23 ôn tập sóng ánh sáng đề 7

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 23 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu Giao thoa với khe Young có a = 0,5 mm; D = m Nguồn sáng dùng ánh sáng trắng có (λđ = 0,75 µm; λt = 0,40 µm) Bề rộng quang phổ bậc bậc là: A Δx1 = 14 mm Δx2 = 42 mm B Δx1 = 14 mm Δx2 = 4,2 mm C Δx1 = 1,4 mm Δx2 = 4,2 mm D Δx1 = 1,4 mm Δx2 = 42 mm Câu Chiếu chùm sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh lăng kính có góc chiết quang A = 8o theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt ảnh E song song cách mặt phẳng phân giác góc chiết quang m Trên E ta thu hai vết sáng Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất lăng kính 1,65 góc lệch tia sáng A 4,0o B 5,2o C 6,3o D 7,8o Câu Tính chất sau khơng phải tính chất tia X? A Có khả hủy diệt tế bào B Xuyên qua lớp chì dày cỡ cm C Tạo tượng quang điện D Làm ion hóa chất khí Câu Trong thí nghiệm với khe Iâng thay khơng khí nước có chiết suất n= 4/3, hệ vân giao thoa thay đổi chọn đáp án A Vân to dời chỗ B Khoảng vân tăng lên 4/3 lần khoảng vân khơng khí C Khoảng vân không đổi D Khoảng vân nước giảm 3/4 khoảng vân khơng khí Câu Trong thí nghiệm Iâng ánh sáng dùng thí nghiệm đơn sắc có bước sóng λ= 0,45 μm, khoảng cách khe a = 0,45 mm Để vị trí cách vân trung tâm 2,5 mm ta có vân sáng bậc khoảng cách từ hai khe đến là: A 0,5 m B m C 1,5 m D m Câu Đặc điểm quan trọng quang phổ liên tục là: A phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng B phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng C không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Câu Tìm phát biểu sai tác dụng cơng dụng tia tử ngoại: Tia tử ngoại A có tác dụng mạnh lên kính ảnh B gây hiệu ứng quang hoá, quang hợp C có tác dụng sinh học, huỷ diết tế bào, khử trùng D công nghiệp dùng để sấy khô sản phẩm nông – công nghiệp Câu Phát biểu sau đặc điểm tia X ? A Khả đâm xuyên mạnh B Có thể qua lớp chì dày vài cm C Tác dụng mạnh lên kính ảnh D Gây tượng quang điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Hai khe Young chiếu sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm Cho biết khoảng cách từ hai khe đến hứng vân giao thoa 1,5 m vị trí vân sáng thứ tư cách vân trung tâm 12 mm Hai khe Young cách nhau: A 0,2 mm B 0,5 mm C 0,4 mm D 0,3 mm Câu 10 Tính chất bật tia hồng ngoại là: A tác dụng nhiệt B khả đâm xun C ion hố mơi trường D làm phát quang chất Câu 11 Tìm kết luận tượng giao thoa ánh sáng: A Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai chùm sáng chiếu vào chỗ B Giao thoa hai chùm sáng từ hai bóng đèn xảy chúng qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc D Giao thoa ánh sáng xảy hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào Câu 12 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, vị trí cách vân trung tâm 3,6 mm, ta thu vân sáng bậc Vân tối bậc cách vân trung tâm khoảng: A 4,2 mm B 3,0 mm C 3,6 mm D 5,4 mm Câu 13 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = m; a = mm; λ = 0,6 μm Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3 mm, có vân sáng hay vân tối, bậc mấy? A Vân sáng bậc B Vân tối bậc C Vân sáng bậc D Vân tối bậc Câu 14 Phát biểu sau sai? A Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ vạch phát xạ có vạch màu riêng lẻ nằm tối C Quang phổ vạch hấp thụ có vạch sáng nằm quang phổ liên tục D Quang phổ vạch phát xạ khí hay áp suất thấp bị kích thích phát Câu 15 Phát biểu ánh sáng đơn sắc đúng? A Đối với mơi trường khác ánh sáng đơn sắc ln có bước sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tách màu qua lăng kính Câu 16 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-Âng Khoảng cách vân tối thứ bên vân trung tâm cách khoảng: A 2,5i B 3i C i D i Câu 17 Cho chùm sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím Phát biểu sau khơng đúng? A Chùm ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính B Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ thu quang phổ liên tục C Mỗi chùm sáng có bước sóng xác định D Ánh sáng tím bị lệch phía đáy lăng kính nhiều nhấtvì chiết suất lăng kính lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng người ta dung ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đền 0,75 μm vị trí vân sang bậc sáng vàng (có bước sóng 0,6 μm )còn có vân sáng ánh sáng đơn sắc nào: A 0,75 μm B 0,68 μm C 0,50 μm D 0,45 μm Câu 19 Khi chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng 102,5 nm qua chất khí hiđrơ điều kiện nhiệt độ áp suất thích hợp người ta thấy chất khí phát ba xạ có bước sóng λ1 < λ2 < λ3 Biết λ3 = 656,3 nm Giá trị λ1 λ2 là: A λ1 = 97,3 nm λ2 = 410,2 nm; B λ1 = 102,5 nm λ2 = 121,6 nm; C λ1 = 102,5 nm λ2 = 410,2 nm; D λ1 = 97,3 nm λ2 = 121,6 nm Câu 20 Điều sau sai so sánh tia Rơnghen tia tử ngoại? A Đều có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ tia X C Cùng có chất sóng điện từ D Có khả làm phát quang số chất Câu 21 Một bể sâu 1,5 m chứa đầy nước, tia sáng mặt trời chiếu vào mặt nước với góc tới i (có tani = 4/3) Biết chiết suất nước với ánh sáng đỏ ánh sáng tím nđỏ = 1.328 μm, ntím = 1.343 μm Bề rộng quang phổ tia sáng tạo đáy bể là: A 19,66 mm B 14.64 mm C 12.86 mm D 22.52 mm Câu 22 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm, khoảng cách khe mm, khoảng cách từ khe đến ảnh m.Hai điểm M, N nằm khác phía với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm khoảng 1,2 mm 1,8 mm Giữa M N có vân sáng: A vân B vân C vân D vân Câu 23 thí nghiệm giao thoa Iâng, Khoảng cách hai khe S1 Và S2 mm, Khoảng cách mặt phẳng chứa khe ảnh E m Chiếu đồng thời ba xạ đơn sắc thuộc vùng đỏ, lục, lam có bước sóng 0,64 μm, 0,54 μm 0,48 μm vào khe giao thoa Vị trí gần mà có vạch sáng màu với vạch sáng trung tâm A ±17,28 mm B ±15,36 mm C ±12,96 mm D ±1,66 mm Câu 24 Để phân biệt tia hồng ngoại vật phát nhiệt độ vật phải: A cao K B cao C C cao nhiệt độ môi trường D thấp nhiệt độ môi trường Câu 25 Gọi λ1 ,λ2 bước sóng chân khơng ánh sáng đơn sắc (1) (2) Nếu λ1>λ2 : A Ánh sáng (1) có tần số lớn B Chiết suất nước ánh sáng (1) lớn C Trong nước, ánh sáng (1) có vận tốc lan truyền lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Photon ánh sáng (1) có lượng lớn Câu 26 tượng giao thoa ánh sáng kết hợp hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện A pha biên độ B tần số độ lệch pha không đổi C tần số điều kiện chiếu sáng D tần số biên độ Câu 27 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Giao thoa trường rộng 12 mm, khoảng vân 0,42 mm Số vân tối quan sát trường A 24 B 26 C 28 D 20 Câu 28 Cơ thể người : A ko phát phát xạ B phát xạ có bước sóng cực ngắn C phat quang phổ liên lục thuộc vùng hồng ngoại D phat quang phổ liên lục thuộc vùng tử ngoại Câu 29 Chiếu chùm sáng trắng hẹp, song song đến mặt bên lăng kính thuỷ tinh có tiết diện thẳng tam giác đặt khơng khí Biết chiết suất thuỷ tinh với ánh sáng đỏ ánh sáng tím có chùm tia tới nđ =1,414 nt =1,732 , tia sáng màu tím sát mặt bên thứ hai lăng kính Góc lệch tia đỏ gần bằng: A 75o B 45o C 60o D 30o Câu 30 Thực thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Cho Cho a = 0,5 mm , D = m.Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 Bề rộng miền giao thoa đo 26 mm.Khi giao thoa ta quan sát A 13 vân sáng 14 vân tối B 13 vân sáng 12 vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 31 Trong giao thoa ánh sáng, vị trí cho vân tối ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí có A độ lệch pha chẵn lần λ B hiệu đường truyền lẻ lần nửa bước sóng C hiệu đường truyền nguyên lần bước sóng D độ lệch pha lẻ lần λ/2 Câu 32 Thực giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết a= 0,5 mm, D = m Nguồn S phát ánh sáng gồm xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm Số xạ bị tắt điểm M E cách vân trung tâm 0,72 cm A B C D Câu 33 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng (0,38 µm ≤λ ≤0,76 µm), hai khe cach 0,8 mm Khoảng cách từ hai khe đến m Tại vị trí cách vân sáng trung tâm mm có vân sáng xạ A λ1 = 0,48 ; λ2 = 0,56 B λ1 = 0,40 ; λ2 = 0,60 C λ1 = 0,45 ; λ2 = 0,62 D λ1 = 0,47 ; λ2 = 0,64 Câu 34 Khi nói giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Trong miền giao thoa, vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới khơng gặp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp C Trong miền giao thoa, vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp tăng cường lẫn D Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng Câu 35 Chọn phát biểu đúng: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng mà sau qua lăng kính khơng bị lệch đáy lăng kính B Trong chân không, tần số ánh sáng đỏ tần số ánh sáng tím C Trong tất môi trường suốt, ánh sáng tím truyền với tốc độ nhỏ ánh sáng đỏ D Ánh sáng đơn sắc có bước sóng thay đổi qua môi trường suốt khác Câu 36 Mặt đèn hình ti vi chế tạo dày có tác dụng A chặn tia rơnghen, tránh nguy hiểm cho người ngồi trước máy B làm cho mặt đèn hình nóng C chống vỡ tác dụng học vận chuyển D electron đập vào hình khơng thể ngồi Câu 37 Tia Rơnghen (hay tia X) phát từ ống Rơnghen có khả đâm xuyên: A tia X có tần số bé khả đâm xuyên lớn B tia X phát có khả đâm xuyên hồn tồn C tia X có bước sóng ngắn khả đâm xuyên lớn D tia X có vận tốc lớn khả đâm xuyên mạnh Câu 38 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe sáng 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1,2 m, bước sóng ánh sáng 0,5 mm Xét hai điểm M N ( phía O) có toạ độ xM = mm xN = mm Trong khoảng M N ( khơng tính M, N ) có A 10 vân sáng B 11 vân sáng C vân sáng D Một Kết khác Câu 39 sóng ánh sáng đặc điểm vân trung tâm là: A vân tối B ln vân sáng C vân sáng vân tối D nằm đường thẳng vuông góc với khe sáng kẻ từ khe sáng Câu 40 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Yang nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc λ1=0.42 μm λ2=0.56 μm, λ3=0.7 μm Giữa vân sáng liên tiếp màu giống vân trung tâm có 11 cực đại giao thoa cua ánh sáng λ3 Số cực đại dao thoa vân λ1 λ2 A 15 20 B 19 14 C 14 20 D 13 18 Câu 41 Theo định nghĩa ánh sáng đơn sắc là: A có tần số xác định B co bước sóng xac định C có màu sắc xác định D qua lăng kính ko bị tán sắc Câu 42 Trong thí nghiệm Young với xạ có bước sóng λ = 0,64 μm, người ta đo khoảng vân i 0,42 mm Thay xạ xạ λ' khoảng vân đo 0,385 mm Bước sóng λ' có giá trị là: A 0,646 μm B 0,702 μm C 0,587 μm D 0,525 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 43 Hiện tượng tán sắc xảy ra: A mặt phân cách môi trường rắn lỏng với chân không B với lăng kính thuỷ tinh C mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác D với lăng kính chất rắn chất lỏng Câu 44 Khi rọi chùm hẹp ánh sáng mặt trời qua lăng kính thu dải sáng nhiều màu phía sau lăng kính do: A lăng kính nhuộm màu cho ánh sáng B lăng kính tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn chùm ánh sáng mặt trời C lăng kính làm lệch chùm sáng phía đáy nên làm thay đổi màu sắc D hạt ánh sáng bị nhiễu loạn truyền qua thủy tinh Câu 45 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách hai khe 1mm, từ khe đến m, ta chiếu vào khe đồng thời xạ λ1 = 0,5 μm λ2, giao thoa người ta đếm bề rộng L = 3,0 mm có tất cực đại λ1 λ2 có cực đại trùng nhau, biết số cực đại trùng đầu Giá trị λ2 là: A 0,60 μm B 0,75 μm C 0,54 μm D 0,57 μm Câu 46 Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng sẽ: A Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu B Các màu xuất dần từ màu đỏ đến tím, khơng sáng C Vừa sáng dần lên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu D Hồn tồn khơng thay đổi Câu 47 Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời ánh sáng đỏ, lục, lam có bước sóng 0,64 μm; 0,54 μm; 0,48 μm Tại vị trí vân sáng bậc 27 hệ vân đỏ có vân sáng bậc hệ vân lục hệ vân lam? A Bậc 32 (lục) bậc 36 (lam) B Bậc 32 (lục) bậc 48 (lam) C Bậc 30 (lục) bậc 36 (lam) D Bậc 30 (lục) bậc 48 (lam) Câu 48 Vận tốc truyền ánh sáng chân không 3.108 m/s Nước có chiết suất n = 4/3 Suy vận tốc truyền ánh sáng nước là: A 2,5.108 m/s B 2,25.108 m/s C 1,33.108 m/s D 0,25.107 m/s Câu 49 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young Biết khoảng cách hai khe S1S2 = a = mm, khoảng cách từ hai khe đến D, bước sóng ánh sáng 0,5 μm, khoảng cách từ vân sáng đến vân sáng thứ mm Tính D? A m B m C 1,5 m D 2,5 m Câu 50 Để tạo chùm ánh sáng có màu trắng thì: A Chỉ cần hỗn hợp hai chùm sáng đơn sắc có màu phụ B Chỉ cần hỗn hợp ba chùm sáng đơn sắc có màu thích hợp C Phải cần hỗn hợp bảy chùm sáng có đủ bảy màu cầu vồng D Phải cần hỗn hợp nhiều chùm sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục hai giới hạn phổ khả kiến ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: C Ta có Câu 2: B Câu 3: B Vì kim loại có khối lượng riêng lớn khả cản tia X mạnh Chì có khối lượng riêng lớn (207đvC) => tia X khơng thể xun qua lớp chì dày cỡ cm Câu 4: D Ta có vào chiết suất n = 3/4 khoảng vân giảm 4/3 lần Câu 5: A Ta có Câu 6: C Đặc điểm quan trọng quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Vì dùng để đo nhiệt độ Câu 7: D Tia tử ngoại không dùng công nghiệp để sấy khô sản phẩm nơng – cơng nghiệp Đó tia hồng ngoại Câu 8: B Tia X xuyên qua lớp chì dày vài cm Câu 9: D Ta có Câu 10: A Tính chất bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt, dùng để sưởi ấm, sấy khô thực phẩm Câu 11: D Hiện tượng giao thoa ánh sáng xảy hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào Câu 12: B Ta có Câu 13: D Ta có =>Có vân tối bậc Câu 14: C A Đúng B Đúng C Sai, Quang phổ vạch hấp thụ có vạch đen nằm quang phổ liên tục D Đúng Câu 15: D Ánh sáng đơn sắc theo định nghĩa ánh sáng không bị tách màu qua lăng kính Câu 16: B Ta có khoảng cách Câu 17: C C sai, chưa chùm ánh sáng màu đơn sắc (có thể tổng hợp nhiều ánh sáng khác) Câu 18: D Ta có Ở có thỏa mãn k nguyên Câu 19: B chiều xạ có bước song 102,5nm H phát xạ có bước sóng khác nên dễ dàng suy nguyên tử H chuyển lên trạng thài dừng thứ Nó có xạ lớn 102,5 nm tương Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ứng với H chuyển từ M K nhỏ 656,3nm tương ứng với chuyển từ M L lại phải chuyển từ L K áp dụng công thức En=\frac{-13,6}{n^2} suy lamda2=121,6 Câu 20: B Tia tử ngoại có bước sóng lớn tia X nhỏ Câu 21: A Câu 22: B Có khoảng giao thoa xét L=1,2+1,8=3 mm có m = L/i=7,5 Số vân sáng t chọn k số lẻ gần với m =>k=7 Vậy có vân sáng (Nếu m=6 ta lấy k=7 mà ko lấy k=5, vân tối lấy k số chẵn gần với m không tin thử xem!) Đề nghị bạn nnt.potw xem lại lời giải: Ta tính i = λD/a = 0,4 mm - Từ O đến M có khoảng vân, M vân sáng - Từ O đến N có 4,5 khoảng vân, N vân tối Nên từ M - N có 3+4+1 (tức điểm O) = vân sáng Do đề hỏi M N nên loại điểm M kết vân sáng Cách chia L/i bạn nnt.potw khơng xác cho toạ độ điểm = lẻ lần i/2: cách giải L/i nên dùng hệ giao thoa đối xứnglàm sóng ta có -1,2 < ki < 1,8 ( M,N khác phia so với vân trung tâm ) ->-3 k nhận giá trị Câu 23: A Ta có Câu 24: C Thông thường để phát tia hồng ngoại vật có nhiệt độ > K , để nhận biết vật phải có nhiệt độ lớn nhiệt độ mơi trường Câu 25: C nước chiết suất ánh sáng lớn ánh sáng =>ánh sáng vân tốc lớn Câu 26: B Hiện tượng giao thoa ánh sáng xảy nguồn tần số độ lệch pha không đổi Câu 27: C =>Có 28 giá trị Câu 28: C Cơ thể người phát quang phổ liên tục thuộc vùng hồng ngoại Câu 29: D áp dụng tính chát lăng kính biểu thức góc lệch suy Câu 30: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có =>Có [13/2] + = 13 vân sáng 13 = 6,5.2 =>Có 14 vân tối Câu 31: B Trong giao thoa ánh sáng vị trí cho vân tối, sóng tới có hiệu đường lẻ lần nửa bước sóng Câu 32: D Ta có Ta có Chỉ có giá trị k nguyên thỏa mãn Câu 33: B Ta có Ở có i = 1mm i = 1,5 mm thỏa mãn = ki =>các bước sóng 0.4 0.6 Câu 34: A A Sai, vị trí sóng tới triệt tiêu B Đúng C Đúng D Đúng Câu 35: D Ánh sáng đơn sắc có bước sóng thay đổi qua môi trường suốt khác chiết suất thay đổi Câu 36: A Mặt đèn hình ti vi chế tạo dày có tác dụng chặn tia rơnghen, tránh nguy hiểm cho người ngồi trước máy Câu 37: C Tia X phát có khả đâm xuyên mạnh bước sóng ngắn Câu 38: C Ta có khoảng vân: Tai M ta có: Tai N ta có: Như MN có vân sáng Câu 39: B Trong sóng ánh sáng vân trung tâm vân sáng Câu 40: B Giữa vân sáng liên tiếp màu giống vân trung tâm có 11 cực đại giao thoa cua ánh sáng λ3 Số cực đại dao thoa van λ1 λ2 19;14 Câu 41: D Theo định nghĩa, ánh sáng đơn sắc ánh sáng qua lăng kính ko bị tán sắc Câu 42: C Ta có Câu 43: C Hiện tượng tán sắc xảy mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác Câu 44: B Khi rọi chùm hẹp ánh sáng mặt trời qua lăng kính thu dải sáng nhiều màu phía sau lăng kính tượng tán xạ, lăng kính tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn chùm ánh sáng mặt trời Câu 45: B Khoảng vân xa Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Số vân sáng xa L là: Số vân sáng xa L là: Câu 46: C Quang phổ bóng dây tóc nóng lên vừa sáng dần lên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu Câu 47: A Ta có Câu 48: B Vận tốc truyền ánh sáng nước Câu 49: A Ta có Câu 50: B Để tạo chùm ánh sáng có màu trắng ta cần hỗn hợp chùm sáng đơn sắc có màu thích hợp (với tỉ lệ thích hợp) ... sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tách màu... 096 .79 .79 .369 Câu 18 Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng người ta dung ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đền 0 ,75 μm vị trí vân sang bậc sáng vàng (có bước sóng 0,6 μm )còn có vân sáng. .. kính B Trong chân khơng, tần số ánh sáng đỏ tần số ánh sáng tím C Trong tất mơi trường suốt, ánh sáng tím truyền với tốc độ nhỏ ánh sáng đỏ D Ánh sáng đơn sắc có bước sóng thay đổi qua môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 ôn tập sóng ánh sáng đề 7 , 23 ôn tập sóng ánh sáng đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay