Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 12 chương trình dạy thêm file word

246 16 0
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ngày soạn : / / TUẦN TIẾT CHƢƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I PHƢƠNG PHÁP Định nghĩa: Là dao động li độ vật hàm cosin (hay sin) thời gian Hoặc nghiệm phƣơng trình vi phân: x’’ + 2x = có dạng nhƣ sau: x= Acos(t+) Trong đó: x: Li độ, li độ khoảng cách từ vật đến vị trí cân A: Biên độ (li độ cực đại) : vận tốc góc(rad/s) t + : Pha dao động (rad/s) : Pha ban đầu (rad) , A số dƣơng;  phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian, gốc tọa độ Phƣơng trình vận tốc, gia tốc a) Phuơng trình vận tốc v (m/s)  v = x’ = v = - Asin(t + ) = Acos(t +  + )  vmax = A  Nhận xét: Trong dao động điều hoà vận tốc sớm pha li độ góc b) Phuơng trình gia tốc a (m/s2) a = v’ = x’’ = a = - 2Acos(t + ) = - 2x = 2Acos(t +  + )  amax = 2A  Nhận xét: Trong dao động điều hoà gia tốc sớm pha vận tốc góc nguợc pha với li độ c) Những công thức suy từ giá trị cực đại vmax  A. →  = amax ; A = vmax  amax vmax amax  A. v s A A. 2vmax (Trong đó: v gọi tốc độ trung bình chu kỳ)    t T 2  Chu kỳ, tần số a) Chu kỳ: T = 2   t Trong (t: thời gian; N số dao động thực khoảng thời gian t) T “Thời gian để vật thực dao động thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại cũ.” Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Tần số: f =  N = t 2 “Tần số số dao động vật thực giây (số chu kỳ vật thực giây).” Công thức độc lập với thời gian: + x = Acos(t + )  cos(t+ ) = x A (1) + v = -A.sin (t + )  sin(t + ) = - v A + a = - 2Acos(t + )  cos(t + ) = - a (2) (3) 2A x  v Từ (1) (2) → cos (t + ) + sin (t + ) =      A   vmax    (Công thức số 1)  2 → A2 = x2 + v2 2 (Công thức số 2) v Từ (2) (3) ta có: sin (t + ) + cos (t + ) = → A =    (Công thức số 3)     v Từ (2) (3) tƣơng tự ta có:   vmax 2   a      amax a2    (Công thức số 4)  Tổng kết a) Mơ hình dao động VTCB Xét li độ x: Xét vận tốc v: -A +A v0 Xét gia tốc a: a > a < Nhận xét: - Một chu kỳ dao động vật đƣợc quãng đuờng S = 4A - Chiều dài quỹ đạo chuyển động vật ℓ = 2A - Vận tốc đổi chiều vị trí biên - Gia tốc đổi chiều vị trí cân ln hƣớng vị trí cân Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Một số đồ thị x v S2 Aω t t -A -Aω Đồ thị li độ theo thời gian Đồ thị x - t a Đồ thị vận tốc theo thời gian Đồ thị v t a Aω2 ω2A t A -A -ω2A Đồ thị gia tốc theo thời gian Đồ thị a - t -Aω2 Đồ thị gia tốc theo li độ Đồ thị a - x v Aω -A x a Aω2 A Aω -Aω x -Aω Đồ thị vận tốc theo li độ Đồ thị v - x v -Aω2 Đồ thị gia tốc theo vận tốc Đồ thị a - v Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 II - BÀI TẬP MẪU Ví dụ 1: Một vật dao động với phƣơng trình x = 5cos(4t + /6) cm Tại thời điểm t = 1s xác định li độ dao động A 2,5cm B 5cm C 2,5 cm D 2,5 cm Hƣớng dẫn: [Đáp án C] Tại t = 1s ta có t +  = 4 + /6 rad  x = 5cos(4+   ) = 5cos( ) = = 2,5 cm 6 Ví dụ 2: Chuyển phƣơng trình sau dạng cos a x = - 5cos(3t + /3) cm  x = 5cos(3t + /3+ ) = 5cos(3t + 4/3) cm b x = - 5sin(4t + /6) cm  x = - 5cos(4t + /6- /2) cm = 5cos(4t + /6- /2+ ) = 5cos(4t + 2/3)cm Ví dụ 3: Một vật dao động điều hòa với tần số góc  = 10 rad/s, vật có li độ cm tốc độ 40 cm/s Hãy xác định biên độ dao động? A cm B 5cm C cm D 3cm Hƣớng dẫn [Đáp án B] x2  Ta có: A = v2 = 2 32  402 = cm 102 Ví dụ 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, vật có li độ 2,5cm tốc độ vật cm/s Hãy xác định vận tốc cực đại dao động? A 10 m/s B m/s C 10 cm/s D cm/s Hƣớng dẫn: [Đáp án C] x  v Ta có:      A   vmax 2     vmax = 10 cm/s  III - TẬP THỰC HÀNH Câu Cho dao động điều hoà sau x = 10cos(3t + 0,25) cm Tại thời điểm t = 1s li độ vật bao nhiêu? A cm B - cm C cm D 10 cm Câu Cho dao động điều hòa sau x = 3cos(4t - /6) +3 cm Hãy xác định vận tốc cực đại dao động? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 12 cm/s B 12 cm/s C 12 + cm/s D Đáp án khác Câu Cho dao động điều hòa sau x = 2sin (4t + /2) cm Xác định tốc độ vật vật qua vị trí cân A 8 cm/s B 16 cm/s C 4 cm/s D 20 cm/s Câu Dao động điều hồ A Chuyển động có giới hạn đƣợc lặp lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân B Dao động mà trạng thái chuyển động vật đƣợc lặp lại nhƣ cũ sau khoảng thời gian C Dao động điều hoà dao động đƣợc mơ tả định luật hình sin cosin D Dao động tuân theo định luật hình tan cotan Câu Đồ thị sau thể thay đổi gia tốc a theo li độ x vật dao động điều hoà với biên độ A? Câu Một vật dao động điều hòa có phƣơng trình dao động x = 5cos(2t + /3) cm Xác định gia tốc vật x = cm A - 12m/s2 B - 120 cm/s2 C 1,2 m/s2 D - 60 m/s2 Câu Vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân gốc tọa độ Gia tốc vật có phƣơng trình: a = - 4002x Số dao động toàn phần vật thực đƣợc giây A 20 B 10 C 40 D Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ 0,05m, tần số 2,5 Hz Gia tốc cực đại vật A 12,3 m/s2 B 6,1 m/s2 C 3,1 m/s2 D 1,2 m/s2 Câu Vật dao động điều hòa với phƣơng trình: x = 20cos(2t - /2) (cm) Gia tốc vật thời điểm t = 1/12 s A - m/s2 B m/s2 C 9,8 m/s2 D 10 m/s2 Câu 10 Một vật dao động điều hồ, vật có li độ x 1=4 cm vận tốc v1 =40 3 cm/s; vật có li độ x2 =4 2cm vận tốc v2 =40 2 cm/s Chu kỳ dao động vật là? A 0,1 s B 0,8 s C 0,2 s D 0,4 s Câu 11 Một vật dao động điều hoà, vật có li độ x 1=4cm vận tốc v1 = 40 3 cm/s; vật có li độ x2 = cm vận tốc v2 = 40 cm/s Độ lớn tốc độ góc? A 5 rad/s B 20 rad/s C 10 rad/s D 4 rad/s Câu 12 Một vật dao động điều hoà, thời điểm t1 vật có li độ x1 = 2,5 cm, tốc độ v1 = 50 3cm/s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tại thời điểm t2 vật có độ lớn li độ x2 = 2,5 3cm tốc độ v2 = 50 cm/s Hãy xác định độ lớn biên độ A A 10 cm B 5cm C cm D cm Câu 13 Một vật dao động điều hồ có phƣơng trình li độ: x = A sin( t+) Biểu thức gia tốc vật A a = -2 x B a = -2v C a = -2x.sin(t + ) D a = - 2A Câu 14 Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s Xác định pha dao động vật qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s  A rad  B  C  D - rad Câu 15 Một chất điểm dao động điều hòa Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ chất điểm 40cm/s, vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A 0,1m B 8cm C 5cm D 0,8m Câu 16 Một vật thực dao động điều hòa theo phƣơng trình x = 5cos(4t + /6) cm Biên độ, tần số li độ thời điểm t = 0,25s dao động A A = cm, f = 1Hz, x = 4,33cm B A = cm, f = 2Hz, x = 2,33 cm C 2cm, f = Hz, x = 6,35 cm D A = 5cm, f = Hz, x = -4,33 cm Câu 17 Một vật dao dộng điều hòa có chu kỳ T = 3,14s biên độ 1m thời điểm vật qua vị trí cân bằng, tốc độ vật lúc bao nhiêu? A 0,5m/s B 1m/s C 2m/s D 3m/s Câu 18 Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại 200 cm/s tốc độ cực đại 20 cm/s Hỏi vật có tốc độ v =10 cm/s độ lớn gia tốc vật là? A 100 cm/s2 B 100 2cm/s2 C 50 3cm/s2 D 100 3cm/s2 Câu 19 Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại 200 cm/s tốc độ cực đại 20 cm/s Hỏi vật có gia tốc 100 cm/s2 tốc độ dao động vật lúc là: A 10 cm/s B 10 2cm/s C 3cm/s D 10 3cm/s Câu 20 (ĐH 2011) Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 3cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C cm D 10 cm IV RÚT KINH NGHIỆM : Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Ngày soạn : / / TUẦN TIẾT BÀI TOÁN VIẾT PHƢƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I PHƢƠNG PHÁP Bƣớc 1: Phƣơng trình dao động có dạng x = Acos(t + ) Bƣớc 2: Giải A, ,  - Tìm A: A = x  v2 2  a2 4  v2 2  vmax   amax 2 L S vmax    amax Trong đó: - ℓ chiều dài quỹ đạo dao động - S quãng đƣờng vật đƣợc chu kỳ - Tìm :  = 2f = 2  T amax vmax amax    A A vmax v2 A2  x - Tìm  x  cos    x  A cos   x   A  Cách 1: Căn vào t = ta có hệ sau:  (Lƣu ý: v. < 0) v   A sin  sin    v  A Cách 2: Vòng tròn luợng giác (VLG) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Buớc 3: Thay kết vào phuơng trình II - BÀI TẬP MẪU Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm, Trong 10 giây vật thực đƣợc 20 dao động Xác định phƣơng trình dao động vật biết thời điểm ban đầu vật ví trí cân theo chiều dƣơng  A x = 5cos(4t + ) cm   B x = 5cos(4t - ) cm C x = 5cos(2t + ) cm  D x = 5cos(2t + 2) cm Hƣớng dẫn: [Đáp án B] Ta có: Phƣơng trình dao động vật có dạng: x = A.cos(t + ) cm Trong đó: - A = cm -f= N 20 = = Hz   = 2f = 4 (rad/s) t 10 - Tại t = s vật vị trí cân theo chiều dƣơng  x  cos   cos         v  sin     Phƣơng trình dao động vật là: x = 5cos(4t - )cm Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 6cm, Biết 2s vật thực đƣợc dao động, thời điểm ban đầu vật vị trí biên dƣơng Xác định phƣơng trình dao động vật Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A x = 3cos(t + ) cm B x = 3cost cm C x = 6cos(t + ) cm D x = 6cos(t) cm Hƣớng dẫn: [Đáp án B ] Phƣơng trình dao động vật có dạng: x = A cos(t + ) cm Trong đó: -A= L = 3cm -T=2s -= 2 = (rad/s) T  A cos   A cos   Tại t = 0s vật vị trí biên dƣơng     = rad  v  sin   Vậy phƣơng trình dao động vật là: x = 3cos(t) cm Ví dụ 3: Một vật dao động điều hòa với vận tốc qua vị trí cân v = 20cm/s Khi vật đến vị trí biên có giá trị gia tốc a = 200 cm/s2 Chọn gốc thời gian lúc vận tốc vật đạt giá trị cực đại theo chiều dƣơng A x = 2cos(10t +     ) cm B x = 4cos(5t - )cm C x = 2cos(10t - ) cm D x = 4cos(5t + ) 2 2 cm Hƣớng dẫn: [Đáp án C] Phƣơng trình dao động có dạng: x = A cos(t + ) cm Trong đó: - vmax = A. = 20 cm/s - amax = A.2 = 200 cm/s2 = amax 200  =10 rad/s vmax 20 A= vmax   20 =2 cm 10 sin       - Tại t = s vật có vận tốc cực đại theo chiều dƣơng   v  Vậy phƣơng trình dao động là: x = 2cos(10t -  ) cm Ví dụ 4: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s, thời điểm t = vật qua vị trí có li độ x = 2 cm vận tốc vật 20  cm/s Xác định phƣơng trình dao động vật? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A x = 4cos(10t -   ) cm B x = cos(10t + ) cm 4 C x = 4cos(10t +   ) cm D x = cos(10t - ) cm 4 Đáp án A Hƣớng dẫn:  20 2 v - Ta có: A = x     (2 )      10 -=    = cm    III - BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu Một vật dao động điều hoà với biên độ dao động A Tại thời điểm vật có vận tốc 1/2 vận tốc cực đại vật có li độ A ± A Câu Một B ± A C A D A vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại amax; hỏi có li độ x = - A/2 gia tốc dao động vật là? A a = amax Câu Một B a = - amax C a = amax D a = vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại 200 cm/s2 tốc độ cực đại 20 cm/s Hỏi vật có tốc độ v = 10 cm/s độ lớn gia tốc vật là? A 100 cm/s2 Câu Một B 100 cm/s2 C 50 cm/s2 D 100 cm/s2 vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại 200 cm/s2 tốc độ cực đại 20 cm/s Hỏi vật có tốc độ v =10 cm/s độ lớn gia tốc vật là? A 100 cm/s2 Câu Một B 100 cm/s2 C 50 cm/s2 D 100 cm/s2 vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại 200 cm/s2 tốc độ cực đại 20 cm/s Hỏi vật có gia tốc 100 cm/s2 tốc độ dao động vật lúc là: A 10 cm/s Câu Một B 10 cm/s C cm/s D 10 cm/s vật dao động điều hồ có biên độ A = 5cm Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dƣơng Tìm pha ban đầu dao động? A /2 rad Câu Trong B - /2 rad C rad D /6 rad chu kỳ vật đƣợc 20 cm, T = 2s, Viết phƣơng trình dao động vật biết t = vật vị trí biên dƣơng A x = 5cos(t + ) cm B x = 10cos(t) cm C x = 10cos(t + ) cm D x = 5cos(t) cm Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 10 GV: ĐOÀN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH Hƣớng dẫn: [Đáp án B] Ta có: E = 13,64 MeV (đáp án trên)  ℓƣợng ℓiên kết riêng Wlk = A 13,64 III Bài tập thực hành Câu Hạt nhân 178O có A proton; 17 nơtron B proton; 17 notron C proton; noton D proton; notron Câu Hạt nhân có proton notron có kí hiệu ℓà: A 34X B 34X C 74X D 73X A hidro B triti C doteri D nơtron B triti C doteri D nơtron Câu Ký hiệu H ℓà của? A hidro Câu Hạt nhân đƣợc cấu tạo từ hạt nhỏ ℓà A eℓectron proton B eℓectron notron C proton notron D eℓectron, proton notron Câu Nguyên tử 36 13S Tìm khối ℓƣợng nguyên tử ℓƣu huỳnh theo đơn vị u? Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u; me = 5,486.10-4 u A 36 u Câu Một B 36,29382u C 36,3009518u D Đáp án khác vật có khối ℓƣợng nghỉ m0 = 1kg Khi chuyển động với vận tốc v = 0,6c khối ℓƣợng ℓà bao nhiêu? A khơng đổi Câu Một B 1,25kg C 0,8kg D khơng đáp án vật có khối ℓƣợng nghỉ m0 chuyển động với vận tốc v = 0,8c khối ℓƣợng ℓà bao nhiêu? A không đổi Câu Vật B 1,25m0 C 1,66m0 D 0,6m0 có khối ℓƣợng nghỉ m0 = 1kg chuyển động với vận tốc v = 0,4c động ℓà bao nhiêu? A 8.1015 J Câu Cơng thức tính B 8,2.1015 J C 0,82.1015 J D không đáp án độ hụt khối nguyên tố AZX A m = (Z.mp + (A - Z)mn) - mX B m = C m = (Z.mp + (Z - A)mn) - mX D m =mX - (Z.mp + (Z - A)mn) Câu 10 Năng ℓƣợng ℓiên kết riêng ℓà ℓƣợng để A ℓiên kết nucℓon B ℓiên kết tất nucℓon C ℓiên kết eℓectron D ℓiên kết e nucℓon Câu 11 Khối ℓƣợng hạt nhân Heℓi (42He ℓà mHe = 4,00150u Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u 1u Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 232 232 GV: ĐỒN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH = 931,5 MeV/c2 Tính ℓƣợng ℓiên kết riêng hạt nhân Heℓi? A 7J B 7,07eV Câu 12 Nguyên tử sắt C 7,07MeV 56 26Fe D 70,7eV có khối ℓƣợng ℓà 55,934939u Biết m = 1,00866u; m = 1,00728u, m = 5,486.10-4 u Tính ℓƣợng ℓiên kết riêng hạt nhân sắt? A 7,878MeV/nucℓon Câu 13 Một B 7,878eV/nucℓon C 8,7894MeV/nucℓon D 8,7894eV/nucℓon hạt nhân có số khối A, số prơton Z, ℓƣợng ℓiên kết ELk Khối ℓƣợng prôton nơ trôn tƣơng ứng ℓà mp mn, vận tốc ánh sáng ℓà c Khối ℓƣợng hạt nhân ℓà A Amn + Zmp – ELk/c2 B (A – Z)mn + Zmp – ELk/c2 C (A – Z)mn + Zmp + ELk/c2 D Amn + Zmp + ELk/c2 Câu 14 Hạt nhân 104Be có khối ℓƣợng 10,0135u Khối ℓƣợng nơtrôn 1,0087u, khối ℓƣợng prôtôn (prôton) ℓà 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng ℓƣợng ℓiên kết riêng hạt nhân 104 Be ℓà A 0,6321 MeV Câu 15 Giả B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nucℓôn hạt nhân X ℓớn số nucℓơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C ℓƣợng ℓiên kết riêng hai hạt nhân D ℓƣợng ℓiên kết hạt nhân X ℓớn ℓƣợng ℓiên kết hạt nhân Y Câu 16 Một hạt có khối ℓƣợng nghỉ m0 Theo thuyết tƣơng đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c ℓà tốc độ ánh sáng chân không) ℓà A 1,25m0c2 Câu 17 Cho B 0,36m0c2 C 0,25m0c2 D 0,225m0c2 ba hạt nhân X, Y Z có số nucℓơn tƣơng ứng ℓà AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết ℓƣợng ℓiên kết hạt nhân tƣơng ứng ℓà ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần ℓà A Y, X, Z Câu 18 (Cho B Y, Z, X khối ℓƣợng prôtôn; nơtron; C X, Y, Z 40 18Ar; 3Li D Z, X, Y ℓần ℓƣợt ℓà: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145u 1u = 931,5 MeV/c So với ℓƣợng ℓiên kết riêng hạt nhân 36Li ℓƣợng ℓiên kết riêng hạt nhân 40 18 Ar A ℓớn ℓƣợng ℓà 5,20 MeV B ℓớn ℓƣợng ℓà 3,42 MeV C nhỏ ℓƣợng ℓà 3,42 MeV D nhỏ ℓƣợng ℓà 5,20 MeV Câu 19 So 40 với hạt nhân 29 14Si, hạt nhân 20Ca có nhiều A 11 nơtrơn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 20 Theo thuyết tƣơng đối, êℓectron có động nửa ℓƣợng nghỉ êℓectron chuyển động với tốc độ A 2,41.108 m/s B 2,24.108 m/s C 1,67.108 m/s D 2,75.108 m/s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 233 233 GV: ĐỒN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH IV RÚT KINH NGHIỆM : Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Ngày soạn : / / TUẦN 28+29 TIẾT 57+58 PHÓNG XẠ I - PHƢƠNG PHÁP Định nghĩa phóng xạ Là q trình phân hủy tự phát hạt nhân không bền vững tự nhiên hay nhân tạo Quá trình phân hủy kèm theo tạo hạt kèm theo phóng xạ đện từ Hạt nhân tự phân hủy ℓà hạt nhân mẹ, hạt nhân tạo thành gọi ℓà hạt nhân Các dạng phóng xạ a) Phóng xạ : AZX  A-4 Z-2Y + 2He - Bản chất ℓà dòng hạt nhân 24He mang điện tích dƣơng, bị ℓệch tụ âm - Iơn hóa chất khí mạnh, vận tốc khoảng 20000km/s bay ngồi khơng khoảng vài cm - Phóng xạ  ℓàm hạt nhân ℓùi ô bảng hệ thống tuần hồn b) Phóng xạ -: AZX  -10e + Z+1AY - Bản chất ℓà dòng eℓectron, mang điện tích âm bị ℓệch phía tụ điện dƣơng - Vận tốc gần vận tốc ánh sáng, bay đƣợc vài mét khơng khí xun qua nhơm dài cỡ mm - Phóng xạ - ℓàm hạt nhân tiến bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ c) Phóng xạ +: AZX  +10e + Z-1AY - Bản chất ℓà dòng hạt pozitron, mang điện tích dƣơng, ℓệch tụ âm - Các tính chất khác tƣơng tự - - Phóng xạ + ℓàm hạt nhân ℓùi ô bảng hệ thống tuần hoàn Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 234 234 GV: ĐỒN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH d) Phóng xạ : - Tia  ℓà sóng điện từ có bƣớc sóng ngắn (< 10-11 m) ℓà hạt phơ tơn có ℓƣợng cao - Tia  có khả đâm xuyên tốt tia   nhiều - Tia  thƣờng kèm tia  , phóng xạ  khơng ℓàm hạt nhân biến đổi - Tia  gây nguy hại cho sống *** Chú ý: Một chất phóng xạ  khơng thể phóng xạ ; ngƣợc ℓại Định ℓuật phóng xạ a) Đặc tính q trình phóng xạ: - Có chất ℓà q trình biến đổi hạt nhân - Có tính tự phát không điều khiển đƣợc, không chịu tác động yếu tố bên ngồi - ℓà q trình ngẫu nhiên b) Định ℓuật phóng xạ Theo số hạt nhân: - Cơng thức xác định số hạt nhân ℓại: N = N0e -t = Trong đó:  = N0 t với k = k T ln2 gọi ℓà số phóng xạ; t: thời gian nghiên cứu; T: chu kỳ bán rã T - Công thức xác định số hạt nhân bị phân rã: N = N0 - N = N0(1 - ) 2k “Trong trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ.” Bảng tính nhanh phóng xạ (Số hạt ban đầu ℓà N0) N0 1T 2T 3T 4T 5T 6T N N0 N0 N0 N0 16 N0 32 N0 64 N0 3N 7N0 15N 16 31N 32 63N 64 15 31 63 (Số hạt lại) ΔN (Số hạt bị phân rã) Tỉ số N N - Cơng thức tính số hạt nhân biết khối ℓƣợng: N = m N M A Trong đó: m: khối ℓƣợng (g); M: ℓà khối ℓƣợng moℓ; NA ℓà số Avogadro Theo khối ℓượng - Xác định khối ℓƣợng ℓại: m = m0e -t = m0 t với k = k T Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 235 235 GV: ĐOÀN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH - Công thức xác định khối ℓƣợng bị phân rã: m = m0 - m = m0(1 - ) 2k Theo số moℓ - Xác định số moL ℓại: n = n0e -t = n0 t với k = k T - Xác định số moL bị phân rã: n = n0 - n = n0(1 - ) 2k * Chú ý: Khi tính độ phóng xạ phải đổi T giây N0 m0 H0 Chú ý: Bài tốn tính tuổi: t  T log 2N  T log 2m  T log 2H ; II - BÀI TẬP MẪU Ví dụ 1: Chất phóng xạ 210Po, ban đầu có 2,1 g Xác định số hạt nhân ban đầu? A 6,02.1023 hạt B 3,01.1023 hạt C 6,02.1022 hạt D 6,02.1021 hạt Hƣớng dẫn: [Đáp án D] Áp dụng: N = m N = M A Ví dụ 2: 210Po có chu kỳ bán rã ℓà 138 ngày, ban đầu có 1020 hạt, hỏi sau 414 ngày ℓại hạt? A 10 20 10 hạt B 1,25.1020 hạt C 1,25.1019 hạt D 1,25.1018 hạt Hƣớng dẫn: [Đáp án D] Ta có: N = N0 = 2k Ví dụ 3: 210Po có chu kỳ bán rã 138 ngày, Ban đầu có 20 g hỏi sau 100 ngày ℓại hạt? A 10g B 12,1g C 11,2g D 5g Hƣớng dẫn: [Đáp án B] Ta có: m = m0 = 2k Ví dụ 4: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã ℓà 200 ngày, Ban đầu có 100 g hỏi sau bao ℓâu chất phóng xạ ℓại 20g? A 464,4 ngày B 400 ngày C 235 ngày D 138 ngày Hƣớng dẫn: [Đáp án A] Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 236 236 GV: ĐỒN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH m0 Ta có: t  T log 2m = Ví dụ 5: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã ℓà 200 ngày, thời điểm t ℓƣợng chất ℓại ℓà 20% Hỏi sau bảo ℓâu ℓƣợng chất ℓại 5% A 200 ngày B 40 ngày C 400 ngày D 600 ngày Hƣớng dẫn: [Đáp án C] Ban đầu ℓại 20%, đến ℓại 5% tức ℓà giảm ℓần  Sau chu kỳ bán rã t = 2T = 2.200 = 400 ngày Ví dụ 6: 238 U phân rã thành 238 U 2,315mg 206 206 Pb với chu kỳ bán rã 4,47.109 năm Một khối đá đƣợc phát chứa 46,97mg Pb Giả sử khối đá hình thành khơng chứa ngun tố chì tất ℓƣợng chì có mặt ℓà sản phẩm phân rã 238U Tuổi khối đá ℓà bao nhiêu? A  2,6.109 năm B  2,5.106 năm C  3,57.108 năm D  3,4.107 năm Hƣớng dẫn: [ Đáp án C] Gọi m0 ℓà số hạt ban đầu Uranni, Gọi N ℓà số hạt ℓại thời điểm nghiên cứu mU = m0 2k mU = m0 - m = m0(1  ΔnU = ) 2k m = nPb tạo thành MU   m 1  k .M Pb m k  M Pb m   mPb = nPb.MPb = MPb = = MU MU k.M U   mU m Pb  m0 M 2k  = k U k 2  1.M Pb m  M Pb k M U  2k - =   M U m Pb M m  2k = + U Pb m U M Pb m U M Pb  M m   t = T log  U Pb   m U M Pb   Thay số vào ta tính đƣợc: 3,57.108 năm III - BÀI TẬP THỰC HÀNH Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 237 237 GV: ĐỒN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH Câu Trong tia phóng xạ sau: Tia có khối ℓƣợng hạt ℓà ℓớn nhất? A Tia  B Tia - Câu Radon C Tia + D Tia gama 222 Ra ℓà chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày Khối ℓƣợng Radon ℓúc đầu ℓà m = 2g Khối ℓƣợng Ra ℓại sau 19 ngày ℓà? A 0,0625g B 1,9375g 210 Câu Poℓoni 84 C 1,2415g D 0,7324g Po ℓà chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 138 ngày Khối ℓƣợng ban đầu ℓà m = 10g Lấy NA = 6,02.1023 moℓ-1 Số nguyên tử Po ℓại sau 69 ngày ℓà? A N = 1,86.1023 135 Câu Iot 53I B N = 5,14.1020 C N = 8,55.1021 D 2,03.1022 ℓà chất phóng xạ có chu kì bán rã 8,9 ngày Lúc đầu có 5g Khối ℓƣợng Iot ℓại ℓà 1g sau thời gian A t = 12,3 ngày Câu 60 27Co B t = 20,7 ngày C 28,5 ngày D 16,4 ngày ℓà chất phóng xạ có chu kì bán rã ℓà 5,33 năm Lúc đầu có 100g Co sau 15,99 năm khối ℓƣợng Co bị phân rã ℓà: A m = 12,5g Câu Poℓini 210 B m = 25g C m = 87,5g D m = 66g Po ℓà chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày Lấy NA = 6,02.1023 moℓ-1 Lúc đầu có 10g Po sau thời gian 69 ngày có số nguyên tử Po bị phân rã ℓà? A N = 8,4.1021 Câu Chu B N = 6,5.1022 C N = 2,9.1020 D N = 5,7.1023 kì bán rã U235 ℓà T = 7,13.108 năm Biết x  phản ứng tỏa ℓƣợng Q < phản ứng thu ℓƣợng d) Bảo toàn động ℓượng (Tổng động ℓƣợng trƣớc phản ứng = Tổng động ℓƣợng sau phản ứng)         p A  p B  pC  p D  m A v A  m m v B  mC vC  m D v D Các trƣờng hợp đặc biệt sử dụng bảo tồn động ℓƣợng: i Trường hợp phóng xạ    p C  p D  , Chiếu ℓên Ox ta có: PC = PD  PC2 = PD2  mCWC = mDWD ii Có hạt bay vng góc với hạt khác Ta có PD2 = PA2 + PC2  mDWD = mAWA + mCWC iii Sản phẩm bay có góc ℓệch  so với đạn Ta có: PD2 = PA2 + PC2 -2PAPCcos  mDWD = mAWA + mCWC - mAWAmCWCcos iv Tạo hai hạt giống chuyển động tốc độ A + B  2C (Trong A ℓà đạn, B ℓà b ia C ℓà hạt nhân con)  PA = 2PCcos  PA2 = 4.PC2cos2  mAWA = 4mCWCcos2 Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 241 241 GV: ĐỒN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH a) Phản ứng phân hạch: n + X  Y + Z + kn + Q Phân hạch ℓà phản ứng hạt nhân nặng sau hấp thụ notron vỡ thành hai mảnh nhẹ Đồng thời giải phóng k nơtron tỏa nhiều nhiệt - Đặc điểm chung phản ứng hạt nhân ℓà: + Có notron đƣợc sinh + Tỏa ℓƣợng ℓớn Nếu: - k < 1: Phản ứng tắt dần - k > 1: Phản ứng vƣợt hạn (nổ bom nguyên tử) - k = 1: phản ứng trì ổn định (Nhà máy điện) b) Phản ứng nhiệt hạch: Đây ℓà phản ứng hay nhiều hạt nhân ℓoại nhẹ tổng hợp ℓại thành hạt nhân nặng Ví dụ: 11 H 31 H42 He ; H 21 H42 He - Phản ứng xảy nhiệt độ cao nên gọi ℓà phản ứng nhiệt hạch - phản ứng nhiệt hạch ℓà nguồn gốc trì ℓƣợng cho mặt trời II Bài tập mẫu: Ví dụ 1: Cho hạt α bắn phá vào hạt nhân nhôm (27 13Aℓ) đứng yên, sau phản ứng sinh hạt nơtron hạt nhân X Biết m =4.0015u, mAL = 26,974u, mX = 29,970u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931MeV Phản ứng toả hay thu ℓƣợng? Chọn kết đúng? A Toả ℓƣợng 2,9792MeV B Toả ℓƣợng 2,9466MeV C Thu ℓƣợng 2,9792MeV D Thu ℓƣợng 2,9466MeV Hƣớng dẫn: [Đáp án A] 30 Phƣơng trình phản ứng: 24+ 27 13AL  0n + 15X Ta có: Q = (m + mAL - mn - mX).c2 = (4,0015 + 26,974 - 29,97 - 1,0087).931 = 2,9792 Mev  Phản ứng tỏa 2,9792 Mev Ví dụ 2: Phản ứng hạt nhân nhân tạo hai hạt A B tạo hai hạt C D, Biết tổng động hạt trƣớc phản ứng ℓà 10 MeV, tổng động hạt sau phản ứng ℓà 15Mev Xác định ℓƣợng tỏa phản ứng? A Thu Mev B Tỏa 15 Mev C Tỏa MeV D Thu 10 Mev Hƣớng dẫn: [Đáp án C] Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 242 242 GV: ĐỒN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH Theo định ℓuật bảo tồn ℓƣợng ta có: (m1 + m2)c2 + Wd1 + Wd2 = (m3 + m4) c2 + Wd3 + Wd4  (m1 + m2 - m3- m4).c2 = Wd3 + Wd4 - Wd1 - Wd2 = 15 - 10  Phản ứng tỏa Mev Ví dụ 3: Độ hụt khối tạo thành hạt nhân 21D, 31T, 42He ℓần ℓƣợt ℓà mD = 0,0024u; mT = 0,0087u; mHe = 0,0305u Phản ứng hạt nhân 21D + 31T 42He + 01n tỏa hay thu ℓƣợng? A Tỏa 18,0614 eV B Thu 18,0614 eV C Thu 18,0614 MeV D Tỏa 18,0614 MeV Hƣớng dẫn: [Đáp án D] Ta có phƣơng trình phản ứng: 21D + 31T 42He + 01n  Q = (m - mD - mT).c2 = (0,0305 - 0,0087 - 0,0024) 931 = 18,0614 Mev  Phản ứng tỏa 18,0614 Mev Ví dụ 4: Cho phản ứng hạt nhân: p + 73Li  2 + 17,3MeV Khi tạo thành đƣợc 1g Hêℓi ℓƣợng tỏa từ phản ứng ℓà A 13,02.1023MeV B 26,04.1023MeV C 8,68.1023MeV D 34,72.1023MeV Hƣớng dẫn: [Đáp án A] Số hạt  tạo thành ℓà: N = x 6,02.1023 = 1,505.1023 Năng ℓƣợng tỏa tạo thành g Heℓi ℓà: Ví dụ 5: Hạt nhân 234 92U N x17,3 = 13,02.1023MeV đứng yên phân rã theo phƣơng trình 234 92U +AZX Biết ℓƣợng tỏa phản ứng ℓà 14,15MeV, động hạt  ℓà (ℓấy xấp xỉ khối ℓƣợng hạt nhân theo đơn vị u số khối chúng) A 13,72MeV B 12,91MeV C 13,91MeV D 12,79MeV Hƣớng dẫn: [Đáp án C] A Phƣơng trình: 234 92U + ZX - Bảo tồn ℓƣợng ta có: Qtỏa = WX + W = 14,15 (pt1) - Bảo toản động ℓƣợng ta có: P = PX  mW = mXWX  4W - 230WX = (pt2)  từ ta có: W = 13,91 MeV Ví dụ 6: Hạt  có động 5,3 (MeV) bắn vào hạt nhân 94Be đứng yên, gây phản ứng: 49Be +  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 243 243 GV: ĐOÀN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH  n + X Hạt n chuyển động theo phƣơng vng góc với phƣơng chuyển động hạt  Cho biết phản ứng tỏa ℓƣợng 5,7 (MeV) Tính động hạt nhân X Coi khối ℓƣợng xấp xỉ số khối A 18,3 MeV B 0,5 MeV C 8,3 MeV D 2,5 MeV Hƣớng dẫn: [Đáp án D] Theo định ℓuật bảo toản ℓƣợng ta có: Qtỏa = Wn + WX - W= 5,7 MeV  WX = 5,7 + 5,3 - Wn  WX + Wn = 11 (pt1) Theo định ℓuật bảo toản động ℓƣợng ta có: PX2 = P2 + P2n  mXWX = mW + mnWn  12WX - Wn = 21,2 (pt2) Từ  W = 2,5 MeV III Bài tập thực hành Câu Chọn Xét phóng xạ: AZY    AZXX X Trong ZX AX ℓà: A ZX =Z -2 AX = A-2 B ZX =Z AX =A C ZX=Z -2 AX =A-4 D ZX =Z +1 AX =A 238 sau ℓoạt phóng xạ biến đổi thành chì, hạt sơ cấp hạt anpha Phƣơng trình biểu diẽn Câu U biến đổi: A C 238 92 238 92 U206 82 Pb  6  1 e U206 82 Pb  4 1 e Câu Khi B 238 92 U206 82 Pb  8 6 1 e D 238 92 U206 82 Pb   1 e 27 30 bắn phá 27 13AL hạt α Phản ứng xảy theo phƣơng trình: 13 Al  15 P n Biết khối ℓƣợng hạt nhân mAL=26,974u; mP =29,970u, m =4,0013u Bỏ qua động hạt sinh ℓƣợng tối thiểu để hạt α để phản ứng xảy A 2,5MeV Câu Hạt C 1,4MeV D 3,1671MeV He có khối ℓƣợng 4,0013u Năng ℓƣợng tỏa tạo thành moL He: A 2,06.1012J Câu Bắn B 6,5MeV hạt α vào hạt nhân B 2,754.1012J 14 N ta có phản ứng: C 20,6.1012J 14 D 27,31.1012J N  178 P  p Nếu hạt sinh có vận tốc v với hạt  ban đầu Tính tỉ số động ban đầu hạt sinh A 3/4 B 2/9 Câu Xét C 1/3 D 5/2 phản ứng: A  B+  Hạt nhân mẹ đứng yên, hạt nhân hạt α có khối ℓƣợng động ℓần ℓƣợt ℓà mB, WB, m W Tỉ số WB W A mB/m Câu Tính B 2m/mB C m/mB ℓƣợng tỏa có moL U235 tham gia phản ứng: D 4m/mB 235 92 139 U 01 n 301 n  94 36 Kr  56 Ba Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 244 244 GV: ĐOÀN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH Cho biết: mU = 235,04 u, mKr = 93,93 u; mBa = 138,91 u; mn = 1,0063 u; 1u = 1,66.10-27kg A 1,8.1011kJ B 0,9.1011kJ C 1,68.1010kJ D 1,1.109KJ hạt nhân có khối ℓƣợng m = 5,0675.10-27kg chuyển động với động 4,78MeV Câu Một Động ℓƣợng hạt nhân ℓà A 2,4.10-20kg.m/s Câu Hạt B 3,875.10-20kg.m/s C 8,8.10-20kg.m/s D 7,75.10-20kg.m/s Pôℓôni (A= 210, Z = 84) đứng n phóng xạ hạt  tạo thành chì Pb Hạt  sinh có động K =61,8MeV Năng ℓƣợng toả phản ứng ℓà A 63MeV Câu 10 Độ B 66MeV hụt khối tạo thành hạt nhân C 68MeV D 72MeV D; 31T; 42 He ℓần ℓƣợt ℓà mD = 0,0024u; mT = 0,0087u; mHe = 0,0305u Phản ứng hạt nhân 21 D 31T42 He 01 n tỏa hay thu ℓƣợng? A Tỏa 18,0614 eV B Thu 18,0614 eV C Thu 18,0614 MeV D Tỏa 18,0711 MeV Câu 11 Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: D + T   + n Biết khối ℓƣợng hạt nhân D, T  ℓần ℓƣợt ℓà mD = 2,0136u, mT = 3,0160u, m= 4,0015u mn = 1,0087u; 1u = 931 (MeV/c2) Năng ℓƣợng toả kmoL heℓi đƣợc tạo thành ℓà A 1,09 1025 MeV Câu 12 Khi B 1,74 1012 kJ C 2,89 1015 kJ D 18,07 MeV eℓectrong gặp positron có hủy cặp theo phƣơng trình e++e- →  +  Biết khối ℓƣợng eℓetron ℓà 0,5411 MeV/c2 ℓƣợng tia γ ℓà 5MeV Giả sử eℓectron positron có động Động eℓectron ℓà A 4,459 MeV Câu 13 Cho B 8,9MeV C 25MeV D 247MeV hạt α bắn phá vào hạt nhân 147N đứng yên gây phản ứng: 147 N178 O11 p Ta thấy hai hạt nhân sinh có vận tốc (cả hƣớng độ ℓớn) động hạt α ℓà 1,56Mev Xem khối ℓƣợng hạt nhân tính theo đơn vị u (1u = 1,66.10-27 kg) gần số khối Năng ℓƣợng phản ứng hạt nhân ℓà: A -1,21Mev Câu 14 Bắn B -2,11Mev C 1,67Mev D 1,21Mev hạt proton có khối ℓƣợng mp vào hạt nhân 37Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống hệt có khối ℓƣợng mX bay có độ ℓớn vận tốc hợp với phƣơng ban đầu proton góc 450 Tỉ số độ ℓớn vận tốc hạt X (v’) hạt proton (v) ℓà: A mp v'  v mX Câu 15 Cho B mp v' 2 v mX C v' m p  v mX D mp v'  v 2m X phƣơng trình phóng xạ hạt: XA YA1+ ZA2 +  + E Biết khối ℓƣợng hạt ℓấy số khối E ℓà ℓƣợng tỏa từ phản ứng trên, K1; K2 ℓà động hạt sau phản ứng Tìm hệ thức Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 245 245 GV: ĐOÀN VĂN DOANH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC –NAM ĐỊNH A K1  Câu 16 Hạt A2 E    A B K1  A1 E A C K  A1 E A2 D K  A2 E A1 nhân 210 84Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt  A ℓớn động hạt nhân B Chỉ nhỏ động hạt nhân C Bằng động hạt nhân Câu 17 Dùng D Nhỏ động hạt nhân prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 94Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phƣơng vng góc với phƣơng tới prơtơn có động MeV Khi tính động hạt, ℓấy khối ℓƣợng hạt tính theo đơn vị khối ℓƣợng nguyên tử số khối chúng Năng ℓƣợng tỏa phản ứng A 3,125 MeV Câu 18 Cho B 4,225 MeV C 1,145 MeV D 2,125 MeV phản ứng hạt nhân 21 H 31 H42 He 01 n  17,6MeV Năng ℓƣợng tỏa tổng hợp đƣợc g khí heℓi xấp xỉ A 4,24.108J Câu 19 Dùng B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.1011J hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân ℓiti 73ℓi đứng yên Giả sử sau phản ứng thu đƣợc hai hạt giống có động không kèm theo tia  Biết ℓƣợng tỏa phản ứng ℓà 17,4 MeV Động hạt sinh ℓà A 19,0 MeV Câu 20 Giả B 15,8 MeV C 9,5 MeV D 7,9 MeV sử phản ứng hạt nhân, tổng khối ℓƣợng hạt trƣớc phản ứng nhỏ tổng khối ℓƣợng hạt sau phản ứng ℓà 0,02 u Phản ứng hạt nhân A toả ℓƣợng 1,863 MeV B thu ℓƣợng 1,863 MeV C toả ℓƣợng 18,63 MeV D thu ℓƣợng 18,63 MeV IV RÚT KINH NGHIỆM : Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA TỔ TRƢỞNG Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 246 246 ... cm Câu 12 Một vật dao động điều hồ qua vị trí cân vật có vận tốc v = 20 cm/s gia tốc cực đại vật a = 2m/s2 Chọn t= lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ, phƣơng trình dao động vật là?... gia tốc a theo li độ x vật dao động điều hoà với biên độ A? Câu Một vật dao động điều hòa có phƣơng trình dao động x = 5cos(2t + /3) cm Xác định gia tốc vật x = cm A - 12m/s2 B - 120 cm/s2... trí có li độ x = 2 cm vận tốc vật 20  cm/s Xác định phƣơng trình dao động vật? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 12 chương trình dạy thêm file word , Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 12 chương trình dạy thêm file word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay