15 bài TOÁN LIÊN QUAN đến TRUYỀN tải điện có GIẢI CHI TIẾT

18 43 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỀN TẢI ĐIỆN Phương pháp giải Cường độ hiệu dụng chạy đường dây: I  P U cos  Độ giảm đường dây: U  IR  PR PR Xem cos =1   U  U cos  U  P  Cơng suất hao phí đường dây: P  I R    R  U cos   Điện hao phí đường dây sau thời gian t: A  Pt Phần trăm hao phí: h  P PR  P  U cos  2 Hiệu suất truyền tải: H   h Điện trở tính theo cơng thức: R   S Ví dụ 1: Người ta cần truyền cơng suất điện 200 kW từ nguồn điện điện áp 5000 V đường dây điện trở tổng cộng 20  hệ số công suất Độ giảm đường dây truyền tải là: A 40 V B 400 V C 80 V D 800 V Hướng dẫn: Chọn đáp án D P 200.103 U  IR  R 20  800  V  U cos  5000.1 Ví dụ 2: Một máy phát điện xoay chiều cơng suất 1000 KW Dòng điện phát sau tăng truyền xa dây dẫn tổng chiều dài 200 km đường kính 0,39 cm làm hợp kim điện trở suất 1,8.108  m  Biết hệ số công suất đường dây Tính cơng suất hao phí đường dây điện áp đưa lên 50 kV A 0,16 MW B 0,03 MW C 0,2 MW D 0,12 MW Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án D 1 200.103 8  301   Điện trở đường dây: R      1,8.10 S r   0,195.102  Cơng suất hao phí đường dây: 2  1000.103   P  P   R   301  0,12.10  W    U cos    50.10  Ví dụ 3: Ở nơi phát người ta truyền công suất truyền tải điện 1,2 MW điện áp kV Điện trở đường dây truyền tải từ nơi phát đến nới tiêu thụ 4,05  Hệ số công suất đoạn mạch 0,9 Giá điện 1000 đồng/kWh trung bình 30 ngày, số tiền khấu hao A 144 triệu đồng B 734,4 triệu đồng C 110,16 triệu đồng D 152,55 triệu đồng Hướng dẫn: Chọn đáp án A Công suất hao phí đường dây: 2  1, 2.106   P  P   R    4,05  200.10  W    U cos    6.10 0,9  Điện hao phí đường dây sau 30 ngày: A  Pt  200  kW   30  24  h   144.103  kWh  Tiền điện khấu hao: 144.103  1000  144.106  VND  Chú ý: Khi công suất đưa lên đường dây không đổi, điện áp n lần cơng suất hao phí giảm n Ví dụ 4: Bằng đường dây truyền tải, điện từ nà máy phát điện nahor cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất Nếu nhà máy điện, dùng máy biến áp tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ điện cho 80 máy hoạt động Nếu dùng máy biến áp tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp 10 nơi sử dụng cung cấp đủ điện cho 95 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp đủ điện cho máy? A 90 B 100 Hướng dẫn: Chọn đáp án B C 85 D 105 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Gọi P, P P1 cơng suất nhà máy điện, cơng suất hao phí đường dây chưa dùng máy biến công suất tiêu thụ áy xưởng sản xuất P  P  25  80P1 Theo ra:   P  100P1  P P   95P1  100 Ví dụ (ĐH - 2012): Điện từ trạm phát điện đưa đến khu tái định cư dây truyền tải pha Cho biết, điện áp đầu truyền tăng từ U lên 2U số hộ dân trạm cung cấp đủ điện tăng từ 120 lên 144 Cho tính đến hao phí đường dây, cơng suất tiêu thụ điện hộ dân nhau, công suất trạm phát không đổi hệ số công suất trường hợp Nếu điện áp truyền 4U trạm phát cung cấp đủ điện cho A 168 hộ dân B 150 hộ dân C 504 hộ dân D 192 hộ dân Hướng dẫn: Chọn đáp án B P  P  120P1   P  32P1    P P   144P1  P  152P1 Cách 1: Theo ra:    P  P  nP1  nP1  152P1  32P1  150P1 16 16  Cách 2: Khi U tăng gấp đơi hao phí giảm lần nghĩa phần điện tích tăng thêm 3P /  144P1  120P1  P  32P1 Khi U tăng lần phần điện ích tăng thêm 15P /16  30P1 , tức đủ cho 120  30  150 hộ dân Ví dụ 6: Một đường dây điện trở tổng cộng  dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Điện áp hiêu dụng nguồn điện lúc phát 10 kV, công suất điện 400 kW Hệ số công suất mạch điện cos   0,8 phần trăm cơng suất bị mát đường dây tỏa nhiệt? A 1,6% B 2,5% C 6,4% D 10% Hướng dẫn: Chọn đáp án B  P  P PR 400.103.4 P  I R   R  h     0,025  2,5%  2 U cos  P U cos  10 0,64   Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 7: Truyền tải công suất điện (MW) đến nơi tiêu thụ đường dây pha, điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây 10 (kV) Mạch tải điện hệ số cơng suất 0,8 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây không q 10% cơng suất truyền điện trở đường dây phải giá trị thỏa mãn A R  6, 4 B R  4,6 C R  3, 2 D R  6,5 Hướng dẫn: Chọn đáp án A h P PR 0,1.108.0,82   10%  R   6,    P U cos 2 106 Ví dụ 8: Một trạm phát điện xoay chiều cơng suất khơng đổi, truyền điện xa với điện áp đưa lên đường dây 200 kV tổn hao điện 30% Biết hệ số công suất đường dây Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500 kV tổn hao điện A 12% B 75% C 24% D 4,8% Hướng dẫn: Chọn đáp án D PR   h1  U P PR U12  h    h  h1  4,8% PR P U U2 h  2  U2 Ví dụ 9: Người ta truyền tải điện xoay chiều pha từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ dây dẫn tổng chiều dài 20km Dây dẫn làm kim loại điện trở suất 2,5.108 m , tiết diện 0,4 cm , hệ số công suất mạch điện Điện áp hiệu dụng công suất truyền trạm phát điện 10 kV 500 kW Hiệu suất truyền tải điện A 93,75% B 96,14% C 97,41% D 96,88% Hướng dẫn: Chọn đáp án A  8 2.10000 R   S  2,5.10 0, 4.104  12,5      500.103.12,5 P  P R  H  P  P   PR  1  93,75%  U cos  P U cos  100002.1 Chú ý: Khi cho hiệu suất truyền tải công suất nhân cuối đường dây tính cơng suất đưa lên đường dây, cơng suất hao phí đường dây: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 H P' P' P2 PU  P  ; P  1  H  P; P  R  R  P H U P2 Ví dụ 10: Từ máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ đường dây tải điện điện trở 40 hệ số cơng suất Biết hiệu suất truyền tải 98% nơi tiêu thụ nhận công suất điện 196 kW Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là: A 10 kV B 20 kV C 40 kV D 30 kV Hướng dẫn: Chọn đáp án B P' 196   P  200  kW  H   0,98  P P  P  1  H  P   kW   200.103  40  P2 P  R  4,10   U  20.103  V  U U Chú ý: Nếu thời gian t điện hao phí P : P  A t Ví dụ 11: Người ta cần tải công suất MW từ nhà máy điện nơi tiêu thụ Dùng hai công tơ điện đặt biến đầu nơi tiêu thụ thấy số chênh lệch ngày đêm 216 kWh Tỷ lệ hao phí chuyền tải điện A 0,80% B 0,85% C 0,9% D 0,95% Hướng dẫn: Chọn đáp án C P  A 216kWh P 9kW    kW   h    0,9% t 24h P 1000kW Ví dụ 12: Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất 200 kW Hiệu số công tơ trạm phát công tơ tổng nơi tiêu thụ sau ngày đêm chên lệch 480 kWh Cơng suất hao phí đường dây hiệu suất trình truyền tải điện A 100 kW; 80% B 83 kW; 85% C 20 kW; 90% Hướng dẫn: Chọn đáp án C P  A 480kWh P  P 200  20   20  kW   H    90% t 24h P 200 D 40 kW; 95% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chú ý: Hiệu suất truyền tải h   H  PR thay đổi thay đổi điện áp, điện trở, U cos  công suất truyền tải PR  h   H  1  U1 cos   H2  U   Thay đổi U:     PR  H  U2  h   H  2  U 22 cos   P1R  h   H  1  U cos   H P2  Thay đổi P:    P R  H P1 h   H  2 2  U cos  PR1  h1   H1  U cos   H R  d1   Thay đổi R:      PR  H R 1  d2  h   H  2 2  U cos  Ví dụ 13: Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Khi điện áp nhà máy điện kV hiêu suất truyền tải 73% Để hiệu suất truyền tải 97% điện áp nhà máy điện A 24 kV B 54 kV C 16 kV D 18 kV Hướng dẫn: Chọn đáp án D PR  2 h1   H1  U cos   H2  U   0,97           PR  H U  0,73    U2  h   H   U 22 cos  U  18  kV  Ví dụ 14: Xét truyền tải điện đường dây định Nếu điện áp truyền tải điên kV hiệu suất truyền tải 80% Nếu tăng điện áp truyền tải lên kV hiệu suất truyền tải đạt A 95% B 90% Hướng dẫn: Chọn đáp án A C 97% D 85% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 PR  h   H  1 2  U1 cos   H2  U   H2          H  0,95    PR  H U  0,8 4  2 h   H  2 2  U cos  Ví dụ 15: HIệu suất truyền tải điện công suất P từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ 35% Dùng máy biến áp lý tưởng tỉ số cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp N / N1  để tăng điện áp truyền tải Hiệu suất truyền tải sau sử dụng máy biến áp A 99,2% B 97,4% C 45,7% D 32,8% Hướng dẫn: Chọn đáp án B Theo ra: U2 N2  5 U1 N1 PR  h   H  1 2  U1 cos   H2  U   H2          H  0,974    PR  H U  0,35 5  2 h   H  2 2  U cos  Ví dụ 16: Cần truyền tải công suất điện điện áp định từ nhà máy đến nơi tiêu thụ dây dẫn đường kính dây d Thay dây truyền tải điện dây khác chất liệu đường kính 2d hiệu suất tải điện 91% Hỏi thay dây truyền tải loại dây chất liệu đường kính 3d hiệu suất truyền tải điện bao nhiêu? A 96% B 94% C 92% D 95% Hướng dẫn: Chọn đáp án A  d  2 1 R R        S R1  d      0,5d  PR1  h1   H1  U cos   H2 R  H2           H  0,96  PR  H R  0,91 3 1 h   H  2 2  U cos  Ví dụ 17: Một nhà máy phát điện gồm tổ máy cơng suất P hoạt động đồng thời Điện sản xuất đưa lên đường dây truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải 80% Khi tổ máy ngừng hoạt động hiệu suất truyền tải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 90% B 85% C 75% D 87,5% Hướng dẫn: Chọn đáp án B P1R  h1   H1  U cos   H P2  H2       H  0,85   H1 P1  0,8 h   H  P2 R 2  U cos   Chú ý: Phân biệt hai trường hợp Công suất đưa lên đường dây không đổi (P = const ) khác với trường hợp công suất nhận cuối đường dây khơng đổi (P’ = const) Ví dụ 18: Điện cần truyền tải từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ điện Coi đường dây truyền tải điện trở R khơng đổi, coi dòng điện mạch pha với điện áp Lần lượt điện áp đưa lên U1 U hiệu suất truyền tải tương ứng H1 H Tìm tỉ số U2 / U1 hai trường hợp a) Công suất đưa lên đường dây không đổi; b) Công suất nhận cuối đường dây không đổi Hướng dẫn: Áp dụng công thức: h   H  P P PR  H U cos   U1  U  H1 PR a) h   H      2  PR U cos   H1 U1  H2  U2  2 U1 cos  2 b) Thay P  P'/ H vào công thức h   H  PR P 'R ' ta  H  U cos  HU cos  P 'R  H  H U cos   U1   U P 'R  1  H  H        P 'R U cos  U1 1  H1  H1  U2  U1 cos  2 1  H1  H1 1  H  H Lời khuyên: Đến ta nên nhớ hai kết quan trọng để giải tiếp toán phức tạp hơn: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 * Khi P khơng đổi U2  H1  U1  H2 * Khi P’ khơng đổi U2  U1 1  H1  H1 1  H2  H2 Ví dụ 19: Cần truyền tải điện từ nhà máy đến nơi tiêu thụ cho công suất điện nơi tiêu thụ không đổi, đường dây định Nếu điện áp đưa lên đường dây kV hiệu suất tải điện 75% Để hiệu suất tải điện 95% điện áp đưa lên A kV C kV B 5,96 kV D 15 kV Hướng dẫn: Chọn đáp án B Áp dụng: U2  U1 1  H1  H1 1  H  H  U2  1  0, 75 0, 75 1  0,95 0,95  U  5,96  V  Chú ý: Nếu cho biết độ giảm đường dây ta tính hiệu suất truyền tải: h  1 H  P I.IR U   P UI cos  U cos  Ví dụ 20: Điện áp hiệu dụng hai cực trạm phát điện cần tăng lên lần để giảm công suất hao phí đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền tải tiêu thụ không đổi? Biết chưa tăng điện áp độ giảm điện đường dây tải điện 5% điện áp hiệu dụng hai cực trạm phát điện Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện áp đặt lên đường dây A 8,515 lần B 9,01 lần C 10 lần Hướng dẫn: Chọn đáp án D Hiệu suất truyền tải điện trường hợp đầu: P'  P '  H P  0,95P  P   U 0,95  H1    H1  0, 05  H1  0,95  U P  h P  0, 05P  P '  19 Hiệu suất truyền tải điện sau (P’ giữ ngun P  P P'  ): 100 1900 D 9,505 lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 H2  P' 1900  P' 1901 P ' 1900 Áp dụng: U2  U1 1  H1  H1 1  H  H  1  0,95 0,95  1900  1900 1    1901  1901  9,505  U  9,505U1 Chú ý: Để tìm cơng thức đẹpta cần giải tốn tổng quát Ví dụ 21: Điện áp hiệu dụng gữa hai cực trạm phát điện cần tăng lên lần để giảm công suất truyền tải đến tải tiêu thụ không đổi? Biết chưa tăng điện áp độ giảm điện đường dây tải điện xU (với U điện áp hiệu dụng hai cực trạm phát điện) Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện áp đặt lên đường dây Hướng dẫn: Hiệu suất truyền tải điện trường hợp đầu: P'  P '  H1P  1  x  P  P   U 1  x   h1   H1   x U P  h P  x P '  1 x Hiệu suất truyền tải điện sau (P’ giữ nguyên P '  H2  P'  P ' P ' P ' Áp dụng: U2  U1 P x  P ' ): n n 1  x  n 1  x  P'  x P ' n 1  x   x n 1  x  1  H1  H1 1  H  H  x 1  x   n 1  x   n 1  x  1    n 1  x   x  n 1  x   x  n 1  x   x n Ví dụ 22: Điện áp hiệu dụng hai cực trạm phát điện cần tăng lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện n lần, với điều kiện công suất truyền tải tiêu thụ không đổi? Biết chưa tăng điện áp độ giảm điện đường dây tải điện xU’ (với U’ điện áp hiệu dụng nơi tải tiêu thụ) Coi cường độ dòng điện mạch pha với điện áp đặt lên đường dây Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Hiệu suất truyền tải điện trường hợp đầu:  P  P   x  1 P ' U x P '  H1P  h1   H1   x 1  U x 1  P  h1P  xP ' Hiệu suất truyền tải điện sau (P’ giữ nguyên P '  H2  P x  P ' ): n n P' P' n   P ' P ' P ' x P ' n  x n x U nx 1 x 1 x Áp dụng:    n  n U1  1  H  H 1  x  n 1    nxnx 1  H1  H1 Ví dụ 23: Trong trình truyền tải điện từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) giữ không đổi Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu tải U độ giảm đường dây 0,1U Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ Để hao phí truyền tải giảm 100 lần so với trường hợp đầu điện áp đưa lên đường dây A 20,01U B 10,01U C 9,1U D 100U Hướng dẫn: Chọn đáp án B Áp dụng: U2 nx với n  100, x  0,1 ta U2  9,1U1  U1 1  x  n Mà U1  U  0,1U  1,1U nên U2  10,01U Ví dụ 24: Trong trình truyền tải điện xa, cuối đường dây dùng máy hạ lí tưởng tỉ số vòng dây N1 / N  k cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ Điện áp hiệu dụng hai cực ttramj phát điện cần tăng lên lần để giảm công suất hao phí đường dây tải điện n lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết chưa tăng điện áp độ giảm đường dây tải điện xU tai (với U tai điện áp hiệu dụng tải tiêu thụ) Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện áp đăt lên đường dây Hướng dẫn: Hiệu suất truyền tải điện trường hợp đầu: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 h1   H1  U U U x    U U ' U kU tai  U k  x k k  P '  H1P  k  x P  P  k  x P '  P  h P  x P '  k Hiệu suất truyền tải điện sau (P’ giữ ngun P '  H2  P x  P ' ): n kn P' P' kn   P ' P ' P ' x P ' kn  x kn k  k  1  1  H1  H1   k  x  k  x  kn  x U Áp dụng:  kn  kn U1  1  H  H k  x n 1    kn  x  kn  x Ví dụ 25: Trong suốt trình truyền tải điện xa, cuối đường dây dùng máy hạ lí tưởng tỉ số vòng dây Điện áp hiệu dụng hai cực trạm phát điện cần tăng lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết chưa tăng điện áp độ giảm điện đường dây tải điện 10% điện áp hiệu dụng tải tiêu thụ Coi cường độ dòng điện mạch pha với điện áp đặt lên đường dây A 10,0 lần B 9,5 lần C 8,7 lần D 9,3 lần Hướng dẫn: Chọn đáp án B Áp dụng U kn  x 2.100  0,1    9,5 U1  k  x  n  0,1 100 Chú ý: Khi động điện mắc sau cơng tơ số cơng tơ điện mà động tiêu thụ Ví dụ 26: Một đường dây dẫn gồm hai dây tổng điện trở R  5 dẫn dòng điện xoay chiều đến công tơ điện Một độn điện cơng suất học động hoạt động bình thường điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 áp hiệu dụng hai đầu cơng tơ 220V Tính cường độ hiệu dụng dòng điện đường dây tải điện Động hoạt động thời gian 5h cơng tơ kWh? Tìm điện hao phí đường dây tải 5h Hướng dẫn: Công suất tiêu thụ điện: P Pi P 1, 496.103  UI cos   i  220.I.0,85   I  10  A  H H 0,8 Số cơng tơ điện mà động tiêu thụ: A  Pt  Pi 1, 496.103 t  W   h   9350  Wh   9,35  kWh  H 0,8 Điện hao phí đường dây sau h: A  Pt  I Rt  102.5.5  h   2500  Wh   2,5  kWh  Chú ý: Nhà máy phát điện cơng suất Pmp điện áp U mp trước đưa lên đường dây để tải điện xa người ta dùng máy tăng áp hiệu suất H Công suất điện áp đưa lên đường dây  P  Pmp H  là:  N2  U  U mp N  Ví dụ 27: Một máy phát điện xoay chiều công suất 10 (MW), điện áp hai cực máy phát 10 (KV) Truyền tải điện từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ dây dẫn tổng điện trở 40 (Ω) Nối hai cực máy phát với cuộn sơ cấp máy tăng nối hai đầu cuộn thứ cấp với đường dây Số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến áp gấp 40 lần số vòng dây cuộn sơ cấp Hiệu suất máy biến áp 90% Biết hệ số công suất đường dây Xác định công suất hao phí đường dây A 20,05 kW B 20,15 kW C 20,25 kW D 20,35 kW Hướng dẫn: Chọn đáp án C N2  P2  U  U MP N  10.10 40  4.10  V    P  R  20, 25  kW   U 6 P  P H  10.10 90%  9.10  V  MP  Ví dụ 28: Một trạm phát điện truyền cơng suất 1000 kW dây dẫn điện trở tổng cộng Ω, điện áp hai cực máy 1000 V Hai cực máy nối với hai đầu cuộn sơ cấp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 máy tăng áp lí tưởng mà số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp Biết hệ số công suất đường dây Hiệu suất trình truyền tải là: A 80% B 87% C 92% D 95% Hướng dẫn: Chọn đáp án C N2  PR 106.8  U  U mp N  1000.10  10  V   H  1 h  1   92%  U 108 P  P H  106  W  mp  Chú ý: 1) Nếu cho biết cơng suất hao phí đường dây a% cơng suất đưa lên đường dây P  a%P  I2 R  a%UIcos  IR  a%Ucos  U  a%Ucos 2) Nếu cho biết cơng suất hao phí đường dây a% cơng suất nhận cuối đường dây P  a%P' Ví dụ 29: Điện truyền tải từ A đến B hai dây đồng điện trở tổng cộng 40 Ω Cường độ hiệu dụng đường dây tải điện 50 A, công suất tiêu hao dây tải điện 5% công suất đưa lên đường dây A Công suất đưa lên A A 20 kW B 200kW C 2MW D 2000W Hướng dẫn: Chọn đáp án C Theo ra: P  5%P  I2 R  0,05P  502.40  0,05P  P  2.106  W  Ví dụ 30: Điện truyền tải từ A đến B hai dây hệ số cơng suất 0,96 Công suất tiêu hao dây tải điện 5% công suất đưa lên đường dây A Nếu điện áp đưa lên đường dây 4000V độ giảm đường A 20 kV B 200 kV C MV Hướng dẫn: Chọn đáp án D Theo ra: P  a%UI cos   I2 R  a%UI cos   IR  a%U cos   U  a%U cos   U  0, 05.4000.0,96  192  V  D 192 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 31: Điện truyền tải từ A đến B hai dây đồng điện trở tổng cộng Ω Cường độ hiệu dụng đường dây tải điện 100 A, công suất tiêu hao dây tải điện 2,5% công suất tiêu thụ B Tìm cơng suất tiêu thụ B A 20 kW B 200 kW C MW D 2000 W Hướng dẫn: Chọn đáp án C I R  0, 05PB  100 2.5  0, 05PB  PB  2.106  W  Chú ý: Nếu nơi tiêu thụ dùng máy hạ áp công suất hao phí đường dây a% cơng suất tiêu thụ tải thì: I12 R  a%U I 2cos2  I1  N2 U2  N  U  I cos  1 2 Điện áp đưa lên đường dây: U  U1  U  U1  I 1R Ví dụ 32: Người ta truyền tải điện từ A đến B hệ thống dây dẫn từ điện trở Ω cường độ dòng điện hiệu dụng dây 60 A Tại B dùng máy hạ lí tưởng Cơng suất hao phí dây 5% cơng suất tiêu thụ B điện áp cuộn thứ cấp máy hạ giá trị hiệu dụng 300V ln pha với dòng điện qua cuộn thứ cấp Tỉ số số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp máy hạ A 0,01 B 0,004 C 0,005 D 0.05 Hướng dẫn: Chọn đáp án D Theo ra: I 12 R  a%U I cos2  602.5  0, 05.300.I  I  1200  A   I1 N2 60  N2 U2  N  U  I cos  N  1200.1  0, 05  1 2 Ví dụ 33: Điện tải tử trạm tăng áp tới trạm hạ áp đường dây tải điện pha điện trở R = 30Ω Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp máy hạ áp 2200V 220 V, cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp máy hạ áp 100 A Bỏ qua tổn hao lượng máy biến áp Coi hệ số công suất Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp A 2200 V B 2500 V Hướng dẫn: Chọn đáp án B C 4400 V D 2420 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I1 220  U I1  U  I  2200  100  I1  10  A    U  U  U  U  I R  2200  10.30  2500  V  1  Ví dụ 34: Cuộn sơ cấp máy tăng A nối với nguồn B máy hạ cuộn sơ cấp nối với đầu máy tăng A Điện trở tổng cộng dây nối từ A đến B 100 Ω Máy B số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Mạch thứ cấp máy B tiêu thụ công suất 100 kW cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp 100A Giả sử tổn hao máy biến A B không đáng kể Hệ số công suất mạch Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp máy A A 11000 V B 10000 V C 9000 V D 12000 V Hướng dẫn: Chọn đáp án B N2  N I1  N  I  I1  I N  100 10  10  A  Máy B:  P  P  U I  P  U 10  100.103  U  10  V  1 1  U  U  U  U1  I 1R  10  10.100  11000  V  Ví dụ 35: Điện truyền từ máy tăng áp đặt A tới máy hạ áp đjăt B dây đồng tiết diện tròn đường kính cm với tổng chiều dài 200 km Cường độ dòng điện dây tải 100 A, cơng suất hao phí đường dây tải 5% công suất tiêu thụ B Bỏ qua hao phí máy biến áp, coi hệ sơ cơng suất mạch sơ cấp thứ cấp 1, điện trở suất đồng 1,6.108 m Điện áp hiệu dụng máy thứ cấp máy tăng áp A A 43 kV B 42 kV C 40 kV Hướng dẫn: Chọn đáp án D 1 200.103 8 R    1, 6.10  41   2 S   0,5d    0,5.0, 01 P  5%PB  I12 R  0,05U 1I1  U1  I1R 100.41   82000  V  0,05 0,05 Điện áp hiệu dụng máy thứ cấp máy tăng áp A: U  U1  I1R  82.103  100.41  43050  V   86  kV  D 86 kV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 36 (ĐH – 2012): Từ trạm phát điện xoay chiều pha đặt vị trí M, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km Biết đường dây điện trở tổng cộng 80 Ω (coi dây tải điện đồng chất, điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây) Do cố, đường dây bị rò điện điểm Q( hai dây tải điện bị nối tắt bỏi vật điện trở giá trị xác định R) Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát tải tiêu thụ, sau dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở không đáng kể, nối vào hai đầu hai dây tải điện M Khi hai đầu dây N để hở cường độ dòng điện qua nguồn 0,40 A, hai đầu dây N nối tắt doạn dây điện trở khơng đáng kể cường độ dòng điện qua nguồn 0,42 A Khoảng cách MQ A 135 km B 167 km C 45km D 90km Hướng dẫn: Chọn đáp án C Khi đầu N để hở, điện trở mạch: 2x  R  U  30    I  R  30  2x Khi đầu N nối tắt, điện trở mạch: 2x  R 80  2x  U 200    R   80  2x  I  2x   30  2x 80  2x   200  x  10  MQ  110  4x  x MN  45  km  40 Ví dụ 37: Một đường dây tải điện hai điểm A, B cách 100km Điện trở tổng cộng đường dây 120 Ω Do dây cách điện không tốt nên điểm C đường dây tượng rò điện Để phát vị trí điểm C người ta dụng nguồn điện suất điện động 41 V, điện trở 1Ω Khi làm đoản mạch đầu B cường độ dòng điện qua nguồn 1,025A Khi đầu B hở cường độ dòng điện qua nguồn A Điểm C đầu A đoạn A 50 km B 30 km C 75 km Hướng dẫn: Chọn đáp án B Để hở đầu B: 2x  R  r  E  41  R  40  2x I D 60 km Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đoản mạch đầu B: 2x   2x  R 120  2x  E  r   40 R  120  2x  I  40  2x 100  2x   40  x  15  AC  160  4x x AB  30  km  60 ... 13: Người ta truyền tải dòng điện xoay chi u pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Khi điện áp nhà máy điện kV hiêu suất truyền tải 73% Để hiệu suất truyền tải 97% điện áp nhà máy điện A 24 kV... 18: Điện cần truyền tải từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ điện Coi đường dây truyền tải có điện trở R khơng đổi, coi dòng điện mạch ln pha với điện áp Lần lượt điện áp đưa lên U1 U hiệu suất truyền. ..  18  kV  Ví dụ 14: Xét truyền tải điện đường dây định Nếu điện áp truyền tải điên kV hiệu suất truyền tải 80% Nếu tăng điện áp truyền tải lên kV hiệu suất truyền tải đạt A 95% B 90% Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 bài TOÁN LIÊN QUAN đến TRUYỀN tải điện có GIẢI CHI TIẾT , 15 bài TOÁN LIÊN QUAN đến TRUYỀN tải điện có GIẢI CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay