35 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 1

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 35 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu Công suất đoạn mạch xoay chiều tính cơng thức sau đây? A P = RI2.cosφ B P = ZI2.cosφ C P = UI D P = UI.cosφ Câu Độ lệch pha hiệu điện đầu cuộn dây có điện trở nội với dòng điện xoay chiều qua cuộn dây tăng lên A tần số dòng điện xoay chiều tăng B hiệu điện hai đầu cuộn dây tăng C cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng D thay đổi điện dung C để mạch có cộng hưởng Câu Chọn câu Trong máy biến A cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi cuộn thứ cấp B cuộn dây nối với tải tiêu thụ gọi cuộn sơ cấp C dòng điện xoay chiều cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều hai đầu cuộn thứ cấp biến thiên điều hoà tần số D số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến áp có tác dụng tăng áp, Câu Trong máy phát điện xoay chiều pha, nam châm phần cảm có cặp cực, phần ứng có 16 cuộn dây tương ứng mắc nối tiếp.Để hoạt động máy phát dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz rơto máy phải quay với tốc độ A 50 vòng/s B 25 vòng/s C 6,25 vòng/s D 3,125 vòng/s Câu Cho mạch điện xoay chiều, hình vẽ: Hiệu điện A B ln ln có biểu thức: u = U cosωt Bỏ qua điện trở dây nối khoá K Cho R = 40 Ω Ro = 20 Ω Khi khố K đóng hay mở, dòng điện qua R lệch pha π/3 so với u Cảm kháng cuộn dây là: A 60 Ω B 100 Ω C 80 Ω D 60 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một máy phát điện pha có stato gồm cuộn dây nối tiếp rôto cực quay với vận tốc 750 vòng/phút, tạo suất điện động hiệu dụng 220 V Từ thông cực đại qua vòng dây mWb Số vòng cuộn dây là: A 25 vòng B 28 vòng C 31 vòng D 35 vòng Câu Mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp: Hiệu điện đầu mạch là: u = 150 sin100πt (V) R1 = 40 (Ω); R2 = 50 (Ω); L1 = L2 = 0,6/π H Biểu thức i qua mạch là: A i = 2sin(100πt - 37π/180) A B i = 2sin(100πt - 53π/180) A C i = 2sin(100πt + 37π/180) A D i = 2sin(100πt + 53π/180) A Câu Mạch xoay chiều hình vẽ: Hiệu điện hiệu dụng đầu A, B UAB = 50 V; đầu B, C UBC = 50 V; đầu A, C UAC = 50 V Ta có: A i chậm pha π/4 so với hiệu điện đầu mạch B i nhanh pha π/4 so với hiệu điện đầu mạch C i nhanh pha π/6 so với hiệu điện đầu mạch D i chậm pha π/6 so với hiệu điện đầu mạch Câu Cho mạch điện gồm R, L,C mắc nối tiếp với L = 0,2/π H, C = 31 µF, f = 50 Hz, hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 200 V Nếu công suất tiêu thụ mạch 400 W R có giá trị sau đây? A R = 160 Ω hay R = 40 Ω B R = 80 Ω hay R = 120 Ω C R = 60 Ω D R = 30 Ω hay R = 40 Ω Câu 10 Cho mạch điện hình vẽ: Hiệu điện hai đầu A B ổn định có biểu thức u = 100 sin100πt V Cuộn cảm có độ tự cảm L = 2,5/π H, điện trở Ro = R = 100 Ω, Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 tụ điệnđiên dung Co Người ta đo đươc hệ số công suất cosφ = 0,8 Biết hiệu điện hai đầu mạch sớm pha cường độ dòng điện qua mạch Giá trị Co bao nhiêu: A C0 = 10-3/3π F B C0 = 10-4/π F C C0 = 10-4/2π F D C0 = 10-3/π F Câu 11 Một động khơng đồng ba pha có cơng suất 2208 W mắc hình vào mạng điện xoay chiều ba pha có hiệu điện dây 190 V, hệ số công suất động 0,7 Hiệu điện pha công suất tiêu thụ cuộn dây là: A Up = 110 V, P1 = 7360 W B Up = 110 V, P1 = 376 W C Up = 110 V, P1 = 3760 W D Up = 110 V, P1 = 736 W Câu 12 Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hồ có biểu thức u = 220 cos(ωt) V Biết điện trở mạch 100 Ω Khi ω thay đổi cơng suất tiêu thụ mạch có giá trị cực đại A 242 W B 484 W C 220 W D 440 W Câu 13 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R, L mắc nối tiếp , hiệu điện hai đầu đoạn mạch có dạng uAB = 100 cos(100πt) V cường độ dòng điện qua đầu mạch có dạng i = 2cos(100πt - π/4) A Hỏi R, L có giá trị sau ? A R = 50 Ω , L = 1/π H B R = 50 Ω, L = 2/π H C R = 50 Ω, L = 1/2π H D R = 100 Ω, L = 1/π H Câu 14 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộ dây có điện trở Ω độ tự cảm L = 35.10-2/π H mắc nối tiếp với điện trở R = 30 Ω Hiệu điện đầu đoạn mạch u = 70 cos(100πt) V Công suất tiêu thụ mạch là: A P = 35 W B P = 70 W C P = 60 W D P = 30 W Câu 15 Cho dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời : i = 40cos(100лt + π/6) mA Qua điện trở R = 50 Ω Sau giây dòng điện toả R nhiệt lượng là: A 80 J B 80.10-3 J C 80.10-2 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 160.10-3 J Câu 16 Cho mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử X Y mắc nối tiếp Trong X, Y yếu tố R, L C Cho biết dòng điện mạch trễ pha π/3 với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Xác định X, Y quan hệ trị số chúng A X cuộn dây cảm, Y điện trở, R = ZL B X tụ điện, Y điện trở, R = ZC C X điện trở, Y cuộn dây cảm, ZL = R D X tụ điện, Y điện trở, ZC = R Câu 17 Cho mạch điện hình vẽ: cuộn dây cảm, điện trở vôn kế lớn Vôn kế V1 150 V, vôn kế V2 100 V, vôn kế V số sau A 250 V B 100 V C 50 V D 159 V Câu 18 Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz có cường độ hiệu dụng I = tức thời i = A Lúc t = 0, cường độ A Tìm biểu thức dòng điện tức thời: A i(t) = cos(100π - π/2) A B i(t) = C i(t) = cos(100π - π/2) A cos(100π) A D i(t) = cos(100π - π) A Câu 19 Một cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r = 10 Ω Nối hai đầu cuộn dây với nguồn điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng U = 120/ V, tần số 50 Hz, cường độ dòng điện mạch I = /25 A Tổng trở cuộn dây hệ số tự cảm có giá trị: A 100 ,5 Ω, 1/2π H B 100 Ω, C 60 Ω, /π H /π H D 120 Ω, /π H Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20 Một cuộn dây hình chữ nhật,kích thước 20 cm x 30 cm, gồm 100 vòng dây, đặt từ trường có cảm ứng từ 0,2 T Trục đối xứng khung dây vng góc với từ trường Cuộn dây quay quanh trục với vận tốc 120 vòng/ phút Chọn t = lúc mặt cuộn dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc α = 30o Biểu thức suất điện động cảm ứng cuộn dây là: A e = 15sin(πt + π/6) V B e = 15sin(4πt + π/3) V C e = 1,5sin(4πt + π/6) V D e = 15sin(πt + π/3) V Câu 21 Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp (ống dây có điện trở khơng đáng kể) Biết L = 0,318 H, C = 250/π µF , hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch U = 225V, công suất tiêu thụ mạch P = 405 W, tần số dòng điện 50 Hz Hệ số cơng suất mạch có giá trị sau đây? A cosφ = 0,4 B cosφ = 0,75 C cosφ = 0,6 0,8 D cosφ = 0,45 0,65 Câu 22 Một đèn nêon đặt hiệu điện xoay chiều có dạng u = 100cos(100πt) V Đèn tắt hiệu điện tức thời đặt vào đèn có giá trị nhỏ 50 V Khoảng thời gian đèn tắt nửa chu kì đầu dòng điện xoay chiều ? A t = 1/600 s B = 1/300 s C t = 1/50 s D t = 1/150 s Câu 23 Một nguồn điện xoay chiều u = 100 cos(100πt) V mắc vào hai đầu A B mạch điện gồm điện trở R, tụ điện C có điện dung thay đổi R = 50 Ω Điều chỉnh điện dung tụ điện để vôn kế 50 V số ampe kế bao nhiêu? Lúc hiệu điện hai đầu mạch cường độ dòng điện lệch pha góc bao nhiêu? A i = A, φ = ± π/4 rad B i = 3 A, φ = ± π/6 rad C i = A, φ = ± π/6 rad D i = /3 A, φ = ± π/2 rad Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24 Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40 Ω ghép nối tiếp với cuộn dây cảm L Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch: u = 80cosπt V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 40 V Biểu thức i qua mạch là: A i = /2.cos(100πt - π/4) A B i = /2.cos(100πt + π/4) A C i = cos(100πt - π/4) A D i = cos(100πt + π/4) A Câu 25 Đoạn mạch xoay chiều MN gồm hai điện trở hai tụ điện mắc nối thứ tự R1, C1, R2, C2 Điểm P mạch điện nằm C1 R2 Để đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu mạch, ta có quan hệ điện áp hiệu dụng UMP + UPN = UMN giá trị điện trở điện dung phải thỏa mãn điều kiện: A R1/R2 = C1/C2 B R1/R2 = C2/C1 C R1/R2 = C1/(C1+C2) D R1/R2 = (C1+C2)/C1 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Công suất đoạn mạch xoay chiều : Câu 2: A Độ lệch pha hiệu điện đầu cuộn dây có điện trở nội với dòng điện xoay chiều qua cuộn dây tăng lên cảm kháng tăng tăng Câu 3: C A Sai, cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều cuộn sơ cấp B Sai C Đúng D Sai Câu 4: C Câu 5: B Khi khóa K đóng hay mở dòng điện qua R lệch pha Câu 6: C  so với U Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: Câu 7: B Ta có i = với Câu 8: D (Do tanφ > nên hiệu điện đầu mạch sớm pha i Nếu tanφ < ta kết luận ngược lại!) Câu 9: A Câu 10: B Câu 11: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có : Câu 12: B Ta có  thay đổi Câu 13: C Ta có Mặt khcas i u lệch pha Câu 14: B Câu 15: B Câu 16: C Dòng điện mạch trễ pha \pi /3 so với hiêu jđiện đầu mạch, mà mạch gồm phần tử số R,L,C \Rightarrow X điện trở Y cuộn cảm với Câu 17: C Ta có ULvà UCtriệt tiêu lẫn Câu 18: C Cường độ hiệu dụng Ban đầu Câu 19: A Ta có Câu 20: B Ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: C Ta có Giải phương trình ta R = 45 R = 80 Câu 22: B Trong nửa chu kì đầu đèn tắt u từ  2 đến ứng với 3 Câu 23: C Câu 24: C Ta có Và u nhanh pha i Câu 25: B Để U = U1 + U2 pha điện áp đầu đoạn mạch AM MB phải pha với nhau, hay ta có: → C1.R1 = C2.R2 → R1/R2 = C2/C1 ... tụ điện, Y điện trở, ZC = R Câu 17 Cho mạch điện hình vẽ: cuộn dây cảm, điện trở vôn kế lớn Vôn kế V1 15 0 V, vôn kế V2 10 0 V, vôn kế V số sau A 250 V B 10 0 V C 50 V D 15 9 V Câu 18 Một dòng điện. .. C R1/R2 = C1/(C1+C2) D R1/R2 = (C1+C2)/C1 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Công suất đoạn mạch xoay chiều : Câu 2: A Độ lệch pha hiệu điện đầu cuộn dây có điện trở nội với dòng điện xoay chiều. .. = 1/ 50 s D t = 1/ 150 s Câu 23 Một nguồn điện xoay chiều u = 10 0 cos (10 0πt) V mắc vào hai đầu A B mạch điện gồm điện trở R, tụ điện C có điện dung thay đổi R = 50 Ω Điều chỉnh điện dung tụ điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 1 , 35 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay