22 ôn tập sóng ánh sáng đề 6

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 22 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu Chọn câu sai câu sau: A Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia hồng ngoại có chất sóng điện tử C Tia X sóng điện tử có bước sóng dài D Tia tử ngoại làm phát quang số chất Câu Chọn câu trả lời đúng: Thí nghiệm II Niu-Tơn sóng ánh sáng chứng minh: A Lăng kính khơng có khả nhuộm màu cho ánh sáng B Sự tồn ánh sáng đơn sắc C Ánh sáng mặt trời ánh sáng đơn sắc D Sự khúc xạ tia sáng qua lăng kính Câu Thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ=0,5 μm, ta thu vân giao thoa E cách mặt phẳng hai khe khoảng D=2 m , khoảng cách vân i=0,5 mm Khoảng cách a hai khe bằng: A 1,5 mm B mm C mm D 1,2 mm Câu Cho loại ánh sáng sau: I Ánh sáng trắng II Ánh sáng đỏ III Ánh sáng vàng IV Ánh sáng tím Những ánh sáng có bước sóng xác định? Chọn câu trả lời theo thứ tự bước sóng xếp từ nhỏ đến lớn A I, II, III B IV, III, II C I, II, IV D I, III, IV Câu Tính chất sau tia hồng ngoại: A Có khả ion hố chất khí mạnh B Có khả đâm xuyên mạnh C Bị lệch hướng điện trường D Có tác dụng nhiệt Câu Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ A ánh sáng sóng ngang B ánh sáng bị tán sắc C ánh sáng có tính chất sóng D ánh sáng sóng điện từ Câu Khi chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào nước thì: A Tần số tăng, bước sóng giảm B Tần số giảm, bước sóng tăng C Tần số khơng đổi, bước sóng giảm D Tần số khơng đổi, bước sóng tăng Câu Chọn câu trả lời sai: Ánh sáng đơn sắc : A Có màu sắc xác định B Không bị tán sắc qua lăng kính C Bị khúc xạ qua lăng kính D Có vận tốc khơng đổi truyền từ môi trường sang môi trường Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến ảnh m, khoảng vân đo mm Bước sóng ánh sáng là: A 0,4 μm B μm C 0,4.10-3 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 0,4.10-4 μm Câu 10 Bộ phận có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc máy quang phổ ? A Lăng kính B Tấm kính ảnh C Buồng tối D ống chuẩn trực Câu 11 Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng khả kiến B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng khả kiến C Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại D Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số tia tử ngoại Câu 12 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe, biết hai khe cách khoảng a = 0,3 mm; khoảng vân đo i = mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 1,5 m A 0,45 μm B 0,50 μm C 0,60 μm D 0,55 μm Câu 13 Khi nói tia hồng ngoại phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại có tác tác dụng nhiệt mạnh C Tia hồng ngoại dễ bị vật hấp thụ D Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ Câu 14 Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Một sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz, bước sóng chân không là: A 0,75 m B 0,75 mm C 0,75 nm D 0,75 μm Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, dùng ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm khoảng vân thu 0,2 mm Hỏi dùng ánh sáng đỏ bước sóng 0,7 μm khoảng vân thu là: A 0,3 mm B 0,13 mm C 0,35 mm D 0,45 mm Câu 16 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc Iâng khoảng vân giao thoa i, đưa tồn thí nghiệm vào chất lỏng suốt có chiết suất n khoảng vân là: A i/(n+1) B ni C i/n D i/(n-1) Câu 17 Nhận xét sau đúng: A Các vật thể quanh ta có màu sắc khác khả phát xạ có màu sắc khác vật; B Các ánh sáng có bước sóng (tần số) khác bị mơi trường hấp thụ nhau; C Cảm nhận màu sắc vật thay đổi thay đổi màu sắc nguồn chiếu sáng vật; D Các ánh sáng có bước sóng (tần số) khác bị vật phản xạ (hoặc tán xạ) Câu 18 Cho ánh sáng đơn sắc màu tím, màu lam, màu lục, màu da cam qua lăng kính với góc tới khác Chiết suất lăng kính nhỏ ánh sáng đơn sắc sau đây? A Màu lam B Màu da cam Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Màu lục D Màu tím Câu 19 Chọn câu sai: A Mặt trời phát sóng điện từ có bước sóng tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng màu đỏ B Một vật rắn bị nung nóng đỏ vừa phát tia hồng ngoại vừa phát ánh sáng nhìn thấy C Các tia có bước sóng ngắn có tính đâm xun mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh D Tia âm cực đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn phát tia X Tia X có bước sóng dài bước sóng tia tử ngoại nên truyền với vận tốc lớn Câu 20 Trong thí nghiệm Iâng, dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 (μm) đến 0,76 (μm) vị trí ảnh ứng với hiệu đường sóng ánh sáng (μm) có vân tối trùng nhau? A B C D Câu 21 Tính chất sau tính chất chung tia hồng ngoại tia tử ngoại? A Làm ion hóa khơng khí B Có tác dụng chữa bệnh còi xương C Làm phát quang số chất D Có tác dụng lên kính ảnh Câu 22 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55 µm , khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe tới m Bề rộng vùng giao thoa 1,7 cm Số vân sáng vân tối vùng giao thoa là: A 15 vân sáng 14 vân tối B 17 vân sáng 18 vân tối C 15 vân sáng 16 vân tối D 16 vân sáng 15 vân tối Câu 23 Trong thí nghiệm Iâng, thay đèn laze phát ánh sáng màu đỏ đèn laze phát ánh sáng màu xanh hệ vân giao thoa thu thay đổi nào? A Vị trí vân trung tâm không đổi, khoảng vân giảm B Khoảng vân không đổi, hệ vân dịch lên (theo hướng từ khe S2 đến khe S1) C Khoảng vân không đổi, hệ vân dịch xuống (theo hướng từ khe S1 đến khe S2) D Vị trí vân trung tâm không đổi, khoảng vân tăng Câu 24 Vân sáng bậc K thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng thoả mãn điều kiện sau (S1 S2 hai khe, vân sáng bậc K điểm M) A S2M - S1M = ½(2K + 1)λ B S2M - S1M = 2Kλ C S2M - S1M = Kλ D S2M - S1M = 0,5Kλ Câu 25 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng,nếu thay ánh sáng màu lam ánh sáng màu vàng thì: A khoảng vân tăng B khoảng vân giảm C khoảng vân cũ D độ sáng vân giảm Câu 26 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe sáng cách 0,8 mm Khoảng cách từ hai khe đến m, đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng l = 0,64 mm Vân sáng bậc bậc (cùng phía so với vân giữa) cách đoạn A 1,6 mm B 3.2 mm C 1.5 mm D 4.8 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27 Những vật hấp thụ hoàn toàn ánh sáng nhìn thấy có màu: A Đỏ B Cam C Tím D Đen Câu 28 Chiếu tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với mơi trường khơng khí, người ta thấy tia ló mặt phân cách hai mơi trường Thay tia sáng vàng chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục màu tím chiếu tới mặt phân cách theo hướng cũ chùm tia sáng ló ngồi khơng khí A chùm tia sáng màu lục B hai chùm tia sáng màu lục màu tím C ba chùm tia sáng: màu đỏ, màu lục màu tím D chùm tia sáng màu đỏ Câu 29 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sàng với hai khe Young (a= mm; D = m) Nguồn S gồm hai xạ có λ1 = 0,3 µm λ2 = 0,5 µm Khoảng cách nhỏ hai vân màu A mm B 0,6 mm C mm D mm Câu 30 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đấn quan sát m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm Trong vùng giao thoa rộng mm (đối xứng qua vân sáng trung tâm ) quan sát vân sáng? A B 13 C 11 D 15 Câu 31 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Hai khe cách 0,75 mm cách 1,5 m Vân tối bậc cách vận sáng bậc phía so với vân sáng trung tâm đoạn 4,2 mm Bước sóng λ A 0,48 µm B 0,50 µm C 0,60 µm D 0,75 µm Câu 32 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng phát hai xạ có bước sóng λ1 = 0,5 µm λ2 = 0,75 µm Xét M vân sáng bậc vân sáng ứng với bước sóng λ1 N vân sáng bậc ứng với bước sóng λ2 (M, N phía tâm O) Trên MN ta đếm A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng Câu 33 Chọn đáp án tia hồng ngoại: A Bị lệch điện trường từ trường B Tia hồng ngoại tính chất giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ C Chỉ vật có nhiệt độ cao 37oC phát tia hồng ngoại D Các vật có nhiệt độ lớn K phát tia hồng ngoại Câu 34 Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu được: A ánh sáng trắng B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C vạch màu sáng, tối xen kẽ D bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối Câu 35 Trong giao thoa ánh sáng, vị trí cho vân tối ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Độ lệch pha chẵn lần λ B Hiệu đường truyền lẻ lần nửa bước sóng C Hiệu đường truyền nguyên lần bước sóng D Độ lệch pha lẻ lần λ/2 Câu 36 Một chùm ánh sáng Mặt Trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo đáy bể: A vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc B vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng góc C vết sáng có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc D vết sáng có nhiều màu chiếu vng góc có màu trắng chiếu xiên Câu 37 Quang phổ liên tục nguồn sáng J: A phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J B không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J C không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng J, mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D khơng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng J, mà phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 38 Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím C Tia tử ngoại có chất sóng điện từ D Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh làm ion hố khơng khí Câu 39 Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2: a = mm, khoảng cách từ hai khe tới D = m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,5 μm Với bề rộng trường giao thoa L = 13 mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ1 λ2 trùng là: A vân B vân C vân D vân Câu 40 Thí nghiệm giao thoa ánh sang khe Young có khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ hai khe đến D Nguồn phát hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ λ’ = 3λ/2 Điểm M có vân sáng trùng màu gần so với vân sáng trung tâm có toạ độ: A 2λD/a B 6λD/a C 3λD/a D 4λD/a Câu 41 Tìm phát biểu ánh sáng trắng: A Ánh sáng trắng mặt trời phát B Ánh sáng trắng ánh sáng mắt ta nhìn thấy màu trắng C Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Ánh sáng đèn ống màu trắng phát ánh sáng trắng Câu 42 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát xạ λ1 = 0,7 μm, λ2 = 0,5 μm, a = mm, D = m Vạch đen quan sát cách vân trung tâm là: A 0,7 mm B 0,25 mm C 1,75 mm D 0,5 mm Câu 43 Trong thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp F1, F2 cách khoảng a = 1,2 mm Màn M để hứng vân giao thoa cách mặt phẳng chứa hai khe khoảng D = 0,9 m Người ta quan sát vân Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 sáng Khoảng cách tâm hai vân sáng 3,6 mm Tần số xạ sử dụng thí nghiệm là: A f = 5.1012 Hz B f = 5.1013 Hz C f = 5.1014 Hz D f = 5.1015 Hz Câu 44 Tìm phát biểu sai tượng khúc xạ: A Môi trường chứa tia khúc xạ chiết quang môi trường chứa tia tới góc khúc xạ lớn góc tới góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ tồn phần B Mơi trường chứa tia khúc xạ chiết quang mơi trường chứa tia tới ln có tia khúc xạ C Tia khúc xạ tia tới nằm phía so với pháp tuyến D Góc tới i mơi trường chứa tia tới có chiết suất n1 với góc khúc xạ r mơi trường chứa tia khúc xạ có chiết suất n2, có khúc xạ chúng thoả mãn hệ thức: n1.sini = n2.sinr Câu 45 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, có a = 0,3 mm; D = m; nguồn ánh sáng trắng (λđỏ = 0,75 μm λtím = 0,42 μm ) Bề rộng quang phổ bậc là: A 3,3 mm B 6,5 mm C 6,6 mm D 8,8 mm Câu 46 Phát biểu sau nói ứng dụng quang phổ liên tục? Quang phổ liên tục : A dùng để xác định bước sóng ánh sáng B dùng để xác định nhiệt độ vật phát sáng bị nung nóng C dùng để xác định thành phần cấu tạo vật phát sáng D dùng để xác định công suất nguồn sáng Câu 47 Một thấu kính mỏng hội tụ thủy tinh có chiết suất tia đỏ nđ = 1,5145, tia tím nt ≈ 1,5318 Tỉ số tiêu cự tia đỏ tiêu cự tia tím: A 1,0336 B 1,0597 C 1,1057 D 1,2809 Câu 48 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I âng, hai khe S1, S2 chiếu hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm 400 nm Ta thấy vân sáng gần màu với vân trung tâm cách 12 mm Khoảng vân đo ứng với ánh sáng có bước sóng 600 nm là: A mm B 0,6 mm C mm D 0,4 mm Câu 49 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe S1 S2 mm, khoảng cách mặt phẳng chứa hai khe ảnh m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng nằm đoạn từ 0,4 μm đến 0,75 μm Tại điểm M vân sáng trung tâm mm có xạ cho vân sáng ? A B C D Câu 50 Quang phổ liên tục vật phát : A phụ thuộc vào nhiệt độ vật B phụ thuộc vào chất vật C không phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật D phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: C Câu 2: B Thí nghiệm II Niuton sóng ánh sáng chứng tỏ tồn ánh sáng đơn sắc Câu 3: B Ta có khoảng vân: Câu 4: B Ánh sáng trắng tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ tới tím theo thứ tự giảm dần bước sóng: đỏ, vàng, tím Câu 5: D Tia hồng ngọa tia có bước sóng dài mang lượng nhỏ khơng có tác dụng ion hóa, lệch hướng điện trường, đâm xuyên, có tác dụng nhiệt Tia hồng ngoại có ứng dụng làm máy cảm biến hồng ngoại xác định mục tiêu Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: D vận tốc ánh sáng đơn sắc lớn chân không giảm dần vào môi trường có chiết quang lớn chân khơng mơi trường đầu Câu 9: A Câu 10: A Câu 11: A Câu 12: C Khoảng vân: Câu 13: D Ta có tia hồng ngoại có bước sóng lớn ánh sáng đỏ nên tần số nhỏ ánh sáng đỏ Câu 14: D Trong chân khơng bước sóng: Câu 15: C Ta có: Câu 16: C =>v tỉ lệ nghịch với n Câu 17: C Ta cảm nhận thay đổi màu sắc vật thay đổi màu sắc nguồn sáng thay đổi Câu 18: B Câu 19: D Câu 20: B Vân tối: Như có vị trí vân tối trung vị trí Câu 21: D Tia tử ngoại tia hồng ngoại tác dụng lên kính ảnh Câu 22: C Khoảng vân: Số vân sáng: Số vân tối: có 15 vân sáng có 16 vân tối Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: A Ta có giảm bước sóng khoảng vân giảm, vị trí trung tâm khơng thay đổi Câu 24: C Vân sáng Câu 25: A Thay ánh sáng màu lam màu vàng bước sóng tăng khoảng vân tăng Câu 26: B Khoảng cách vân sáng bậc bậc (cùng phía so với vân giữa) là: Câu 27: D Vật hấp thụ tồn ánh sáng có màu đen Câu 28: D Câu 29: A Ta có vị trí vân trùng: vân trùng ứng bậc k1 bậc k2 Như ta có khoảng cách nhỏ hai vân 5i1=3 mm Câu 30: C Câu 31: C Câu 32: A Ta có : Tại M vân sáng bậc ánh sáng ứng với vân sáng bậc bước sóng Tại N vân sáng bậc ánh sáng ứng với vân sáng bậc bước sóng Như MN có tất vân sáng riêng rẽ xạ Mặt khác : nên vân trùng (1)(2) ứng với vân: (3,2); (6,4), (9,8) Như MN có hai vân trùng hai xạ Như MN ta đếm tất vân sáng Câu 33: D Câu 34: B Ta có chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh ta thu dài màu từ đỏ tới tím nối liền cách liên tục Câu 35: B Câu 36: C Khi chiếu vng góc vệt nước đáy bể có màu trắng vệt sáng có nhiều màu chiếu xiên Câu 37: C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng J mà phụ thuộc vào nhiệt độ ngườn sáng Câu 38: B Tia tử ngoại bước sóng nhỏ ánh sáng ánh sáng tím Câu 39: C Câu 40: C Vị trí vân trùng: vân trung ứng k=3 Câu 41: C Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím Câu 42: B Vạch đen thấy vạch đen ứng với bước sóng nhỏ Câu 43: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trên có vân sáng, khoảng cách hai vân sáng 8i =3,6 nên i=4,5 mm Mặt khác: Câu 44: C Tia khúc xa tia tới nằm hai phía so với pháp tuyến C sai Câu 45: C Độ rộng quang phổ bậc 3: Câu 46: B Quang phổ liên tục dùng để xác định nhiệt độ vật phát sáng bị nung nóng Câu 47: A Câu 48: A Vị trí vân trùng hai vân: vân trùng ứng với k1=2 Khi x=12 mm =2i1 nên i1=6 mm Câu 49: B Câu 50: A ... 2λD/a B 6 D/a C 3λD/a D 4λD/a Câu 41 Tìm phát biểu ánh sáng trắng: A Ánh sáng trắng mặt trời phát B Ánh sáng trắng ánh sáng mắt ta nhìn thấy màu trắng C Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn... I-âng giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng màu lam ánh sáng màu vàng thì: A khoảng vân tăng B khoảng vân giảm C khoảng vân cũ D độ sáng vân giảm Câu 26 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng,... Niuton sóng ánh sáng chứng tỏ tồn ánh sáng đơn sắc Câu 3: B Ta có khoảng vân: Câu 4: B Ánh sáng trắng tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ tới tím theo thứ tự giảm dần bước sóng:
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 ôn tập sóng ánh sáng đề 6 , 22 ôn tập sóng ánh sáng đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay