34 phương pháp ĐƯỜNG TRÒN hỗn hợp giải toán điện xoay chiều

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 34 - Phương pháp ĐƯỜNG TRỊN HỖN HỢP giải tốn Điện Xoay Chiều Câu Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 50 Ω, cuộn dây cảm L = 2/π H, tụ điện C = 100/π µF Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện xoay chiều cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức i = cos(100πt + π/6) A Tại thời điểm t = 20/3 ms hiêu điện hai đầu điện trở uR, cuộn dây cảm uL tụ điện uC có giá trị là: A -75 V, -300 V, 150 V B -75 V, 300 V, 150 V C -75 V, -300 V, 150 V D -75 V, 300 V, 150 V Câu Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 60 Ω, cuộn dây cảm L = 1/2π H, tụ điện C = 125/π µF Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện xoay chiều cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) A Tại thời điểm t = 10/3 ms hiêu điện hai đầu điện trở uR, cuộn dây cảm uL tụ điện uC có giá trị là: A 60 V, 50 V, -80 V B 60 V, -50 V, 80 V C -60 V, -50 V, 80 V D 60 V, 50 V, -80 V Câu Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 80 Ω, cuộn dây cảm L = 1,2/π H, tụ điện C = 100/π µF Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện xoay chiều cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt) A Tại thời điểm t = 40/3 ms hiêu điện hai đầu điện trở uR, cuộn dây cảm uL tụ điện uC có giá trị là: A -80 V, 120 V, -100 V B 80 V, -120 V, 100 V C -80 V, 120 V, -100 V D 80 V, 120 V, -100 V Câu Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 50 Ω, tụ điện C có ZC = 30 Ω Cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức i = cos(100πt – π/3) A Trong thời gian chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời tụ có giá trị lớn 60 V hiệu điện tức thời điện trở có giá trị nhỏ 100 V là: A 20/3 ms B ms C 10/3 ms D 10 ms Câu Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60 Ω, cuộn dây cảm L có ZL = 45 Ω Cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt – π/6) A Trong thời gian chu kỳ, khoảng thời Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 gian hiệu điện tức thời cuộn cảm có giá trị nhỏ 45 V hiệu điện tức thời điện trở có giá trị lớn 60 V là: A 20/3 ms B ms C 10/3 ms D 10 ms Câu Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây cảm L có ZL = 80 Ω Cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức i = cos(ωt – π/6) A Trong thời gian chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời cuộn cảm điện trở có giá trị lớn V là: A 2T/3 B T/6 C T/3 D T/4 Câu Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện C có ZC = 50 Ω Cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức i = cos(100πt + π/6) A Trong thời gian chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời tụ có giá trị nhỏ 75 V hiệu điện tức thời điện trở có giá trị lớn 150 V là: A 25/3 ms B ms C 10/3 ms D 40/3 ms Câu Mạch điện xoay chiềuđiện trở R = 100/ Ω, cuộn dây cảm L = 2/π H tụ điện C = 100/π µF mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f = 50 Hz Trong chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời cuộn cảm ngược dấu với hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A 40/3 ms B 10/3 ms C 20/3 ms D ms Câu Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 15 Ω, cuộn dây cảm có ZL = 25 Ω Cường độ dòng điện tức thời chạy mạch có biểu thức i = 2cos(50πt – π/3) A Khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm điện áp cuộn dây có độ lớn 25 V đến thời điểm điện áp điện trở có độ lớn 15 V là: A 10/6 ms B 20/3 ms C 10/3 ms D 40/3 ms Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10 Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 20 Ω, cuộn dây cảm có ZL = 30 Ω Cường độ dòng điện tức thời chạy mạch có biểu thức i = 4cos(50πt – π/3) A Khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm điện áp cuộn dây có độ lớn 60 V đến thời điểm điện áp điện trở có độ lớn 40 V là: A 15/6 ms B 20/3 ms C 10/3 ms D 5/3 ms Câu 11 Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 20 Ω, tụ điện có ZC = 10 Ω Cường độ dòng điện tức thời chạy mạch có biểu thức i = 3cos(100πt + π/3) A Khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm điện áp điện trở có độ lớn 30 V đến thời điểm điện áp tụ điện có độ lớn 15 V là: A 5/3 ms B 20/3 ms C 10/3 ms D 40/3 ms Câu 12 Mạch điện xoay chiềuđiện trở R = 50 Ω, cuộn dây cảm L = 1/π H tụ điện C = 200/π µF mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f = 50 Hz Trong chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời cuộn cảm dấu với hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A 40/3 ms B 10/3 ms C 20/3 ms D ms Câu 13 Mạch điện xoay chiềuđiện trở R = 100/ Ω, cuộn dây cảm L = 2/π H tụ điện C = 100/π µF mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f = 50 Hz Trong chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời tụ điện dấu với hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A 40/3 ms B 10/3 ms C 20/3 ms D ms Câu 14 Mạch điện xoay chiềuđiện trở R = 50 Ω, cuộn dây cảm L = 1/π H tụ điện C = 200/π µF mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có giá trị hiệu dụng không đổi tần số f = 50 Hz Trong chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời tụ điện ngược dấu với hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A 20/3 ms B 10/3 ms C 40/3 ms D ms Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Mạch điện xoay chiềuđiện trở R = 100/ Ω, cuộn dây cảm L = 1/π H tụ điện C = 50/π µF mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f = 50 Hz Trong chu kỳ, khoảng thời gian hiệu điện tức thời tụ điện dấu với hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A 40/3 ms B 10/3 ms C 20/3 ms D 50/3 ms ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp, ta biểu diễn đại lượng i, uR, uL, uC đường tròn đơn vị ta thấy, thời điểm t = uR (cùng pha với i) có giá trị: Tại thời điểm t = 20/3 ms = T/3, vecto uR (và vecto i) quay góc 2π/3 rad, ta có: Câu 2: B Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp, ta biểu diễn đại lượng i, uR, uL, uC đường tròn đơn vị ta thấy, thời điểm t = uR (cùng pha với i) có giá trị: Tại thời điểm t = 10/3 ms = T/6, vecto uR (và vecto i) quay góc π/3 rad, ta có: Câu 3: C Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp, ta biểu diễn đại lượng i, uR, uL, uC đường tròn đơn vị ta thấy, thời điểm t = uR (cùng pha với i) có giá trị: Tại thời điểm t = 40/3 ms = 2T/3, vecto uR (và vecto i) quay góc 4π/3 rad, ta có: Câu 4: B Ta có: Dùng đường tròn hỗn hợp cho uR uC ta dễ dàng xác định chu kỳ, khoảng thời gian cần tìm T/4 = ms Câu 5: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: Dùng đường tròn hỗn hợp cho uR uL ta dễ dàng xác định chu kỳ, khoảng thời gian cần tìm T/6 = 10/3 ms Câu 6: D Dùng đường tròn hỗn hợp cho uR uL ta dễ dàng xác định chu kỳ, khoảng thời gian điện áp tức thời cuộn cảm điện trở có giá trị lớn V T/4 Câu 7: A Ta có: Dùng đường tròn hỗn hợp cho uR uC ta dễ dàng xác định chu kỳ, khoảng thời gian cần tìm 5T/12 = 25/3 ms Câu 8: B Ta có: → điện áp hai đầu mạch sớm pha dòng điện góc π/3 rad Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp cho u uL ta xác định khoảng thời gian điện áp tức thời cuộn cảm ngược dấu với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch T/6 = 10/3 ms Câu 9: C Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp biểu diễn uR uL ta xác định chu kỳ, khoảng thời gian ngắn cần tìm T/12 = 10/3 ms Câu 10: D Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp biểu diễn uR uL ta xác định chu kỳ, khoảng thời gian ngắn cần tìm T/24 = 5/3 ms Câu 11: A Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp biểu diễn uR uC ta xác định chu kỳ, khoảng thời gian ngắn cần tìm T/12 = 5/3 ms Câu 12: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: → điện áp hai đầu mạch sớm pha dòng điện góc π/6 rad Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp cho u uL ta xác định khoảng thời gian điện áp tức thời cuộn cảm ngược dấu với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 2T/3 = 40/3 ms Câu 13: B Ta có: → điện áp hai đầu mạch sớm pha dòng điện góc π/3 rad Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp cho u uC ta xác định khoảng thời gian điện áp tức thời tụ dấu với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch T/6 = 10/3 ms Câu 14: C Ta có: → điện áp hai đầu mạch sớm pha dòng điện góc π/6 rad Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp cho u uC ta xác định khoảng thời gian điện áp tức thời tụ ngược dấu với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 2T/3 = 40/3 ms Câu 15: D Ta có: → điện áp hai đầu mạch trễ pha dòng điện góc π/3 rad Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp cho u uC ta xác định khoảng thời gian điện áp tức thời tụ điện dấu với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 5T/6 = 50/3 ms ... 9: C Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp biểu diễn uR uL ta xác định chu kỳ, khoảng thời gian ngắn cần tìm T/12 = 10/3 ms Câu 10: D Ta có: Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp biểu diễn uR... Câu 15: D Ta có: → điện áp hai đầu mạch trễ pha dòng điện góc π/3 rad Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp cho u uC ta xác định khoảng thời gian điện áp tức thời tụ điện dấu với điện áp tức thời... 096.79.79.369 Ta có: → điện áp hai đầu mạch sớm pha dòng điện góc π/6 rad Dùng phương pháp đường tròn hỗn hợp cho u uL ta xác định khoảng thời gian điện áp tức thời cuộn cảm ngược dấu với điện áp tức thời
- Xem thêm -

Xem thêm: 34 phương pháp ĐƯỜNG TRÒN hỗn hợp giải toán điện xoay chiều , 34 phương pháp ĐƯỜNG TRÒN hỗn hợp giải toán điện xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay