12 dùng giản đồ véc tơ để giải toán điện xoay chiều đề 1

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với tụ điện C Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 100 V, hai đầu tụ điện 80 V Dung kháng tụ là: A 40 Ω B 50 Ω C 60 Ω D 80 Ω Câu Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 100 sin100πt (V) Bỏ qua điện trở dây nối Biết cường độ dòng điện hiệu dụng (A) lệch pha π/3 so với điện áp đoạn mạch Giá trị R C là: A R = 50/ Ω C = 10-4/π F B R = 50 Ω C = 10-3/5π F C R = 50 Ω C = 10-4/π F D R = 50/ Ω C = 10-3/5π F Câu Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB hình vẽ Để hiệu điện uAN lệch pha góc π/2 so với uMB , giá trị R, ZL ZC có liên hệ biểu thức: A R2 = ZL/ZC B R2 = ZLZC C R2 = ZLZC/2 D R2 = ZC/ZL Câu Mạch điện R,L,C mắc nối tiếp Ký hiệu U0R, U0L, U0C điện áp cực đại hai đầu điện trở, cuộn dây cảm tụ điện Biết 2U0R = U0L = 2U0C mối quan hệ dòng điện điện áp A Điện áp nhanh pha π/3 (rad) so với dòng điện B Điện áp nhanh pha π/4 (rad) so với dòng điện C Điện áp chậm pha π/4 (rad) so với dòng điện D Điện áp chậm pha π/3 (rad) so với dòng điện Câu Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây cảm, điện trở R tụ điện mắc nối tiép nhau, điểm M nối cuộn dây điện trở R, điểm N nối điện trở R với tụ điện Hiệu điện mạch điện là: u = U cos100πt (V) Cho biết R = 30 Ω, UAN = 75 V, UMB = 100 V; UAN lệch pha π/2 so với UMB Cường độ dòng điện hiệu dụng là: A A B A C 1,5 A D 0,5 A Câu Cho mạch điện RLC nối tiếp Biết R = 150 Ω, L = 2/π H, cường độ dòng điện mạch có tần số ω = 100π rad/s trễ pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/4 điện dung tụ điện có giá trị là: A C = 10-4/4π F Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B C = 10-3/5π F C C = 10-4/5π F D C = 10-3/4π F Câu Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha cuả hiệu điện hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch π/3 Hiệu điện hai đầu tụ điện √3 lần hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A B π/2 C π/3 D 2π/3 Câu Đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với dòng điện π/4 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ hai đầu cuộn dây Độ lệch pha dòng điện so với điện áp hai đầu đoạn mạch là: A 3π/8 B π/8 C π/6 D π/3 Câu Trên đoạn mạch cảm RLC nối tiếp người ta đo được: UR = 15 V, UL= 20 V, UC = 40 V, f = 50 Hz Tần số f0 để mạch xảy cộng hưởng giá trị UR lúc là: A 75 Hz 25 V B 75 Hz 25√2 V C 50√2 Hz 25 V D 50√2 Hz 25√2 V Câu 10 Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ: cuộn dây cảm có : L = 0,4/π (H), tụ điệnđiện dung C = 10-3/2π (F) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện uAB = U0sin100πt (V) dòng điện trễ pha π/4 so với hiệu điện uAB Hỏi điện trở có giá trị đây: A R = 25 (Ω) B R = 20 (Ω) C R = 50 (Ω) D R = 30 (Ω) Câu 11 Cho mạch điện R, L, C nối tiếp, cuộn dây cảm, với uAB = 200 cos100πt (V) R = 100√3 (Ω) Hiệu điện hai đầu đoạn mạch MN nhanh pha hiệu hai đầu đoạn mạch AB góc 2π/3 Biểu thức cường độ dòng điện i qua mạch : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A i= cos(100πt + π/6) A B i= cos(100πt + π/3) A C i=2 cos(100πt - π/3) A D i=2 cos(100πt - π/6) A Câu 12 Ở mạch điện xoay chiều R = 80 Ω; C = 10-3/(16π ) F, uAM = 120 cos(100πt + π/6) V uAM lệch pha π/3 với i (M nằm R C) Biểu thức điện áp hai đầu mạch là: A uAB = 240 cos(100πt + π/3) V B uAB = 120 cos(100πt - π/2) V C uAB = 240 cos(100πt + π/2) V D uAB = 120 cos(100πt - 2π/3) V Câu 13 Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng điện trở, cuộn cảm tụ điện UR = 30 V, UL = 30 V, UC = 60 V Nối tắt tụ điện điện áp hiệu dụng điện trở cuộn cảm tương ứng A 60 V 30 V B 30 V 60 V C 60 V 30 V D 30 V 30 V Câu 14 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω, tụ điệnđiện dung 10-4/π (F) cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB độ tự cảm cuộn cảm bằng: A 1/2π (H) B 2/π (H) C 1/5π (H) D 10-2/2π (H) Câu 15 Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm phần tử cuộn dây L cảm, điện trở R, tụ điện C,điểm M điểm nằm L, R; điểm N nằm R C Vôn kế (V1) mắc vào điểm AN, vôn kế (V2) mắc vào điểm MB Số vôn kế (V1), (V2) U1 = 80 V ; U2 = 60 V Biết hiệu điện tức thời uAN biến thiên lệch pha π/2 với hiệu điện tức thời uMB Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R là: A 96 V B 140 V C 48 V D 100 V Câu 16 Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch π/3 Điện áp hai đầu tụ điện √3 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai đầu đoạn mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A B π/2 C π/3 D π/3 Câu 17 Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện Biết dung kháng tụ 40 Ω, điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha π/3 so với dòng điện, điện áp hai tụ lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Điện trở r cuộn dây có giá trị A 30 Ω B 30 Ω C 10 Ω D 10 Ω Câu 18 Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có điện trở thuần, hai điểm M N có tụ điện, hai điểm N B có cuộn cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 240 V – 50 Hz uMB uAM lệch pha π/3, uAB uMB lệch pha π/6 Điện áp hiệu dụng R A 80 (V) B 80 (V) C 60 (V) D 60 (V) Câu 19 Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C nối tiếp dòng điện chạy qua mạch i1 = I0cos(100πt + π/6) (A) UR=100 V Mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn cảm L dòng qua mạch i2 = I0cos(100πt – π/3) (A) Biểu thức hiệu điện có dạng: A u = 200cos(100πt – π/12) (V) B u = 100 cos(100πt - π/12) (V) C u = 200cos(100πt – π/4) (V) D u = 100 cos(100πt - π/4) (V) Câu 20 Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/π (H) mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C = 10-4/2π (F) điện áp xoay chiều ln có biêu thức u = U0cos(100πt – π/6)V Biết thời điểm điện áp hai đầu mạch 100 V cường độ dòng điện qua mạch A Biểu thức cường độ dòng điện mạch : A i = 2 cos(100πt – π/6) (A) B i = 2 cos(100πt – π/2) (A) C i = 2cos(100πt + π/3) (A) D i = 2cos(100πt + π/6) (A) Câu 21 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30 (Ω) mắc nối tiếp với cuộn dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 120 V Dòng điện mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu cuộn dây Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch : A (A) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B (A) C (A) D 3 (A) Câu 22 Đặt điện áp u = 220 cos100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha π/3 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM : A 110 V B 220 2V C 220/ V D 220 V Câu 23 Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch π/6 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai đầu đoạn mạch là: A π/4 B 2π/3 C π/3 D π/2 Câu 24 Đặt vào hai đầu AMNB đoạn mạch RLC gồm nối tiếp M điểm nối tụ điện cuộn dây cảm, N điểm nối cuộn dây điện trở Khi biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch NB uNB = 60 cos(100πt – π/3) V điện áp hai đầu đoạn mạch AN sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch AB góc π/3 Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AB : A u = 60 cos(100πt – π/6) V B u = 40 cos(100πt – π/6) V C u = 40 cos(100πt + π/6) V D u = 60 cos(100πt + π/6) V Câu 25 Mạch điện xoay chiều RLC nối thứ tự gồm cuộn cảm có cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C.Biết UL = 80 V, UC = 45 V độ lệch pha uLR uRC 900 Điện áp hai đầu đoạn mạch AB có giá trị hiệu dụng là: A 35 V B 69,5 V C 100 V D 60 V Câu 26 Cho mạch điện gồm hai đoạn AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ C, đoạn MB gồm ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có UAB=250 V UAM=150 V UMB=200 V Đoạn MB có: A cuộn dây cảm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B tụ điện C cuộn dây có điện trở khác khơng D điện trở Câu 27 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha địên áp hai đâu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch π/3 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện √3 lần điện áp hai hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai đầu đoạn mạch là: A π/2 B C π/4 D 2π/3 Câu 28 Đoạn mạch xoay chiều AB gồm ba đoạn mạch mắc nối tiếp: đoạn mạch AM chứa cuộn cảm có độ tự cảm L = /2π H, đoạn mạch MN chứa điện trở R = 50 Ω đoạn mạch NB chứa tụ điện C = -4 10 /π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 50 sin(100πt+φ) V Tại thời điểm mà uAN = 80√3 V uMB có độ lớn: A 80 V B 70 V C 60 V D 50 V Câu 29 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Tại thời điểm t1 giá trị tức thời uL1 = -20 /3 V, uC1 = 20 V, uR1 = 20 V Tại thời điểm t2 giá trị tức thời uL2 = 20 V, uC2 = -60 V, uR2 = V Tính biên độ điện áp đặt vào đầu mạch? A 60 V B 50 V C 40 V D 40 V Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn MB có tụ điệnđiện dung C = 0,05/π (mF) Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha π/3 Giá trị L A 2/π (H) B 1/π (H) C /π (H) D 3/π (H) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Lúc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: D Cường độ dòng điện lệch pha  so với điện áp đoạn mạch Câu 3: B  so với MB Vẽ giãn đồ vector : AM lên, MN rẽ ngang, NB xuống Để AN vng góc với MB tam giác AMN MNB đồng dạng Để AN lệch pha Câu 4: B Từ giả thiết điện áp nhanh pha  so với dòng điện Câu 5: B Vẽ giãn đồ vector trượt AM cuộn cảm L, MN điện trở R, NB kéo xuống tụ điện Từ giả thiết vng góc AN, MN = 30 Câu 6: B Cương đô dòng điện trễ pha điện áp góc Câu 7: D Độ kệch pha U dây so với cường độ mạch Hiêu điện hai đầu tụ điện = lân cuộng dây Vậy  =>U mạch chậm pha i góc 2 Vậy U dây sớm pha U mạch Câu 8: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: C Tại f = 50 Hz Vậy cần tăng f lên Lúc Câu 10: B Ta có Dòng điện trễ pha U = 25V lần để  so vói Câu 11: A Hiệu điện hai đầu MN nhanh pha hai đầu AB góc chậm pha i góc Câu 12: B ta có Mạch RLC đoạn mạch AM lệch pha so với i góc  chứng tỏ đoạn mạch AM gồm L nt với R với Gọi  độ lệch pha u i ta có u chậm pha i góc  Câu 13: D Câu 14: B Để điện áp đầu điện trở trễ pha Câu 15: C  so với đầu đoạn mạch  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 vẽ giãn đồ vẽ Rl riêng RC riêng,sau Ghép lại cho B A trung thấy tam giác AMN vuông A R đường cao Câu 16: D Ta có ud sớm pha i góc  i góc u trễ pha Từ ta có độ lệch pha ud u 2 Câu 17: D  so với dòng điện =>  Mặt khác điện áp tụ lệch pha so với điện áp Điện áp cuộn dây lệch pha Câu 18: B Vẽ giãn đồ vector trượt, để ý thấy vector AM MB lệch Có điện trở Vẽ sau : AM kéo ngang R, MN kéo xuống C, NP kéo ngang r, PB kéo lên L Ta có tam giác AMB : Câu 19: A Khi mắc thêm cuộn cảm L vào cường độ hiệu dụng không thay đổi: Suy chưa mắc thêm L u chậm pha i góc Vậy Câu 20: C Ta có Mặt khác Đáp án C i sớm pha u góc Câu 21: C  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có hiệu điện hai đầu cuộn dây sớm pha dòng điện mạch góc 60 độ nên cuộn dây có điện trở r với mặt khác hiệu điện hai đầu đoạn mạch sớm pha dòng điện góc 30 độ nên ta có Câu 22: D Vẽ giãn đồ vector trượt Ta thấy tam giác AMB Câu 23: C  so với dòng điện Điện áp đầu tụ điện áp hiệu dụng đầu cuộn dây  điện áp chậm pha i góc  Vậy điện áp hai đầu đoạn dây lệch pha với u đoạn mạch Điện áp cuộn dây lệch pha Câu 24: B Do uAN sớm pha uAB nên Vẽ giản đồ vecto, ta thấy uAB sớm pha uNB góc  Câu 25: B vẽ giản đồ vecto ta có Câu 26: C Ta có mà Từ nên đoạn mạch MB cuộn dây có điện trở khác Câu 27: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: ud lệch pha so với i góc Mặt khác u trễ pha i góc là: → Độ lệch pha ud u  2 Câu 28: C Vẽ giản đồ ta thấy uAN sớm pha uMB góc  Cường độ dòng điện mạch Câu 29: B Thấy vuông pha với Xét thấy thời điểm nên giá trị tức thời Tại thời điểm t1 Câu 30: B giá trị cực đại chúng ... 096.79.79.369 A i= cos (10 0πt + π/6) A B i= cos (10 0πt + π/3) A C i=2 cos (10 0πt - π/3) A D i=2 cos (10 0πt - π/6) A Câu 12 Ở mạch điện xoay chiều R = 80 Ω; C = 10 -3/ (16 π ) F, uAM = 12 0 cos (10 0πt + π/6) V... Câu 14 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở 10 0 Ω, tụ điện có điện dung 10 -4/π (F) cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Để điện áp hai đầu điện. .. qua mạch i2 = I0cos (10 0πt – π/3) (A) Biểu thức hiệu điện có dạng: A u = 200cos (10 0πt – π /12 ) (V) B u = 10 0 cos (10 0πt - π /12 ) (V) C u = 200cos (10 0πt – π/4) (V) D u = 10 0 cos (10 0πt - π/4) (V) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 dùng giản đồ véc tơ để giải toán điện xoay chiều đề 1 , 12 dùng giản đồ véc tơ để giải toán điện xoay chiều đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay