23 các dạng bài tập máy biến áp đề 2

7 34 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 23 - Các dạng tập máy biến áp - Đề Câu 1: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp 2200 vòng 120 vòng Mắc uộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 24 V B 17 V C 12 V D 8,5 V Câu 2: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp 2200 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở V Số vòng cuộn thứ cấp A 85 vòng B 60 vòng C 42 vòng D 30 vòng Câu 3: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp 12A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp A 1,41A B 2A C 2,83A D 72,0 A Câu 4: Máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp có 960 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng nối với tải tiêu thụ Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 200 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn thứ cấp 2A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp có giá trị sau đây? A 25 V;16 A B 25V;0,25A C 1600 V;0,25 A D 1600 V;8A Câu 5: Một máy tăng lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp N2 thứ cấp N1 Biết cường độ dòng điện cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp I1 = A U1 = 120 V Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A A 360 V B 18 V 360 V C A 40 V D 18 A 40 V Câu 6: Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng Điện áp cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thứ cấp 100 V 10A Điện áp cường độ dòng điện hiệu dụng mạch sơ cấp A 1000 V; 100A B 1000V; A C 10 V;100 A D 10 V;1 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Câu 8: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số số vòng dây cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp 0,05 Điện áp đưa vào cuộn sơ cấp có giá trị hiệu dụng 120 V tần số 50 Hz Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng A 2,4 kVvà tần số 50 Hz B 2,4 kVvà tầnsố bằng2,5 Hz C Vvà tần số bằng2,5Hz D Vvà tần số bằng50 Hz Câu 9: Trong máy tăng lý tưởng, giữ nguyên điện áp sơ cấp tăng số vòng dây hai cuộn thêm lượng điện áp cuộn thứ cấp thay đổi thê nào? A Tăng B Giảm C Không đổi D Có thể tăng giảm Câu 10: Trong máy biến áp lý tưởng, cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn thứ cấp tăng n lần cường độ dòng điện hiệu dụng mạch sơ cấp thay đổi nào? A Tăng n lần B Tăng n2 lần C Giảm n lần D Giảm n2 lần Câu 11: Cuộn sơ cấp máy biến áp có 1023 vòng, cuộn thứ cấp có 75 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 3000 V Người ta nối hai đầu cuộn thứ cấp vào động điện có cơng suất 2,5 kW hệ số cơng suất cosφ = 0,8 cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp bao nhiêu? A 11 A B 22A C 14,2A D 19,4 A Câu 12: Cuộn sơ cấp máy biến áp có 2046 vòng, cuộn thứ cấp có 150 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 3000 V Nối hai đầu cuộn thứ cấp điện trở R = 10 Ω Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch thứ cấp có giá trị A 21 A B 11A C 22A D 14,2 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V Khi điện áp hiệu dụng đặt hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến áp Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2200 vòng B 1000 vòng C 2000 vòng D 2500 vòng Câu 14: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, máy biến áp mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn thứ cấp 12 A cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp A 20 A B 7,2A C 72A D A Câu 15: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 5000 thứ cấp 1000 Bỏ qua hao phí máy biến Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị A 20 V B 40 V C 10 V D 500 V Câu 16: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2000 D 2200 Câu 17: Một máy biến dùng làm máy giảm (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Bỏ qua hao phí máy biến Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thếu = 100√2sin100π t (V) hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 20 V C 50 V D 500 V Câu 18: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 20: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp D ln lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu 21: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 40 vòng dây B 84 vòng dây C 100 vòng dây D 60 vòng dây Câu 22: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 2200 vòng Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở V Số vòng dây cuộn thứ cấp : A 60 vòng B 42 vòng C 80 vòng D 30 vòng Câu 23: Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi vào cuộn sơ cấp điện áp thứ cấp 20V Khi tăng số vòng dây cuộn thứ cấp 60 vòng điện áp thứ cấp 25V Khi giảm số vòng dây thứ cấp 90 vòng điện áp thứ cấp là: A 17,5 V B 15 V C 10 V D 12,5 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Áp dụng công thức: => U2 = 12V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: B Áp dụng CT : => N2= 60 vòng Câu 3: B Áp dụng công thức: => I1 = 2A Câu 4: B Áp dụng CT : => U2 = 25V ; I1 = 0,25A Câu 5: A Áp dụng ct : => U2 = 360V ; I2 = 2A Câu 6: B Áp dụng ct : => U1 = 1000V ; I1 = 1A Câu 7: D Áp dụng ct : => U2 = 70 V Câu 8: D Áp dụng ct : => U2= 6V mà ta có máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) không làm thay đổi tần số => f = 50Hz Câu 9: C Vì tỉ lệ khơng đổi => U2 không đổi Câu 10: A Từ ct : => I2 tăng n lần thì I1 tăng n lần Câu 11: C Áp dụng công thức: => U2 ≈ 219,94 V Lại có P =UI cos φ => I2 = 14,2 A Câu 12: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dụng ct : => U2 = 219,94V Lại có U = IR => I2= 22A Câu 13: A Áp dụng ct : => N2 = 2200 vòng Câu 14: D Áp dụng ct : => I1 = 2A Câu 15: A Áp dụng ct : => U2= 20 V Câu 16: D Áp dụng ct : => N2= 2200 vòng Câu 17: B Do máy hạ áp => N1= 500 ; N2 = 100 Áp dụng ct : => U2 = 20 V Câu 18: D Áp dụng ct : => U2 = 70V Câu 19: B Máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) khơng làm thay đổi tần số Câu 20: B Máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) không làm thay đổi tần số Câu 21: D Gọi số vòng dây cuộn sơ cấp N1 , cuộn thứ cấp ban đầu N2 Gọi số vòng dây cần tìm là: x Áp dụng ct : => N1 = => 0,45 N2 = 0,43 N2 + 10,32 (1) 0,5 N2 = 0,43 N2 + 10,32 + 0,43x (2) Từ (1) (2) => N2 = 516 ; x = 60 vòng Câu 22: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dụng công thức: => N2= 60 vòng Câu 23: D Gọi số vòng dây cuộn thứ cấp ban đầu N2 Áp dụng ct : ban đầu => tăng số vòng them 60 vòng => N2 = 240 (vòng) Lại có giảm số vòng dây 90 vòng => => U2= 12,5 V ... IR => I2= 22 A Câu 13: A Áp dụng ct : => N2 = 22 00 vòng Câu 14: D Áp dụng ct : => I1 = 2A Câu 15: A Áp dụng ct : => U2= 20 V Câu 16: D Áp dụng ct : => N2= 22 00 vòng Câu 17: B Do máy hạ áp => N1=... I1 = 2A Câu 4: B Áp dụng CT : => U2 = 25 V ; I1 = 0 ,25 A Câu 5: A Áp dụng ct : => U2 = 360V ; I2 = 2A Câu 6: B Áp dụng ct : => U1 = 1000V ; I1 = 1A Câu 7: D Áp dụng ct : => U2 = 70 V Câu 8: D Áp. .. N1= 500 ; N2 = 100 Áp dụng ct : => U2 = 20 V Câu 18: D Áp dụng ct : => U2 = 70V Câu 19: B Máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) không làm thay đổi tần số Câu 20 : B Máy biến thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 các dạng bài tập máy biến áp đề 2 , 23 các dạng bài tập máy biến áp đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay