33 xác định thành phần chưa biết của mạch điện xoay chiều đề 2

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 33 - Xác định thành phần chưa biết mạch điện xoay chiều - Đề Câu Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây cảm nối tiếp với hộp kín X Trong hộp chứa ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 200 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hộp kín 100 V Phần tử hộp : A Điện trở B Cuộn dây cảm C Tụ điện D Cuộn dây có điện trở Câu Cho đoạn mạch AB hình vẽ Mỗi hộp X Y chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp Các vôn kế V1, V2 ampe kế đo dòng xoay chiều chiều, điện trở vôn kế lớn, điện trở ampe kế không đáng kể Khi mắc vào hai điểm A M hai cực nguồn điện chiều, ampe kế A, V1 60 V Khi mắc A B vào nguồn điện xoay chiều, tần số 50 Hz ampe kế A, vôn kế giá trị 60 V uAM uMB lệch pha π/2 Hai hộp X Y chứa phần tử nào? Tính giá trị chúng A Hộp X chứa R = 30 Ω nối tiếp C = 1,06.10-4 F; hộp Y chứa R = 30 Ω nối tiếp L= 0,165 H B Hộp X chứa R = 30 Ω nối tiếp L = 0,135 H; hộp Y chứa R = 30 Ω nối tiếp C = 1,06.10-5 F C Hộp X chứa R = 30Ω nối tiếp L= 0,165H ; hộp Y chứa R = 30 Ω nối tiếp C = 1,06.10-4 F D Hộp X chứa R = 30 Ω nối tiếp L=0,165 H; hộp Y chứa R = 30 Ω nối tiếp C = 1,06.10-3 F Câu Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB mắc nối thứ tự từ trái sang phải gồm: đoạn mạch AM có tụ điệnđiện dung C, đoạn mạch MN có điện trở R, đoạn mạch NB hộp kín X Biết UAB = 120 V; ZC = 10 Ω; R = 10 Ω; uAN = 60 cos100πt (V); UNB = 60 V Biết hộp X đoạn mạch gồm hai ba phần tử (điện trở R0, cuộn cảm L0, tụ điện C0) mắc nối tiếp Hộp X chứa: 0,1 A R0=10Ω ; L0= H 3 B R0=10Ω; C0= C C0= 104  104  F; L0= D R0=10Ω; L0= 0,1 F 0,1 H 3 H  Câu Có hai hộp kín X Y, hộp chứa phần tử R, L, C mắc nối tiếp Lần lượt mắc vào hai đầu hộp điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) (V) cường độ dòng điện hiệu dụng cơng suất mạch điện I P Nối tiếp hai hộp X Y mắc mạch vào điện áp cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch I cơng suất đoạn mạch P’ Khi P’ bằng: A P/2 B 4P C 2P Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D P Câu Đoạn mạch AM chứa tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L, hộp X chứa ba phần tử: điện trở cuộn dây tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, người ta đo UAM = 120 V UMB = 260 V Hộp X chứa: A Cuộn dây không cảm B Điện trở C Tụ điện D Cuộn dây cảm Câu Cho đoạn mạch xoay chiều gồm đoạn AM nối tiếp với MB Đoạn AM hộp kín X chứa phần tử R, L, C Đoạn MB chứa tụ điện có C = 20/π μF Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f=50 Hz thấy hiệu điện hai điểm A, M, B 120 V Tính cơng suất tiêu thụ hộp X: A 24,94 W B 12,45 W C 21,49 W D 36,24 W Câu Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω nối tiếp với cuộn cảm L = 1/π (H) (đoạn AM) hộp X chứa phần tử mắc nối tiếp: điện trở R0, cuộn cảm L0, tụ điệnđiện dung C0 (đoạn MB) Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 200 cos(100πt) V thấy điện áp hiệu dụng UAM = 160 V, UMB = 40 V Trong hộp X chứa A R0 = 25 Ω, L0 = /(4π)H B R0 = 25 Ω, C0 = 10-2/(25 π)H C R0 = 25 Ω, L0 = 1/(4π)H D R0 = 25 Ω, C0 = 10-2/(25π)H Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu hộp đen X cường độ dòng điện mạch 0,25 A sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Cũng đặt điện áp vào hai đầu hộp đen Y thấy cường độ dòng điện 0,25 A dòng điện pha với hiệu điện Nếu đặt điện áp vào đoạn mạch gồm X, Y nối tiếp cường độ dòng điện giá trị: A /4 B /8 C D /2 Câu Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm có độ tự cảm L0 mắc nối tiếp với điện trở R0 = 60Ω ; đoạn mạch MB gồm điện trở có giá trị R mắc nối tiếp hộp kín chứa hai phần tử : cuộn dây cảm tụ điện Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V điện áp hiệu dụng đoạn AM MB 80V 120V Giá trị R phần tử hộp kín là: A R = 90 Ω ; tụ điện B R = 60 Ω ; cuộn cảm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C R = 90 Ω ; cuộn cảm D R = 60 Ω ; tụ điện Câu 10 Giữa hai điểm A B nguồn xoay chiều u = 220 cos100πt (V), ta ghép vào phần tử X (trong số R, L, C) dòng điện qua mạch đo 0,5 (A) trễ pha π/2 so với u Nếu thay X phần tử Y (trong số R, L, C) dòng qua mạch pha so với u cường độ hiệu dụng 0,5 (A) Khi ghép X, Y nối tiếp, ghép vào nguồn dòng điện qua mạch có cường độ: A 0,25 (A) trễ pha π/4 so với u B 0,5 (A) sớm pha π/4 so với u C 0,5 (A) trễ pha π/4 so với u D 0,25 (A) sớm pha π/4 so với u Câu 11 Một mạch điện AB gồm hai hộp kín X Y mắc nối tiếp (trong X Y khơng chứa đoạn mạch song song) Đặt vào AB hiệu điện khơng đổi 12 (V) hiệu điện hai đầu Y 12 (V) Đặt vào AB điện áp xoay chiều u = 100 cos(100πt – π/3) (V) điện áp hai đầu X u = 50 cos(100πt – π/6) (V), cường độ dòng điện mạch i = 2 cos(100πt – π/6) (A) Nếu thay điện áp u = 100 cos(200πt – π/3) (V) cường độ hiệu dụng qua mạch 4/ (A) điện áp hiệu dụng Y 200/ (V) Hộp kín X chứa điện trở A 25 Ω Y chứa tụ điệnđiện dung 0,4/π µF điện trở 25 Ω B 25 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm 1/π H, tụ điệnđiện dung 0,1/π nF, Y chứa tụ điệnđiện dung 0,4/π mF C 25 Ω, Y chứa tụ điệnđiện dung 0,15/π mF cuộn cảm có độ tự cảm 5/(12π) H D 25 Ω, Y chứa tụ điệnđiện dung 0,15/π mF cuộn cảm có độ tự cảm 5/(12π) H Câu 12 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp phần tử Y điện áp hiệu dụng X U Y 2U Biết X Y ba phần tử: điện trở thuần, tụ điện cuộn dây Hai phần tử X Y tương ứng A cuộn dây cảm tụ điện B cuộn dây không cảm tụ điện C tụ điện cuộn dây không cảm D điện trở cuộn dây không cảm Câu 13 Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây nói tiếp với hộp kín X Hộp kín X ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, cuộn dây hộp kín 220 V, 100 V 120 V, Hộp kín X là: A Cuộn dây có điện trở B Tụ điện C Điện trở D Cuộn dây cảm Câu 14 Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng ZL điện trở R mắc nối tiếp với hộp kín có hai ba phần tử điện trở Rx, cuộn dây cảm có độ tự cảm ZLx, tụ điện có dung kháng ZCx Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều điện áp tức thời hai đầu cuộn dây hai đầu hộp kín u1 u2 = 2u1 Trong hộp kín là: A Cuộn cảm tụ điện, với ZL = 2ZLx = 2ZCx B Điện trở tụ điện, với Rx = 2R ZCx = 2ZL C Cuộn cảm điện trở thuần, với Rx = 2R ZLx = 2ZL D Cuộn cảm điện trở với Rx = R ZLx = 2ZL Câu 15 Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở 100 Ω, có cảm kháng 100 Ω nối tiếp với hộp kín X Tại thời diểm t1 điện áp tức thời cuộn dây cực đại, đến thời điểm t2 = t1 + T/4 (với T chu kỳ dòng điện) điện áp tức thời hộp kín cực đại Hộp kín X là: A Cuộn cảm có điện trở B Tụ điện nối tiếp với điện trở C Cuộn cảm D Cuộn cảm nối tiếp với tụ điện Câu 16 Một đoạn mach xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở 100 Ω, có cảm kháng 100 Ω nối tiếp với hộp kín X Tại thời điểm t1 điện áp tức thời cuộn dây cực đai, đến thời điểm t2 = t1 + 3T/8 (với T chu kỳ dòng điện) điện áp tức thời hộp kín cực đại Hộp kín X là: A Cuộn cảm có điện trở B Tụ điện nối tiếp với điện trở C Tụ điện D Cuộn cảm Câu 17 Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB cường độ hiệu dụng qua mạch (A) Điện áp tức thời AM MB lệch pha π/2 Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm có cảm kháng 20 Ω nối tiếp với điện tở 20 Ω đoạn mạch MB hộp kín X Đoạn mạch X chứa hai ba phần tử: điện trở R0 cuộn cảm có cảm kháng ZLo tụ điện có dung kháng ZCo mắc nối tiếp Hộp X chứa: A R0 = 93,8 Ω ZCo = 54,2 Ω B R0 = 46,2 Ω ZCo = 26,7 Ω C ZLo = 120 Ω ZCo = 54,2 Ω D ZLo = 120 Ω ZCo = 120 Ω Câu 18 Cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250 cos100πt (V) dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng A lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch π/6 Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X cường độ hiệu dụng qua mạch A điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X Công suất tiêu thụ đoạn mạch X A 200 W B 300 W C 200 W D 300 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19 Hai cuộn dây có điện trở độ tự cảm R1, L1 R2, L2 mắc nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U Gọi U1 U2 điện áp hiệu dụng tương ứng hai đầu cuộn (R1, L1) (R2, L2) Điều kiện để U = U1 +U2 là: A L1/R1 = L2/R2 B L1/R2 = L2/R1 C L1L2 = R1R2 D L1L2 = 2R1R2 Câu 20 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM MB mắc nối tiếp với Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C1 Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C2 Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM U1, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB U2 Nếu U = U1 + U2 hệ thức liên hệ sau ? A C1R1 = C2R2 B C1R2 = C2R1 C C1C2 = R1R2 D C1C2R1R2 = ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Nếu biểu diễn giản đồ vector vector quay uL uX phương (Do cuộn dây cảm Câu 2: C Khi mắc vào hai đầu AM vào nguồn điện chiều Ampe kế 2A điện trở R mắc nối tiếp với L Ta có •Khi mắc vào dòng xoay chiều ta có Câu 3: A ) Vậy X Đoạn mạch X gồm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: C Hai hộp đen X Y hộp chứa phần tử R,L,C Hai hộp mắc với hiệu điện U tiêu thụ cơng suất cường độ dòng điện nên ta có Khi mắc hai hộp X Y mắc nối tiếp mắc vào nguồn cường độ dòng điện I mạch xảy cộng hưởng ta có Cơng suất lúc đầu mạch Cơng suất lúc sau từ ta có Câu 5: A Câu 6: A Ta thấy, vẽ giản đồ, tam giác ABC tam giác đều, góc tạo vecto AM vecto MB 120 độ Từ suy AM có R, L uAM sớm pha i 30 độ Suy Trên mạch X có R tiêu thụ cơng suất: Câu 7: C pha →hộp X có R0là L0và thỏa mãn Câu 8: B Có thể coi X C với Y R với =>khi mắc nối tiếp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: C Câu 10: A Khi mạch gồm X i trễ pha π/2 so với u nên X L → Khi thay X Y i pha u nên Y R → → Khi ghép X, Y nối tiếp thì: → trễ pha π/4 so với u Câu 11: D Câu 12: B Ta thấy: → Điện áp đầu X Y lệch pha 2π/3 rad, biểu diễn uX uY giản đồ vecto ta dễ dàng suy X cuộn dây không cảm Y tụ điện Câu 13: A Ta thấy: 220 = 100 + 120 → điện áp đầu cuộn dây pha với điện áp đầu X nên X phải chứa cuộn có điện trở Câu 14: C Vì u2 = 2.u1 nên ta có u1 u2 vecto phương→ X phải chứa cuộn dây cảm điện trở Mặt khác ta có: u1 = i.Z1, u2 = i.Z2, → Z2 = 2Z1 → RX = 2R, ZLx = 2ZL Câu 15: B Tại t1 điện áp tức thời cuộn dậy cực đại, t2 = t1 + T/4 điện áp tức thời X cực đại nên uX trễ pha ud góc π/2 → X chứa tụ điện điện trở Câu 16: C Ta có R = ZL ud cực đại trước uX 3T/8 tức ud sớm pha uX góc 3π/4 rad → X chứa tụ điện Câu 17: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì ud uX vuông pha nên X gồm R0 ZCo mắc nối tiếp ta có: Câu 18: B Câu 19: A Để U = U1 + U2 pha điện áp đầu cuộn dây phải pha với nhau, hay ta có: Câu 20: A Để U = U1 + U2 pha điện áp đầu đoạn mạch AM MB phải pha với nhau, hay ta có: → C1.R1 = C2.R2 ... R0 = 25 Ω, C0 = 1 0 -2 / (25 π)H Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 22 0 V vào hai đầu hộp đen X cường độ dòng điện mạch 0 ,25 A sớm pha π /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Cũng đặt điện. .. L1/R1 = L2/R2 B L1/R2 = L2/R1 C L1L2 = R1R2 D L1L2 = 2R1R2 Câu 20 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM MB mắc nối tiếp với Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung... đầu mạch điện áp xoay chiều điện áp tức thời hai đầu cuộn dây hai đầu hộp kín u1 u2 = 2u1 Trong hộp kín là: A Cuộn cảm tụ điện, với ZL = 2ZLx = 2ZCx B Điện trở tụ điện, với Rx = 2R ZCx = 2ZL
- Xem thêm -

Xem thêm: 33 xác định thành phần chưa biết của mạch điện xoay chiều đề 2 , 33 xác định thành phần chưa biết của mạch điện xoay chiều đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay