36 – dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 36 Dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng Câu Chọn câu trả lời sai: A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn C Khi cộng hưởng dao động: tần số dao động hệ tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Câu Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản mơi trường lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu Để trì dao động cho hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng nó, ta phải A tác dụng vào vật dao động ngoại lực không thay đổi theo thời gian B tác dụng vào vật dao động ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian C làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát D tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì Câu Nhận xét sau không ? A Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc B Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn C Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu Dao động học lắc vật lí đồng hồ lắc đồng hồ chạy dao động: A trì B tắt dần C cưỡng D tự Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ S, vật đến vị trí biên âm ta giữ cố định điểm sợi dây lại, tìm kết luận ? A Vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ S' < S B Vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ S' > S C Chưa đủ kiện để kết luận D Vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ S' = S Câu Nhận xét sau không ? A Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc B Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn C Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu Chọn ý sai ý A Tần số dao động trì tần số dao động riêng hệ B Tần số dao động cưỡng số dao động ngoại lực cưỡng C Cho hệ dao động cưỡng với sức cản môi trường đáng kể, tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng ta có dao động trì D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực mà không phụ thuộc vào tần số ngoại lực Câu Chọn phát biểu nói dao động cưỡng bức: A Tần số dao động cưỡng số ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 10 Chọn phát biểu sai tượng cộng hưởng Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A Điều kiện cộng hưởng hệ phải dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn tần số ngoại lực tần số riêng hệ B Biên độ cộng hưởng dao động phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng mà không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Hiện tượng cộng hưởng xảy dao động cưỡng D Khi xảy cộng hưởng, biên độ dao động cưỡng tăng đột ngột đạt giá trị cực đại Câu 11 Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C với tần số lớn tần số dao động riêng D mà không chịu ngoại lực tác dụng Câu 12 Phát biểu sau sai nói dao động học ? A Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường B Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ C Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 13 Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai ? A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng C Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 14 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau ? A Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Câu 15 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 g gắn vào lò xo có độ cứng k = 50 N/m Con lắc dao động không ma sát mặt phẳng ngang, tác dụng lực biến thiên điều hòa f = 10cos(10πt + π/3) (N) Lấy π2 = 10 Biên độ dao động vật lắc dao động ổn định là: A 10 cm B 20 cm C cm D 12 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D A.ĐÚng B.ĐÚng C.ĐÚng D Sai, tần số dao động cưỡng tần số lực tác dụng Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: C A Đúng B Đúng C Sai, biên độ dao động cưỡng có phụ thuộc vào tần số cưỡng D Đúng Câu 5: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Do lực cản khơng khí nên dao động lắc đồng hồ bị tắt dần sau chu kỳ, để đồng hồ chạy phải có cấu bù lại phần lượng bị sau chu kỳ phần lượng bị → dao động trì Câu 6: A Khi giữ vị trí biên biên độ góc khơng đổi, vật dao động điều hòa với biên độ góc ban đầu độ dài dây treo giảm nên biên độ S giảm Câu 7: C A Đúng B Đúng C Sai, tần số lực cưỡng gần với tần số dao động riêng biên độ dao động lớn D Đúng Câu 8: D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào cường độ (biên độ) tần số ngoại lực → D sai Câu 9: A A: Đúng: Vật dao động cưỡng dao động với tần số tần số ngoại lực tuần hoàn B Sai: Chỉ cộng hưởng tần số ngoại lực = tần số dao động cưỡng = tần số riêng hệ C Sai: Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ tần số ngoại lực k phải biên độ ngoại lực D Sai: Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ tần số ngoại lực Câu 10: B Câu B sai biên độ cộng hưởng dao động phụ thuộc vào lực cản mơi trường, lực cản lớn biên độ cộng hưởng nhỏ, ngược lại lực cản nhỏ biên độ cộng hưởng lớn Câu 11: A Câu 12: A Câu 13: C C sai cộng hưởng tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ Câu 14: A A: Đúng: theo tính chất dao động cưỡng B sai: Dao động lắc đồng hồ dao động trì C sai: dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D sai biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng k Câu 15: A Khi lắc dao động tác dụng lực f biến thiên điều hòa lắc dao động cưỡng với tần số góc = 10π rad/s Khi ta có: Fmax = m.amax = 10 N → amax = Fmax/m = 100 m/s2 amax = (10π)2.A → A = 0,1 m = 10 cm ... hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng C Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cưỡng. .. ngoại lực cưỡng Câu 14 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau ? A Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C Dao động cưỡng có tần... lực cưỡng mà không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Hiện tượng cộng hưởng xảy dao động cưỡng D Khi xảy cộng hưởng, biên độ dao động cưỡng tăng đột ngột đạt giá trị cực đại Câu 11 Khi xảy tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 – dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng , 36 – dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay