16 mạch RLC có w thay đổi đề 1

14 22 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 16 Câu 1: Đặt điện áp u = U cos(2πft) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Biết U,R,L,C không đổi, f thay đổi Khi tần số 50(Hz) dung kháng gấp 1,44 lần cảm kháng.Để công suất tiêu thụ mạch cực đại phải điều chỉnh tần số đến giá trị bao nhiêu? A 72 (Hz) B 34,72 (Hz) C 60 (Hz) D 41,67 (Hz) Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos 2πf t (V) Giá trị f thay đổi được, f= f 1=25Hz f= f 2=100Hz thấy giá trị công suất nhau.Muốn cho công suất cực đại gía trị f0 là: A 75Hz B 125Hz C 62,5Hz D 50Hz Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức là: A ω1 +ω2 = 2/LC B ω1.ω2 = LC C ω1 +ω2 = LC D ω1 ω2 = 1/LC Câu 4: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho L = 1/π H, C = 50μF R = 50Ω Đặt vào hai đầu mạch điện điện ápxoay chiều u = 220cos(2πft)(V), tần số f thay đổi Khi f = fo cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax Khi A Pmax = 480W B Pmax = 484W C Pmax = 968W D Pmax = 117W Câu 5: Đặt điện áp u =U cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị Ω Ω Khi tần số f2 hệ số cơng suất đoạn mạch Hệ thức liên hệ f1 f2 A f2= 4/3 f1 B f2= /2 f1 C f2= 2/ f1 D f2= 3/4 f1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: Mạch điện R,L,C nối tiếp, điện áp hai đầu mạch u = 220 cosωt(V) ω thay đổi Tính điện áp hiệu dụng đầu R biểu thức dòng điện có dạng i = I0cosωt: A 220 (V) B 220 (V) C 110(V) D 120 (V) Câu 7: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 200Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V tần số thay đổi Khi thay đổi tần số, công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại A 200W B 220 W C 242 W D 484W Câu 8: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị phần tử cố định Đặt vào hai đầu đoạn điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số góc dòng điện ω0 cảm kháng dung kháng có giá trị ZL = 100 Ω ZC = 25 Ω Để mạch xảy cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc dòng điện đến giá trị ω A 4ω0 B 2ω0 C 0,5ω0 D 0,25ω0 Câu 9: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị phần tử cố định Đặt vào hai đầu đoạn hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số góc dòng điện ω0 cảm kháng dung kháng có giá trị ZL = 20 Ω ZC = 80 Ω Để mạch xảy cộng hưởng, phải thay đổi tần số góc dòng điện đến giá trị ω A 4ω0 B 2ω0 C 0,5 ω0 D 0,25 ω0 Câu 10: oạn mạch xoay chiều RLC, cuộn dây cảm, biết L = CR2 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, với tần số góc ω thay đổi, mạch có hệ số công suất với hai tần số ω1 = 50p rad/s ω2 = 200π rad/s Hệ số công suất mạch A 8/17 B 13 C 11 D 57 Câu 11: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây cảm với CR2 < 2L; điện áp hai đầu đoạn mạch u = U√2cosωt , U ổn định ω thay đổi Khi ω = ωC điện áp hai đầu tụ C cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây UL = UR /10 Hệ số công suất tiêu thụ đoạn mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0,6 B 1/ 15 C 1/ 26 D 0,8 Câu 12: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây cảm với CR2 < 2L; điện áp hai đầu đoạn mạch u = U cosωt, U ổn định ω thay đổi Khi ω = ωL điện áp hai cuộn cảm L cực đại ULmax = 41U/40 Hệ số công suất tiêu thụ đoạn mạch A 0,6 B 1/ 15 C 1/ 26 D 0,8 Câu 13: Đoạn mạch xoay chiều AB có RLC nối tiếp , cuộn dây cảm với CR2 < 2L; điện áp hai đầu đoạn mạch uAB = U cosωt, U ổn định ω thay đổi Khi ω = ωC điện áp hai đầu tụ C cực đại, điện áp tức hai đầu đoạn mạch AN ( gồm RL ) AB lệch pha α Giá trị nhỏ a : A 70,530 B 900 C 68,430 D 120,30 Câu 14: Đoạn mạch xoay chiều có RLC ( L cảm ) với điện áp hiệu dụng U; tần số góc w thay đổi tỉ số ( ZL/ZC ) = 0,5 điện áp hai đầu tụ C cực đại Giá trị cực UCmax tưng ứng A 2U B U C 2U/ D 4U Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u= U0cosωt (U0 không đổi ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R,cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp,với CR2< 2L Khi ω = ω1 ω = ω2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị.Khi ω = ω0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại.Hệ thức liên hệ ω1, ω2 ω0 : A 02  (12  22 ) B 1 1 C  (  ) 0 1 2 D 0  12 Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u= U cosωt tần số góc ω biến đổi Khi ω = ω1=40π (rad/s) ω = ω2 =360π (rad/s) cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị Để cường độ dòng điện mạch đạt giá trị lớn tần số góc ω A 100 π (rad/s) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 110 π (rad/s) C 200π (rad/s) D 120π (rad/s) Câu 17: Đặt điện áp u = U0cosωt( U0 không đổi, ω thay đổi được) vào đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện: CR2 < 2L Gọi V1,V2, V3 vôn kế mắc vào đầu R, L, C Khi tăng dần tần số thấy vơn kế có giá trị cực đại, thứ tự vôn kế giá trị cực đại tăng dần tần số A V1, V2, V3 B V3, V2, V1 C V3, V1, V2 D V1, V3,V2 Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh RLC có tần số thay đổi được.Gọi f0 ;f1 ;f2 giá trị tần số làm cho hiệu điện hiệu dung hai đầu điện trở cực đại, hiệu điện hiệu dung hai đầu cuộn cảm cực đại, hiệu điện hiệu dung hai đầu tụ điện cực đại.Ta có : A f0= f1 / f2 B f0= f2 / f1 C f1.f2=f02 D f0 =f1 + f2 Câu 19: Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng ω1 mạch R2L2C2 có tần số cộng hưởng ω2 , biết ω1=ω2 Mắc nối tiếp hai mạch với tần số cộng hưởng mạch ω ω liên hệ với ω1và ω2 theo công thức nào? Chọn đáp án đúng: A ω=2ω1 B ω=3ω1 C ω=0 D ω = ω1 Câu 20: Một cuộn dây không cảm nối tiếp với tụ điện C thay đổi mạch điện xoay chiều có điện áp u = U0cosωt (V) Ban đầu dung kháng ZC, tổng trở cuộn dây Zd tổng trở Z toàn mạch 100Ω Tăng điện dung thêm lượng C  0,125.103  (F) tần số dao động riêng mạch 80π rad/s Tần số ω nguồn điện xoay chiều bằng: A 80π rad/s B 100π rad/s C 40π rad/s D 50π rad/s Câu 21: Đặt điện áp u = U0cosωt (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi Ban đầu tụ điện có dung kháng 100Ω, cuộn dây có cảm kháng 50Ω Giảm điện dung 103 lượng C  tần số góc dao động riêng mạch 80π rad/s Tần số góc ω dòng điện 8 mạch A 40π rad/s B 60π rad/s C 100π rad/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 50π rad/s Câu 22: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 100 cosωt(V) hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện C hai đầu cuộn dây 100 (V) 100 V Cường độ hiệu dụng mạch I = (A) Tính tần số góc ω, biết tần số dao động riêng mạch ω0 =100 π ( rad/s) A 100π ( rad/s) B 50π ( rad/s) C 60π ( rad/s) D 50 π (rad/s) Câu 23: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 6,25/ π, tụ điện có điện dung C = 10-3/4,8π Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u=200 cos(ωt + φ) V có tần số góc ω thay đổi Thay đổi ω, thấy tồn ω1= 30π rad/s ω1= 40π rad/s điện áp hiệu dụng cuộn dây có giá trị Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: A 120 V B 150 V C 120 V D 100 V Câu 24: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có (Ro,L) hai tụ điện C1, C2 Nếu mắc C1 song song với C2 mắc nối tiếp với cuộn dây tần số cộng hưởng ω1 = 48π (rad/s) Nếu mắc C1 nối tiếp với C2 mắc nối tiếp với cuộn dây tần số cộng hưởng ω2 = 100π (rad/s) Nếu mắc riêng C1 nối tiếp với cuộn dây tần số cộng hưởng A ω = 74π (rad/s) B ω = 60π (rad/s) C ω = 50π (rad/s) D ω = 70π (rad/s) Câu 25: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp.Đặt vào đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số điện áp đầu mạch f0 =60Hz điện áp hiệu dụng đầu cuộn cảm đạt cực đại Khi tần số điện áp đầu mạch f = 50Hz điện áp đầu cuộn cảm uL=UL cos(100πt + φ1 ) Khi f = f’ điện áp đầu cuộn cảm uL =U0L cos(ω t+φ2 ) Biết UL=U0L / Giá trị ω’ bằng: A 160π (rad/s) B 130π (rad/s) C 144π (rad/s) D 20π 30 (rad/s) Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C,không phân nhánh.Nếu dòng điện qua mạch có tần số f cảm kháng 240Ω dung kháng 60Ω.Nếu dòng điện qua mạch có tần sơ f2=30(Hz) điện áp tức thời u dòng điện tức thời i mạch pha, f1 bằng: A 15(Hz) B 60(Hz) C 50(Hz) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 40(Hz) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C f = 50 Hz => f2 = f1 = 60 Hz Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: B Câu 5: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: B u, i pha, suy mạch cộng hưởng Khi u= uR => UR = U = 220 V Câu 7: C Câu 8: C => => Khi mạch cộng hưởng , ω = 0,5ω0 Câu 9: B Khi mạch cộng hưởng , ω = 2ω0 Câu 10: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: C Khi ω thay đổi, để cực đại ta có: Câu 12: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: A Câu 14: C = Câu 15: C = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Với điều kiện CR2< 2L Câu 16: D (rad/ s) Câu 17: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: C Câu 19: D Câu 20: C Thay số liệu vào rút phương trình sau: => ω = 40π rad/s Câu 21: A Thay số liệu vào rút phương trình sau: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => ω = 40π rad/s Câu 22: A Câu 23: A Công thức : Câu 24: B Câu 25: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: B ... điện cực đại.Ta có : A f0= f1 / f2 B f0= f2 / f1 C f1.f2=f02 D f0 =f1 + f2 Câu 19 : Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng 1 mạch R2L2C2 có tần số cộng hưởng ω2 , biết 1= ω2 Mắc nối tiếp hai mạch... 096.79.79.369 Câu 13 : A Câu 14 : C = Câu 15 : C = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Với điều kiện CR2< 2L Câu 16 : D (rad/ s) Câu 17 : C Tải file Word website http://dethithpt.com... cộng hưởng , ω = 2ω0 Câu 10 : B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11 : C Khi ω thay đổi, để cực đại ta có: Câu 12 : A Tải file Word website http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 mạch RLC có w thay đổi đề 1 , 16 mạch RLC có w thay đổi đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay