23 truyền tải điện năng đề 1

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 23 - Truyền tải điện - Đề Câu Trên đường dây tải điện, dùng mày biến để tăng hiệu điện hai đầu dây dẫn lên 100 lần cơng suất hao phí toả nhiệt đường dây sẽ: A Tăng 100 lần B Giảm 100 lần C Tăng lên 10000 lần D Giảm 10000lần Câu Cùng công suất điện P tải dây dẫn Cơng suất hao phí dùng hiệu điện 400 kV so với dùng hiệu điện 200 kV là: A Lớn lần B Lớn lần C Nhỏ lần D Nhỏ lần Câu Điện trạm phát điện có cơng suất điện 200 KW truyền xa hiệu điện KV Số công tơ điện trạm phát nơi tiêu thụ sau ngày lệch 480 KWh hiệu suất trình truyền tải điện là? A 80% B 85% C 90% D 95% Câu Điện trạm phát điện truyền xa với hiệu điện KV, hiệu suất trìng truyền tải 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng lên đến 95% ta phải: A Tăng hiệu điện lên đến KV B Tăng hiệu điện lên đến KV C Giảm hiệu điện xuống KV D Giảm hiệu điện xuống 0,5 KV Câu Một đường dây có điện trở Ω dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Hiệu điện hiệu dụng nguồn điện lúc phát U = 5000 V, công suất điện 500 kW Hệ số công suất mạch điện cosφ = 0,8 Có phần trăm cơng suất bị mát đường dây tỏa nhiệt? A 16,4% B 12,5% C 20% D 8% Câu Một trạm phát điện cần truyền công suất 50 kW đường dây có điện trở tổng cộng Ω Biết điện áp trạm phát điện 500 V tăng lên nhờ máy biến áp mà cuộn dây sơ cấp có số vòng 1/10 số vòng dây cuộn thứ cấp Cơng suất hao phí đường dây tải điện A 1,6 kW B kW C 0,4 kW D 0,8 kW Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Với công suất cần truyền tải, muốn giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện k lần biến áp đặt trạm phát điện phải có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp A k2 B k C 1/k2 D 1/ k Câu Người ta cần truyền dòng điện xoay chiều pha từ địa điểm A đến địa điểm B cách 50 km, công suất cần truyền 22 MW điện áp A 110 KV, dây dẫn có tiết diện tròn có điện trở suất 1,7.10-8 Ωm tổn hao đường dây không vượt 10% công suất ban đầu Đường kính dây dẫn khơng nhỏ hơn: A 8,87 mm B 4,44 mm C 6,27 mm D 3,14 mm Câu Điện truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ đường dây pha Để giảm hao phí đường dây từ 25% xuống 1% cần tăng điện áp trạm phát lên lần? biết công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi hệ số công suất =1 A 4,35 B 4,15 C 5,00 D 5,15 Câu 10 Một đường dây tải điện xoay chiều pha đến nơi tiêu thụ xa km Dây tải đồng chất tiết diện 0,5 cm2 , điện trở suất 2,5.10-8 Ωm Điện áp công suất truyền trạm phát điện kV 540 kW Hệ số công suất mạch điện 0,9 Công suất hao phí đường dây : A 30 kW B 60 kW C kW D 15 kW Câu 11 Người ta cần truyền tải điện từ máy hạ có hiệu điện đầu 200 V đến hộ gia đình cách km Công suất tiêu thụ đầu máy biến cho hộ gia đình 10 kW yêu cầu độ giảm hiệu điện dây không 20 V Điện trở suất dây dẫn 2,8.10-8 Ω.m tải tiêu thụ điện trở Tiết diện dây dẫn phải thoả mãn điều kiện: A S ≥1,4 cm2 B S ≥2,8 cm2 C S ≤ 2,8 cm2 D S ≤ 1,4 cm2 Câu 12 Gọi P công suất điện cần tải , U hiệu điện hai đầu đường dây , R điện trở đường dây Cơng suất hao phí đường dây tải điện : A P’ = PR/U2 B P’ = U2R/P2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C P’ = P2R/U2 D P’ = UI Câu 13 Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Khi điện áp nhà máy điện kV hiệu suất truyền tải 73% Để hiệu suất truyền tải 97% điện áp nhà máy điện là: A 18 kV B kV C 54 kV D Đáp án khác Câu 14 Điện tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp đường dây tải điện pha có điện trở R = 20 Ω Biết điện áp hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp máy hạ áp 2000 V 200 V, cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp máy hạ áp 100 A Hệ số công suất Bỏ qua tổn hao lượng máy hạ áp Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp A 3200 V B 2040 V C 2800 V D 2200 V Câu 15 Điện truyền từ máy biến áp A, nhà máy điện tới máy hạ áp nơi tiêu thụ hai dây đồng có điện trở tổng cộng 40 Ω Cường độ dòng điện đường dây tải I = 50 A Công suất tiêu hao đường dây tải 5% công suất tiêu thụ B Công suất tiêu thụ B ? A 200 kW B MW C kW D 200 W Câu 16 Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Khi điện áp nhà máy điện kV hiệu suất truyền tải 73% Để hiệu suất truyền tải 97% điện áp nhà máy điện : A kV B 18 kV C 54 kV D 45 kW Câu 17 Một trạm điện cần truyền tải điện xa Nếu hiệu điện trạm phát U1 = (KV) hiệu suất tải điện 80% Nếu dùng máy biến để tăng hiệu điện trạm phát lên U2 = (KV) hiệu suất tải điện là: A 90% B 92% C 85% D 95% Câu 18 Ở trạm phát điện, người ta truyền công suất điện 1,2 MW điện áp kV Chỉ số công tơ trạm phát điện nơi tiêu thụ điện sau ngày đêm chênh lệch 4320 kWh Điện trở đường dây tải điện : A 2,4 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Ω C 4,5 Ω D 90 Ω Câu 19 Điện tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp đường dây tải điện pha có điện trở R = 30 Ω Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp máy hạ áp 2200 V 220 V, cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp máy hạ áp 100 A Bỏ qua tổn hao lượng máy biến áp Coi hệ số công suất Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp là: A 2420 V B 4400 V C 2200 V D 2500 V Câu 20 Điện truyền tải xa đường dây có điện trở R = 20 Ω , coi hệ số công suất 1, hiệu điện đưa lên đường dây 35 kV, công suất máy phát 1400 kW Cơng suất hao phí đường dây là: A 32.102 W B 32.104 W C 32.103 kW D 32 kW Câu 21 Người ta cần truyền công suất điện pha 10000 kW điện áp hiệu dụng 50 kV xa Mạch điện có hệ số cơng suất cos φ=0,8 Muốn cơng suất hao phí đường day khơng q 10% cơng suất truyền tải điện trở đường dây phải có giá trị : A R < 20 Ω B R < Ω C R < 16 Ω D R < 25 Ω Câu 22 Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất 200 kW Điện trở đường dây tải điện 16 Ω Coi dòng điện pha với điện áp Hiệu suất trình truyền tải điện là: A 80% B 90% C 95% D 98% Câu 23 Một đường dây với điện trở Ω có dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ Điện áp hiệu dụng nguồn U=12 kV, công suất nguồn cung cấp P=510 kW Hệ số công suất mạch điện 0,85 Công suất hao phí đưòng dây tải điện là: A kW B kW C 0,8 kW D 20 kW Câu 24 Trạm biến áp truyền đến tải điện áp U = kV công suất P = 200 kW ngày đêm dây tải tiêu thụ điện 480 kWh Xem dây tải trở Để điện hao phí đường dây tải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2,5 % điện truyền người ta phải thay đổi cường độ dây điện áp hai cực trạm biến áp Cường độ dây phải: A tăng 2,5 lần B tăng lần C giảm lần D giảm 2,5 lần ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Khi tăng hiệu điện lên 100 lần cơng suất hao phí giảm 10000 lần Câu 2: D P hao phí giảm lần Câu 3: C Hiệu suất truyền tải điện năng: Câu 4: A Hiệu suất trình truyền tải điện năng: Câu 5: B % Câu 6: C Điện áp đầu cuộn sơ cấp: Câu 7: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>Để giảm cơng suất hao phí k lần U truyền phải tăng lần =>Phải đặt máy tăng có tỉ số vòng dây sơ cấp thứ cấp là: Câu 8: C Ta có cơng suất hao phí: Câu 9: A Để giảm hao phí xuống 25 lần =>tăng hiệu điện trạm áp lên lần Câu 10: B Cơng suất hao phí đường dây: Câu 11: A Ta có Để độ giảm điện không 20 V Mặt khác Câu 12: C Cơng suất hao phí Câu 13: A Câu 14: D Với máy hạ áp ta có: Điện áp cuộn thứ cấp trạm tăng áp tiêu hao phần dây dẫn tới trạm hạ áp tạo điện áp cuộn cuộn sơ cấp Suy ra: Câu 15: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: B Câu 17: A Câu 18: C Sau ngày đêm chên lệch 4320 kWh nên Mặt khác: Câu 19: D Xét máy hạ áp Gọi U hiệu điện hiệu dụng đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp, ta có Câu 20: D Cơng suất hao phí Câu 21: C Câu 22: C Ở Câu 23: D % Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Công suất hao phí Câu 24: C Ta có: Lúc sau cơng suất hao phí băng 2,5% điện truyền ... Câu 13 Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Khi điện áp nhà máy điện kV hiệu suất truyền tải 73% Để hiệu suất truyền tải 97% điện áp nhà máy điện là: A 18 ... R < Ω C R < 16 Ω D R < 25 Ω Câu 22 Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất 200 kW Điện trở đường dây tải điện 16 Ω Coi dòng điện pha với điện áp Hiệu suất trình truyền tải điện là: A 80%... 45 kW Câu 17 Một trạm điện cần truyền tải điện xa Nếu hiệu điện trạm phát U1 = (KV) hiệu suất tải điện 80% Nếu dùng máy biến để tăng hiệu điện trạm phát lên U2 = (KV) hiệu suất tải điện là: A
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 truyền tải điện năng đề 1 , 23 truyền tải điện năng đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay