16 đặc điểm của sóng dừng

6 42 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 16 - Đặc điểm sóng dừng Câu Trên sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần N đoạn 10 cm, khoảng thời gian hai lần liên tiếp trung điểm P đoạn MN có li độ với điểm M 0,1 giây Tốc độ truyền sóng dây A 400 cm/s B 200 cm/s C 100 cm/s D 300 cm/s Câu Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Câu Phát biểu sau tượng sóng dừng đúng? A Hiện tượng sóng dừng tượng giao thoa sóng phương xác định B Khi xảy sóng dừng tất phần từ môi trường truyền qua không dao động C Sóng dừng xảy dây nguồn dao động nối vào đầu sợi dây D Sóng dùng dây xảy sợi dây hai đầu đầu dây cố định Câu Trên sợi dây căng ngang có sóng dừng Xét điểm A, B, C với B trung điểm đoạn AC Biết điểm bụng A cách điểm nút C gần 10 cm Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp để điểm A có li độ biên độ dao động điểm B 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 0,5 m/s B 0,4 m/s C 0,6 m/s D 1,0 m/s Câu cho A, B, C, D, E theo thứ tự nút liên tiếp sợi dây có sóng dừng M, N, P điểm dây nằm khoảng AB, BC, DE rút kết luận A N dao động pha P, ngược pha với M B M dao động pha N, ngược pha với P C M dao động pha P, ngược pha với N D Không thể kết luận khơng biết xác vị trí điểm M, N, P Câu Sóng dừng xuất sợi dây với tần số f = Hz Có điểm dây O, M, N, P với O điểm nút, P điểm bụng sóng gần O nhất, hai điểm M N thuộc đoạn OP Khoảng thời gian lần liên tiếp để giá trị li độ điểm P biên độ dao động điểm M,N 1/20 s 1/15 s Biết khoảng cách MN = 0,2 cm, bước sóng dây A 5,6 cm B 4,8 cm C 1,2 cm D 2,4 cm Câu sóng dừng dây có dạng u = acos(10πx)cos(πt)mm u li độ điểm cách gốc tọa độ đoạn x (x tinh đơn vị m) Một điểm M cách nút khoảng 10/3 cm có biên độ mm tính a? A 10/ mm B mm C mm D mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Trên sợi dây dài 16cm tạo sóng dừng nhờ nguồn có biên độ mm Biên độ không đổi trình truyền sóng Người ta đếm sợi dây có 22 điểm dao động với biên độ mm Biết hai đầu sợi dây hai nút Số nút bụng sóng dây là: A 22 bụng, 23 nút B bụng, nút C 11 bụng, 12 nút D 23 bụng, 22 nút Câu Một sóng dừng sợi dây có dạng u = 40sin(2,5πx)cosωt (mm), u li độ thời điểm t phần tử M sợi dây mà vị trí cân cách gốc toạ độ O đoạn x (x đo mét, t đo giây) Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp để điểm bụng sóng có độ lớn li độ biên độ điểm N cách nút sóng 10 cm 0,125 s Tốc độ truyền sóng sợi dây là: A 100 cm/s B 160 cm/s C 80 cm/s D 320 cm/s Câu 10 Hai sóng dạng sin bước sóng, biên độ truyền ngược chiều sợi dây đàn với tốc độ 10 cm/s tạo sóng dừng Biết khoảng thời gian thời điểm gần mà dây duỗi thẳnglà 0,5 s Bước sóng là: A cm B 10 cm C 20 cm D 25 cm Câu 11 Chọn câu sai nói sóng dừng xảy sợi dây: A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng nửa chu kỳ B Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề phần tư bước sóng C Khi xảy sóng dừng khơng có truyền lượng D Hai điểm đối xứng với qua điểm nút dao động pha Câu 12 Phương trình sóng dừng sợi dây có dạng u = 2cos(5πx)cos(20πt) cm Trong x tính mét(m), t tính giây(s) Tốc độ truyền sóng dây là: A cm/s B 100 cm/s C m/s D 25 cm/s Câu 13 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm, gọi C điểm khoảng AB có biên độ nửa biên độ B Khoảng cách AC A 14/3 B C 3,5 D 1,75 Câu 14 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,1 s tốc độ truyền sóng dây m/s Khoảng cách hai điểm gần sợi dây dao động pha có biên độ dao động nửa biên độ bụng sóng là: A 10 cm B cm C 20 cm D 30 cm Câu 15 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,25 m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 16 Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 500 Hz, người ta thấy hai điểm A,B sợi dây cách 200 cm dao động pha đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A Tốc độ truyền sóng dây A v = 400 m/s B v = 1000 m/s C v = 500 m/s D v = 250 cm/s x   Câu 17 Một sóng dừng dây mơ tả phương trình: u  4cos(  ) cos(20 t  ) (x có đơn 2 vị cm, t có đơn vị s) Vận tốc truyền sóng là: A 40 cm/s B 60 cm/s C 20 cm/s D 80 cm/s Câu 18 Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi : A khoảng thời gian ngắn hai lần sợi dây duỗi thẳng nửa chu kì sóng B khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề nửa bước sóng C tất phần từ dây đứng yên D hai điểm đối xứng với qua điểm nút dao động pha Câu 19 Trên sợi dây có sóng dừng, ba điểm kề M, N, P dao động biên độ mm Biết dao động N ngược pha với dao động M khoảng cách MN = NP/2 = cm Cứ sau khoảng thời gian ngắn 0,04 s sợi dây lại có dạng đoạn thẳng Lấy π = 3,14 tốc độ dao động phần tử vật chất điểm bụng qua vị trí cân A 375 mm/s B 363 mm/s C 314 mm/s D 628 mm/s Câu 20 Một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định Trên dây A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, M điểm dây trung điểm AB Biết chu kỳ khoảng thời gian hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng 0,2 s Trong chu kỳ dao động khoảng thời gian để độ lớn gia tốc phần tử B nhỏ gia tốc cực đại phần tử M A 0,2 s B 0,1 s C 0,4 s D 4/3 s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Hai lần liên tiếp đạt li độ T/2 Câu 2: D Câu 3: A Hiện tượng sóng dừng tượng giao thoa sóng có tần số độ lệch pha không đổi phương xác định Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A A bụng với biên độ sóng Ao C nút gần A B trung điểm AC Biên độ sóng điểm cách C đoạn x Ta có →khoảng thời gian hai lần liên tiếp điểm A có li độ biên độ điểm B tức li độ →T=0,8 s Câu 5: A Trong sóng dừng, tất điểm thuộc bó dao động pha ngược pha với tất điểm thuộc bó =>M N ngược pha nhau, N P pha Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: C Trên bó có điểm dao động với biên độ 6cm =>Trên dây có 11 bó sóng =>Trên dây có 11 bụng 12 nút Câu 9: B Từ phương trình => landa=0.8m Do thời gian liên tiếp để điểm bụng đến nút (vẽ hình thấy) =>T=0,5s => v= =160 m/s Câu 10: B Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng T/2=0,5 s → T=1 s →Bước sóng: Câu 11: D Hai điểm đối xứng qua điểm nút ln dao động ngược pha với =>D sai Câu 12: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: A Ta có A nút B bụng gần A → Giả sử biểu thức sóng nguồn O ( cách A :OA=l) Xét điểm C cách A:CA=d Biên độ sóng C: Để Điểm C gần A ứng k=0 →d= Câu 14: C Khoảng cách hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng Biên độ điểm dây cách nút sóng đoạn k Câu 15: C C trung điểm AB nên biên độ C với a biên độ bụng ta có khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà biên độ dao độngcủa C li độ B T/4=0,2 A, B bụng nút Câu 16: C Từ A đến B có điểm dao động ngược pha với A nên khoảng cách A B là: Câu 17: D Theo đề ta có Vận tốc truyền sóng là: Câu 18: A Khoảng cách hai lần sợi dây duỗi thẳng T/2 →A B sai khoảng cách nút bụng liền kề C sai phần từ dây đứng yên D sai hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động ngược pha Câu 19: D Xét khoảng cách từ điểm tới nút gần có khoảng cách d( với ta có • • biên độ dao động điểm biên đọ dao động điểm • biên độ điểm Với A biên độ dao động bụng sóng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ►Đây tb tự luận :P Xét ba điểm M N P liên tiếp sợi dây mang sóng dừng Ta có M N dao động ngược pha nên M N đối xứng qua nút M,N, P ba điểm liên tiếp biên độ nên ta có N P đối xứng qua bụng Biểu diễn hình ta có GỌi M N đối xứng qua nút O Xét Pt sóng tới O Sóng phản xạ O Xét điểm N Biên độ sóng N Như biên độ bụng mm Khoảng thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng Vận tốc cực đại phần tử bụng sóng Câu 20: A → M dao động với biên độ là: Thời gian lần liên tiếp dây duỗi thẳng : Dùng đường tròn cho gia tốc a điểm B ta có khoảng thời gian cần tìm ( ý độ lớn gia tốc B): ... B Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề phần tư bước sóng C Khi xảy sóng dừng khơng có truyền lượng D Hai điểm đối xứng với qua điểm nút dao động pha Câu 12 Phương trình sóng dừng sợi dây có... nửa chu kì sóng B khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề nửa bước sóng C tất phần từ dây đứng yên D hai điểm đối xứng với qua điểm nút dao động pha Câu 19 Trên sợi dây có sóng dừng, ba điểm kề M,... tiếp để điểm bụng sóng có độ lớn li độ biên độ điểm N cách nút sóng 10 cm 0,125 s Tốc độ truyền sóng sợi dây là: A 100 cm/s B 160 cm/s C 80 cm/s D 320 cm/s Câu 10 Hai sóng dạng sin bước sóng, biên
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 đặc điểm của sóng dừng , 16 đặc điểm của sóng dừng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay