =318,3  Câu 11: A ta có U= 100 V =>I=U/R =5 A mạch có R nên cơng suất mạch P=UI=1000 W Câu 12: C ta có U=120 V , Zc= 1/(100 π (10^-3/2 π )) =20  Số Ampe kế mạch I=U/Zc =6 A Câu 13: C ta có T1=0,02 s , T2=0,01 s => T1=2T2 =>Trong khỏang thời gian số lần đổi chiều Dòng f2 gấp lần dòng f1 (trong chu kì dòng điện đổi chiều lần ) Câu 14: B Tại thời điểm t1 có i1 = -2A giảm =>-2=4cos(20 π t1 ) =>20 π t1 = π /3 thời điểm t2= (t1 +0,025) s i=4cos( 20 π t1 + π /2 )=4cos(7 π /6)= -2 A Câu 15: A ta có: T=0,02 s =>1s tương ứng với 50 chu kì mà chu kì có lần dòng điện có độ lớn A 1s có 50.4=200 lần dòng điện có độ lớn A Câu 16: B cường độ tức thời có giá trị cực tiểu i=0 =>2cos( 100pt - π /3) =0 => 100pt - π /3 = π /2 +k π =>t= (5/600 +k/100) s với k=0,1,2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: B ta có: T=2 π /  =0,25 s thời điểm t dòng điện 0,7A sau 3s tương ứng với 12 chu kì =>giá trị dòng điện i=0,7 A Câu 18: C chu kì dòng điện đổi chiều lần nên dòng điện đổi chiều 119 lần,ứng với 59,5 chu kì =>59,5T=1 =>T=1/59,5 s =>f=59,5 Hz Câu 19: C ta có ZL=50  mạch có cuộn cảm nên u i vng pha =>(u / U)^2 +(i / I)^2 =2 (với U= I.ZL =50I ) =>(5 / I)^2=2 =>I=2,5 A Câu 20: A ta có: T=0,02 s đèn sáng |u| ≥ 100V =Uo /2 =>thời gian đèn sáng chu kì t=T/2 =1/100 s Câu 21: A đèn sáng |u| ≥ 100V =Uo /2 =>thời gian đèn sáng tối chu kì T/2 =>tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối chu kỳ 1/1 Câu 22: C Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch ampe kế giá trị I=Io/ =2 A Câu 23: A Để thiết bị hoạt động tốt giá trị định mức thiết bị U=Uo/ =100 V Câu 24: C Hđt hiệu dụng đoạn mạch là:U=Uo/ =220 V Câu 25: C muốn dòng điện mạch sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc /2 mạch có tụ điện =>Người ta phải thay điện trở nói tụ điện Câu 26: D ta có Zc=1/2 π f.C => Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng lên lần dung kháng tụ điện giảm lần Câu 27: C ta có:Zc=1/2 π f.C tần số dòng điện xoay chiều lớn Zc nhỏ =>tính cản trở dòng điện xoay chiều nhỏ =>dòng điện dễ qua Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: B ta có điện lượng = lượng điện tích xét đoạn dây AB nửa chu kì đầu lượng điện tích theo chiều AB nửa chu kì sau lượng điện tích theo chiều BA nên tổng lại =0 Câu 29: A dòng điện xoay chiều khơng có tác dụng hóa học =>loại B,D dòng điện đổi chiều lực từ tác dụng lên nam châm đổi chiều =>loại C => tác dụng không phụ thuộc vào chiều dòng điện tác dụng:nhiệt Câu 30: C ta có ZL=25  ,Io=2 A =>Uo=50 V mà Zc=20  U không đổi =>Io' =Uo/Zc =2,5 A Mạch điện gồm cuộn dây cảm  u -  i = π /2 =>  u = π /3 đoạn mạch có tụ điện  u -  i '= - π /2 =>  i '= π /6 =>i = 2,5cos( 100 π t + π /6) A ... chiều dòng điện A Dòng f1 gấp lần dòng f2 B Dòng f1 gấp lần dòng f2 C Dòng f2 gấp lần dòng f1 D Dòng f2 gấp lần dòng f1 Câu 14 : Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều. .. 18 : Một dòng điện xoay chiều có phương trình i = 2cos( 2ft)A Biết s dòng điện đổi chiều 11 9 lần, xác định tần số dòng điện? A 60Hz B 50Hz C 59,5Hz D 11 9Hz Câu 19 : Đặt điện áp u=Uo.cos (10 0 π t... chiều, tần số dòng điện xoay chiều: A Càng nhỏ, dòng điện dễ qua B Càng lớn, dòng điện khó qua C Càng lớn, dòng điện dễ qua D Bằng 0, dòng điện dễ qua Câu 28: Đối với dòng điện xoay chiều cách phát
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 1 , 24 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay