Các dạng bài tập hay lạ khó chương SÓNG cơ học có lời giải chi tiết

92 23 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 PHẦN II SÓNG HỌC CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG SĨNG HỌC Câu Một sóng học lan truyền không gian, M N hai điểm phương truyền sóng cách khoảng d với tốc độ truyền 10m/s Phương trình sóng hai điểm M, N là: uM  cos  2 t  20  cm  u N  cos  2 t  120  cm  (t tính giây) Phát biểu sau đúng? A Sóng truyền từ M đến N với MN  3m B Sóng truyền từ N đến M với MN  500m C Sóng truyền từ N đến M với MN  120m D Sóng truyền từ M đến N với MN  4m Câu Trong mơi trường đàn hồi sóng tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 40cm/s Hai điểm M N phương truyền sóng dao động pha nhau, chúng điểm khác dao động ngược pha với M Khoảng cách MN A 8,75 cm B 10,50 cm C 8,00 cm D 12, 25 cm Câu Trong mơi trường đàn hồi sóng tần số 50 Hz, tốc độ truyền sóng 175cm/s Hai điểm M N phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, chúng điểm khác dao động ngược pha với M Khoảng cách MN là: A 8,75 cm B 10,5 cm C 7,0 cm D 12,25 cm Câu Một sóng ngang truyền sợi dây dài Hai điểm PQ  9 / sóng truyền từ P đến Q Những kết luận sau đúng? A Khi Q li độ cực đại P vận tốc cực đại B Li độ P, Q trái dấu C Khi P li độ cực đại Q vận tốc cực đại D Khi P cực đại Q cực tiểu (chọn mốc vị trí cân bằng) Câu Sóng ngang tần số 20 Hz truyền mặt nước với tốc độ m/s Trên phương truyền sóng đến điểm M đến N cách 21,5cm Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp sau thời gian ngắn điểm N hạ xuống thấp nhất? A 3/400s B 0,0425s C 1/80s D 3/80s Câu hai điểm M N phương truyền sóng mặt nước, cách 5,75  (  bước sóng) Tại thời điểm t đó, mặt thống M cao vị trí cân 3mm lên; mặt thống N thấp vị trí cân 4mm lên Coi biên độ sóng khơng đổi Biên độ sóng a chiều truyền sóng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A mm, truyền từ M đến N B mm, truyền từ N đến M C mm, truyền từ M đến N D mm, truyền từ N đến M Câu Một sóng ngang truyền mặt nước tần số 10 Hz thời điểm phần mặt nước dạng hình vẽ Trong khoảng cách từ vị trí cân A đến vị trí cân D 60 cm điểm C từ vị trí cân xuống Xác định chiều truyền sóng tốc độ truyền sóng A Từ E đến A, v  6m / s B Từ E đến A, v  8m / s C Từ A đến E, v  6cm / s D Từ A đến E, v  10m / s Câu Sóng lan truyền qua điểm M đến điểm N nằm phương truyền sóng cách năm phần ba bước sóng Tại thời điểm t  t1 uM  4 cm uN  4cm Thời điểm gần để uM  2cm A t2  t1  T / B t2  t1  0,262T C t2  t1  0,095T D t2  t1  T / 12 Câu Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với biên độ 6mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi vị trí cân bằng 3mm , chuyển động ngược chiều cách khoảng ngắn 8cm (tính theo phương truyền sóng) Gọi  tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng  gần giá trị sau đây? A.0,105 B.0,179 C.0,079 D 0,314 Câu 10 Sóng lan truyền sợi dây, qua hai điểm M N cách 150 cm M sớm pha N  /  k (k nguyên) Từ M đến N điểm vng pha với M Biết tần số f  10Hz Tính tốc độ truyền sóng dây A 100 cm/s B 800 cm/s C 900 cm/s D 80 m/s Câu 11 Sóng truyền với tốc độ m/s từ điểm O đến điểm M nằm phương truyền sóng cách 3,4m Coi biên độ song không đổi Viết phương trình sóng M, biết phương trình sóng điểm O: u  cos  5 t   /  cm  A uM  cos  5 t  17 /  cm  B uM  cos  5 t  8 /  cm  C uM  cos  5 t  4 /  cm  D uM  cos  5 t  2 /  cm  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12 Tạo sóng ngang dây đàn hồi Ox Một điểm M cách nguồn phát sóng O khoảng d  50 cm phương trình dao động uM  cos 0,5  t  / 20  cm  , tốc độ truyền sóng dây 10 m/s Phương trình dao động nguồn O A u  cos 0,5  t  0,1 cm  B u  cos 0,5 t  cm  C u  sin0,5  t  0,1 cm  D u  sin0,5  t  / 20  cm  Câu 13 Sóng truyền với tốc độ m/s hai điểm O M nằm phương truyền sóng Biết phương truyền sóng O u  5.cos  5   /  cm  phương trình sóng điểm M uM  5.cos  5 t   /  cm  Xác định khoảng cách OM cho biết chiều truyền sóng A truyền từ O đến M, OM  0,5m B truyền từ M đến O, OM  0,5m C truyền từ O đến M, OM  0,25m D truyền từ M đến O, OM  0,25m Câu 14 Một sóng học lan truyền dọc theo đường thẳng với biên độ khơng đổi, phương trình sóng nguồn O u  Acos 2 t / T  cm  Một điểm M cách nguồn O 7/6 bước sóng thời điểm t  1,5T li độ -3 (cm) Biên độ sóng A A (cm) B (cm) C (cm) D 3 (cm) Câu 15 Sóng ngang lan truyền dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục Ox Tốc độ truyền sóng m/s Điểm M sợi dây thời điểm t dao động theo phương trình uM  0,02 cos  100 t   /  m  (t tính s) Hệ số góc tiếp tuyến M thời điểm t  0,005  s  xấp xỉ A +5,44 B 1,57 C 57,5 D  5,44 Câu 16 Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM   , ON  10 OM vng góc ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O là: A B C D Câu 17 M N hai điểm mặt nước phẳng lặng cách khoảng 20 cm Tại điểm O đường thẳng MN nằm đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u  cos t cm , tạo sóng mặt nước với bước sóng   15cm Khoảng cách xa phần tử mơi trường M N sóng truyền qua bao nhiêu? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 13cm B 7cm C 19cm D 17cm Câu 18 M N hai điểm mặt nước phẳng lặng cách khoảng 12 cm Tại điểm O đường thẳng MN nằm đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình u  2,5 cos  20 t  cm , tạo sóng mặt nước với tốc độ truyền sóng v  1,6 m / s Khoảng cách xa phần tử môi trường M N sóng truyền qua A 13 cm B 15,5 cm C 19 cm D 17 cm Câu 19 Sóng dọc lan truyền mơi trường với bước sóng 15 cm với biên độ khơng đổi A  cm Gọi M N hai điểm nằm phương truyền sóng mà chưa sóng truyền đến cách nguồn khoảng 20 cm 30 cm Khoảng cách xa gần phần tử môi trường M N sóng truyền qua bao nhiêu? A lmax  25cm B lmax  28cm C lmin  5cm D lmin  0cm Câu 20 Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4cm tốc độ 12 m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 15cm Nếu sóng ngang hai phần tử môi trường A B cách đoạn lớn A 26 cm B 15cm C 257cm D 10 5cm Câu 21 Sóng dọc lan truyền môi trường với tần số f  50Hz , tốc độ truyền sóng v  200 cm / s biên độ không đổi A  2cm Gọi A B hai điểm nằm phương truyền sóng mà chưa sóng truyền đến cách nguồn khoảng 20 cm 42 cm Khi sóng truyền qua khoảng cách cực đại A B bao nhiêu? A 26cm B 22cm C 24cm D 10 5cm Câu 22 Sóng dọc lan truyền mơi trường với tần số f  50Hz , tốc độ truyền sóng v  200 cm / s biên độ không đổi A  cm Gọi A B hai điểm nằm phương truyền sóng mà chưa sóng truyền đến cách nguồn khoảng 20 cm 42 cm Khi sóng truyền qua khoảng cách cực tiểu A B bao nhiêu? A 18cm B 22cm C 24cm D 10 5cm Câu 23 Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi dài, gọi v1 tốc độ lớn phần tử vật chất dây, v tốc độ truyền sóng dây, v  v1 /  Hai điểm gần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 phương truyền sóng cách cm dao động ngược pha với Biên độ dao động phần tử vật chất dây A cm B cm C cm D cm Câu 24 Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi dài, gọi v1 tốc độ lớn phần tử vật chất dây, v tốc độ truyền sóng dây, v  v1 /  Hai điểm gần phương truyền sóng cách cm thời điểm li độ A / chuyển động ngược chiều Biên độ dao động phần tử vật chất dây A cm B cm C cm D cm Câu 25 Một sóng học lan truyền mặt thống chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s Hai điểm M N thuộc mặt thống, phương truyền sóng, cách 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn) Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp Khoảng thời gian ngắn sau điểm M hạ xuống thấp A 11/120s B 1/60s C 1/120s D 1/12s Câu 26 (ĐH – 2012) Hai điểm M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước sóng Biên độ sóng khơng đổi trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N  cm Biên độ sóng A 6cm B 3cm C 3cm D 2cm Câu 27 Sóng truyền theo phương ngang sợi dây dài với tần số 10 Hz Điểm M dây thời điểm vị trí cao thời điểm điểm N cách M cm qua vị trí li độ nửa biên độ lên Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết khoảng cách MN nhỏ bước sóng sóng dây Tốc độ truyền sóng chiều truyền sóng A 60 cm/s, truyền từ M đến N B m/s, truyền từ N đến M C 60 cm/s, từ N đến M D m/s, từ M đến N Câu 28 Một sóng hình sin truyền sợi dây theo chiều dương trục Ox Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 (đường nét đứt) t2  t1  0,3  s  (đường liền nét) Tại thời điểm t , vận tốc điểm M dây A  39,3 cm/s B 27,8 cm/s C  27,8 cm/s D 39,3 cm/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29 Sóng ngang truyền mặt nước với bước sóng 0,1m Sóng đến điểm M đến N cách 21,5 cm Thời gian truyền sóng từ M đến N 2,15s Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp sau thời gian ngắn điểm M hạ xuống thấp nhất? A 17/20s B 7/20s C 1/20s D 3/20s Câu 30 Lúc t  đầu O dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên, biên độ a, chu kì s Hai điểm gần dây dao động pha cách 6cm Tìm thời điểm để M cách O 18cm dao động trạng thái ban đầu với O A s B s C s D 1,5 s Câu 31 Tại thời điểm t  đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên với tần số 2,5 Hz Gọi P, Q hai điểm nằm phương truyền sóng cách O cm 16 cm Biết vận tốc truyền sóng dây 24 cm/s coi biên độ sóng khơng đổi truyền Hỏi sau thời gian ngắn O, P, Q thẳng hàng? A 0,16 s B 0,25 s C 0,56 s D 0,2 s Câu 32 Một sóng học lan truyền sợi dây với chu kì T, biên độ A Ở thời điểm t0 , li độ phần tử B C tương ứng  mm +8 mm, đồng thời phần tử D trung điểm BC vị trí cân Ở thời điểm t1 , li độ phần tử B C +5mm, phần tử D cách vị trí cân A 8,5 mm B 9,4 mm C 17 mm D 13 mm Câu 33 Một sóng lan truyền sợi dây dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B C nằm sợi dây cho B trung điểm AC Tại thời điểm t1 , li độ ba phần tử A, B, C  4,8 mm; mm; 4,8 mm Nếu thời điểm t , li độ A C +5,5 mm, li độ phần tử B A 10,3 mm B 11,1 mm C 5,15 mm D 7,3 mm Câu 34 Một sóng lan truyền sợi dây dài với biên độ khơng đổi với chu kì T Ba điểm A, B C nằm sợi dây cho B trung điểm AC Tại thời điểm t1 , li độ ba phần tử A, B, C  5,4 mm; mm; 5,4 mm Nếu thời điểm t li độ A C +7,2mm, li độ phần tử B thời điểm t2  T / 12 độ lớn A 10,3 mm B 4,5 mm C mm HƯỚNG DẪN GIẢI Câu D 7,8 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dao động N sớm pha dao động M nên sóng truyền từ N đến M Độ lệch pha: 2 d  2 d  120  20  MN  500  m   Chọn B 10  N  M  Câu Hai điểm M, N dao động pha nên: MN   ;2 ;3 Nhưng chúng điểm dao động ngược pha với M nên bắt buộc: MN  2 hay MN  2  v 40    cm   Chọn C f 10 Câu Hai điểm M, N dao động ngược pha nên: MN  0,5 ;1,5 ;2,5 ; Nhưng chúng điểm khác dao động ngược pha với M nên bắt buộc: MN  2,5 hay MN  2,5  2,5 v  8,75  cm   Chọn A f Câu Khi Q li độ cực đại P qua vị trí cân theo chiều âm (v < 0) Từ hình vẽ này, suy A B sai Vì sóng truyền từ P đến Q nên P li độ cực đại Q vận tốc cực đại  C Hai điểm P, Q vuông pha nên P cực đại (P vị trí biên) Q cực tiểu (Q vị trí cân bằng)  D Câu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cách Bước sóng   v / f  10cm Ta thấy MN  21,5cm 0,15  2  MN' N' N Vì trạng thái dao động điểm N giống hệt trạng thái điểm N ' nên ta cần khảo sát điểm N ' với MN'  0,15 sóng truyền từ M sang N ' nên N ' phải nằm bên phải xuống hình vẽ Vì N ' cách M 0,15 nên thời gian ngắn từ vị trí đến vị trí thấp 0,15T  / 400s  Chọn A Cách 2: Dao động M sớm pha N (M quay trước N):   2 d   2 fd 2 20.21,25   2.2  0,3 v 200 Hiện điểm M hạ xuống thấp (hình chiếu biên âm) nên M N phải vị trí vòng tròn Để N hạ xuống thấp (N biên âm) phải quay thêm góc 0,3   0,15  2   0,15  vòng, tương ứng với thời gian t  0,15T  0,15.1 / 20  / 400s  Chọn A Câu Độ lệch pha M N   2 d   23   5.2  3  A  uM2  uN2   mm  Cách 1: MN  5,75  5  0,75  MN '  N ' N Điểm N ' dao động pha với điểm N ,75  5 Vì uM  3mm lên, uN  4mm lên nên M N phải nằm vị trí hình  Sóng truyền từ N đến M  Chọn B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cách 2: Ở thời điểm uM  3mm (đang lên, tức theo chiều dương) uN  4mm (đang lên, tức theo chiều dương) nên M N phải vị trí vòng tròn Ta thấy, N chạy trước nên N sớm pha M, tức sóng truyền qua N đến M  Chọn B Câu Vì điểm C từ vị trí cân xuống nên đoạn BD xuống Do đó, AB lên, nghĩa sóng truyền E đến A Đoạn AD  3 /  60  3 /    80cm  0,8m  v   f  8m / s  Chọn B Câu Dao động M sớm pha N (M quay trước N):   2 d   10   2    3 Tại thời điểm t  t1 uM  4cm uN  4cm nên M N phải vị trí vòng tròn Biên độ: A  OM  cos    cm  Để M li độ 2cm phải quay thêm góc:     arccos     arccos   0,095.2 , A 8/ t  0,095T  Chọn C Câu tương ứng với thời gian Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hai phần tử gần li độ A / chuyển động ngược chiều cách d   /  8cm    48cm Tốc độ truyền sóng dây tốc độ dao động cực đại   v  T v 2 A phần tử dây là:     max   0,0785  v  v   A  A  max T  Chọn C Câu 10 Vì điểm vng pha với M nên: 5 7 hay    2 5  7   k   2,2  k  3,2  k  3   2 d   2 df 20 150     3  v  900  cm / s   Chọn C v v Câu 11 Dao động M trễ pha dao động O là:   2 d   2 d  d 5 3,4 17    vT v 6  17  8     uM  cos  10 t     cos  10 t    cm   Chọn B 6     Câu 12 Dao động O sớm pha dao động M là:   2 d   2 d  d 0,5 0,5     vT v 10 40    t   u  cos  t     cos  cm   Chọn B 40 40  2 Câu 13 Dao động M sớm O    / nên sóng truyền từ M đến O   d v    5 d  d  0,5  m   Chọn B Câu 14 Dao động M trễ pha dao động O là:   7  2 t 7   2  uM  Acos   1,5T    uM 1,5T   Acos    T  T 2 d   7    3  cm   Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đường trung trực cực đại nên cực đại qua M ứng với   3.2  2  32   20  24    6     cm   v  f    25,  cm / s   25 2  Chọn D Câu 71 Ta nhận thấy: MB  AB  MA  10  MA ; Bước sóng :   v / f  2cm Độ lệch pha hai sóng kết hợp M đoạn AB:      1   2   MA  MB      2MA  10   Điểm M cực tiểu    2k  1   MA  k  14  cm  Điểm M xa A (gần B nhất) ứng với k số nguyên lớn thỏa mãn: MA  k  14  cm   AB  10  k  5,3  k   MA  9, 67  cm   Chọn D Câu 72 Điểm M phải nằm vị trí hình vẽ (M giao điểm AI với đường tròn): MA  AI  IM  17 cm Áp dụng định lý hàm số cosin cho tam giác IAB MAB:  IA  AB2  IB2 12   cm  cos= 2.IA.IB 13  2 MB  MA  AB  2.MA.ABcos  16, 07  cm   Độ lệch pha hai sóng hai nguồn kết hợp gửi đến M:     MA  u1M  5cos  20  t     v   MB  MA         20  4,535  v u  5cos  20  t  MB       2M v       A  A12  A22  2A1A2 cos   52  52  2.5.5cos  4,535  6,67  mm  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Chọn C Câu 73   2 2   d1  d      1    d1  d     Vì nguồn A trễ pha nên cực đại lệch phía A Vì cực đại OA trung điểm AB, cực đại 0.2 ):   0.2 ; 2 ; 2.2; 3.2 Cực đại Cực đại Cực đại Cực đại Đường trung trực cực đại nên cực đại qua M ứng với   2.2  2   11  24    4     cm   v  f    300  cm / s   2  Chọn A Câu 74 *Cực tiểu thuộc AB thỏa mãn:   2 2   d1  d      1   2x       2k  1   x  2k  0,5  cm   2  *Điều kiện x:  x  AB  x  0,5  cm  k   8,5  cm     Chọn D  x m ax  8,5  cm  k  Câu 75 Độ lệch pha hai sóng kết hợp: (O Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369      1   2  d1  d    2 Taïi  :     30         Taïi B :     2 100    7,67 B  30 Cực tiểu thuộc By thỏa mãn:      2m  1   7, 67 : + Cực tiểu gần B   7 , hay   2 30   1002  z  z  7  z  10,56  cm   Chọn D Câu 76   2 2 2  d1  d      1    d1  d     Vì nguồn B trễ pha nên cực đại lệch phía B Vì cực đại OB (O trung điểm AB, cực đại 0.2 ):   0.2 ; 2 ; 4 ; 6 Cực đại Cực đại Cực đại Cực đại Vì M đường trung trực ba dãy cực đại khác nên cực đại qua M ứng với   6 , hay 2 2  25  15   6      cm   v  f     150  cm / s   Chọn B 2 Câu 77 Vì S1C trung bình nhân hình chiếu lên S1S2 với S1S2 tam giác S1CS2 vuông C  S2 C  12 cm Cực đại qua C hiệu đường đi: CS2  CS1    0,5    12   3,5    cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Số cực tiểu S1S2 xác định 6,5  m  6,5  m  6, , : 13 giá trị  Chọn B từ: S1S2 /   m  S1S2 /  hay Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHỦ ĐỀ SÓNG ÂM Câu Một trận động đất bắt nguồn từ tâm chấn O lòng đất phát đồng thời hai sóng: sóng dọc sóng ngang Tốc độ truyền sóng ngang sóng dọc km/s km/s Một máy ghi địa chấn đặt A ghi sóng ngang sóng dọc Kết cho thấy sóng ngang đến máy ghi chậm sóng dọc phút Tâm chấn O cách máy ghi A khoảng A 300 km B 200 km C 180 km D 120 km Câu Một người dùng búa gõ vào đầu vào nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm nghe âm tiếng gõ hai lần (một lần qua khơng khí, lần qua nhơm) Khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Hỏi độ dài nhôm bao nhiêu? Biết tốc độ truyền âm nhơm khơng khí 6260 (m/s) 331 (m/s) A 42 m B 299 m C 10 m D 10000 m Câu Sóng âm truyền chất rắn sóng dọc sóng ngang lan truyền với tốc độ khác Tại trung tâm phòng chống thiên tai nhận hai tín hiệu từ vụ động đất cách 400 km cách khoảng thời gian 120 s Tốc độ truyền sóng lòng đất với sóng ngang sóng dọc km/s v Tìm v A km/s B km/s C km/s D km/s Câu Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều chu kì 62,5  s  Nam châm tác dụng lên thép mỏng làm cho thép dao động điều hòa tạo sóng âm Sóng âm phát truyền khơng khí là: A Âm mà tai người nghe B Sóng ngang C Hạ âm D Siêu âm Câu Một người đứng gần chân núi hú lên tiếng Sau s nghe tiếng vọng lại, biết tốc độ âm khơng khí 340 m/s Khoảng cách từ chân núi đến người A 1333m B 1386m C 1360m D 1320m Câu Một người thả viên đá từ miệng giếng đến đáy giếng cạn 3,15 s sau nghe thấy tiếng động viên chạm đáy giếng Cho biết tốc độ âm khơng khí 300 m/s, lấy g = 10 m/s² Độ sâu giếng A 41,42 m B 40,42 m C 45,00 m D 38,42 m Câu Tại điểm phương truyền sóng âm với biên độ 0,2 mm, cường độ âm W/m² Cường độ âm điểm biên độ âm 0,3 mm? A 2,5 W/m² B 3,0 W/m² C 4,0 W/m² D 4,5 W/m² Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Tại điểm A nằm cách xa nguồn âm mức cường độ âm 90 dB Cho cường độ âm chuẩn 1012  W / m  Cường độ âm A A 105  W / m  B 104  W / m  C 103  W / m  D 102  W / m  Câu Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng thêm 10 B C tăng thêm l0 dB D giảm 10 dB Câu 10 Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 40 lần C lần D 10000 lần Câu 11 Nguồn âm phát sóng âm theo phương Giả sử lượng phát bảo tồn Ở trước nguồn âm khoảng d cường độ âm I Nếu xa nguồn âm thêm 30 m cường độ âm I/9 Khoảng cách d A 10 m B 15 m C 30 m D 60 m Câu 12 Một nguồn âm điểm phát sóng âm vào khơng khí tới hai điểm M, N cách nguồn âm m 20 m Gọi a M ,a N biên độ dao động phần tử vật chất M N Coi mơi trường hồn tồn khơng hấp thụ âm Giả sử nguồn âm môi trường đẳng hướng Chọn phương án A a M  2a N B a M  a N C a M  4a N D a M  a N Câu 13 Khoảng cách từ điểm A đến nguồn âm gần 10n lần khoảng cách từ điểm B đến nguồn âm Biểu thức sau so sánh mức cường độ âm A LA mức cường độ âm B LB ? A LA  10nLB B LA  10n.LB C L A  L B  20n  dB  D LA  2n.LB Câu 14 Một máy bay bay độ cao 100 mét, gây mặt đất phía tiếng ồn mức cường độ âm 120 dB Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu 100 dB máy bay phải bay độ cao A 316 m B 500 m C 1000 m D 700 m Câu 15 Một dây đàn chiều dài 80 cm giữ cố định hai đầu Âm dây đàn phát bước sóng dài để dây sóng dừng với đầu nút? A 200 cm B 160 cm C 80 cm D 40 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Một dây đàn chiều dài 70 cm, gảy phát âm tần số f Người chơi bấm phím đàn cho dây ngắn lại để phát âm họa âm bậc với tần số 3,5f Chiều dài dây lại A 60 cm B 30 cm C 10 cm D 20 cm Câu 17 Để đo tốc độ truyền sóng âm khơng khí ta dùng âm thoa tần số 1000 Hz biết để kích thích dao động cột khơng khí bình thuỷ tinh Thay đổi độ cao cột khơng khí bình cách đổ dần nước vào bình Khi chiều cao cột nước 50 cm âm phát nghe to Tiếp tục đổ thêm dần nước vào bình lại nghe âm to Chiều cao cột nước lúc 35 cm Tính tốc độ truyền âm A 200 m/s B 300 m/s C 350 m/s D 340 m/s Câu 18 Một nguồn điểm O phát sóng âm cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O theo thứ tự, tỉ số cường độ âm A B IA / I B  17 / Một điểm M nằm tia OA, cường độ âm M  I A  I B  / Tỉ số OM/OA A 8/5 B 1,8 C 16/25 D 25/16 Câu 19 Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, điểm thẳng hàng theo thứ tự A; B; c với AB = 100 m, AC = 250 m Khi đặt A nguồn điểm phát âm cơng suất 2P mức cường độ âm B 100 dB Bỏ nguồn âm A, đặt B nguồn điểm phát âm công suất 3P mức cường độ âm A C A 103 dB 99,5 dB B 100 dB 96,5 dB C 102 dB 98,2 dB D 100 dB 99,5 dB Câu 20 Nguồn âm O cơng suất khơng đổi, bỏ qua hấp thụ âm phản xạ âm môi trường Trên đường thẳng qua O điểm A, B C nằm phía O theo thứ tự khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A a (dB), mức cường độ âm B mức cường độ âm C 4a (dB) Nếu OA  2OB / tỉ số OC/OA A 81/16 B 9/4 C 25/16 D 243/32 Câu 21 Một nguồn âm đẳng hướng phát từ O Gọi M N hai điểm nằm phương truyền phía so với O Mức cường độ âm M 50 dB, N 20 dB Tính mức cường độ âm điểm N đặt nguồn âm M Coi môi trường không hấp thụ âm A 20,3 dB B 21,9 dB C 20,9 dB D 22,9 dB Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22 Một nguồn âm đẳng hướng phát từ O Gọi M N hai điểm nằm phương truyền phía so với O Mức cường độ âm M 40 dB, N 30 dB Tính mức cường độ âm điểm N đặt nguồn âm trung điểm I MN Coi môi trường không hấp thụ âm A 39,3 dB B 21,9 dB C 20,9 dB D 26,9 dB Câu 23 Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, nguồn âm điểm với công suất phát âm không đối Hai điểm M, N môi trường cho OM vuông góc với ON Mức cường độ âm M N LM  40 dB, L N  20 dB Mức cường độ âm trung điểm MN A 26 dB B 35 dB C 36 dB D 29 dB Câu 24 Một nguồn âm đặt O môi trường đẳng hướng Hai điểm M N môi trường tạo với O thành tam giác vuông cân O Mức cường độ âm M N 25 dB Mức cường độ âm lớn mà máy thu thu đặt điểm đoạn MN A 28 dB B 27 dB C 27 dB D 26 dB Câu 25 Tại O nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I/3 lại giảm xuống I Khoảng cách AO bằng: A AC B AC / C AC / D AC / Câu 26 Một nguồn âm điểm O phát sóng đẳng hướng khơng gian M N điểm nằm tia xuất phát từ O P trung điểm MN Gọi LM , LP , L N cường độ âm M, P N Nếu LM  LP  3B A LM  LP  2,56B B L N  LP  0,56B C L N  LM  0,56B D LM  L N  3,59B Câu 27 Ba điểm A, O, B theo thứ tự nằm đường thẳng xuất phát từ O (A B phía O) Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 50 dB Nếu mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB 44 dB mức cường độ âm B A 28 dB B 38 dB C 36 dB D 48 dB Câu 28 Một người chơi đàn ghita bấm dây để dây chiều dài 0,24 m 0,2 m phát âm tần số tương ứng với tần số họa âm bậc n (n + 3) phát không bấm dây Chiều dài dây đàn không bấm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0,4 m B 0,28 m C 1,2 m D 3,6 m Câu 29 Một âm thoa tần số dao động riêng 850 Hz đặt sát miệng ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thấy âm khuếch đại lên mạnh Biết tốc độ truyền âm không khí giá trị nằm khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s Hỏi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thêm vị trí mực nước cho âm khuếch đại mạnh? A B C D Câu 30 Một nguồn âm đẳng hướng phát từ O với công suất P Gọi M N hai điểm nằm phương truyền phía so với O Mức cường độ âm M 40 dB, N 20 dB Tính mức cường độ âm điểm N đặt nguồn âm cơng suất 3P M Coi môi trường không hấp thụ âm A 20,6 dB B 23,9 dB C 25,7 dB D 22,9 dB Câu 31 Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A cách O khoảng d mức cường độ âm 60 dB Nếu O đặt thêm nguồn âm mức cường độ âm điểm B thuộc đoạn OA cho OB  2d / A 72,64 dB B 65,28 dB C 74,45 dB D 69,36 dB Câu 32 Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm phản xạ âm Ban đầu, máy thu cách nguồn âm khoảng định thu âm mức cường độ âm 60 (dB) Nếu dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm đoạn a mức cường độ âm thu 40 (dB) Muốn thu mức cường độ âm 20 (dB) từ vị trí ban đầu phải dịch xa thêm bao nhiêu? A 99a B 10a C 11a D 9a Câu 33 Một nguồn phát âm coi nguồn điểm phát âm theo phương Mức cường độ âm điểm M lúc đầu 80 dB Nếu tăng công suất nguồn âm lên 20% mức cường độ âm M tăng bao nhiêu? A 1,8 dB B 0,5 dB C 0,8 dB HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Theo ra: t  l l t 60  l    200  km   Chọn B l l 1 v1 v2   v1 v2 D 1,5 dB Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 0,12  s   tk  tn  1   l  42  m   Chọn A 331 6260 Câu Theo ra: t  l l l 400   v1     km/s  l 400 v1 v2  t  120 v2  Chọn A Câu  Tần số dòng ñieän: fd   16000  Hz  T  Tần số dao động thép: f = 2fd  32000  Hz   20000  Hz    Chọn D Câu Thời gian sóng âm phải thỏa mãn: t  2L  L  1360  m  v  Chọn C Câu  gt12 2h Thờ i gian vậ t rôi: h =  t1   0, 2h   g  h h  Thờ i gian â m truyề n từ đá y đế n tai ngườ i : t  =  v 300 t1  t 3,15   0, 2h  h  3,15  h  45  m   Chọn C 300 Câu 2 A  A  I I  A     I  I1    4,5  W / m   Chọn D I1  A1   A1  Câu Đổi L = 90 dB = B L  lg I  I  I 10 L  1012.109  103  W / m   Chọn C I0 Câu I   10 I  L  L  1 B   L  L  10  dB   Chọn C Câu 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   LN  LM   B  I   10n I  L  L  n  B     Chọn D   I N  10 I M Câu 11 r  I P  d  I  B  A      d  15  m   Chọn B 4r I A  rB   d  30  Câu 12 P 2   aM  r I M  rN  a I      M  N   aM  a N 4r      I N  rM  aN rM  aN   I  a   Chọn C Câu 13 I B  rA      10 LB  LA  102 n  10 LB  LA  LB  LA  2n  B   Chọn C I A  rB  Câu 14 2  100  I  r1  10 12     10 L2  L1    r2  1000  m   Chọn C   10 I1  r2  r   Câu 15 ln  2l      max  2l  160  cm   Chọn B n Câu 16 v   f  2l v v f3 3,5 f  3  3,5  l '  l  60  cm   Chọn C  2l  2l 3,5 f  3 v 2l   Câu 17   l2  l1     l2  l1    50  35   30  cm   v  f  300  m / s   Chọn B Câu 18 Từ công thức: I  OM rM   OA rA P 4r IA  IM IA   I A  IB  IA  1,8  Chọn B  I A  9I A /17  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19 Áp dụng: I  P  I 10 L 4r *Khi đặt nguồn âm 2P A: I  2P  I 1010 1 4.1002  3P LA  4.1002  I 10 *Khi đặt nguồn âm 3P B:   2  3P  I 10 LC  4.1502 1,5  10 LA 10  LA  10,  B    Chọn C Từ (1), (2):  1,5 LC 10  LC  9,82  B  1,52  10  Câu 20 I  I 10 L  P P r 100,5 L 4r 4I a 0,5  OB rB 0,5 LA  LB  10   10   10   OA rA  5  a 4a  0,5     0,510a    243 0,5  LA  LB    LB  LC    OC rC 0,5 LA  LC  10 10   10  10  10      OA  r  10 32 A   2   Chọn D Câu 21 I  I 10 L  P P r 100,5 L 4r 4I rON  rOM  rMN  100,5 LN  100,5 LM  100,5 LMN  100,5.2  100,5.5  100,5 LMN  LM  2, 03B  Chọn A Câu 22 *Từ I  I 10 L  P P r 100,5 L 4r 4I *Từ rON  rOM  2rMI  100,5 LN  100,5 LM  2.100,5 LMI  100,5.3  100,5.4  2.100,5 LMN  LM  3,93B  Chọn A Câu 23 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ hình vẽ: OM  ON  MN   2OI  1 P P  r2  10 L , ta thấy r tỉ lệ với 10  L Vì biểu thức 4r 4I Từ I  I 10 L  liên hệ (1), ta thay r 10  L 10 LM  10 LN  4.10 L1  104  10 2  4.10 L1  L1  2,  B   Chọn A Câu 24 Mức cường độ âm lớn đặt trung điểm I MN Áp dụng công thức: I  P  I 10 L 4r  I M  OI  LM  LI    sin 45   10 I I  OM    102,5 LI  LI  2,8B  Chọn A Câu 25 Tại A C cường độ âm I H cường độ 4I/3 Ta thấy cường độ âm tỉ lệ nghịch với  P  r2  I   nên 4I   OH  AO /    60  OA  AC  Chọn A Vì P trung điểm MN nên rM  rN  2rP 1 Từ I  I 10 L  P P r 100,5 L ta thấy r tỉ lệ với 10 0,5 L Vì biểu 4r 4I thức liên hệ (1), ta thay r 10 0,5 L 100,5 LM  100,5 LN  2.100,5 LP   10   10 0,5 LM  LN  0,5 LM  LN   2.10 0,5 LM  LP   2.100,5.3  LM  LN  3,59  B   Chọn D Câu 26 Vì LA  LM nên rA  rM  rB M trung điểm AB nên rB  rA  2rM 1 Từ I  I 10 L  P P r 100,5 L ta thấy r tỉ lệ với 10 0,5 L Vì biểu 4r 4I thức liên hệ (1), ta thay r 10 0,5 L : 100,5 LB  100,5 LA  2.100,5 LM  100,5 LB  100,5.5  2.100,5.4,4  LB  3,  B  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Chọn C Câu 27 Tần số âm chiều dài dây đàn l1  0, 24 m, l2  0, m l  l0 là: f1  v v v ; f1  ; f1  2l1 2l2 2l0 Theo ra: f1  nf1 f1   n  3 f1 hay f1  f  f1  3l1l2 v v v 3.0, 24.0,  3  l0    3,6  m   Chọn D 2l2 2l1 2l0  l1  l2   0, 24  0,  Câu 28 Khi đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm (cột khơng khí cao l  50 cm ) thấy âm khuếch đại mạnh, nghĩa tượng sóng dừng xảy ả, âm nghe to B thành nút sóng, miệng ống A hình thành bụng sóng Ta có: l   2n  1 v  v   2n  1 4f 4lf 4.0,5.850 1700 300 f 350     2,9  n  3,3  2n  1  2n  1  2n  1 Vì n nguyên nên n   Trong đoạn AB bụng sóng nút sóng Vì vậy, đổ thêm nước thêm lần nghe âm to  Chọn A Câu 29 *Từ I  I 10 L  P P r 100,5 L 4r 4I  P 100 ,5 LN rON   I  *Khi nguồn âm P đặt O:  P r  100 ,5 LM  OM 4I  *Khi đặt nguồn âm 3P M: rMN  *Từ rON  rOM  rMN   3P 100 ,5 LMN 4I P P 3P 100 ,5 LN  100 ,5 LM  100 ,5 LMN 4I 4I 4I 100 ,5.2  100 ,5.4  100 ,5 LMN  LM  2,57 B  Chọn C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30 Cường độ âm A B hai trường hợp là: nP0 P  L I  I 10   2 n  r   4r 4r L L  10     n  r   I  I 10 L  P  nP0  4r 2 4r 2  10 L6 67     L  , 264  B   Chọn A 42 Câu 31 I  r3  r1 100,5 L3  100,5 L1 P P L 0,5 L  I 10  r  10   4r 4I r2  r1 100,5 L2  100,5 L1 x 100 ,5.2  100 ,5.6   10  x  11a  Chọn C a 100 ,5.4  100 ,5.6 Câu 32 I2 P  10 L2  B  L1  B    10 L2  B  L1  B   1,  L2  L1  0, 08  B   Chọn C I1 P1 ... cao thời điểm điểm N cách M cm qua vị trí có li độ nửa biên độ lên Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết khoảng cách MN nhỏ bước sóng sóng dây Tốc độ truyền sóng chi u truyền sóng A 60 cm/s, truyền... thoa có tần số thay đổi Khi thay đổi tần số âm thoa thấy với giá trị liên tiếp tần số 28 Hz 42 Hz dây có sóng dừng Hỏi tăng dần giá trị tần số từ Hz đến 50 Hz có giá trị tần số để dây lại có sóng. .. cho hình thành sóng dừng, bề rộng bụng sóng có độ lớn là: A cm B cm C 16 cm D cm Câu 14 Sóng dừng dây sợi dây có bước sóng  N nút sóng, hai điểm M1 M2 hai bên N có vị trí cân cách N khoảng NM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập hay lạ khó chương SÓNG cơ học có lời giải chi tiết , Các dạng bài tập hay lạ khó chương SÓNG cơ học có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay