11 – xác định thời gian chuyển động và tốc độ trung bình trong DDDH

6 47 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 11 Xác định thời gian chuyển động tốc độ trung bình DDDH Câu Vật dao động điều hồ với biên độ cm, chu kì 1,2 s Trong chu kì, khoảng thời gian để li độ khoảng [ cm ÷ cm] là: A 0,3 s B 0,2 s C 0,6 s D 0,4 s Câu Một lắc lò xo có vật nặng với khối lượng m = 100g lò xo có độ cứng k = 10N/m dao động với biên độ cm Trong chu kì dao động, thời gian mà vật nặng cách vị trí cân lớn 1cm bao nhiêu? A 0,418s B 0,318s C 0,218s D 0,518s Câu lắc lò xo có độ cứng N/m, vật nặng có khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương ngang q trình dao động, vận tốcđộ lớn cực đại 6π cm/s, lấy π2=10 Thời gian ngắn vật từ vị trí x = cm đến vị trí -3√3 (cm) : A 0.833 B 0.167 C 0.333 D 0.667 Câu Vật dao động điều hồ theo phương trình x = -5cos(10πt) cm Thời gian vật quãng đường dài 12,5 cm kể từ lúc bắt đầu chuyển động A 1/15 s B 2/15 s C 1/30 s D 1/12 s Câu Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 2cos(πt + π) cm Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = √3 cm A 2,4 s B 1,2 s C 5/6 s D 5/12 s Câu Một chất điểm dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(5πt) cm thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu chuyển động đến vật dược quãng đường cm A 0.15 s B 2/15 s C 0, s D 0,3 s Câu Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn cm Thời gian để bi cm kể từ vị trí cân A 15/12 s B s C 21/12 s D 18/12 s Câu Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 3s bi chuyển động cung tròn 4cm Thời gian để bi 2cm kể từ vị trí cân A 1s B s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 0,75s D 4s Câu Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g lò xo có hệ số đàn hồi k = 100 N/m,dao động mặt phẳng ngang Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm Tại thời điểm t = 0, truyền cho vật vận tốc 30√30 cm/s theo chiều hướng xa vị trí cân để vật bắt đầu dao động điều hòa Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động lò xo bị nén cực đại A 2/15 B 1/15 C 3/20 D 1/10 Câu 10 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = -A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là: A 6A/T B 9A/2T C 3A/2T D 4A/T Câu 11 Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ 10 cm, chu kì s Trong chu kỳ, quãng thời gian mà khoảng cách từ vật tới vị trí cân lớn 5√3 cm A 1/3 s B 1/12 s C 5/12 s D 1/6 s Câu 12 Một vật thực dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(10πt) cm Tốc độ trung bình kể từ vật vị trí cân chuyển động theo chiều dương đến thời điểm vật có li độ cm A 2,7 m/s B 3,6 m/s C 0,9 m/s D 1,8 m/s Câu 13 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox xung quanh gốc O với biên độ cm chu kì s Mốc để tính thời gian vật qua vị trí x= cm theo chiều dương Khoảng thời gian chất điểm quãng đường 249 cm kể từ thời điểm ban đầu là: A 127/6 s B 125/6 s C 62/3 s D 61/3 s Câu 14 Một lắc lò xo dao động với biên độ A Trong chu kỳ thời gian dài để lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 s Chu kì dao động lắc là: A 1,5 s B s C s D s Câu 15 Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = cos(πt - 2π/3)(dm) Thời gian vật quãng đường S = 5cm kể từ thời điểm ban đầu (t = 0) A 1/9 s B 1/3 s C 1/6 s D 7/3 s Câu 16 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(8πt - 2π/3) cm Thời gian vật quãng đường s = (2+2√2) cm kể từ lúc vật bắt đầu dao động là: A 5/96 s B 1/96 s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 29/96 s D 25/96 s Câu 17 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(ωt - π/4) cm Trong giây kể từ thời điểm t = 0, vật quãng đường 20 - 10√2 cm Trong giây thứ 2012 kể từ thời điểm t = 0, vật quãng đường là: A 20 - 10√2 cm B 10 cm C 20√2 cm D 10√2 cm Câu 18 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Khoảng thời gian chu kì để vật có tốc độ nhỏ nửa tốc độ cực đại A T/3 B 2T/3 C T/6 D T/12 Câu 19 Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(ωt + π/2) cm Sau thời gian t1 = 0,5 s kể từ thời điểm ban đầu vật quãng đường S1 = cm Sau khoảng thời gian t2 = 12,5 s kể từ thời điểm ban đầu vật quãng đường A 160 cm B 68 cm C 50 cm D 36 cm Câu 20 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 16 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực đại lần thứ hai, tốc độ chuyển động trung bình vật A 15,6 cm/s B 22,5 cm/s C 17,0 cm/s D 16,7 cm/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Ta thấy [-3cm;3cm] = [-A/2;A/2] Trong nửa chu kỳ vật từ vị trí có ly độ A/2 đến -A/2 ứng với góc quay hết khoảng thời gian Trong nửa chu kỳ lại vật có ly độ [-3cm;3cm] khoảng thời gian = t1 theo chiều ngược lại =>Trong chu kỳ khoảng thời gian để ly độ vật khoảng [-3cm;3cm] Câu 2: A Trong chu kì, thời gian vật cách vị trí cân lớn cm từ pha Tổng thời gian Câu 3: A Tần số góc: đến , từ đến Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Chu kỳ dao động vât: Biên độ dao động: Thời gian ngắn vật từ vị trí x = 6cm (x=A) đến vị trí Câu 4: B Ban đầu vật li độ x=-5 S=12,5 cm=2A+A/2 nên ta có Câu 5: C Tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x=-2 cm Thời gian ngắn vật qua li độ (khi vật chưa đổi chiều) là: Câu 6: B Tại thời điểm t=0 vật vị trí biên dương, ta thấy 6cm = 1,5A Vậy từ thời điểm t = vật quãng đường cm vật đến vị trí có ly độ x = -A/2 lần =>Thời gian ngắn từ bắt đầu dao đông đến vật quãng đường 6cm Câu 7: C bi chuyển động cung tròn cm nên biên độ cm Thời gian bi cm từ vị trí cân Câu 8: C Thời gian bi quãng đường A từ VTCB Câu 9: A Tần số góc: Biên độ dao động vật: =>Tại thời điểm t=0 vật vị trí x=A/2 chuyển động theo chiều dương, vị trí lò xo bị nén cực đại vị trí biên âm (-A), ta tính khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động lò xo bị nén cực đại là: Câu 10: B Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x = A đến vị trí qng đường tương ứng có độ dài Tốc độ trung bình khoảng thời gian là: Câu 11: A vật Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Các khoảng thỏa mãn đề Dùng đường tròn lượng giác, ta thấy thời gian khoảng =>Thời gian hết khoảng Câu 12: D Thời gian từ đến 3cm Quãng đường S=3cm Tốc độ trung bình: Câu 13: B •t=0 vật li độ x=3 theo chiều dương →Thời gian Câu 14: A Trong chu kỳ thời gian dài để lắc di chuyển từ vị trí có li độ đến vị trí có li độ Câu 15: C Lúc đầu vật li độ theo chiều dương Vật quãng đường Câu 16: A Ta có ban đầu vật li độ x=-2 cm theo chiều dương Sau quãng đường Câu 17: D 1s vật đc tức vật li độ đc Vật từ đc Sau đc thêm Tổng góc quét ứng với Sau 2011s vật đc vật Vị trí có sau s= tức giây 2012 vật quét từ S= Câu 18: A =>Khoảng thời gian chu kì để vật có tốc độ nhỏ nửa tốc độ cực đại khoảng thời gian chất điểm từ vị trí có vận tốc đến vị trí theo chiều âm ứng với T/6 từ vị trí Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 đến vị trí theo chiều dương ứng với T/6 Câu 19: B Câu 20: A A = cm Ta có gia tốc vật dao động điều hòa: → gia tốc vật đạt giá trị cực đại x = -A → Dùng đường tròn đơn vị, ta dễ dàng xác định kể từ thời điểm vật có ly độ cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực đại lần thứ hết 5T/3 = 10/3 s vật quãng đường S = 6,5A = 52 cm → tốc độ trung bình vật thời gian = 15,6 cm/s ... thấy thời gian khoảng = >Thời gian hết khoảng Câu 12: D Thời gian từ đến 3cm Quãng đường S=3cm Tốc độ trung bình: Câu 13: B •t=0 vật li độ x=3 theo chiều dương Thời gian Câu 14: A Trong chu kỳ thời. .. xo dao động với biên độ A Trong chu kỳ thời gian dài để lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 s Chu kì dao động lắc là: A 1,5 s B s C s D s Câu 15 Vật dao động. .. 10: B Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x = A đến vị trí qng đường tương ứng có độ dài Tốc độ trung bình khoảng thời gian là: Câu 11: A vật Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 – xác định thời gian chuyển động và tốc độ trung bình trong DDDH , 11 – xác định thời gian chuyển động và tốc độ trung bình trong DDDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay