11 hạt nhân nguyên tử đề 4

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu 1: Cho hạt nhân nguyên tử đơteri D có khối lượng 2,0136u Cho biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân đơteri A 2,234eV B 2,234MeV C 22,34MeV D 2,432MeV Câu 2: Cho hạt nhân nguyên tử Liti 37 Li có khối lượng 7,0160u Cho biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = · 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân liti A 541,3MeV B 5,413KeV C 5,341MeV D 5,413MeV Câu 3: Hạt nhân sau có 125 nơtron? 23 A 11 Na B 238 92 C 222 86 Ra D 209 84 Po U Câu 4: Cho biết lượng liên kết riêng hạt nhân X1, X2-, X3 X4 7,63MeV; 7,67MeV; 12,42MeV 5,41MeV Hạt nhân bền vững A X1 B X3 C X2 D X4 222 Câu 5: Số nuclôn hạt nhân 86 Ra ? A 86 B 222 C 136 D 308 Câu 6: Hạt  có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931 MeV/c2 Các nuclôn kết hợp với tạo thành hạt  , lượng tỏa tạo thành 1mol khí Hêli A 2,7.1012J B 3,5 1012J C 2,7.1010J D 3,5 1010J Câu 7: Biết lượng liên kết lưu huỳnh S32, crôm Cr52, urani U238 theo thứ tự 270MeV, 447MeV, 1785MeV Hãy xếp hạt nhân theo thứ tự độ bền vững tăng lên A S < U < Cr B U < S < Cr Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Cr < S < U D S < Cr < U Câu 8: Chu kì bán rã 210 84 A 6,8.1014Bq B 6,8.1012Bq C 6,8.109Bq D 6,9.1012Bq Câu 9: Đồng vị phóng xạ 66 29 Po 140 ngày đêm Lúc đầu có 42 mg Pơlơni Độ phóng xạ ban đầu nhận giá trị Cu có thời gian bán rã T= 4,3 phút Sau thời gian 12,9 phút độ phóng xạ đồng vị giảm A 85% B 87,5% C 82,5% D 80% Câu 10: Tính số phân tử nitơ (N) có gam khí nitơ Biết khối lượng ngun tử nitơ 13,999u A 43.1021 B 215.1020 C 43.1020 D 21.1021 Câu 11: Một khối chất phóng xạ có chu kì bán rã 10 ngày Sau 30 ngày khối lượng chất phóng xạ lại khối phần lúc ban đầu ? A 0,5 B 0,25 C 0,125 D 0,33 Câu 12: Chu kì bán rã hai chất phóng xạ A B 20 phút 40 phút Ban đầu hai khối chất A B có số lượng hạt nhân Sau 80 phút tỉ số hạt nhân A B lại A 1:6 B 4:1 C 1:4 D 1:1 Câu 13: Một khúc xương chứa 200g C14(đồng vị cácbon phóng xạ) có độ phóng xạ 375 phân rã/phút Tính tuổi khúc xương Biết độ phóng xạ thể sống 15 phân rã/phút tính 1g cácbon chu kì bán rã C14 5730 năm A 27190 năm B 1190 năm C 17190 năm D 17450 năm Câu 14: Hãy chọn câu Trong trình phóng xạ số chất, số hạt nhân phóng xạ A giảm theo thời gian B giảm theo đường hypebol C không giảm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D giảm theo quy luật hàm số mũ Câu 15: Cho hạt prơtơn có động KP = 1,46MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên Hai hạt nhân X sinh giống có động Cho mLi = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u Góc tạo vectơ vận tốc hai hạt X sau phản ứng A 168036’ B 48018’ C 600 D 700 Câu 16: Prôtôn bắn vào hạt nhân bia Liti ( 37 Li ) Phản ứng tạo hai hạt X giống hệt bay Hạt X A Prôtôn B Nơtrôn C Dơtêri D Hạt Câu 17: Urani phân rã theo chuỗi phóng xạ: 238 92   U  230 90      Pa   ZA X Trong Z, A là: Th  A Z = 90; A = 234 B Z = 92; A = 234 C Z = 90; A = 236 D Z = 90; A = 238 Câu 18: Mối quan hệ động lượng p động K hạt nhân A p = 2mK B p2 = 2mK C p = √2 mK D p2 = 2mK Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân sau: 37 17 37 Cl + X → n + 18 Ar Hạt nhân X A 11 H B 12 D C 13 T D 42 He Câu 20: Trong phản ứng hạt nhân khơng có đ ịnh luật bảo toàn sau ? A định luật bảo toàn động lượng B định luật bảo toàn số hạt nuclơn C định luật bào tồn số hạt prơtơn D định luật bảo tồn điện tích 210 Câu 21: Pơlơni( 84 Po ) chất phóng xạ, phát hạt  biến thành hạt nhân Chì (Pb) Cho: mPo = 209,9828u; m(  ) = 4,0026u; mPb = 205, 9744u Trước phóng xạ hạt nhân Po đứng yên, tính vận tốc hạt nhân Chì sau phóng xạ ? A 3,06.105km/s B 3,06.105m/s C 5.105m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 30,6.105m/s Câu 22: Cho hạt nhân 30 15 P sau phóng xạ tao hạt nhân 30 14 Si Cho biết loại phóng xạ ? A  B β+ C βD  Câu 23: Hạt nhân 222 86 Rn phóng xạ  Phần trăm lượng toả biến đổi thành động hạt  A 76% B 85% C 92% D 98% Câu 24: Dùng hạt p có động Kp = 1,6 MeV bắn phá hạt nhân 37 Li đứng yên, thu hạt giống ( 42 He ) Biết mLi = 7,0144 u, mHe = 4,0015u; mp = 1,0073u Động hạt He là: A 11,6 MeV B 8,9 MeV C 7,5 MeV D 9,5 MeV Câu 25: Hạt α có động Kα = 3,51 MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng : 30  + 1327 Al → 15 P +X Phản ứng tỏa hay thu lượng Cho biết khối lượng số hạt nhân tính theo u là: mAl = 26,974u, mn = 1,0087u; mα = 4,0015u mP = 29,9701u; 1u = 931MeV/c2 A Tỏa 1,75 MeV B Thu vào 3,50 MeV C Thu vào 3,07 MeV D Tỏa 4,12 MeV Câu 26: Hạt α có động Kα = 3,51 MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng : 30  + 1327 Al → 15 P +X Giả sử hai hạt sinh có động Tìm vận tốc hạt nhân phốtpho (vP) hạt x (vx) Biết phản ứng thu vào lượng 4,176.10-13J Có thể lấy gần khối lượng hạt sinh theo số khối mP = 30u mx = 1u A vP = 8,4.106 m/s; = 16,7.106m/s B vP = 4,43.106 m/s; = 2,4282.107m/s C vP = 12,4.106 m/s; = 7,5.106m/s D vP = 1,7.106 m/s; = 9,3.106m/s Câu 27: Xét phản ứng kết hợp : D + D → T + p Biết khối lượng hạt nhân đôtêri mD = 2,0136u ,triti mT = 3,0160u khối lượng prơtơn mp = 1,0073u Tìm lượng mà phản ứng toả A 3,6 MeV B 4,5 MeV C 7,3 MeV D 2,6 MeV Câu 28: Tính lượng liên kết hạt nhân đơtêri D = 12 H Biết khối lượng mD = 2,0136u , mp = 1,0073u mn = 1,0087u Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 3,2 MeV B 1,8 MeV C 2,2 MeV D 4,1 MeV Câu 29: Xét phản ứng hạt nhân xảy bắn phá nhôm hạt  : 27 13 30 Al +  → 15 P +n Biết khối lượng mAL = 26,974u , mp = 29,970u ,m  = 4,0015u, mn = 1,0087u.Tính lượng tối thiểu hạtđể phản ứng xảy Bỏ qua động hạt sinh A MeV B MeV C MeV D MeV Câu 30: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đứng yên phân rã thành hạt nhân B hạt  có khối lượng mB ma , có vận tốc v B v A : A→B+  Chọn kết luận nói hướng trị số vận tốc hạt sau phản ứng A Cùng phương, chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng B Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng C Cùng phương, chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng D Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Năng lượng liên kết hạt nhân đơteri bằng: WLK = (ZD.mP + (AD – ZD).mn – m).c2 = (1,0073 + 1,0087 – 2,0136).931 = 2,2344 MeV Câu 2: D Câu 3: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: D Hạt nhân bền vững hạt nhân có lượn liên kết reeng nhỏ Câu 5: B Câu 6: A Năng lượng tỏa tạo thành mol khí heli là: Q = ∆E.N = (mP.ZHe + (AHe – ZHe).mn – mHe).c2 NA = (2.1,0073 + 2.1,0087) 931.6,02.1023.1,6.10-13 = 2,735.1012 J Câu 7: B Câu 8: D Độ phóng xạ ban đầu nhận giá trị Câu 9: B Sau thời gian 12,9 phút độ phóng xạ đồng vị giảm là: 100% = 100% = (1 ) 100% = 87,5% Câu 10: A số phân tử nitơ (N) có gam khí nitơ là: Câu 11: C Ta có: Câu 12: C Sau 80 phút tỉ số hạt nhân A B lại là: =1:4 Câu 13: C 1g C ban đầu có độ phóng xạ 15 phút => 200g C ban đầu có độ phóng xạ là: 3000( phân rã / phút) Tại thời điểm xét ta có: => t = 17190 (năm) Câu 14: D Câu 15: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: D Câu 17: B Câu 18: B Ta có : P = mv K= P2 = m2v2 = 2mK Câu 19: A Câu 20: C Câu 21: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: D Câu 25: C Ta có: ∆m = mP + mn – mAl - m α = 3,3.10-3u > => Phản ứng thu lượng Năng lượng thu vào sau phản ứng là: Q = ∆m.c2 = 3,3.10-3 931 = 3,07 MeV Câu 26: D Câu 27: A Năng lượng mà phản ứng toả là: Q = (2mD – mT – mP).c2 = (2.2,0136 – 3,016 – 1,0073).931 = 3,63 MeV Câu 28: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 lượng liên kết hạt nhân đơtêri là: WLK = (ZD.mP + (AD – ZD).mn – m).c2 = (1,0073 + 1,0087 – 2,0136).931,5 = 2,2 MeV Câu 29: B Năng lượng tối thiểu hạt a để phản ứng xảy là: Q = (mP + mn – mAl - m α).c2 = (29,97 + 1,0087 – 26,974 – 4,0015).931,5 ~ 3MeV Câu 30: B ... C 92% D 98% Câu 24: Dùng hạt p có động Kp = 1,6 MeV bắn phá hạt nhân 37 Li đứng yên, thu hạt giống ( 42 He ) Biết mLi = 7,0 144 u, mHe = 4, 0015u; mp = 1,0073u Động hạt He là: A 11, 6 MeV B 8,9 MeV... Câu 15: Cho hạt prơtơn có động KP = 1 ,46 MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên Hai hạt nhân X sinh giống có động Cho mLi = 7,0 142 u, mp = 1,0073u, mX = 4, 0015u Góc tạo vectơ vận tốc hai hạt X sau phản... tồn số hạt prơtơn D định luật bảo tồn điện tích 210 Câu 21: Pơlơni( 84 Po ) chất phóng xạ, phát hạt  biến thành hạt nhân Chì (Pb) Cho: mPo = 209,9828u; m(  ) = 4, 0026u; mPb = 205, 9 744 u Trước
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 hạt nhân nguyên tử đề 4 , 11 hạt nhân nguyên tử đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay