Chiều dài lò xo – lực đàn hồi, phục hồi đề 1

10 58 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Chiều dài xo Lực đàn hồi, phục hồi - Đề Câu 1: Trong dao động điều hòa lắc xo thì: A Lực đàn hồi khác B Lực hồi phục lực đàn hồi C Lực đàn hồi vật qua VTCB D Lực phục hồi vật qua VTCB Câu 2: Trong dao động điều hòa lắc xo, lực gây nên dao động vật là: A Lực đàn hồi B Có hướng chiểu chuyển động vật C Có độ lớn khơng đổi D Biến thiên điều hòa tần số với tần số dao động riêng hệ dao động ln hướng vị trí cân Câu 3: Tìm phát biểu nói lắc xo? A Lực đàn hồi cực tiểu lắc xo vật qua vị trí cân B Lực đàn hồi xo lực phục hồi C Khi qua vị trí cân lực phục hồi đạt cực đại D Khi đến vị trí biên độ lớn lực phục hồi đạt cực đại Câu 4: Tìm phát biểu sai? A Fdhmin = K(  l - A) B Fdh = K  x C Fdhmax = K(  l + A) D Fph = mA N Câu 5: Tìm phát biểu đúng? A Lực kéo lực đàn hồi B Lực kéo lực nén xo C Con lắc xo nằm ngang, lực kéo lưc kéo D Lực kéo tổng hợp tất lực tác dụng lên vật Câu 6: Con lắc xo treo thẳng đứng, đồ thị mơ tả mối quan hệ li độ dao động lực đàn hồi có dạng A Đoạn thẳng qua gốc tọa độ B Đường tròn C Đoạn thẳng khơng qua gốc tọa độ D Đường elip Câu 7: Con lắc xo dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Con lắc xo nằm ngang, có lực đàn hồi khác lực phục hồi B Độ lớn lực đàn hồi cực đại vật vị trí biên C Con lắc xo nằm ngang, lực đàn hồi lực phục hồi D Ở vị trí cân lực đàn hồi lưc phục hồi Câu 8: Một lắc xo gồm vật có khối lương m = 100g, treo vào xo có độ cứng k = 20N/m Vật dao động theo phương thẳng đứng quĩ đạo dài 10 cm, chọn chiều dương hướng xuống Cho biết chiều dài ban đầu xo 40cm xác định chiều dài cực đại, cực tiểu xo? A 45; 50 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B 50; 45 cm C 55; 50 cm D 50;40cm Câu 9: Một lắc xo gồm vật có khối lương m = 100g, treo vào xo có độ cứng k = 20N/m Vật dao động theo phương thẳng đứng quĩ đạo dài 10 cm, chọn chiều dương hướng xuống Cho biết chiều dài ban đầu xo 40cm Hãy xác định độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu xo? A 2; 1N B 2; 0N C 3; 2N D 4; 2N Câu 10: Một lắc xo treo thẳng đứng gồm vật m = 1000g, xo có độ cứng k=100N/m kéo vật khỏi vị trí cân x = +2cm truyền vận tốc v = + 20 cm/s theo phương xo Cho g = π2 = 10 m/s2, lực đàn hồi cực đại cực tiểu xo có độ lớn bao nhiêu? A 1,4; 0,6N B 14;6N C 14;0N D Đáp án khác Câu 11: Vật nhỏ treo xo nhẹ, vật cân xo giãn 5cm Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A xo ln giãn lực đàn hồi cực đại xo có giá trị gấp lần giá trị cực tiểu Khi A có giá trị bao nhiêu? A 2,5cm B 5cm C 10 cm D 15cm Câu 12: Một cầu có khối lượng m = 200g treo vào đầu xochiều dài tự nhiên l0 = 35cm, độ cứng k = 100N/m, đầu cố định Lấy g = 10m/s2 Chiều dài xo vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại? A 33 cm B 39cm C 35 cm D 37cm Câu 13: Một cầu có khối lượng m = 200g treo vào đầu xochiều dài tự nhiên l0 = 35cm, độ cứng k = 100N/m, đầu cố định Lấy g = 10m/s2 Chiều dài xo vật dao động qua vị trí có độ lớn lực đàn hồi cực tiểu? Biết biên độ dao động vật cm A 33 cm B 35 cm C 39cm D 37cm Câu 14: Một lắc xo gồm vật khối lượng m = 200g treo vào xo có độ cứng k = 40N/m Vật dao động theo phương thẳng đứng quĩ đạo dài 10cm chọn chiều dương hướng xuống Cho biết chiều dài tự nhiên 42cm Khi vật dao động chiều dài xo biến thiên khoảng nào? Biết g = 10m/s2 A 42; 52cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B 37; 45cm C 40; 50cm D 42; 50cm Câu 15: Một lắc xo treo thẳng đứng gồm vật m = 150g, xo có k = 10 N/m Lực căng cực tiểu tác dụng lên vật 0,5N Cho g = 10m/s2 biên độ dao động vật bao nhiêu? A 20 cm B 15cm C 10 cm D 5cm Câu 16: Một xo có k = 100N/m treo thẳng đứng treo vào xo vật có khối lượng m = 250g Từ vị trí cân nâng vật lên đoạn 5cm buông nhẹ Lấy g = 10m/s2 Chiều dương hướng xuống Tìm lực nén cực đại xo? A 7,5N B C 5N D 2,5N Câu 17: Một xo có khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định, đầu treo vật có khối lượng 80g Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số Hz Trong trình dao động, độ dài ngắn xo 40cm dài 56cm Lấy g =p2 = 9,8m/s2 Độ dài tự nhiên xo là? A 40,75cm B 41,75cm C 42, 75cm D 40 Câu 18: Một vật treo vào xo làm giãn 4cm Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu 10N, 6N Chiều dài tự nhiên xo 20cm Chiều dài cực đại cực tiểu xo dao động là? A 24; 36cm B 25; 24cm C 25; 23cm D 25; 15cm Câu 19: Một vật treo vào xo làm giãn 4cm Biết lực đàn hồi cực đại xo 10N, độ cứng xo 100N/m Tìm lực nén cực đại xo? A N B 1N C 4N D 2N Câu 20: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng dọc theo trục xuyên tâm xo Đưa vật từ vị trí cân đến vị trí xo khơng biến dạng thả nhẹ cho vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,1p (s) Cho g = 10m/s2 Xác định tỉ số lực đàn hồi xo tác dụng vào vật vị trí cân vị trí cách vị trí cân +1cm? Chọn trục tọa độ có chiều dương hướng xuống A 5/7 B 7/5 C 3/7 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D 7/3 Câu 21: Một lắc xo treo thẳng đứng cân xo giãn 3cm Bỏ qua lực cản kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thấy thời gian xo bị nén chu kỳ (T chu kỳ dao động vật) Biên độ dao động vật bằng? A 1,5cm B 3cm C 5cm D 6cm Câu 22: Một xo có k = 10 N/m treo thẳng đứng Treo vào xo vật có khối lượng m = 250g Từ vị trí cân nâng vật lên đoạn 50cm buông nhẹ Lấy g = p2 = 10m/s2 Tìm thời gian xo bị nén chu kì? A 2/3s B 1/3s C 1s D Đáp án khác Câu 23: Một lắc xo có k = N/cm, treo vật có khối lượng 1000g, kich thích cho vật dao động với biên độ 10 cm Tìm thời gian xo bị nén chu kỳ? A π/2 s B π/5 s C π/10 s D π/20 s Câu 24: Một lắc xo có K = N/cm, treo vật có khối lượng 1000g, kich thích cho vật dao động với biên độ 10 cm Tìm tỉ lệ thời gian xo bị nén bị giãn chu kỳ? A 1:4 B 1:3 C 2:3 D 1:1 Câu 25: Một lắc xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ A = cm Trong chu kỳ tỉ số thời gian xo dãn nén Xác định tốc độ cực đại vật? A 1.26 m/s B 0,2π cm/s C π /2 m/s D 20 cm/s Câu 26: Một lắc xo có k = 10N/m, treo vật nặng có khối lượng m = 0,1kg Kích thích cho vật dao động với biên độ 20cm Hãy tìm thời gian ngắn để vật từ vị trí xo có độ lớn lực đàn hồi cực đại đến vị trí có độ lớn lực đàn hồi cực tiểu? Biết g = 10m/s2 A π /15 s B π /10 s C π /10 s D π /25 s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: Một lắc xo nằm ngang, độ cứng k = 100N/m dao động với biên độ cm Trong chu kỳ xác định thời gian ngắn để vật chịu tác dụng lực kéo có độ lớn nhỏ 1N A T/3 B T/4 C T/6 D 2T/3 Câu 28: Một lắc xo treo thẳng đứng có độ cứng K = 100 N/m, vật nặng m = 1kg Kéo vật xuống cho xo chịu tác dụng lực kéo có độ lớn 12N buông tay không vận tốc đầu Hãy xác định biên độ dao động? A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 29: Một lắc xo nằm ngang, có độ cứng 100 N/m, biên độ A = cm Xác định thời gian chu kỳ mà lực đàn hồi có độ lớn lớn 1N A 2T/3 B T/3 C T/2 D T/4 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: A Câu 7: C Câu 8: D cm => lmax = lo + ∆lo + A = 40 + + = 50 cm => lmin = lo + ∆lo A = 40 + = 40 cm Câu 9: B cm Fmax = k.( ∆lo + A) = 20.(0,05 + 0,05) = 2N Fmin = (Do A = ∆lo) Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: B rad/s Ta có A2 = x2 + =4+ => A = cm m Fmax = k.( ∆lo + A) = 100(0,1 + 0,04) = 14N Fmax = k.( ∆lo - A) = 100.(0,1 - 0,04) = 6N Câu 11: A Fdhmax = 3Fdhmin ⇔ k.( ∆lo + A) = 3k.( ∆lo - A) ⇔ + A = 3(5 - A) => A = 2,5 cm Câu 12: D m = 2cm VT vmax ≡ VTCB => lCB = lo + ∆lo = 35 + = 37 cm Câu 13: B m = 2cm Fmin = ∆lo < A => Chiều dài xo vật dao động VT có độ lớn Fdhmin = : lo = 35 cm Câu 14: A m = cm => lmax = lo + ∆lo + A = 42 + + = 52 cm =>lmin = lo + ∆lo A = 42 + - = 42 cm Chiều dài xo biến thiên 42x52cm Câu 15: C Lực căng cực tiểu lực đàn hồi tác động lên dây : m = 15cm Fdh = k.( ∆lo - A) = 0,5 ⇔ ∆lo - A = 0,05 => A = 10 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: D Lực nén cực đại vật biên A > ∆lo => F = k.(∆lo - A) với A = ∆l = 5cm = 0,05m m => F = 100.(0,05 - 0,025) = 2,5 N Đáp án D Câu 17: B lmax = lo + ∆lo + A = 56 cm (1) lmin = lo + ∆lo A = 40 cm (2) ∆lo=6,25 (3) Từ (1), (2), (3) => lo = 41,75 cm Câu 18: C Fdhmax = k.( ∆lo + A) = 10 Fdhmin = k.( ∆lo - A) = => ⇔ ⇔ A = => lmax = lo + ∆lo + A = 20 + + = 25 => lmin = lo + ∆lo A = 20 + - = 23 Câu 19: D Lực nén cực đại vật viên A > ∆lo F = k.( ∆lo - A) Mà Fdhmax = k.( ∆lo + A) = 10 => ( ∆lo + A) = 10/k = 0,1m => A = 0,1 - ∆lo = 0,1 - 0,04 = 0,06m => F = 100.(0,06 - 0,04) = 2N Câu 20: A Độ biến dạng vật VTCB : m Lực đàn hồi VTCB : Fdh1 = k ∆lo = 0,025k (N) Lực đàn hồi vị trí x = +1cm = 0,01 m Fdh1 = k (∆lo + x) = k.(0,025 + 0,01) = 0,035k (N) Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 => Câu 21: A Câu 22: B m = A/2 (Do A = ∆l) => xo nén A/2 -> A chọn chiều dương hướng lên : (Do 1T xo nén hai lần) Câu 23: D m = 10cm = A/ Câu 24: B Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 m = 10cm = A/ (rad/s) (s) tgiãn = (s) => tỉ lệ thời gian xo bị nén bị giãn chu kỳ = : Câu 25: A => ∆φ = π/3 => ∆tnén = T/3 => Cos∆φ = => = cm Mà vmax = A.ω = A Câu 26: A Có = 0,1 m Thời gian xo có độ lớn lực đàn hồi cực đại đến VT li độ xolực đàn hồi cực tiểu thời gian vật từ VT x = -A/2 -> VTCB => x = A => Câu 27: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Fk = k.x =< => x =< A/2 => ∆t =2.T/6=T/3 Câu 28: B =>A = 12cm Câu 29: A Fđh = k.x = => x = = A/2 => Thời gian 1T mà lực đàn hồi có độ lớn 1N thời gian vật từ VT x = +A/2 -> ±A => ... đạo dài 10 cm, chọn chiều dương hướng xuống Cho biết chiều dài ban đầu lò xo 40cm Hãy xác định độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu lò xo? A 2; 1N B 2; 0N C 3; 2N D 4; 2N Câu 10 : Một lắc lò xo. .. 6N Chiều dài tự nhiên lò xo 20cm Chiều dài cực đại cực tiểu lò xo dao động là? A 24; 36cm B 25; 24cm C 25; 23cm D 25; 15 cm Câu 19 : Một vật treo vào lò xo làm giãn 4cm Biết lực đàn hồi cực đại lò. .. dài ngắn lò xo 40cm dài 56cm Lấy g =p2 = 9,8m/s2 Độ dài tự nhiên lò xo là? A 40,75cm B 41, 75cm C 42, 75cm D 40 Câu 18 : Một vật treo vào lò xo làm giãn 4cm Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu 10 N,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiều dài lò xo – lực đàn hồi, phục hồi đề 1 , Chiều dài lò xo – lực đàn hồi, phục hồi đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay