23 – cơ năng trong dao động điều hòa p2

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 23 dao động điều hòa - p2 Câu Biểu thức tính lượng lắc đơn dao động điều hoà với biên độ S0 là: A E = mgho (h độ cao cực đại vật so với vị trí cân bằng) B C D Cả câu Câu Tại điểm hai lắc đơn dao động Chu kì dao động chúng s s Biết m1 = 2m2 hai lắc dao động với biên độ αo Năng lượng lắc thứ E1 với lượng lắc thứ hai E2 tỉ lệ là: A 0,5 B 0,25 C D Câu Một lắc đơn (m = 200 g, l = 80 cm) treo nơi g = 10 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc αo thả không vận tốc đầu, lắc dao động điều hoà với lượng E = 3,2.10-4 J Biên độ dao động là: A So = cm B So= cm C So= 1,8 cm D So= 1,6 cm Câu Một vật m = 200 g dao động điều hoà Trong khoảng thời gian chu kì vật đoạn 40 cm Tại vị trí x = cm động vật 0,375 J Chu kì dao động: A T = 0,045 s B T = 0,02 s C T = 0,28 s D T = 0,14 s Câu Một vật 500 g dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm khoảng thời gian phút vật thực 540 dao động vật là: A 2025 J B 0,9 J C 900 J D 1,025 J Câu Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua VTCB B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Câu Nếu tăng khối lượng lắc lò xo lắc dao động với biên độ khơng đổi năng: A Khơng đổi B Tăng lần C Tăng lần D Giảm 1/2 lần Câu Hai lắc lò xo độ cứng k, dao động với E1 = 2E2 quan hệ biên độ: A A1 = 2A2 B A1 = 4A2 C A1 = √2A2 D A1 = √3A2 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Một chất điểm khối lượng m = 100 g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t) cm dao động điều hoà chất điểm là: A E = 3200 J B E = 3,2 J C E = 0,32 J D E = 0,32 mJ Câu 10 Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x =10cos4πt cm Động vật biến thiên với chu kì bằng: A 0,5 s B 0,25 s C s D s Câu 11 Một lắc lò xo dao động điều hồ với phương trình x = Acos2πt (cm) Động lắc lần là: A 1/8 s B 1/4 s C 1/2 s D 1s Câu 12 Một lắc đơn dao động điều hòa Năng lượng thay đổi cao độ cực đại vật tính từ vị trí cân tăng lần: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 13 Một lắc đơn khối lượng m = kg, độ dài dây treo ℓ = m, góc lệch cực đại dây so với đường thẳng đứng α = 0,175 rad Chọn mốc trọng trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8 m/s2 vận tốc vật nặng vị trí thấp là: A E = J; vmax = m/s B E = 0,30 J; vmax = 0,77 m/s C E = 0,30 J; vmax =7,7 m/s D E = J; vmax = 7,7 m/s Câu 14 Một vật khối lượng m = 100 (g) dao động điều hoà trục Ox với tần số f = (Hz), lấy thời điểm t1 vật li độ x1 = - (cm), sau 1,25 (s) vật năng: A 20 mJ B 15 mJ C 12,8 mJ D mJ Câu 15 Một chất điểm khối lượng m = kg dao động điều hồ với chu kì T = π/5 s Biết lượng 0,02 J Biên độ dao động chất điểm là: A cm B cm C 6,3 cm D cm Câu 16 Nếu vào thời điểm ban đầu, vật dao động điều hòa qua vị trí cân vào thời điểm T/12, tỉ số động dao động là: A B C D 1/3 Câu 17 Một lắc lò xo dao động điều hòa vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân Nhận xét sau đúng? A Năng lượng vật chuyển hóa từ sang động Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B Thế tăng dần động giảm dần C vật tăng dần đến giá trị lớn D Thế vật tăng dần vật không đổi Câu 18 Một vật gắn vào lò xo độ cứng k = 20 N/m dao động quỹ đạo dài 10 cm Xác định li độ vật động 0,009 J: A ± (cm) B ± (cm) C ± (cm) D ± (cm) Câu 19 Con lắc đơn gồm vật trọng lượng N Chiều dài dây treo 1,2 m dao động với biên độ nhỏ Tại li độ góc α = 0,05 rad, lắc trường bằng: A 10-3 J B 4.10-3 J C 12.10-3 J D 6.10-3 J Câu 20 Tại nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ bằng: A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 5,8.10-3 J D 4,8.10-3 J Câu 21 Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc bằng: A 0,64 J B 3,2 mJ C 6,4 mJ D 0,32 J Câu 22 Một lắc lò xo dao động điều hòa Lò xo độ cứng k = 40 N/m Khi vật m lắc qua vị trí li độ x = -2 cm điều hòa lắc là: A Wt = 0,016 J B Wt = 0,008 J C Wt = 0,016 J D Wt = 0,008 J Câu 23 Một lắc đơn khối lượng m = kg độ dài l = m Góc lệch cực đại lắc so với đường thẳng đứng α0 = 60 ≈ 0,1 rad Cho g = 10 m/s2 Tính lắc: A 0,5 J B 0,25 J C 0,75 J D 2,5 J Câu 24 Một chất điểm khối lượng m = 100 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t) cm dao động điều hòa chất điểm giá trị là: A 3200 J B 3,2 J C 0,32 J D 0,32 mJ Câu 25 Một lắc lò xo thẳng đứng, khối lượng vật nặng m = 100 g Con lắc dao động điều hồ theo phương trình: x = 4cos(10√5t) cm Lấy g = 10 m/s2 Động vật li độ x = cm là: A Wđ = 0,04 J B Wđ = 0,03 J C Wđ = 0,02 J Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D Wđ = 0,05 J Câu 26 Một lắc lò xo gồm vật nặng m = 0,4 Kg lò xo độ cứng K=100 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân cm truyền cho vật vận tốc đầu 15√5π cm/s Lấy π2 = 10 Năng lượng dao động vật là: A 245 J B 24,5 J C 2,45 J D 0,245 J Câu 27 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 2cos(3πt - π /2) cm Tỉ số động vật li độ x = 1,5 cm : A 1,28 B 0,78 C 1,66 D 0,56 Câu 28 Một lắc lò xo, khối lượng vật kg dao động theo phương trình x = Acos(ωt + φ) dao động E = 0,125 J Tại thời điểm ban đầu vật vận tốc v0 = 0,25 m/s gia tốc a = -1,25√3 m/s Độ cứng lò xo là: A 150 N/m B 425 N/m C 625 N/m D 100 N/m Câu 29 Con lắc đơn chiều dài m, khối lượng 200 g dao động với biên độ góc 0,15 rad nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Động lắc nơi li độ góc 0,10 rad : A 6,25.10-3 J B 6,25.10-2 J C 1,25.10-2 J D 1,25.10-3 J Câu 30 Một lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ.Chọn mốc vị trí cân Cơng thức tính lắc ly độ góc A B C D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D lượng lắc đơn dao động điều hoà với biên độ S0 tính biểu thức ngồi tính CT: E = mgho (tính theo cực đại) Câu 2: D Con lắc đơn nên ta Câu 3: D Ta cơng thức tính lượng lắc đơn dao động điều hòa: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: C Ta có: Tại vị trí x = 5cm = A/2 Wđ =3Wt Câu 5: B Chu kỳ dao động vật : T = 1/3 s Tần số góc vật: =>Cơ vật: Câu 6: D cực đại, nên |x| cực đại, hay |a|= ω2|x| đạt cực đại Câu 7: A Câu 8: C Câu 9: D Câu 10: B Động biến thiên với chu kì T' = T/2 = 0,25s Câu 11: A =>Dùng đường tròn lượng giác ta xác định thời điểm động vật qua vị trí theo chiều âm lần đầu tiên: Câu 12: A h tăng lần W tăng lần Câu 13: B Vận tốc vật nặng vị trí thấp là: Câu 14: A Câu 15: A Dùng công thức: Câu 16: B • Coi thời điểm ban đầu vật pha • Thời điểm T/12 vật vị pha Thế năng Câu 17: A A Đúng, giảm, động tăng, xác chuyển hóa từ sang độngn ăng B Sai C Sai D Sai, giảm dần Câu 18: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A = cm hay 0,05 m Ta : W = Wđ + Wt  kA2 = 0,009 + Wt =>Wt = 0,016 J Mà Wt = 0,016 = x = ±0,04 m hay ±4 cm Câu 19: D Thế trọng trường vật dao độngg điều hòa Câu 20: D Năng lượng lắc đơn dao động điều hòa là: Câu 21: D Câu 22: D Câu 23: B Câu 24: D Câu 25: B Độ cứng lò xo Động lò xo x=2cm: Câu 26: D Ta có: Câu 27: B =>Chọn đáp án B Ngồi bạn sử dụng trực tiếp công thức: Câu 28: A Công thức độc lập với thời gian: Câu 29: C Ta có: Từ ta Động lắc nơi li độ góc 0,10 rad : Câu 30: C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 ... vào thời điểm ban đầu, vật dao động điều hòa qua vị trí cân vào thời điểm T/12, tỉ số động dao động là: A B C D 1/3 Câu 17 Một lắc lò xo dao động điều hòa vật chuyển động từ vị trí biên vị trí... Câu 19: D Thế trọng trường vật dao độngg điều hòa Câu 20: D Năng lượng lắc đơn dao động điều hòa là: Câu 21: D Câu 22: D Câu 23: B Câu 24: D Câu 25: B Độ cứng lò xo Động lò xo x=2cm: Câu 26: D Ta... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một chất điểm khối lượng m = 100 g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t) cm Cơ dao động điều hoà chất điểm là:
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 – cơ năng trong dao động điều hòa p2 , 23 – cơ năng trong dao động điều hòa p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay