Chắt lọc tinh túy sóng âm

15 35 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chương 2: SÓNG ÂM Kiến thức thuộc phần: Vận Dụng – Vận dụng cao (Dành cho học sinh đặt mục tiêu 7-9đ mơn Vật lý)  VÍ DỤ CĨ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Ví dụ 1: (ĐH-2012): Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với cơng suất phát âm khơng đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C.5 D Ví dụ 2.(Chuyên SP Hà Nội 2016) Tại O có nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người mang theo máy dao động ký điện tử từ A đến C theo đường thẳng Người ghi âm từ nguồn O thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I lại giảm xuống I Tỉ số AO/AC bằng: A.3/4 C / B / D.1/3 Ví dụ 3: Ba điểm O, A, B nằm đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB là: A 40dB B.34dB C 26dB D 17dB Ví dụ 4: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O I 16 theo thứ tự, tỉ số cường độ âm A B A  Một điểm M nằm IB ( I A  I B ) TØ sè OM lµ OA 16 25 A B C D 25 16 Ví dụ 5: (THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa – 2016) Nguồn âm O có cơng suất khơng đổi Trên đường thẳng qua O có điểm A, B, C nằm phía O theo thứ tự ta có khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A 20dB , mức cường độ âm B mức cường độ âm C 20dB Biết Tính tỉ số AB /BC A 10 B.1/10 C.9 D 1/9 đoạn OA, cường độ âm M Ví dụ 6: Ba điểm O, M, N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M 70 dB, N 30dB Nếu chuyển nguồn âm sang vị trí M mức cường độ âm trung điểm MN A 36,1 dB B 41,2 dB C 33,4 dB D 42,1 dB Ví dụ 7: (Quãng Nam – 2016): Một nguồn âm P phát âm đẳng hướng đặt O Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng có mức cường độ âm 40dB 30dB, biết OA vuông góc với OB Điểm M trung điểm AB Xác định mức cường độ âm M? A 34,6dB B 35,6dB C.39,00dB D.36,0dB Ví dụ 8: (Lâm Đồng – 2016): Một nguồn âm P phát âm đẳng hướng Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng có mức cường độ âm 40dB 30dB Điểm M nằm mơi trường truyền sóng cho ∆AMB vuông cân A Xác định mức cường độ âm M? A 37,54dB B 32,46dB C 35,54dB D 38,46dB Ví dụ (Quãng Ngãi – 2016) ): Một nguồn âm P phát âm đẳng hướng đặt O Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng có mức cường độ âm 60dB 40dB, biết OA vng góc với OB Điểm H hình chiếu vng góc O lên AB Xác định mức cường độ âm H? A 59,9dB B.59,8dB C.59,7dB D.59,6dB Ví dụ 10: (QG-2016).Cho Điểm O, M, N, P nằm mơi trường truyền âm Trong đó, M N đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm có cơng suất khơng đổi, phát âm đẵng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50dB 40dB Mức cường độ âm P A.43,6dB B.38,8dB C.41,1dB D.35,8dB Ví dụ 11: (Tĩnh Gia – Thanh Hóa - 2016): Tại phòng nghe nhạc , vị trí mức cường độ âm tạo từ nguồn 84dB , mức cường độ âm phản xạ tường phía sau 72dB Tinh cường độ âm tồn phần vị trí la (bức tường không hấp thụ âm ) A 77dB B 79dB C 81dB D 83dB Ví dụ 12: (Chuyên KHTN – 2016) Tại vị trí O mặt đất, người ta đặ nguồn âm phát âm với công suất không đổi Một thiết vị xác điịnh mức cường độ âm chuyển động từ M đến N Mức cường độ âm âm phát O máy thu trình chuyển động từ 45dB đến 50dB giảm 40dB Các phương OM ON hợp với góc vào khoảng: A.1270 B.680 C.900 D.1420 Ví dụ 13: (Ngơ Sỹ Liên 2016) Ba điểm S,A B nằm đường kính AB, biết AB = SA Tại S đặt nguồn âm đẵng hướng mức cường độ âm B 40,00 dB Mức cường độ âm trung điểm AB là: A.41,51dB B.44,7dB C.43,01dB D.36,99dB Ví dụ 14: (THPT – Cẩm Bình 2016) Trong mơi trường đẵng hướng khơng hấp thụ âm có điểm thẳng hàng theo thứ tự A,B, C, nguồn điện phát âm với công suất P đặt O, di chuyển máy thu âm từ A đến C thấy mức cường độ âm lớn LB = 46,02dB mức cường độ âm A C LA= LC = 40dB Bỏ qua nguồn âm O, đặt A nguồn âm điểm phát âm với công suất P’, để mức cường độ âm B khơng đổi thì: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A P '  P B P '  3P C P '  P D P '  P Ví dụ 15: (Nghệ An – 2016) Một nguồn phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẵng hướng không hấp thụ âm Một người đứng A cách nguồn âm khoảng d nghe thấy âm có cường độ I Người di chuyển theo hai hướng khác nhau, theo hướng AB người nghe thấy âm to 4I theo hướng AC người nghe âm to có cường độ 9I Góc BAC có giá trị xấp xỉ A.490 B.1310 C.900 D.510 Ví dụ 16: (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa 2016) Trong mơi trường đẵng hướng khơng hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng Một nguồn âm điểm phát âm với công suất P đặt O mức cường độ âm A C 30dB Bỏ nguồn âm O đặt B nguồn âm điểm phát âm với công suất 10P/3 thấy mức cường độ âm O C 40dB, mức cường độ âm A gần với giá trị sau đây? A.29dB B.34dB C.38dB D.27dB Ví dụ 17 (Chun Vinh lần 3):Một nguồn âm S có cơng suất phát sóng P khơng đổi, truyền khơng khí với vận tốc 340 m/s Coi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Năng lượng âm chứa hai mặt cầu đồng tâm, có tâm S, có hiệu bán kính 1m 0,00369J Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách S 10 m A 80 dB B 70 dB C 90 dB D.100 d Ví dụ 18: (Chuyên Vinh lần 1-2016) Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự nguồn âm phát âm với công suất không đổi, chạm đất B nguồn âm đứng yên Tại C khoảng cách A B ( khơng thuộc AB), có máy M đo mức cường độ âm, C cách AB 12cm Biết khoảng thời gian từ thả nguồn đến máy M thu âm có mức cường độ âm cực đại, lướn 1,528s so với khoảng thời gian từ đến máy M thu âm có mức cường độ âm khơng đổi đồng thời hiệu hai khoảng cách 11m Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g =10m/s2 Hiệu mức cường độ âm cuối xấp xỉ A.4,68dB B.3,74dB C.3,26dB D.6,27dB Ví dụ 19 (Chuyên Vinh lần – 2016): Người ta định đầu tư phòng hát Karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2, cao m Dàn âm gồm loa có cơng suất đặt góc A, B góc A’, B’ A, B, hình gắn tường ABB’A’ Bỏ qua kích thước người loa, coi loa phát âm đẳng hướng tường hấp thụ âm tốt Phòng có thiết kế để công suất đến tai người ngồi hát trung điểm M CD đối diện cạnh AB lớn Tai người chịu cường độ âm tối đa 10 W/m2 Công suất lớn loa mà tai người chịu đựng xấp xỉ A 796 W B 723 W C 678 W D 535 W Ví dụ 20 ( PTQG - 2015) Tại vị trí O nhà máy, còi báo cháy ( xem nguồn âm điểm) phát âm với cơng suất khơng đổi Từ bên ngồi, thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu không gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 dừng lại N ( cổng nhà máy) Biết NO = 10 m mức cường độ âm ( còi phát ra) N lớn mức cường độ âm M 20 dB Cho môi trường truyền âm đẵng hướng không hấp thụ âm Thời gian thiết bị chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị sau đây? A 27s B 32 s C 47 s D 25 s Ví dụ 21: Nguồn điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi P Hai điểm A, B nửa đường thẳng xuất phát từ S, cách AB = 198 m Mức cường độ âm A B LA = 60 dB LB = 20 dB Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10 W/m2 Cơng suất P nguồn âm có giá trị gần với giá trị sau nhất? A 0,025 W B 0,016 W C 0,005 W D 0,008 W  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Ví dụ 1: (ĐH-2012): Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C.5 D Hướng dẫn: *Mức cường độ âm; n nP  nP  L  log    10 L   10 LA  LM   101  n2   n2 n2  4 R  4 R Để M có LM  30 điểm O cần phải có nguồn âm O lúc đầu có nguồn âm nên cần đặt thêm nguồn âm Chọn B O A M Ví dụ 2.(Chuyên SP Hà Nội 2016) Tại O có nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người mang theo máy dao động ký điện tử từ A đến C theo đường thẳng Người ghi âm từ nguồn O thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I lại giảm xuống I Tỉ số AO/AC bằng: A.3/4 B / C / D.1/3 O Hướng dẫn: I A  IC  OA  OC  OAC cân O A M C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I P  OA  I  M     OA  2OM 4 R I A  OM  Chuẩn hóa OM   OA  AC  AM Suy ra: AM  OA2  OM    AC   AO  AC Chọn B Ví dụ 3: Ba điểm O, A, B nằm đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB là: A 40dB B.34dB C 26dB D 17dB Hướng dẫn: * AM  MB  OM  OA  OB  OM  2OM  OA  OA (1)  P  4 R *Từ L  log  P   10 L  R 100,5 L (2)  4 R  Thay (2) vào (1): 100,5 LM  100,5 LA  100,5 LB  100,5 LM  100,5.6  100,5.4  LM   B  Chọn A Ví dụ 4: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O I 16 theo thứ tự, tỉ số cường độ âm A B A  Một điểm M nằm IB đoạn OA, cường độ âm M A B C ( I A  I B ) TØ sè OM lµ OA 25 D 16 16 25 Hướng dẫn: *Ta có cường độ âm M N là: O M A   I B = 16 I A I 1  25  IM   I A  I A   I A  M  Chọn B  4 16  64 IA I  I  I  M A B  Ví dụ 5: (THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa – 2016) Nguồn âm O có cơng suất khơng đổi Trên đường thẳng qua O có điểm A, B, C nằm B phía O theo thứ tự ta có khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A 20dB , mức cường độ âm B mức cường độ âm C 20dB Biết Tính tỉ số AB /BC A 10 B.1/10 C.9 D 1/9 Hướng dẫn: Yêu cầu toán: O A B AB OB  OA C BC  OC  OB 1 *Theo giả thiết ta có:   OB   OB L  L  log  A  10 B   OB OC   OA   OA     10   OC    OC  10 OA OB  LB  LC  log  OB   OB  Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta được: OC  OB OB  OA 1 AB Chọn B  10     OB  OA OC  OB 10 BC 10 Bình luận: Cách giải khéo léo sử dụng tính chất dãy tỉ số nên sớm tìm kết giây lát Ví dụ 6: Ba điểm O, M, N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M 70 dB, N 30dB Nếu chuyển nguồn âm sang vị trí M mức cường độ âm trung điểm MN A 36,1 dB B 41,2 dB C 33,4 dB D 42,1 dB Hướng dẫn: *Lúc đầu nguồn âm đặt O: M N O ON  ON  LM  LN  log   102   OM  OM  chuẩn hóa OM   ON  100  MN  99 , MI  MN /  49,5 *Chuyển nguồn âm sang vị trí M M nguồn âm điểm lúc mức cường độ âm O mức cường độ âm lúc đầu M (Vì nguồn âm di chuyển qua lại vị trí O M khoảng cách OM không thay đổi) 2    MO  Áp dụng: LI  LO  log     log    3, 61 B   36,1  dB   MI   49,5  Chọn A Ví dụ 7: Một nguồn âm P phát âm đẳng hướng đặt O Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng có mức cường độ âm 40dB Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 30dB, biết OA vng góc với OB Điểm M trung điểm AB Xác định mức cường độ âm M? A 34,6dB B 35,6dB C.39,00dB D.36,0dB Hướng dẫn: *Tam giác OAB vuông cân O, M trung O điểm AB nên M tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC AB Do đó: OM  MB  MA  A B M  OB   OB  2 LA  LB  log      log    OB  10OA  OA   OA  chuẩn hóa: AO   OB  10  BA2  11  MA2  OM  2,75 2    OA  * LM  LA  log     log    3,56  B   35,  dB  Chọn B  OM   2, 75  Ví dụ 8: (Lâm Đồng – 2016): Một nguồn âm P phát âm đẳng hướng Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng có mức cường độ âm 40dB 30dB Điểm M nằm mơi trường truyền sóng cho ∆AMB vuông cân A Xác định mức cường độ âm M? A 37,54dB B 32,46dB C 35,54dB D 38,46dB Hướng dẫn: M  OB  2   OB  10OA  OA  O B Chuẩn hóa OA   OB  10 A AB  OB  OA  10  , ABM vuông cân A nên AB  AM  10  * LA  LB  10log  2 * OM  OA  MA   LM  LA  log   10  OA2   log OM 1      10     3, 246  B   32, 46  dB  Chọn B Ví dụ (Quãng Ngãi – 2016) ): Một nguồn âm P phát âm đẳng hướng đặt O Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng có mức cường độ âm 60dB 40dB, biết OA vng góc với OB Điểm H hình chiếu vng góc O lên AB Xác định mức cường độ âm H? A 59,9dB B.59,8dB C.59,7dB D.59,6dB Hướng dẫn: 2  OB   OB  2 LA  LB  log      log    OB  100OA chuẩn hóa: OA OA     AO   OB  100 O 1 1 100      OH  OH OA2 OB 12 100 101 LH  LA  log A B * OH 0,99   log  5,99  B  OA H Chọn A Ví dụ 10: (QG-2016).Cho Điểm O, M, N, P nằm mơi trường truyền âm Trong đó, M N đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm có cơng suất khơng đổi, phát âm đẵng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50dB 40dB Mức cường độ âm P A.43,6dB B.38,8dB C.41,1dB D.35,8dB Hướng dẫn: *Từ công thức: L  log P 4 R I P  ON   ON  O M LM  LN  log  H     log    OM   OM  ON  10OM chuẩn hóa OM   ON  10  MN  10   MN 10   1 OH  OM  2  OP OH  PH    OP  11  10  10   MN PH    2   N  *  11  10   OP  LM  LP  log    LP  4,11  41,1 dB     LP  log   OM    Chọn C Ví dụ 11: (Tĩnh Gia – Thanh Hóa - 2016): Tại phòng nghe nhạc , vị trí mức cường độ âm tạo từ nguồn 84dB , mức cường độ âm phản xạ tường phía sau 72dB Tinh cường độ âm tồn phần vị trí la (bức tường không hấp thụ âm ) A 77dB B 79dB C 81dB D 83dB Hướng dẫn: *Cường độ âm nhận tổng cường độ âm nguồn phát cường độ âm phản xạ âm gây nên Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  I  L log    I0  *Tổng cường độ âm nhận được: I  I t  I px   I  I 10Lt  I 10 Lpx *Mức cường độ âm nhận được:  I t  I px L  log   I0  1 L px Lt  log 108,4  107,2  8, 42  B    L  log 10  10      Chọn D Ví dụ 12: (Chuyên KHTN – 2016) Tại vị trí O mặt đất, người ta đặ nguồn âm phát âm với công suất không đổi Một thiết vị xác điịnh mức cường độ âm chuyển động từ M đến N Mức cường độ âm âm phát O máy thu trình chuyển động từ 45dB đến 50dB giảm 40dB Các phương OM ON hợp với góc vào khoảng: A.1270 B.680 C.900 D.1420 Hướng dẫn: *Theo giả thiết tốn I thuộc đoạn MN M I 1 N 2 O  OM   OM    OI   OI * LI  LM  log   0,25  cos 1  100,25   10  cos 1   ON   ON  0,5  cos 1  100,5 * LI  LN  log      10  OI OI cos          Từ đó:   MON   1    arc cos 100,25  arc cos 100,5  1270 Chọn A Ví dụ 13: (Ngô Sỹ Liên 2016) Ba điểm S,A B nằm đường kính AB, biết AB = SA Tại S đặt nguồn âm đẵng hướng mức cường độ âm B 40,00 dB Mức cường độ âm trung điểm AB là: A.41,51dB B.44,7dB C.43,01dB D.36,99dB Hướng dẫn: S *Chuẩn hóa SA   AB  OA  OB  OS= AB  2 * SAB vuông S nên: A O B SB  AB  SA2   SA  SB  2    SB  LO  LB  log     log    4,301 B   43, 01 dB  Chọn C  SO   /2 Ví dụ 14: (THPT – Cẩm Bình 2016) Trong mơi trường đẵng hướng khơng hấp thụ âm có điểm thẳng hàng theo thứ tự A,B, C, nguồn điện phát âm với công suất P đặt O, di chuyển máy thu âm từ A đến C thấy mức cường độ âm lớn LB = 46,02dB mức cường độ âm A C LA= LC = 40dB Bỏ qua nguồn âm O, đặt A nguồn âm điểm phát âm với công suất P’, để mức cường độ âm B khơng đổi thì: A P '  P B P '  3P C P '  P D P '  P Hướng dẫn: *Từ giả thiết toán cho ta kết luận tam giác OAC cân O *Lúc đầu nguồn âm đặt O cơng suất P thì: P P   10 LA  10 LC (1) 4 I 0OA 4 I 0OC 2 O A B P 1  OA  LB  LA  10 LB    100,602  OA  2OB   10 4 I 0OB  OB  Chuẩn hóa OB   OA   AB *Bỏ qua nguồn âm O, đặt A nguồn âm có cơng suấT P' thì: P' P P'  AB  LB  L'B L'B  10     P'    P  3P 2 4 I AB 4 I 0OB 4 I AB  OB  Chọn B Ví dụ 15: (Chun Thái Bình – 2016) Một nguồn âm điểm O phát âm với công suất đẵng hướng môi trường không hấp thụ phản xạ Điểm M cách nguồn âm khoảng R có mức cường độ âm 20dB Tăng công suất nguồn âm lên n lần mức cường độ âm N cách nguồn âm khoảng R/2 36dB Giá trị n là: A.8 B.4,5 C.2,5 D.10 Hướng dẫn: *Từ cơng thức cường độ âm ta có:  n1 P LM  4 I OM  10 n1 OM  R   LM  LN    10       n2  9,95 n P n ON n R /   L 2   10 N  4 I 0ON Chọn D C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 16: (Nghệ An – 2016) Một nguồn phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẵng hướng không hấp thụ âm Một người đứng A cách nguồn âm khoảng d nghe thấy âm có cường độ I Người di chuyển theo hai hướng khác nhau, theo hướng AB người nghe thấy âm to 4I theo hướng AC người nghe âm to có cường độ 9I Góc BAC có giá trị xấp xỉ A.490 B.1310 C.900 D.510 Hướng dẫn: *Cường độ âm người vị trí A, B, C B là: P   I  4 OA2  OB A   OA   sin 1 P   4I   OB   OC   sin   OA P  I   4 OC  1 O 2 C 1 3 *Góc BAC:   BAC   1    30  arcsin    49, 470 Chọn A Ví dụ 17: (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa 2016) Trong mơi trường đẵng hướng khơng hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng Một nguồn âm điểm phát âm với cơng suất P đặt O mức cường độ âm A C 30dB Bỏ nguồn âm O đặt B nguồn âm điểm phát âm với cơng suất 10P/3 thấy mức cường độ âm O C 40dB, mức cường độ âm A gần với giá trị sau đây? A.29dB B.34dB C.38dB D.27dB Hướng dẫn: *khi đặt nguồn âm O thì: LA  LC  OA  OC  OAC cân O P P   10 LA  10 LC  103 (1) 2 4 I 0OA 4 I 0OC *Khi đặt nguồn âm tai B thì: LO  LC  BC  BO  BOC cân B 10 P 10 P   10 LO  10 LC  104 (2) Suy ra: 2 3.4 BO I 3.4 BC I Suy ra: Từ (1) (2) suy OA2  3OB , chuẩn hóa OB   BC  OA   OC *Ta có OAC đồng dạng BOC suy OA BO    AC OC AC  AC   BA  AC  BC  A H B Mức cường độ âm A lúc là: 11 O C 2  BC  1 LA  LB  log     log    3,  B   34  dB   BA   2 Chọn B Ví dụ 18 (Chun Vinh lần 3):Một nguồn âm S có cơng suất phát sóng P khơng đổi, truyền khơng khí với vận tốc 340 m/s Coi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Năng lượng âm chứa hai mặt cầu đồng tâm, có tâm S, có hiệu bán kính 1m 0,00369J Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách S 10 m A 80 dB B 70 dB C 90 dB D.100 dB Hướng dẫn: *Do bỏ qua hấp thụ âm nên công suất O côn suất mặt cầu có tâm S, nghĩa PS  PA  PB  P  4 r I 10L Thời gian â mđi từ A đến B: t  AB / v Năng lượng âm nằm hai mặt cầu bán kính OA, OB: AB AB 4 102.1012.10L  A  4 r 10L  0,00369  v v 340 Từ tính L  8,9  B   98  dB  Chọn C A  Pt  P Ví dụ 19: (Chuyên Vinh lần 1-2016) Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự nguồn âm phát âm với công suất không đổi, chạm đất B nguồn âm đứng yên Tại C khoảng cách A B ( khơng thuộc AB), có máy M đo mức cường độ âm, C cách AB 12cm Biết khoảng thời gian từ thả nguồn đến máy M thu âm có mức cường độ âm cực đại, lướn 1,528s so với khoảng thời gian từ đến máy M thu âm có mức cường độ âm không đổi đồng thời hiệu hai khoảng cách 11m Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g =10m/s2 Hiệu mức cường độ âm cuối xấp xỉ A.4,68dB B.3,74dB C.3,26dB D.6,27dB Hướng dẫn: *Gọi thời gian nguồn âm rơi từ A đến H từ H đến B là t1, t2  AH  0,5 gt12     AH  0,5 gt1 *Ta có:  AH  HB  0,5 g  t1  t2    1  AH  0,5 g  t1  t2   11  AH  HB  11    *Mặt khác t1  t2  1,528  s  thay vào hệ (1): A gt12  0,5 g  2t1  1,528  11 t  1, 79  s   10.t12  0,5  2t1  1,528   11   t1  1, 27  s  Vì t1  t2  1,528  t1  1,528 , nhận t1  1, 79  s  H B C(Thu Âm) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  AH  0,5 gt12  15,98 Do đó:   HB  15  15,98  4,98  AC   AH  HC   10 log * LB  LC  10 log    2   BC   HB  HC   15,982  122   3, 74  dB  Chọn B 2   4,89  12  Thay số: LB  LC  10 log  Ví dụ 16 (Chuyên Vinh lần – 2016): Người ta định đầu tư phòng hát Karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2, cao m Dàn âm gồm loa có cơng suất đặt góc A, B góc A’, B’ A, B, hình gắn tường ABB’A’ Bỏ qua kích thước người loa, coi loa phát âm đẳng hướng tường hấp thụ âm tốt Phòng có thiết kế để cơng suất đến tai người ngồi hát trung điểm M CD đối diện cạnh AB lớn Tai người chịu cường độ âm tối đa 10 W/m2 Công suất lớn loa mà tai người chịu đựng xấp xỉ A 796 W B 723 W C 678 W D 535 W Hướng dẫn: ’ C’ B D’ A’ C B M A D *Cường độ âm M (vị trí người ngồi) loa có cơng suất P gửi tới (chú ý cường độ âm loa A B gửi tới M loa A’ B’ gửi tới M I  I A  I B  I A'  I B'  2P 2P 2P  1     '  (1)  ' 2 4 AM 4 A M 4  AM AM  13 *Gọi độ dài cạnh AB  CD  a cạnh DA  CB  18 , thay vào (1) a     2P  1  (2) Áp dụng bất đẵng thức  :I  4   a   18   a   18  2          3  2  a  2  a   2 2 a 18  a   18  a  18   ta được:        18 , thay a 2  a  2 a 2P  1  I max 10      P  216  678,58 W  4  18 18  32  Cauchy cho hai số    vào (2): I max Chọn C Ví dụ 20 ( PTQG - 2015) Tại vị trí O nhà máy, còi báo cháy ( xem nguồn âm điểm) phát âm với công suất không đổi Từ bên ngoài, thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu không gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 dừng lại N ( cổng nhà máy) Biết NO = 10 m mức cường độ âm ( còi phát ra) N lớn mức cường độ âm M 20 dB Cho môi trường truyền âm đẵng hướng không hấp thụ âm Thời gian thiết bị chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị sau đây? A 27s B 32 s C 47 s D 25 s Hướng dẫn: *Q trình chuyển đơng N thiết bị xác định âm O M I xuất phát từ M đến N t t qua giai đoạn 2 mơ tả hình vẽ, mức cường độ âm: L  10 log  P / 4 R LN  LM  20   I0 L N  OM   LM  10 log    ON   MN  90 OM  10   ON OM  100 *Gọi t thời gian mà thiết bị báo cháy chuyển động từ M đến N vI   aMI  t  t t  aMI  aIN  a I M Ta có     t I  tM  t N  t I   a   vI IN  t N  tI Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lưu ý: ( gia tốc hai giai đoạn trái dấu độ lớn nhau) Do giai đoạn chuyển động thời gian độ lớn gia tốc nên suy NI  MI  MN , 2 MN  t  *Do áp dụng IM   a   t  2 2 Chọn B HẾT 15 MN  a 4.90  30  s  0, ... hàng Một nguồn âm điểm phát âm với cơng suất P đặt O mức cường độ âm A C 30dB Bỏ nguồn âm O đặt B nguồn âm điểm phát âm với cơng suất 10P/3 thấy mức cường độ âm O C 40dB, mức cường độ âm A gần với... điện phát âm với công suất P đặt O, di chuyển máy thu âm từ A đến C thấy mức cường độ âm lớn LB = 46,02dB mức cường độ âm A C LA= LC = 40dB Bỏ qua nguồn âm O, đặt A nguồn âm điểm phát âm với công... 3):Một nguồn âm S có cơng suất phát sóng P khơng đổi, truyền khơng khí với vận tốc 340 m/s Coi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Năng lượng âm chứa hai mặt cầu đồng tâm, có tâm S, có
- Xem thêm -

Xem thêm: Chắt lọc tinh túy sóng âm , Chắt lọc tinh túy sóng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay