23 ôn tập sóng cơ học đề 1

7 39 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 23 - Ơn tập Sóng học - Đề Câu Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần mức cường độ âm tăng 10 dB; cường độ âm tăng 100 lần mức cường độ âm tăng: A 20 dB B 50 dB C 100 dB D 1000 dB Câu Hai nhỏ gắn nhánh âm thoa chạm vào mặt nước hai điểm A B cách l = cm Âm thoa rung với tần số f = 400 Hz, vận tốc truyền mặt nước v = 1,6 m/s.Giữa hai điểm A B gợn sóng, điểm đứng yên? A 10 gợn, 11 điểm đứng yên B 19 gợn, 20 điểm đứng yên C 29 gợn, 30 điểm đứng yên D gợn, 10 điểm đứng yên Câu Cường độ âm A lượng âm truyền đơn vị thời gian B lượng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm C lượng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm D độ to âm Câu Sóng dừng xảy dây AB = 20 cm với đầu B cố định, bước sóng cm Trên dây có: A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu Sóng A truyền chuyển động khơng khí B dao động lan truyền môi trường vật chất C chuyển động tương đối vật so với vật khác D co dãn tuần hoàn phần tử môi trường Câu Một sợi dây đàn hồi độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn cần rung dao động điều hoà với tần số 50Hz theo phương vng góc với AB Trên dây sóng dừng với bụng sóng, coi A, B hai nút sóng Tốc độ truyền sóng dây là: A 20 m/s B 10 m/s C m/s D 40 m/s Câu Sóng ngang sóng: A phương dao động phần tử vật chất môi trường, ln hướng theo phương nằm ngang B phương dao động phần tử vật chất môi trường trùng với phương truyền sóng C phương dao động phần tử vật chất môi trường vuông góc với phương truyền sóng D Cả A, B, C sai Câu Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm hai đầu cố định Khi kích thích dây hình thành sóng dừng bụng sóng (với O M hai nút), biên độ bụng cm Tại N gần O biên độ dao động 1,5 cm Khoảng cách ON nhận giá trị sau đây? A 10 cm B 7,5 cm C cm D 5,2 cm Câu Một dây đàn hồi dài đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao động Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 lệch pha so với A góc Δφ = (k + 0,5)π với k số nguyên Tính tần số, biết tần số f giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5 Hz B 10 Hz C 12 Hz D 12,5 Hz Câu 10 Nhận định sau sóng dừng sai? A Các phần tử thuộc hai nút liên tiếp (một bó sóng) dao động tần số pha biên độ B Được ứng dụng để đo tần số vận tốc truyền sóng C Khoảng cách hai bụng liên tiếp nửa bước sóng D Là tượng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương Câu 11 Trên sợi dây sóng dừng , quan sát dây ta thấy khoảng cách điểm dao động mạnh điểm không dao động liên tiếp 10 cm Khoảng thời gian hai thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,1 s Vận tốc truyền sóng dây: A m/s B m/s C 20 m/s D 40 m/s Câu 12 Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 10 cm, chu kì sóng 0,2s Vận tốc truyền sóng mơi trường 25 cm/s Số cực đại giao thoa khoảng giua S1S2 là: A B C D Câu 13 Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động với tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S1, S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6 cm Vận tốc truyền sóng nước 1,2 m/s gợn sóng khoảng S1 S2? A gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 gợn sóng Câu 14 Đầu O sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm với tần số Hz Sau s sóng truyền m Chọn gốc thời gian lúc điểm O qua VTCB theo chiều dương Li độ điểm M cách O khoảng m thời điểm s là: A xM = cm B xM = cm C xM = -3 cm D xM = 1,5 cm Câu 15 Một người đứng gần chân núi hét tiếng lớn sau giây nghe thấy tiếng vang từ núi vọng lại Biết vận tốc truyền âm khơng khí 330 m/s Khoảng cách từ người đến chân núi là: A 1155 m B 2310 m C 549 m D 1764 m Câu 16 Chọn câu sai: A Vận tốc truyền âm chất rắn lớn chất lỏng chất lỏng lớn chất khí B Những vật liệu bơng, nhung, xốp tính đàn hồi tốt nên truyền âm tốt C Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi mật độ môi trường D Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ môi trường Câu 17 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 14 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1 = 19 cm, d2 = 21 cm, sóng biên độ cực đại Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giữa M đường trung trực AB khơng cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước nhận giá trị nêu ? A v = 26 m/s B v = 26 cm/s C v = 28 cm/s D v = 28 m/s Câu 18 Sóng âm (có thể gây cảm giác âm tai người) định nghĩa sóng học tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz Cho biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s Âm phát từ nguồn tần số 680 Hz Xét điểm cách nguồn âm khoảng 6,1 m 6,35 m phương truyền, độ lệch pha sóng âm hai điểm là: A Δφ = π B Δφ = 2π C Δφ = π/2 D Δφ = π/4 Câu 19 Sóng ngang truyền mặt chất lỏng với tần số f = 100 Hz Trên phương truyền sóng ta thấy điểm cách 15 cm dao động pha Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc sóng nằm khoảng từ 2,8 m/s đến 3,4 m/s: A 2,8 m/s B m/s C 3,1 m/s D 3,2 m/s Câu 20 Một dây AB nằm ngang dài ℓ = m, đầu B cố định, đầu A gắn vào rung dao động với tần số 50 Hz Vận tốc truyền sóng dây 50 m/s Cho biết sóng dừng dây Số nút dây là: A B C D Câu 21 Một dây AB dài 100 cm đầu B cố định Tại đầu A thực dao động điều hồ tần số f = 40 Hz Vận tốc truyền sóng dây v = 20 m/s Số điểm nút, số điểm bụng dây bao nhiêu? A nút, bụng B nút, bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu 22 Thực giao thoa mặt chất lỏng với hai nguồn S1 S2 giống cách 13 cm Phương trình dao động S1 S2 u = 2cos40πt Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 0,8 m/s Biên độ sóng khơng đổi Số điểm cực đại đoạn S1S2 ? Hãy chọn kết kết đây? A B 12 C 10 D Câu 23 Một người gõ nhát búa vào đường sắt, cách 1056 m người khác áp tai vào đường sắt nghe thấy tiếng gõ cách giây Biết vận tốc truyền âm khơng khí 330 m/s vận tốc truyền âm đường sắt Câu trả lời bạn: A 5200 m/s B 5100 m/s C 5300 m/s D 5280 m/s Câu 24 Chọn câu Trong q trình giao thoa sóng Gọi Δφ độ lệch pha hai sóng thành phần điểm M Li độ dao động tổng hợp M miền giao thoa đạt giá trị nhỏ khi: A Δφ = (2n + 1)π B Δφ = (2n + 1)π/2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Δφ = 2nπ D Δφ = (2n + 1)λ Câu 25 Một người ngồi thuyền thấy 10 giây phao nhơ lên nhơ xuống lần Vận tốc truyền sóng 0,4 m/s Khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp A 90 cm B 50 cm C 40 cm D m Câu 26 Trên mặt nước hai nguồn sóng giống A B, cách khoảng AB = 12 (cm) dao động vng góc với mặt nước tạo sóng bước sóng λ = 1,6 cm C D hai điểm khác mặt nước, cách hai nguồn cách trung điểm O AB khoảng (cm) Số điểm dao động pha với nguồn đoạn CD A B 10 C D Câu 27 Một sóng học bước sóng λ, tần số f biên độ A khơng đổi truyền Sóng truyền từ điểm M đến điểm N cách 7λ/3 Vào thời điểm tốc độ dao động M 2πfA tốc độ dao động N A 2лfA B лfA C лfA/2 D лfA/4 Câu 28 Âm sắc đặc tính sinh lí âm hình thành dựa vào đặc tính âm là: Chọn đáp án đúng: A Biên độ tần số B Biên độ bước sóng C Tần số bước sóng D Cường độ tần số Câu 29 Một sợi dây mảnh AB dài 1,2 m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với f = 100 Hz xem nút, tốc độ truyền sóng dây 40 m/s, biên độ dao động 1,5 cm Số bụng bề rộng bụng sóng là: A bụng, cm B bụng, cm C bụng, 1,5 cm D bụng, cm Câu 30 Ở xưởng khí đặt máy giống nhau, máy chạy phát âm mức cường độ âm 80 dB Để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân, mức cường độ âm xưởng khơng vượt q 90 dB thể bố trí nhiều máy xưởng ? A máy B 15 máy C 20 máy D 10 máy ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Áp dụng cơng thức tính mức cường độ âm ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: B Bước sóng: Số gợn lồi số giá trị k nguyên thoả mãn: Số điểm đứng yên số giá trị k nguyên thoả mãn: 20 điểm đứng yên Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: B Ta sóng dao động truyền mơi trường vật chất Câu 6: A Ta có: =>Vận tốc truyền sóng dây: Câu 7: C Câu 8: C Câu 9: D M luôn dao động lệch pha so với A góc Δφ = (k + 0,5)π => (k + 0,5)π = = => f = 5k + 2,5 Tần số f giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz: => ≤ 5k + 2,5 ≤ 13 1,1 ≤ k ≤ 2,1 k nguyên => k = => f = 12,5 Hz Câu 10: A 19 gợn sóng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Các phần tử thuộc hai nút liên tiếp (một bó sóng) dao động tần số ngược pha biên độ Câu 11: B Khoảng cách điểm dao động mạnh điểm không dao động liên tiếp là: Khoảng thời gian hai thời điểm gần mà dây duỗi thẳng là: Vận tốc truyền sóng dây: Câu 12: B Bước sóng Số cực đại giao thoa khoảng S1S2 Câu 13: C Số gợn sóng S1 S2: tất 15 giá trị k Câu 14: A Ta sau 2s sóng bắt đầu tới M nên ta uM =0 Câu 15: A Thời gian để âm truyền từ vị trí người đứng tới đập vào núi 3,5 s =>Khoảng cách từ người đến chân núi là: Câu 16: B Ta vật bơng xốp tính đàn hồi nên âm truyền Câu 17: C Câu 18: A Câu 19: B Câu 20: B Bước sóng: Vì dây đầu cố định nên để sóng dừng thì: =>Số nút dây = k +1 = Câu 21: B Ta bước sóng Mặt khác: Trên dây nút bụng Câu 22: A Ta bước sóng: Hai nguồn dao động đồng pha nên số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 ứng với giá trị k Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 thỏa mãn: Như đoạn S1S2 điểm dao động với biên độ cực đại Câu 23: D ta thời gian âm truyên kk đên tai người nghe 1056\330=3.2s gọi vân tốc truyền âm sắt v thời gian âm đến tai nghe săt 1056\v ví thời gian truyền âm kk lớn sắt nên ta pt 3.2-1056\v =3 v= 5280 thời gian âm truyền không khí là: to= d/vothời gian âm truyền sắt : t = d/v=> Δt = to - t = d(1/vo - 1/v) => v= (d.vo)/(d - vo.Δt) = ( 1056.330)/(1056 - 330.3) = 5280 ( m/s) Câu 24: A Li độ giao động M đat nhỏ sóng tới ngược pha, tức Câu 25: D Câu 26: D C,D nam cach deu A,B=> C,D nam` tren duong trung truc cua AB ta co: OA=OB=6cm OC=OD=(9-1)cm => AC=BC=AD=BD=10cm.xet tam giac ABC, ta co:gia su voi moi diem M nam tren OC, AM=x => nguon` A,B dao dog cung` pha nen: de diem M dao dong cung` pha voi nguon` khoag cach tu diem M den moi~ nguon` bang` so' nguyen lan` buoc song => tren OC co diem M thoa man.=> tren CD co diem Câu 27: B Câu 28: A Âm sắc nhạc cụ biểu diễn đồ thị, ta thấy đặc tính định âm sắc biên độ tần số Câu 29: D =>Trên dây bụng sóng Bề rộng bụng gấp lần biên độ bụng gấp lần biên độ dao động nguồn =>Bề rộng bụng sóng cm Câu 30: D Muốn L tăng khơng q 10dB cường độ âm I phải tăng không 10 lần, nên đặt tối đa 10 máy ... nước hai điểm S1, S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6 cm Vận tốc truyền sóng nước 1, 2 m/s Có gợn sóng khoảng S1 S2? A gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 gợn sóng Câu 14 Đầu O sợi dây đàn hồi nằm ngang... 16 : B Ta có vật bơng xốp tính đàn hồi nên âm truyền Câu 17 : C Câu 18 : A Câu 19 : B Câu 20: B Bước sóng: Vì dây đầu cố định nên để có sóng dừng thì: =>Số nút dây = k +1 = Câu 21: B Ta có bước sóng. .. Bước sóng Số cực đại giao thoa khoảng S1S2 Câu 13 : C Số gợn sóng S1 S2: Có tất 15 giá trị k Câu 14 : A Ta có sau 2s sóng bắt đầu tới M nên ta có uM =0 Câu 15 : A Thời gian để âm truyền từ vị trí
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 ôn tập sóng cơ học đề 1 , 23 ôn tập sóng cơ học đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay