16 hạt nhân nguyên tử đề 4

8 42 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 16 - Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu Một đồng vị phóng xạ A lúc đầu có No = 2,86.1016 hạt nhân Trong đầu phát 2,29.1015 tia phóng xạ Chu kì bán rã đồng vị A là: A B 30 phút C 15 phút D 18 phút Câu Khối lượng hạt nhân 104Be 10,0113 (u), khối lượng nơtron mn = 1,0086 (u), khối lượng prôton mp = 1,0072 (u) Độ hụt khối hạt nhân 104Be là: A 0,9110 (u) B 0,0811 (u) C 0,0691 (u) D 0,0561 (u) Câu Hạt α có động Wđα = MeV bắn vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng: 2713Al + α → 30 -27 kg = 931 15P + n Cho mAl = 26,9743 u; mα = 4,0026 u; mp = 29,9711 u; mn = 1,0087 u; u = 1,66.10 MeV/c2 Hạt nơtron sinh chuyển động theo phương vng góc với hạt α Khi động hạt nơtron hạt photpho là: A EđP = 0,558 MeV Eđn = 0,742 MeV B EđP = 0,742 MeV Eđn = 0,558 MeV C EđP = 0,558 eV Eđn = 0,742 eV D EđP = 0,742 eV Eđn = 0,558 eV Câu Hạt nhân Triti va dơtơri tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh hạt nhân Hêli Nơtron Cho biết độ hụt khối hạt nhân Triti ΔmT = 0,0087 u; hạt nhân dơtơri ΔmD = 0,0024 u; Hêli ΔmHe = 0,0305 u; u = 931 MeV/c2 A 18,06 MeV B 1,806 MeV C 18,06 eV D 1,806 eV Câu Cho phản ứng hạt nhân sau: 21H + 31H → 42He + n Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân 21H, 1H; 2He; là: ∆mD = 0,0024 u; ∆mT = 0,0087 u; ∆mHe = 0,0305 u Cho u = 931 MeV/c Năng lượng toả từ phản ứng là: A 1,806 MeV B 18,06 MeV C 180,6 MeV D 18,06 eV Câu Chọn phát biểu tượng phóng xạ? A Khi kích thích xạ có bước sóng ngắn, phóng xạ xảy nhanh B Nhiệt độ cao phóng xạ xảy mạnh C Các tia phóng xạ bị lệch điện trường từ trường D Xảy không phụ thuộc vào tác động lí hố bên ngồi Câu Tìm phát biểu sai đồng vị? A Các nguyên tửhạt nhân có số prơtơn Z số khối A khác gọi đồng vị B Các đồng vị có số nơtrơn N khác nên tính chất vật lí hố học chúng khác C Các đồng vị ô bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học D Các đồng vị phóng xạ thường khơng bền Câu Hạt nhân 126C mang điện tích A -6e B 12e Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C +6e D -18e Câu Co chất phóng xạ β- có chu kỳ bán rã T = 5,33 năm Lúc đầu có 100 g cơban sau 10,66 năm số cơban lại : A 75 g B 25 g C 12,5 g D 50 g Câu 10 Tuổi Trái Đất khoảng 5.109 năm Giả thiết từ Trái Đất hình thành có urani (có chu kì bán rã 4,5.109 năm) Nếu ban đầu có 2,72 kg urani đến khối lượng urani lại : A 0,72 kg B 1,26 kg C 1,12 kg D 1,36 kg Câu 11 Năng lượng liên kết hạt α 28,4 MeV hạt 2311Na nhân 191,0 MeV Hạt nhân 2311Na bền vững hạt α vì: A lượng liên kết hạt nhân lớn hạt B số khối lượng hạt nhân lớn hạt C hạt nhân đồng vị bền hạt đồng vị phóng xạ D lượng liên kết riêng hạt nhân lớn hạt Câu 12 Chất phóng xạ 20984Po chất phóng xạ α Lúc đầu poloni có khối lượng kg Khối lượng poloni lại sau thời gian chu kì là: A 0,5 kg B 0,5 g C kg D g Câu 13 Cho phản ứng hạt nhân 2311Na + p → α + Ne, hạt nhân Ne có: A 10 proton 10 nơtron B 10 proton 20 nơtron C proton 10 nơtron D 11 proton 10 nơtron Câu 14 Một phản ứng hạt nhân có phương trình: 73Li + 21H → 242He + X Hạt nhân X hạt: A α B Nơtron C Proton D Electron Câu 15 Chọn đáp án Trong phóng xạ β- hạt nhân AZX biến đổi thành hạt nhân A'Z'Y : A Z’=(Z+1); A’=A B Z’=(Z-1); A’=A C Z’=(Z+1); A’=(A-1) D Z’=(Z+1); A’=(A+1) Câu 16 Random (22286Rn) chất phóng xạ có chu kì bán rã 3,8 ngày Một mẫu Rn có khối lượng mg sau 19 ngày nguyên tử chưa phân rã A 1,69 1017 B 1,69.1020 C 0,847.1017 D 0,847.1018 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Trong quặng urani tự nhiên gồm hai đồng vị U238 U235 U235 chiếm tỉ lệ 7,143 ‰ Giả sử lúc đầu trái đất hình thành tỉ lệ đồng vị 1:1 Xác định tuổi trái đất biết: Chu kì bán rã U238 T1= 4,5.109 năm Chu kì bán rã U235 T2= 0,713.109 năm: A 6,04 tỉ năm B 6,04 triệu năm C 604 tỉ năm D 60,4 tỉ năm Câu 18 Cho phản ứng hạt nhân: n + 63Li → 31T + 42α + 4,8 MeV Biết: m(n)=1,0087 u, m(T)=3,0160 u, m(α)=4,0015 u, u = 931,5 MeV/c2 Bỏ qua động hạt trước phản ứng Khối lượng hạt nhân Li là: A 5,9640 u B 6,0140 u C 6,1283 u D 5,9220 u Câu 19 Ban đầu có g chất phóng xạ rađơn 22286Rn có chu kì bãn rã 3,8 ngày Sau thời gian 1,5 chu kỳ bán rã nó, độ phóng xạ lượng chất là: A 4,05.1015 Bq B 1,25.1015 Bq C 3,15.1015 Bq D 4,25.1015 Bq Câu 20 Để xác định thể tích máu thể bệnh nhân Người ta tiêm vào máu người bệnh 10 cm3 dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 24Na (chu kỳ bán rã 15 giờ) Nồng độ 10-3 (M ) Sau h người ta lấy 10 cm3 máu bệnh nhân thấy 1,5.10-8 (mol) 24Na Thể tích máu bệnh nhân Cho chất phóng xạ phân bố vào máu: A 525 cm3 B 600 cm3 C lít D 5,25 lít Câu 21 Từ hạt nhân 23688Ra phóng hạt α hạt β- chuỗi phóng xạ liên tiếp Khi hạt nhân tạo thành là: A 22284X B 22484X C 22283X D 22483X Câu 22 Đồng vị nguyên tử cho khác nguyên tử A số hạt nơtrôn hạt nhân số electron quĩ đạo B số hạt prôtôn hạt nhân số electron quĩ đạo C số hạt nơtrôn hạt nhân D số electron quĩ đạo Câu 23 Dùng hạt proton bắn phá hạt nhân Beri đứng yên Hai hạt sinh hạt α hạt Liti, động α proton MeV 5,45 MeV, hạt α chuyển động vng góc với phương cũ hạt proton Tính động hạt Liti Biết khối lượng nguyên tử hạt là: mα = 4,0026 (u); mLi = 6,01513 (u); mp = 1,00783 (u) A 5,375 (MeV) B 3,575 (MeV) C 7,355 (MeV) D 3,755 (MeV) Câu 24 Chọn câu sai nói phản ứng nhiệt hạch? A Là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Chỉ xảy nhiệt độ cao (hàng trăm triệu độ) nên gọi phản ứng nhiệt hạch C Xét lượng toả đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch toả lượng lớn nhiều phản ứng phân hạch D Một phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng nhiều phản ứng phân hạch Câu 25 Cho phản ứng: 21084Po → 20682Pb + 42He, chu kì bán rã Po210 138 ngày đêm, khối lượng ban đầu Po g Sau thời gian tỉ lệ khối lượng Pb206 Po210 103/35 A 69 ngày B 97 ngày C 276 ngày D 414 ngày Câu 26 Chọn câu nói phóng xạ? A Trong phóng xạ β- hạt nhân lùi bảng tuần hồn so với hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β- hạt nhân tiến bảng tuần hồn so với hạt nhân mẹ C Trong phóng xạ γ hạt nhân không biến đổi chuyển từ mức lượng thấp lên mức lượng cao D Trong phóng xạ β- số nuclôn hạt nhân tăng đơn vị Câu 27 Phát biểu mào sau cấu tạo hạt nhân nguyên tử không đúng? A Prôtôn hạt nhân mang điện tích +e B Nơtron hạt nhân mang điện tích - e C Tổng số prôtôn nơtron gọi số khối D Số prôtôn hạt nhân số êlectron nguyên tử Câu 28 Đồng vị 6027Co chất phóng xạ β- với chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu lượng Co có khối lượng m0 Sau năm lượng Co bị phân rã phần trăm? A 12,2% B 27,8% C 30,2% D 42,7% Câu 29 Trong ngun tử hiđrơ, bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Sau nguyên tử hiđrô xạ phơtơn ứng với vạch đỏ (vạch Hα) bán kính quỹ đạo chuyển động êlêctrơn ngun tử giảm: A 13,6 μm B 0,47 nm C 0,26 nm D 0,75 μm Câu 30 Chọn phát biểu sai nói phóng xạ? A Trong phóng xạ β+, số nuclôn không thay đổi, số prôtôn số nơtrơn thay đổi B Trong phóng xạ β–, số prơtơn hạt nhân giảm số nơtrôn tăng thêm C Phóng xạ γ khơng làm biến đổi cấu tạo hạt nhân, làm giảm mức lương hạt nhân D Trong phóng xạ α, số số prơtơn giảm số nơtron giảm Câu 31 Phát biểu sai? Dòng quang điện đạt tới giá trị bão hoà A tất eletron bị ánh sáng làm bật giây chạy hết anốt B có cân số electron bay khỏi catốt số electron bị hút trở lại catốt C khơng có electron bị ánh sáng làm bật quay trở lại catốt D electron có vận tốc ban đầu nhỏ bị kéo anốt Câu 32 Hạt nhân 6027Co có khối lượng 55,940 u Biết khối lượng prôton 1,0073 u khối lượng nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 6027Co là: A 70,5 MeV B 70,4 MeV C 48,9 MeV D 54,4 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 33 Ký hiệu mp, mn khối lượng prôton nơtrôn Một hạt nhân chứa Z prơton N nơtrơn, có lượng liên kết riêng ε Gọi c vận tốc ánh sáng chân không Khối lượng M(Z, N) hạt nhân nói là: ( N  Z )c A M(Z,N)= Nmn  Zmp  B M(Z,N)= Nmn  Zmp + ( N  Z ) c ( N  Z ) c2 ( N  Z ) D M(Z,N)= Nmn  Zmp + c2 24 Câu 34 Chất phóng xạ 11Na có chu kì bán rã 15 h So với khối lượng Na ban đầu, khối lượng chất bị phân rã vòng 5h bằng: A 70,7% B 29,3% C 79,4% D 20,6% Câu 35 Chọn câu Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T1, chất phóng xạ Y có chu kỳ bán rã T2 Biết T2 = 2T1 Trong khoảng thời gian, chất phóng xạ Y có số hạt nhân lại 1/4 số hạt nhân Y ban đầu số hạt nhân X bị phân rã bằng: A 7/8 số hạt nhân X ban đầu B 1/16 số hạt nhân X ban đầu C 15/16 số hạt nhân X ban đầu D 1/8 số hạt nhân X ban đầu Câu 36 Hạt nhân đơteri 21D có khối lượng 2,0136 u Biết khối lượng prôton 1,0073 u khối lượng nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 21D là: A 1,86 MeV B 2,23 MeV C 1,12 MeV D 2,02 MeV Câu 37 13153I có chu kỳ bán rã ngày Độ phóng xạ 100 (g) chất sau 24 ngày: A 0,72.1017 (Bq) B 0,54.1017 (Bq) C 5,75.1016 (Bq) D 0,15.1017 (Bq) Câu 38 Chu kì bán rã hai chất phóng xạ A B h h Ban đầu hai khối chất A B có số hạt nhân Sau thời gian h tỉ số số hạt nhân A B lại A 1/4 B 1/2 C 1/3 D 2/3 Câu 39 Phát biểu sau đúng? Độ phóng xạ A đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu B tăng theo thời gian C có đơn vị Ci Bq, 1Ci = 7,3 1010 Bq D tính theo cơng thức H = Ho.2 t/T C M(Z,N)= Nmn  Zmp - Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 40 Cho proton có động Kp=1.46 MeV bắn vào hạt nhân 7Li đứng yên sinh hạt nhân X có động Cho khối lượng hạt nhân mLi=7.0142 u, mp=1.007 u, mX=4.001352 u, u=931.5 MeV Động hạt X là: A KX=9.34 MeV không phụ thuộc Kp B KX=18.68 MeV phụ thuộc Kp C KX=9.34 MeV phụ thuộc Kp D Kx=18.68 MeV không phụ thuộc Kp Câu 42 Ban đầu có mẫu 21084Po nguyên chất, sau thời gian phóng xạ α chuyển thành hạt nhân chì 20682Pb bền với chu kì bán rã T = 138 ngày Vào thời điểm khảo sát tỉ số khối lượng Pb Po có mẫu 0,4 Độ tuổi mẫu chất là: A 68 ngày B 69 ngày C 67 ngày D 66 ngày Câu 43 Năng lượng liên kết hạt nhân A lượng trung bình liên kết nuclon hạt nhân B lượng cần thiết để tách rời tất nuclon hạt nhân xa C lượng cần thiết để tách rời nuclon khỏi hạt nhân D tích khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân khơng Câu 44 Phóng xạ β+ A có biến đổi proton thành nơtron B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C hạt nhân có số hiệu nguyên tử với hạt nhân mẹ D kèm với phóng xa α Câu 45 Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm số hạt phóng xạ giảm 3/4 so với ban đầu Chu kì bán rã là: A 20 ngày B ngày C 24 ngày D 15 ngày Câu 46 Randium có chu kỳ bán rã 20 phút Một mẩu chất phóng xạ có khối lượng ban đầu g Sau h 40 phút lượng chất phân rã nhận giá trị nào? A 0,0625 g B 1,9375 g C 1,250 g D Một kết khác Câu 47 Phát biểu sau đúng? Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ A prôtôn B nơtron C prôtôn nơtron D prôtôn, nơtron, êlectron Câu 48 Trong số phân rã α, β-, γ hạt nhân bị phân rã nhiều lượng xảy phân rã nào? A Phân rã γ B Phân rã β C Phân rã α D Cả Câu 49 Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt α có khối lượng mα Tỷ số động hạt nhân B động hạt α sau phân rã A mB/mα Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B mα/mB C (mα/mB)2 D (mB/mα)2 Câu 50 Một hạt nhân có số khối A , đứng yên, phát hạt α với tốc độ v để tạo hạt nhân B Lấy khối lượng hạt theo đơn vị u gần số khối chúng Tốc độ giật lùi hạt nhân B A 2v/(A-4) B 4v/(A+4) C v/(A-4) D 4v/(A-4) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: C Độ hụt khối Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: B Câu 6: D Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: B Câu 10: B Câu 11: D Câu 12: A Câu 13: A Câu 14: B Câu 15: A Câu 16: A Câu 17: A Câu 18: B Câu 19: A Câu 20: C Câu 21: D Câu 22: C Câu 23: B Câu 24: D Câu 25: C Câu 26: B Câu 27: B Câu 28: A Câu 29: C Câu 30: B Câu 31: B Câu 32: A Câu 33: C Câu 34: D Câu 35: C Câu 36: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 37: C Câu 38: A Ta có: Ban đầu số hạt nhân hai hạt nên sau 8h tỉ lệ số hạt là: Câu 39: A Câu 40: C Câu 41: D Câu 42: A Câu 43: B Câu 44: A Phóng xạ beta cộng chất : Câu 45: Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: Câu 50: B B C C B D ... xạ Y có số hạt nhân lại 1 /4 số hạt nhân Y ban đầu số hạt nhân X bị phân rã bằng: A 7/8 số hạt nhân X ban đầu B 1 /16 số hạt nhân X ban đầu C 15 /16 số hạt nhân X ban đầu D 1/8 số hạt nhân X ban... liên tiếp Khi hạt nhân tạo thành là: A 22284X B 2 248 4X C 22283X D 2 248 3X Câu 22 Đồng vị nguyên tử cho khác nguyên tử A số hạt nơtrôn hạt nhân số electron quĩ đạo B số hạt prôtôn hạt nhân số electron... có: Ban đầu số hạt nhân hai hạt nên sau 8h tỉ lệ số hạt là: Câu 39: A Câu 40 : C Câu 41 : D Câu 42 : A Câu 43 : B Câu 44 : A Phóng xạ beta cộng chất : Câu 45 : Câu 46 : Câu 47 : Câu 48 : Câu 49 : Câu 50:
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 hạt nhân nguyên tử đề 4 , 16 hạt nhân nguyên tử đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay