16 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 4

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 16 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu Dao động điện từ mạch LC q trình: A biến đổi khơng tuần hồn điện tích tụ điện B biến đổi theo hàm mũ cường độ dòng điện C chuyển hố tuần hồn lượng từ trường lượng điện trường D bảo toàn hiệu điện hai cực tụ điện Câu Phát biểu sau nói sóng điện từ? A Khi điện tích điểm dao độngđiện từ trường lan truyền không gian dạng sóng B Điện tích dao động khơng thể xạ sóng điện từ C Tốc độ sóng điện từ chân không nhỏ nhiều lần so với tốc độ ánh sáng chân không D Tần số sóng điện từ nửa tần số điện tích dao động Câu Một khung dao động thực dao động điện từ tự không tắt mạch Biểu thức hiệu điện tụ là: u = 60sin10000πt (V) , tụ C = 1µF Bước sóng điện từ độ tự cảm L mạch là: A 6.104m; 0,1H B 6.103m; 0,01H C 6.104m; 0,001H D 6.103m; 0,1H Câu Mạch dao động ; tụ C có hiệu điện cực đại 4,8(V) ; điện dung C = 30(nF) ; độ tự cảm L= 25(mH) Cường độ hiệu dụng mạch là: A 3,72(mA) B 4,28(mA) C 5,20(mA) D 6,34(mA) Câu Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 0,02.10μF cuộn dây có độ tự cảm L Điện trở cuộn dây dây nối không đáng kể Biết biểu thức lượng từ trường cuộn dây E1 = 10-6sin2(2.106t)J Xác định giá trị điện tích lớn tụ A 8.10-6C B 4.10-7C C 2.10-7C D 8.10-7C Câu Một mạch dao động LC lí tưởng có C = μF, L = 50 mH Hiệu điện cực đại tụ Umax = 6V Khi hiệu điện tụ U = 4V độ lớn cường độ dòng mạch là: A i = 4,47 (A) B i = (A) C i = m A D i = 44,7 (mA) Câu Trong mạch dao động LC, sau khoảng thời gian t0 lượng cuộn cảm tụ điện lại Chu kì dao động riêng mạch A 2t0 B 4t0 C 1/2t0 D 1/4t0 Câu Một mạch dao động gồm cuộn dây có L = 0,2 H tụ điện C = 10μF thực dao động tự Biết cường độ cực đại khung I0 = 12.10-3A Khi cường độ dòng điện tức thời i = 0,01 A điện áp cực đại điện áp tức thời hai tụ là: A 5,4 V; 2,94 V B 1,7 V; 0,94 V C 1,7 V; 20,0 V D 5,4 V; 0,90 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn dây cảm có L = 2.10-5 (H) tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10pF đến C2 = 500pF góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800 Khi góc xoay tụ 900 mạch thu sóng điện từ có bước sóng là: A 188,4m B 26,644m C 107,522m D 134,544m Câu 10 Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động 6(V), điện dung tụ 1(μF) Biết dao động điện từ khung lượng bảo toàn, lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm bằng: A 9.10–6(J) B 18.10–6(J) C 1,8.10–6(J) D 0,9.10–6(J) Câu 11 Một mạch dao động điện từ LC có C = 5.10-9F, L = 20µH có điện trở R = 1Ω Để trì dao dộng điện từ điều hồ mạch với điện áp hiệu dụng hai đầu tụ 5V phải cung cấp cho mạch lượng có công suất là: A 6,25W B 12,5mW C 0,625W D 6,25mW Câu 12 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 0,4mH tu xoay Cx Biết mạch thu dải sóng ngắn có bước sóng từ λ1 = 10m đến λ2 = 60m Miền biến thiên điện dung tụ xoay Cx là: A 0,7pF ≤ Cx ≤ 25pF B 0,07pF ≤ Cx ≤ 2,5pF C 0,14pF ≤ Cx ≤ 5,04pF D 7pf ≤ Cx ≤ 252pF Câu 13 Một mạch dao động có tần số riêng 100kHz tụ điện điện dung C = 5.10-3 (μF) Độ tự cảm L mạch dao động là: A 2.10-4 H B 5.10-3 H C 5.10-4 H D 5.10-5 H Câu 14 Bộ phận khơng có sơ đồ khối máy thu vô tuyến? A Mạch tách sóng B Mạch khuêch đại C Loa D Mạch biến điệu Câu 15 Chọn câu A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung B Năng lượng điện luôn lượng từ C Năng lượng mạch dao động gồm lượng điện trường tập trung cuộn cảm lượng từ trường tập trung tụ điện D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc thời gian Câu 16 Mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 μH tụ điện C = 3000 pF Điện trở mạch dao động 0,1 Ω Để trì dao động điện từ mạch với hiệu điện cực đại tụ điện V phải cung cấp cho mạch lượng điện có công suất: A 0,18 W B 0,18 mW C 0,35 mW D 0,55 mW Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Một mạch dao động lí tưởng, ban đầu điện tích tụ điện có giá trị cực đại Q0 = 10-8 C, thời gian để tụ phóng hết điện tích μs Cường độ cực đại dòng điện mạch là: A 7,85 mA B 15,72 mA C 78,52 mA D 5,56 mA Câu 18 Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, mạch dao động với tần số f lượng điện trường tụ lượng từ trường cuộn dây biến thiến tuần hoàn: A tần số f’ = f pha với B tần số f’ = 2f pha với C tần số f’ = 2f ngược pha với D tần số f’ = f ngược pha với Câu 19 Cho mạch dao động LC Biết điện tích tụ phụ thuộc thời gian theo biểu thức q=3cos(105t + π/2) μm Tìm cường độ dòng điện cực đại chạy mạch A 3.10-5A B 3A C 3.105A D 0,3 Câu 20 Một mạch dao động điện từ, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm 0,5 mH, tụ điệnđiện dung 0,5 nF Trong mạch có dao động điện từ điều hòa Khi cường độ dòng điện mạch mA thi điện áp hai đầu tụ điện V Khi cường độ dòng điện mạch A điện áp hai đầu tụ là: A V B V C 2 V D V Câu 21 Trong mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, chu kỳ dao động mạch T = 106 s, khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường A 2,5.10-5s B 10-6s C 5.10-7s D 2,5.10-7s Câu 22 Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2mH tụ điệnđiện dung C = 0,2 μF Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4s B 12,57.10-4s C 6,28.10-5s D 12,57.10-5s Câu 23 Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 40mH, C = 25µF, điện tích cực đại tụ q0 = 6.10-10C Khi điện tích tụ 3.10-10C dòng điện mạch có độ lớn A 10-7 A B 6.10-7A C 3.10-7 A D 2.10-7A Câu 24 Tụ điện mạch dao độngđiện dung C = µF, ban đầu điện tích đến hiệu điện 100 V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt ? A ΔW = 10 kJ B ΔW = mJ C ΔW = kJ D ΔW = 10 mJ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Mạch dao động máy thu sóng vơ tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điệnđiện dung C’ A 4C B C C 3C D 2C Câu 26 Trong mạch dao động LC điện tích cưc đại tụ Q cường độ cực đại khung I chu kì dao động diện mạch : A T=2πI/L B T=2πLC C T=2πQ/I D T=2πQI Câu 27 Mạch dao động lý tưởng LC Dùng nguồn điện chiều có suất điện động 10 V cung cấp cho mạch lượng 25 (μJ) cách nạp điện cho tụ dòng điện tức thời mạch sau khoảng thời gian π /4000 (s) lại không Xác định độ tự cảm cuộn dây A L = H B L = 0,125 H C L = 0,25 H D L = 0,5 H Câu 28 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1π A Chu kì dao động điện từ tự mạch bằng: A (10-6)/3 s B (10-3)/3 s C 4.10-7s D 4.10-5s Câu 29 Sóng điện từ: A sóng dọc B mang lượng C không bị phản xạ, khúc xạ gặp mặt phân cách hai môi trường D truyền với tốc độ môi trường Câu 30 Một mạch dao động gồm cuộn cảm có điện trở 0,5Ω, độ tự cảm 275μH tụ điệnđiện dung 4200pF Hỏi phải cung cấp cho mạch cơng suất để trì dao động với hiệu điện cực đại tụ 6V: A 137μW B 2,15mW C 513μW D 137mW ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Dao động điện từ mạch LC q trình chuyển hố tuần hồn lượng từ trường lượng điện trường Câu 2: A Khi điện tích điểm dao độngđiện từ trường lan truyền khơng gian dạng sóng Câu 3: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: D Câu 7: B Sau khoảng thời gian T/4 lượng từ trường lại lượng điện trường Câu 8: B Khi cường độ dòng điện tức thời i = 0,01 A điện áp cực đại điện áp tức thời hai tụ là: Câu 9: D Công thức tụ xoay: Khi Bước sóng thu được: Câu 10: B Năng lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm bằng: Câu 11: D Công suất cần cung cấp cho mạch dao động là: Câu 12: B Câu 13: C Câu 14: D Mạch biến điệu nằm máy phát sóng máy thu vô tuyến Câu 15: A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung gấp đôi tần số dao động mạch dao động điện từ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: B Ta phải bổ sung công suất cơng suất hao phí (tỏa nhiệt R) Câu 17: A Thời gian tụ phóng hết điện tích Cường độ dòng điện cực đại mạch: Câu 18: C Giả sử Vậy đại lượng biến thiên tuần hoàn với f' = 2f ngược pha Câu 19: D Câu 20: B Bảo toàn lượng mạch dao động điện từ: Câu 21: D khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường Câu 22: D Chu kì dao động điện từ riêng mạch Câu 23: A Câu 24: B Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt hẳn Câu 25: C Câu 26: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tần số góc dao động mạch dao động điện từ: Chu kì: Câu 27: B Câu 28: D Tần số góc mạch dao động điện từ: Chu kì dao động mạch điện từ tự do: Câu 29: B Sóng điện từ có tính chất với sóng học nên mang lượng Câu 30: A Cần cung cấp cho mạch công suất: ... sóng điện từ có bước sóng là: A 188,4m B 26, 644 m C 107,522m D 1 34, 544 m Câu 10 Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động 6(V), điện dung tụ 1(μF) Biết dao động điện từ khung lượng bảo toàn, lượng từ. .. 24 Tụ điện mạch dao động có điện dung C = µF, ban đầu điện tích đến hiệu điện 100 V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ. .. mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2mH tụ điện có điện dung C = 0,2 μF Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Chu kì dao động điện từ riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 4 , 16 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay