Viết phương trình dao động điều hòa đề 1

12 22 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Viết phương trình dao động điều hòa - Đề Câu 1: Một vật dao động điều hồ có biên độ A = 5cm Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Tìm pha ban đầu dao động? A π/2 rad B -π/2 rad C rad D π/6 rad Câu 2: Vật dao động quỹ đạo dài 10 cm, chu kỳ T = 1/4 s Viết phương trình dao động vật biết t = vật qua vị trí cân theo chiều dương? A x = 10cos(4πt + π/2) cm B x = 5cos(8πt - π/2) cm C x = 10cos(8πt +π/2) cm D x = 20cos(8πt - π/2) cm Câu 3: Vật dao động quỹ đạo dài cm, tần số dao động vật f = 10 Hz Xác định phương trình dao động vật biết t = vật qua vị trí x = - 2cm theo chiều âm A x = 8cos(20πt + 3π/4) cm B x = 4cos(20πt - 3π/4) cm C x = 8cos(10πt + 3π/4) cm D x = 4cos(20πt + 2π/3) cm Câu 4: Trong chu kỳ vật 20 cm, T = 2s, Viết phương trình dao động vật biết t = vật vị trí biên dương A x = 5cos(πt + π) cm B x = 10cos(πt) cm C x = 10cos(πt + π) cm D x = 5cos(πt) cm Câu 5: Một vật thực dao động điều hòa, phút vật thực 30 dao động, Tần số góc vật là? A π rad/s B 2π rad/s C 3π rad/s D 4π rad/s Câu 6: Một vật dao động điều hòa vật qua vị trí x = cm vật đạt vận tốc 40 cm/s, biết tần số góc dao động 10 rad/s Viết phương trình dao động vật? Biết gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm, gốc tọa độ vị trí cân bằng? A 3cos(10t - π/2) cm B 5cos(10t - π/2) cm C 5cos(10t + π/2) cm D 3cos(10t + π/2) cm Câu 7: Một vật dao động điều hòa, vật qua vị trí x = 1, vật đạt vận tốc 10cm/s, biết tần số góc vật 10 rad/s Tìm biên độ dao động vật? A cm B cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C cm D cm Câu 8: Vật dao động điều hòa biết phút vật thực 120 dao động, chu kỳ vật đươc 16 cm, viết phương trình dao động vật biết t = vật qua li độ x = -2 theo chiều dương A x = 8cos(4πt - 2π/3) cm B x = 4cos(4πt - 2π/3) cm C x = 4cos(4πt + 2π/3) cm D x = 16cos(4πt - 2π/3) cm Câu 9: Vật dao động điều hòa quỹ đạo AB = 10cm, thời gian để vật từ A đến B 1s Viết phương trình đao động vật biết t = vật vị trí biên dương? A x = 5cos(πt + π) cm B x = 5cos(πt + π/2) cm C x = 5cos(πt + π/3) cm D x = 5cos(πt)cm Câu 10: Vật dao động điều hòa vật qua vị trí cân có vận tốc 40cm/s Gia tốc cực đại vật 1,6m/s2 Viết phương trình dao động vật, lấy gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm A x = 5cos(4πt + π/2) cm B x = 5cos(4t + π/2) cm C x = 10cos(4πt + π/2) cm D x = 10cos(4t + π/2) cm Câu 11: Vật dao động điều hòa với tần tần số 2,5 Hz, vận tốc vật qua vị trí cân 20π cm/s Viết phương trình dao động lấy gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương A x = 5cos(5πt - π/2) cm B x = 8cos(5πt - π/2) cm C x = 5cos(5πt + π/2) cm D x = 4cos(5πt - π/2) cm Câu 12: Một vật dao động điều hồ qua vị trí cân vật có vận tốc v = 20 cm/s gia tốc cực đại vật a = 2m/s2 Chọn t= lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ, phương trình dao động vật là? A x = 2cos(10t + π/2) cm B x = 10cos(2t - π/2) cm C x = 10cos(2t + π/4) cm D x = 10cos(2t) cm Câu 13: Một vật dao động diều hòa với biên độ A=4 cm chu kì T=2s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật là? A x = 4cos(πt + π/2) cm B x = 4cos(2πt - π/2) cm C x = 4cos(πt - π/2) cm D x = 4cos(2πt + π/2) cm Câu 14: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5s; quãng đường vật 2s 32cm Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x =2√3 cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 4cos(2πt +π/6) cm B 4cos(2πt - 5π/6) cm C 4cos(2πt - π/6) cm D 4cos(2πt + 5π/6) cm Câu 15: Đồ thị li độ vật cho hình vẽ bên, phương trình phương trình dao động vật 2  t ) T 2  B x = Asin( t ) T 2 C x = Acos t T 2 D x = Asin t T Câu 16: Một vật thực dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = Acos(  t + π/4 ) B x = A cos(  t - π/2) C x = Acos(  t + π/2 ) D x = A cos(  t) Câu 17: Chất điểm thực dao động điều hòa theo phương nằm ngang đoạn thẳng AB = 2a với chu kỳ T = 2s Chọn gốc thời gian t = lúc x = a/2 cm vận tốc có giá trị dương Phương trình dao động chất điểm có dạng A acos(πt - π/3 ) B 2acos(πt - π/6 ) C 2acos(πt+ 5π/6 ) D acos(πt + 5π/6 ) Câu 18: Li độ x dao động biến thiên theo thời gian với tần số la 60Hz Biên độ cm Biết vào thời điểm ban đầu x = 2,5 cm giảm phương trình dao động là: A 5cos (120πt +π/3) cm B 5cos(120πt -π/2) cm C cos(120πt + π/2) cm D 5cos(120πt -π/3) cm Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm tần số f = Hz Phương trình dao động vật chọn gốc thời gian lúc vật đạt li độ cực đại dương là? A x= 10sin4πt A x = Acos( Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B x = 10cos4πt C x = 10cos2πt D 10sin2πt Câu 20: Một lắc dao động với với A = 5cm, chu kỳ T = 0,5s Phương trình dao động vật thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều dương có dạng A x = 5sin(πt + π/2) cm B x = sin4 πt cm C x = sin2 πt cm D 5cos(4 πt - π/2) cm Câu 21: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5s; quãng đường vật 2s 32cm Gốc thời gian chọn lúc vật qua li độ x = 2√3 cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(2 πt - π/6) cm B x = 8cos(πt + π/3)cm C x = 4cos(2 πt - π/3)cm D x = 8cos(πt + π/6) cm Câu 22: Một vật dao động diều hòa với biên độ A=4 cm chu kì T=2s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = 4cos(πt + π/2)cm B x = sin(2 πt - π/2)cm C x = sin(2 πt + π/2)cm D x = 4cos(πt - π/2)cm Câu 23: Vật m = 400g gắn vào lò xo k = 10N/m Vật m trượt không ma sát mặt phẳng ngang Viên bi m0 = 100g bắn với v0 = 50cm/s va chạm hoàn toàn đàn hồi Chọn t = 0, vật qua VTCB theo chiều dương Sau va chạm m dao động điều hoà với phương trình A x = 4cos(5t - π/2)(cm) B x = 4cos(5 πt)(cm) C x = 4cos(5t + π )(cm) D x = 2cos5t(cm) Câu 24: Con lắc đơn đứng yên vị trí cân Lúc t = truyền cho lắc vận tốc v0 = 20cm/s nằm ngang theo chiều dương dao động điều hồ với chu kì T = π/5s Phương trình dao động lắc dạng li độ góc A  = 0,1cos(5t- π/2) (rad) B  = 0,1sin(5t + π) (rad) C  = 0,1sin(t/5-π)(rad) D  = 0,1sin(t/5 + π)(rad) Câu 25: Một lắc đơn có chiều dài l = 2,45m dao động nơi có g = 9,8m/s2 Kéo lắc lệch cung độ dài 5cm thả nhẹ cho dao động Chọn gốc thời gian vật bắt đầu dao dộng Chiều dương hướng từ vị trí cân đến vị trí có góc lệch ban đầu Phương trình dao động lắc A s = 5sin(t/2 - π/2 )(cm) B s = 5sin(t/2 + π/2)(cm) C s = 5sin( 2t - π/2)(cm) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D s = 5sin( 2t + π/2)(cm) Câu 26: Một lắc đơn có chiều day dây treo l = 20cm treo cố định Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 0,1rad phía bên phải truyền cho vận tốc 14cm/s theo phương vng góc với dây phía vị trí cân Coi lắc dao động điều hoà Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân sang phía bên phải, gốc thời gian lúc lắc qua vị trí cân lần thứ Lấy g = 9,8m/s2 Phương trình dao động lắc có dạng: A s = 2√2 cos(7t - π/2)cm B s = 2√2 cos(7πt + π/2)cm C s = 2√2 cos(7t + π/2)cm D s = 2cos(7t + π/2)cm Câu 27: Vận tốc lắc đơn có vật nặng khối lượng m, chiều dài dây treo l, dao động với biên độ góc am qua li độ góc A v2 = mgl(cos  – cos  m) B v2 = 2mgl(cos  – cos  m) C v2 = 2gl(cos  – cos  m) D v2 = mgl(cos  m – cos  ) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Gốc thời gian vật qua vị trí cân theo chiều dương nghĩa vật VTCB nửa đường tròn => Câu 2: B Vật dao động quỹ đạo dài 10 cm nghĩa là: 2A = 10 => A = cm Gốc thơi gian vật VTCB theo chiều dương => => => Phương trình dao động vật là: x = 5cos(8πt - π/2) cm Câu 3: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vật dao động quỹ đạo dài cm => 2A = => A = cm ω = 2πf = 20π rad/s  = 180 - α = 180 - arccos (2/4) = 180 - 60 = 120 = 2π/3 => Phương trình dao động vật là: x = 4cos(20πt + 2π/3) cm Câu 4: D Trong chu kì quãng đường mà vật : S = 4A 20 = 4A => A = cm = π rad/s Thời điểm ban đầu vật biên dương x ≡ A =>  = Vậy phương trình dao động vật là: x = 5cos(πt) cm Câu 5: A dao động = 1T => phút = 30T => T = s => ω = π rad/s Câu 6: C Tại VTCB Do gốc thời gian vật qua vị trí cân theo chiều âm => <  < π =>  = π/2 Áp dụng công thức độc lập thời gian: + => A = => Phương trình dao động: x = 5cos(10t + π/2) cm Câu 7: A Áp dụng CT độc lập thời gian: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = 4cm => A = 2cm Câu 8: B dao động = chu kì phút = 120T => T = 0,5 s => ω = 4π Quãng đường vật chu kì là: S = 4A => A = cm Vật qua vị trí x = -2 theo chiều dương => Vecto x nằm nửa đường tròn => -180 <  < => d = -(180 - arccos (2/4)) = -120 = -2π/3 => Phương trình dao động vật: x = 4cos(4πt - 2π/3) cm Câu 9: D Vật dao động điều hòa quỹ đạo AB = 10 => 2A = 10cm => A = cm Thời gian vật từ A > B = T/2 => T = s => ω = π Tại thời điểm t = =>  = => Phương trình dđ: x = 5cos(πt)cm Câu 10: D => ω = rad/s => A = 10 cm Gốc thời gian lúc vật qua VTCB => vật theo chiều âm => <  < 180 =>  = π/2 => Phương trình dđ : x = 10cos(4t + π/2) cm Câu 11: D ω = 2πf = 5π rad/s vận tốc qua VTCB Vmax: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vmax = ω.A => A = = cm Gốc thời gian vật qua VTCB x trùng O => Do vật theo chiều dương => - 180 <  < =>  = - π/2 => Phương trình dao động: x = 4cos(5πt - π/2) Câu 12: A Tại VTCB Vmax : => => ω = 10 rad/s => A = cm Gốc thời gian vật qua VTCB x ≡ O => vật theo chiều âm => <  < 180 =>  = π/2 => Phương trình dao động: x = 2cos(10t + π/2) cm Câu 13: C ω= = π rad/s Gốc thời gian vật qua VTCB => Do vật theo chiều dương => -π <  < =>  = -π/2 => Phương trình dao động: x = 4cos(πt - π/2) cm Câu 14: D Thời gian 2lần liên tiếp vật qua VTCB T/2 => T = 1s => ω = 2π rad/s Quãng đường vật 2s= 2T 32cm => 1.(4A).2 = 32 => A=4 cm t = 1,5s = T + T/2 Tại thời điểm t = 1,5 s vật qua vị trí hình vẽ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Tại thời điểm t0 vật có vị trí là: hình vẽ Tại t =  có thể:  = Từ hình vẽ ta xác định t = vật theo chiều âm => <  < 180 =>  = 180 = => 4cos(2πt + 5π/6) cm Câu 15: A Tại Vị trí ban đầu vật VTCB, vật theo chiều âm nên  = π/2 => Phương trình dao động : x = Acos( ) Câu 16: B Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương nên  = -π/2 => Phương trình vật là: x = A cos(  t - π/2) Câu 17: A Chất điểm dao động điều hòa theo phương nằm ngang đoạn AB = 2a => A = a ω= = π rad/s Tại t = 0, x = a/2 => Do t = vận tốc sớm pha li độ π/2 => Ban đầu vật dao động theo chiều dương => => -180 <  < = - 60 = -π/3  = -arccos => x = acos(πt - π/3 ) Câu 18: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ω = 2πf = 100 π rad/s Tại t = vật có li độ x = 2,5 giảm => Vật chuyển động theo chiều âm => x <  x = 5cos(120πt + π/3) Câu 19: B Tại thời điểm ban đầu, li độ cực đại dương x ≡ A =>  = ω = 2πf = 4π => x = 10cos4πt Câu 20: D Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng: Do vật theo chiều dương => -180 <  < =>  = ω= = 4π rad/s => x = 5cos(4 πt - π/2) cm Câu 21: A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua VTCB T/2 => T= 1s => ω = 2π Quãng đường vật 2s = 2T 32 => 4A.2 = 32 => A = cm Tại vị trí A vật qua vị trí 2√3 cm => Do ban đầu vật theo chiều dương => -180 <  < =>  = -π/6 => x = 4cos(2 πt - π/6) cm Câu 22: D Gốc thời gian vật qua VTCB =>  = Do vật theo chiều dương => -180 <  < =>  = => = π rad/s => x = 4cos(πt - π/2)cm Câu 23: A Vật m0 chuyển động với vận tốc v0 đến va chạm đàn hồi với vật m đứng yên sau va chạm vận tốc m m0 v V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => V V max = rad/s => A = cm Tại vị trí ban đầu vật qua VTCB theo chiều dương =>  = -π/2 => x = 4cos(5t - π/2)(cm) Câu 24: A Câu 25: D = rad/s => l = 0,4 m Tại VTCB truyền cho vật vận tốc v0 => v0 = v max => So = = 20/5 = cm = 0,04 m Mặt khác: So = 0,04 = 0,4 => = 0,1 rad Tại VTCB vật VTCB theo chiều dương => =>  = 0,1cos(5t- π/2) (rad) Kéo lắc cung độ dài cm thả nhẹ => So = cm = rad/s Chiều dương hướng từ vị trí cân tới góc lệch ban đầu => s ≡ So =>  = => s = 5cos(2t) = 5sin( 2t + π/2)(cm) Câu 26: C = rad/s Áp dụng công thức độc lập với thời gian =4+4 =8 => So = 2√2 cm Tại vị trí ban đầu vật có li độ s = cm => lắc vật sang phải truyền vận tốc chiều dương hướng từ VTCB sang bên phải => Vậy lần vật qua vị trí cân lúc vật theo chiều âm => Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => s = 2√2 cos(7t + π/2)cm Câu 27: C Ta có: W = mgl(1 - cos  ) + = mgl(1- cos  max) => = mgl( cos  - cos  max) => v2 = 2gl(cos  – cos  m) ... phương trình dao động là: A 5cos (12 0πt +π/3) cm B 5cos (12 0πt - /2) cm C cos (12 0πt + π/2) cm D 5cos (12 0πt - /3) cm Câu 19 : Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm tần số f = Hz Phương. .. cm Câu 8: Vật dao động điều hòa biết phút vật thực 12 0 dao động, chu kỳ vật đươc 16 cm, viết phương trình dao động vật biết t = vật qua li độ x = -2 theo chiều dương A x = 8cos(4πt - 2π/3) cm B... 5cos(4t + π/2) cm C x = 10 cos(4πt + π/2) cm D x = 10 cos(4t + π/2) cm Câu 11 : Vật dao động điều hòa với tần tần số 2,5 Hz, vận tốc vật qua vị trí cân 20π cm/s Viết phương trình dao động lấy gốc thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết phương trình dao động điều hòa đề 1 , Viết phương trình dao động điều hòa đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay