16 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 7

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 16 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Phát biểu sau sai ? A Giả thuyết sóng ánh sáng khơng giải thích tượng quang điện B Trong môi trường ánh sáng truyền với vận tốc vận tốc sóng điện từ C Ánh sáng có tính chất hạt; hạt ánh sáng gọi phôtôn D Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có chất sóng Câu Chiếu lên bề mặt kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 4850 Ǻ thấy có tượng quang điện Cơng electron kim loại 2,1 eV Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; me = 9,1.10-31 kg Người ta tách chùm tia hẹp electron có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào điện trường có cường độ điện trường E từ trường có cảm ứng từ B hình vẽ Ba vectơ VO , B , E vng góc đơi Biết B = 10-4 T Để electron chuyển động (không thay đổi hướng ban đầu nó) Khi E có giá trị là: A 0,4 V/m B 4.109 V/m C 40 V/m D 10-9 V/m Câu Tách electron quang điện có vận tốc 3,28.105 m/s đưa vào từ trường có cảm ứng từ B vng góc với vận tốc electron B = 6,1.105 T Bán kính quỹ đạo electron từ trường : A cm B 3,06 cm C 2,5 cm D 6,3 cm Câu Khi ta chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 = 0,25.10-6 m λ2 = 0,3.10-6 m vào kim loại vận tốc cực đại electron quang điện v1 = 7,31.105 m/s v2 = 4,93.105 m/s Dùng chắn tách chùm ánh sáng hẹp có vận tốc v1 hướng vào từ trường B vng góc với phương chuyển động Cho B = 9,1.10-5 T Tính bán kính cực đại electron chuyển động từ trường A 2,6 cm B 2,3 cm C 1,3 cm D 4,6 cm Câu Biết vạch thứ dãy Lyman quang phổ nguyên tử Hiđro có bước sóng 102,6 nm lượng tối thiểu cần thiết để bứt electron khỏi nguyên tử từ trạng thái 13,6 eV Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen là: A 1,2818 m B 752,3 nm C 0,8321 μm D 83,2 nm Câu Biểu sau đặc trưng tính chất hạt ánh sáng: A Khả đâm xuyên ion hóa B Tác dụng phát quang C Tác dụng quang điện D Khả phản xạ, khúc xạ giao thoa Câu Chọn câu Đúng Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm, thì: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Tấm kẽm dần điện tích dương B Tấm kẽm dần điện tích âm C Tấm kẽm trở nên trung hồ điện D Điện tích âm kẽm không đổi (Do ánh sáng hồng ngoại không gây tượng quan điện với kẽm kẽm có λo = 0,35μm) Câu Phát biểu sau nói tượng quang dẫn? A Trong tượng quang dẫn, êlectron giải phóng khỏi khối chất bán dẫn B Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng C Một ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống (đèn nêôn) D Trong tượng quang dẫn, lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron lớn Câu Chọn câu sai A Huỳnh quang phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 10-8 s) B Lân quang phát quang có thời gian phát quang dài (từ 10-6 s trở lên) C Bước sóng λ’ ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng λ ánh sáng hấp thụ λ’ < λ D Bước sóng λ’ ánh sáng phát quang lớn bước sóng λ ánh sáng hấp thụ λ’ > λ Câu 10 Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10-19 C Công suất nguồn xạ λ = 0,3 μm P = W, cường độ dòng quang điện bão hòa I = 4,8 mA Hiệu suất lượng tử là: A 1% B 10% C 2% D 0,2% Câu 11 Khi tượng quang điện xảy ra, giữ ngun bước sóng ánh sáng kích thích tăng cường độ ánh sáng thì: A cường độ dòng quang điện bão hòa tăng lên B hiệu điện hãm tăng lên C quang electron đến anốt với vận tốc lớn D động ban đầu quang êlectron tăng lên Câu 12 Mặt Trời có khối lượng 2.1030 (kg) cơng suất xạ tồn phần 3,8.1026 (W) Nếu cơng suất xạ khơng đổi sau khối lượng giảm 0,007% A 0,5 tỉ năm B tỉ năm C 1,5 tỉ năm D tỉ năm Câu 13 Giới hạn quang điện đồng 4,47 eV Khi chiếu xạ có bước sóng 0,14 μm vào cầu lập đồng cầu tích điện đến điện cực đại Vm bao nhiêu? Chọn đáp án sau đây: A Vm ≈ 4,40 V B Vm ≈ 0,44 V C Vm ≈ 7,044 V D Vm ≈ 0,7044 V Câu 14 Trong quang phổ nguyên tử hiđro, vạch dãy Laiman tạo thành electron chuyển động từ quỹ đạo bên quỹ đạo: A M B L C K D N Câu 15 Giới hạn quang điện kẽm 360 nm, cơng kẽm lớn Natri 1,4 lần Tìm giới hạn quang điện Na A 504 nm B 0,504 mm C 0,405 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 405 nm Câu 16 Tìm chu kỳ vận tốc góc chuyển động êlêctron quỹ đạo thứ ngun tử Hiđrơ, với bán kính quỹ đạo r0 = 0,53.10-10 m A 1,45.10-16 s; 4,31.1016 rad/s B 4,83.10-16 s; 1,52.1016 rad/s C 1,52.10-16 s; 4,12.1016 rad/s D 4,31.10-16 s; 1,45.1016 rad/s Câu 17 Trong nguyên tử hiđrơ, electron quỹ đạo dừng M xạ photon thuộc A vạch dãy Laiman B vạch dãy Laiman vạch dãy Banme C vạch dãy Laiman vạch dãy Banme D vạch dãy Banme Câu 18 Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s Năng lượng phơtơn có bước sóng 0,3 μm là: A 3,012.10-19 J B 3,975.10-19 J C 19,975.10-19 J D 6,625.10-19 J Câu 19 Trong quang phổ nguyên tử Hydro, vạch thứ thứ dây Banme có bước sóng tương ứng là: λ1 = 0,6563 (μm) λ2 = 0,4102 (μm) Bước sóng vạch thứ ba dãy Pasen là: A 1,8751 (μm) B 1,826 (μm) C 1,218 (μm) D 1,0939 (μm) Câu 20 Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng của: A Một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn B Các phôtôn chùm sáng đơn sắc C Một phơtơn phụ thuộc vào khoảng cách từ phơtơn tới nguồn phát D Một phơtơn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) Câu 21 Điện áp xoay chiều hiệu dụng cực ông cu-lit-giơ 18kV Bỏ qua động ban đầu electron, tốc độ cực đại electron đập vào anot A 8,72.107 m/s B 9,46.107 m/s C 9,34.107 m/s D 9,64.107 m/s Câu 22 Hãy xác định trạng thái kích thích cao ngun tử hiđrơ trường hợp người ta thu 10 vạch quang phổ phát xạ nguyên tử hiđrô A Trạng thái M B Trạng thái L C Trạng thái O D Trạng thái N Câu 23 Bước sóng dài dãy Banme 0.6560 μm Bước sóng dài dãy Laiman 0,1220 μm Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman A 0.1029 μm B 0.1211μm C 0.0528 μm D 0.1112 μm Câu 24 Cơng êlectron khỏi đồng 6,625.10-19 J Biết số Plăng 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,20 μm λ2 = 0,45 μm vào bề mặt đồng Hiện tượng quang điện A xảy với xạ λ1 B xảy với xạ λ2 C không xảy với hai xạ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D xảy với hai xạ Câu 25 Chiếu ánh sáng màu lam vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng màu A tím B đỏ C vàng D lam Câu 26 Cơng electron kim loại A, giới hạn quang điện λo Khi chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ có bước sóng λ = λo/3 động ban đầu cực đại electron quang điện bằng: A A B 3A/4 C A/2 D 2A Câu 27 Một đèn Laze có cơng suất phát sáng W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7 μm Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s Số phơtơn phát giây là: A 3,52.1016 B 3,52.1019 C 3,52.1018 D 3,52.1020 Câu 28 Ngun tử hiđrơ chuyển từ trạng thái dừng có lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng Em = -3,4 eV Bước sóng xạ mà nguyên tử hiđrô phát xấp xỉ bằng: A 0,654.10-7 m B 0,654.10-6 m C 0,654.10-5 m D 0,654.10-4 m Câu 29 Để gây hiệu ứng quang điện, xạ dọi vào kim loại thoả mãn điều kiện sau đây? A Tần số lớn giới hạn quang điện B Tần số nhỏ giới hạn quang điện C Bước sóng nhỏ giới hạn quang điện D Bước sóng lớn giới hạn quang điện Câu 30 Phát biểu sau sai nói động ban đầu cực đại electron quang điện? A Động ban đầu cực đại electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích B Động ban đầu cực đại electron quang điện không phụ thuộc vào chất kim loại làm catốt C Động ban đầu cực đại electron quang điện phụ thuộc vào chất kim loại dùng làm catôt D Động ban đầu cực đại electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: C Để electron chuển động thẳng lực tác dụng vng góc với phương vận tốc từ trường điện trường gây phải vừa triệt tiêu Câu 3: B Ta có Câu 4: D Ta có bán kính Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: A Bước sóng ngắn dãy Pasen Ta có Câu 6: D Khả phản xa, khúc xạ giao thoa tính chất sóng Câu 7: D Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm, điện tích âm kẽm không đổi (Do ánh sáng hồng ngoại không gây tượng quan điện với kẽm kẽm có λo = 0,35μm) Câu 8: B A Sai B Đúng, Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng C Sai, ko có ứng dụng D Sai, khơng lớn Câu 9: C C Sai, bươc ssongs Câu 10: A Hiệu suất lượng tử : số e thoát số photon chiếu đến Câu 11: A Khi tượng quang điện xảy ra, giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích tăng cường độ ánh sáng cường độ dòng quang điện bão hòa tăng lên Câu 12: B Ta có thời gian : Câu 13: A Điện cực đại : tỉ năm Câu 14: C Các vạch dãy Laiman ứng với dịch chuyển quỹ đạo n = hay quỹ đạo K Câu 15: A Giới hạn quang điện tỉ lệ nghịch với cơng Câu 16: C Ta có : Câu 17: C Electron quỹ đạo M ứng với n = 3=>Phát vạch vạch dãy Laiman( 3-1, 2-1) vạch dãy Banme (3-2) Câu 18: D Năng lượng photon : Câu 19: D Bước sóng dài thứ dãy Pasen Ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: B Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng phơtơn chùm sáng đơn sắc Câu 21: B Tốc độ cực đại : Câu 22: C Thu đc 10 vạch quang phổ : Ta có Vậy trạng thái O Câu 23: A Bước sóng dài thứ hay dãy Laiman Ta có Câu 24: A Hiện tượng xảy với xạ Bởi Câu 25: A Chiếu ánh sáng màu lam vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng màu tím, Bởi bươc sóng tím nhỏ lam Câu 26: D Ta có động cực đại ban đầu : Câu 27: C Số photton phát giay : Câu 28: B Bước sóng xạ phát : m Câu 29: C Để gây hiệu ứng quang điện, xạ dọi vào kim loại thoả mãn điều kiện bước sóng nhỏ giới hạn quang điện Câu 30: B A Đúng B Sai, có phụ thuộc C Đúng D Đúng ... 1, 875 1 (μm) B 1,826 (μm) C 1,218 (μm) D 1,0939 (μm) Câu 20 Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng của: A Một phơtơn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn B Các phôtôn chùm sáng. .. dài (từ 10-6 s trở lên) C Bước sóng λ’ ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng λ ánh sáng hấp thụ λ’ < λ D Bước sóng λ’ ánh sáng phát quang lớn bước sóng λ ánh sáng hấp thụ λ’ > λ Câu 10 Cho h = 6,625.10-34... website http://dethithpt.com – Hotline : 096 .79 .79 .369 D xảy với hai xạ Câu 25 Chiếu ánh sáng màu lam vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang ánh sáng màu A tím B đỏ C vàng D lam Câu 26 Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 7 , 16 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay