35 – dao động tắt dần và dao động duy trì

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 35 Dao động Tắt dần dao động Duy trì Câu Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dầnđộng giảm dần biến thiên điều hòa Câu Trong dao động tắt dần, khơng có đặc điểm sau đây? A Chuyển hoá từ sang động B Vừa có lợi, vừa có hại C Biên độ giảm dần theo thời gian D Chuyển hoá từ nội sang Câu Một lắc lò xo dao động tắt dần Người ta đo độ giảm tương đối biên độ chu kì 10% Độ giảm tương đối tương ứng là? A % B 19 % C % D Khơng xác định chưa biết độ cứng lò xo Câu Một chất điểm dao động tắt dần có tốc độ cực đại giảm 5% sau chu kỳ Phần lượng chất điểm bị giảm dao động là: A 5% B 9,6% C 9,8% D 9,5% Câu Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần: A Tần số dao động lớn dao động tắt dần chậm B Cơ dao động giảm dần C Biên độ dao động giảm dần D lực cản lớn tắt dần nhanh Câu Chọn phát biểu sai nói dao động tắt dần: A Ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần lượng dao động B Dao động có biên độ giảm dần ma sát lực cản môi trường tác dụng lên vật dao động C Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian D Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài Câu Nguyên nhân gây tắt dần dao động do: A Biên độ dao động bị tiêu hao dần trình dao động B Lực ma sát làm tần số dao động giảm dần theo thời gian làm cho biên độ giảm dần C lượng dao động bị tiêu hao dần trình dao động D Cả A,B,C Câu Biên độ dao động điều hòa trì phụ thuộc vào điều sau A Năng lượng cung cấp cho hệ chu kì B Năng lượng cung cấp cho hệ ban đầu C Ma sát môi trường D Cả phương án Câu Tần số dao động trì A giữ nguyên hệ dao động tự B phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ C phụ thuộc vào kích thích dao động ban đầu D thay đổi cung cấp lượng bên Câu 10 Trong dao động tắt dần sau đây, trường hợp tắt dần nhanh có lợi ? A dao động võng Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B dao động lắc đơn dùng để đo gia tốc trọng trường C dao động khung xe ô tô sau qua chỗ đường gồ ghề D dao động lắc lò xo phòng thí nghiệm Câu 11 Chọn câu sai nói dao động tắt dần A Dao động tắt dần chậm dao động có biên độ tần số giảm dần theo thời gian B Nguyên nhân làm tắt dần dao động lắc lực ma sát mơi trường lắc dao động C Lực ma sát sinh công âm làm lắc giảm dần D Tùy theo lực ma sát lớn hay nhỏ mà dao động ngừng lại (tắt) nhanh hay chậm Câu 12 Nhận xét sau dao động tắt dần đúng? A Có tần số biên độ giảm dần theo thời gian B Mơi trường nhớt dao động tắt dần nhanh C Có lượng dao động không đổi theo thời gian D Biên độ khơng đổi tốc độ dao động giảm dần Câu 13 Chọn phát biểu sai dao động trì A Có chu kỳ chu kỳ dao động riêng hệ B Năng lượng cung cấp cho hệ phần lượng chu kỳ C Có tần số dao động khơng phụ thuộc lượng cung cấp cho hệ D Có biên độ phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ chu kỳ Câu 14 Một lắc dao động tắt dần sau chu kì, biên độ giảm 3% Phần lượng lắc bị dao động toàn phần gần bao nhiêu? A 4,5% B 3% C 9% D 6% Câu 15 Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian là: A biên độ lượng B biên độ tốc độ C li độ tốc độ D biên độ gia tốc Câu 16 Một lắc đơn dao động tắt dần chậm khơng khí với biên độ ban đầu 10 cm, chu kì T = s Sau dao động 200 lần vật dừng lại vị trí cân Biết m = 100 g; g = 10 m/s2; π2 = 10 Tính Lực cản trung bình mà khơng khí tác dụng vào vật : A 2,5.10-4 N B 25.10-4 N C 12,5.10-5 N D 1,25.10-5 N Câu 17 Một lắc dao động tắt dần Cứ sau chu kì biên độ giảm 2% so với lượng lại Sau chu kì, so với lượng ban đầu, lượng lại bằng: A 78,6% B 69.2% C 74,4% D 81,7% Câu 18 Một lắc dao động tắt dần Sau chu kì biên độ giảm 12% Phần lượng mà lắc chu kỳ: A 24 % B 12 % C 88 % D 22,56 % Câu 19 Phát biểu sau dao động trì ? A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản môi trường vật dao động Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kì D Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 20 Một lắc đơn có chiều dài l = 0,992 m, cầu nhỏ có khối lượng m = 25 g Cho dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với biên độ góc αo = 4o mơi trường có lực cản tác dụng Biết lắc đơn dao động t = 50s ngừng hẳn Lấy π = 3,1416 Xác định độ hao hụt trung bình sau chu kì A 4,63.10-5 J B 12.10-5 J C 2,4.10-5 J D 1,2.10-5 J ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, động biến thiên điều hòa tổng chúng không đổi Câu 2: D Câu 3: B Độ giảm tương đối tương ứng Câu 4: C Mỗi chu kì, biên độ lại 0,95A =>Phần lượng bị giảm Câu 5: A Câu 6: D Câu 7: C Câu 8: B Câu 9: A A Đúng, người ta làm cho dao động với tần số tự B Sai C Sai D Sai Câu 10: C A Sai B Sai C đúng, nhờ có dao động tắt dần mà xe đỡ xóc D Sai Câu 11: A Câu 12: B A Sai, tần số không giảm B Đúng C Sai, lượng giảm theo thời gian D Sai, biên độ thay đổi theo thời gian Câu 13: D D Sai lượng cung cấp cho hệ chu kỳ đề bổ sung phần lượng mất, giúp hệ dao động với biên độ ban đầu không định biên độ dao động Biên độ dao động phụ thuộc cách kích thích Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: D Sau chu kì biên độ dao động giảm 0,97A Phần lượng lắc bị dao động toàn phần Câu 15: A Câu 16: C Câu 17: D Sau chu kì biên độ giảm 2% so với lượng lại sau chu kì biên độ vật lúc Năng lượng lúc nàylà →Năng lượng lại 81,7% Câu 18: D Biên độ lại sau chu kỳ: A1 = 0,88A → Phần lượng sau chu kỳ % Câu 19: C Câu 20: C Cơ ban đầu lắc (lưu ý đổi Số chu Độ hao hụt trung bình là: : ... sau dao động trì ? A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản môi trường vật dao động Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Dao động trì dao động tắt. .. Chọn câu sai nói dao động tắt dần A Dao động tắt dần chậm dao động có biên độ tần số giảm dần theo thời gian B Nguyên nhân làm tắt dần dao động lắc lực ma sát môi trường lắc dao động C Lực ma sát... tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chiều chuyển động
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 – dao động tắt dần và dao động duy trì , 35 – dao động tắt dần và dao động duy trì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay