32 xác định thành phần chưa biết của mạch điện xoay chiều đề 1

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 32 - Xác định thành phần chưa biết mạch điện xoay chiều - Đề Câu Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 80 Ω nối tiếp với hộp X Trong hộp X chứa phần tử điện trở R’ cuộn cảm L, tụ C u = 100 cos(120πt + π/4) V Dòng điện qua R có cường độ hiệu dụng A trễ pha uAB Phần tử hộp X có giá trị: A R’ = 20 Ω B C = 10-3/6π F C L = 1/2π H D L = 6/10π H Câu Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u = 100 cos(100πt - π/2) V cường độ dòng điện mạch có biểu thức: i = 10 cos(100πt – π/4) A Hai phần tử là? A Hai phần tử RL B Hai phần tử RC C Hai phần tử LC D Khơng thể xác định phần tử Câu Một đoạn mạch điện đặt hiệu điện u = U0cos(ωt – π/4) V cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + π/4) A Các phần tử mắc đoạn mạch là: A Chỉ có L cảm B Chỉ có C C L C nối tiếp với LC < 1/ω2 D B C Câu Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X Hộp X chứa cuộn cảm L tụ C, UAB = 200 V không đổi; f = 50 Hz Khi biến trở có giá trị cho PAB cực đại I =2 A sớm pha uAB Khẳng định ? A Hộp X chứa C = 50/π µF B Hộp X chứa C = 200/π µF C Hộp X chứa L = 1/π H D Hộp X chứa L = 1/(2π) H Câu Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm L, điện trở R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X, uAB = 200 cos100πt (V) , R = 20 Ω ; L = /(5π) H, I = A; uAM vuông pha với uMB Đoạn mạch X chứa phần tử R0, L0 C0 mắc nối tiếp Khẳng định đúng? A X chứa R0 = 93,8 Ω ZC = 54,2 Ω B X chứa R0 = 93,8 Ω; ZL = 120 Ω C X chứa ZC = 54,2 Ω ZL = 120 Ω D X chứa R0 = 80 /3 Ω ZC = 80/3 Ω Câu Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB, đoạn mạch AM có điện trở R1=30 Ω cuộn cảm nối tiếp Đoạn mạch MB có tụ điện nối tiếp với điện trở R2 Đặt vào đầu AB điện áp có tần số 50 Hz dòng điện qua mạch có cường độ 1A UAM=UMB=60 V Đồng thời UAM lệch pha π/2 với UMB Các linh kiện chưa biết đoạn mạch AB là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A L = 0,165 H, R2 = 30 Ω, C = 1,06.10-4F B L = 0,165 H, R2 = 30 Ω, C = 1,06.10-5F C L = 1,632 H, R2= 30 Ω, C = 1,06.10-3F D L = 0,165 H, R2 = 30 Ω, C = 1,06.10-6F Câu Đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với hộp X Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có dạng u = U0cos( 100πt +φ) (V;s) cường độ dòng điện mạch sớm pha π/3 so với điện áp Biết hộp X có chứa phần tử: điện trở r, tụ điện C, cuộn dây L Phần tử hộp X là: A cuộn dây cảm có L = /(2π) H -4 B tụ điện có C = 2.10 /( π) F C điện trở r = 50 Ω D cuộn dây có r = 50 Ω L = /(2π) H Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đoạn mạch gồm bóng đèn mắc nối tiếp với cuộn dây cảm thấy đèn sáng bình thường Khi mắc nối tiếp mạch với hộp X ta thấy đèn sáng mức bình thường Hộp X chứa A cuộn dây cảm B tụ điện C điện trở D cuộn dây Câu Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB (mạch điện hình bên) điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = UAM = UMB Biết dung kháng ZC = R Điện áp hai đầu đoạn mạch nhanh pha dòng điện góc A 300 B 150 C 450 D 600 Câu 10 Mạch điện hình vẽ , uAB = U cos ωt ( V) Khi khóa K đóng : UR = 200 V; UC = 150 V Khi khóa K ngắt : UAN = 150 V; UNB = 200 V Xác định phần tử hộp X ? A R0L0 B R0Co C L0C0 D R0 Câu 11 Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây cảm nối tiếp với hộp kín X Trong hộp chứa ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 trị hiệu dụng 200 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hộp kín 100 V Phần tử hộp : A Điện trở B Cuộn dây cảm C Tụ điện D Cuộn dây có điện trở Câu 12 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử X Y nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử X 100 V, hai đầu phần tử Y 100 V Hai phần tử X, Y tương ứng : A tụ điện cuộn dây cảm B tụ điện cuộn dây không cảm C tụ điện điện trở D cuộn dây không thuầncảm điện trở Câu 13 Ở hình 3: hộp X Y chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Đặt vào hai đầu A, B hiệu điện xoay chiều có tần số f thay đổi Khi f = 40 Hz i = 2cos (80 πt) A, uX = 120cos(80πt - π/2) V uY =180cos(80πt) V Khi f = 60 Hz i = 2,3cos(120πt) A, uX =80cos(120πt + π/2) V uY =200sin(120πt + π/3) V Các hộp X Y chứa: A X chứa cuộn dây cảm tụ điện; Y chứa cuộn dây cảm điện trở B X chứa tụ điện Y chứa điện trở C X chứa cuộn dây cảm tụ điện; Y chứa cuộn dây không cảm tụ điện D X chứa tụ điện điện trở thuàn; Y chứa cuộn dây cảm điện trở Câu 14 Hộp kín chứa tụ điện cuộn cảm Người ta mắc nối tiếp hộp với điện trở 100 Ω Khi đặt đoạn mạch vào hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz, U = 100 (V) hiệu điện sớm pha 60o so với dòng điện mạch Hộp kín chứa tụ điện hay cuộn cảm ? Dung kháng hay cảm kháng cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A Chứa tụ điện, ZC = 10 Ω; I =1 A B Chứa tụ điện, ZC = 10 Ω; I = 0,5 A C Chứa cuộn cảm; ZL= 100 Ω; I = 0,5 A D Chứa cuộn cảm; ZL= 50 Ω; I = 0,5 A Câu 15 Có hai hộp kín mà hộp chứa phần tử R L C mắc nối tiếp Khi mắc vào hai đầu hộp hiệu điện xoay chiều u = 200cos100πt cường độ dòng điện hiệu dung công suất mạch điện tương ứng I P Đem nối tiếp hai hộp trì hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng I Lúc cơng suất đoạn mạch là: A 4P B P C 2P Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D P/2 Câu 16 Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây cảm L hộp kín X Biết ZL > ZC hộp kín X chứa hai phần tử Rx, Cx, Lx mắc nối tiếp Cường độ dòng điện i điện áp u hai đầu đoạn mạch pha với hộp kín X A chứa RX CX B chứa RX LX C chứa LX CX D không tồn phần tử thỏa mãn Câu 17 Khi mắc điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu hộp P dòng điện có cường độ hiệu dụng A nhanh pha điện áp π/3 (rad), mắc vào hai đầu hộp Q thấy dòng điện có cường độ hiệu dụng A chậm pha điện áp π/6 (rad) Khi mắc hai hộp P, Q nối tiếp vào điện áp nhận định sau dòng điện mạch A Cường độ hiệu dụng A chậm pha điện áp 15π/3 (rad) B Cường độ hiệu dụng 2 A nhanh pha điện áp π/4 (rad) C Cường độ hiệu dụng A nhanh pha điện áp 15π/180 (rad) D Cường độ hiệu dụng A nhanh pha điện áp 2π/3 (rad) Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch AB gồm điện trở R nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L hộp X chứa phần tử: cuộn dây, tụ điện, điện trở M điểm dây nối cuộn cảm L với hộp X (đoạn MB chứa hộp X) người ta thấy UAB = UAM +UMB Ta kết luận hộp X chứa A điện trở B cuộn cảm C tụ điện D cuộn dây có điện trở Câu 19 Cho mạch điện xoay chiều gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn MB Đoạn AM hộp kín X (X chứa hai ba phần tử phần tử R, L, C); đoạn MB tụ điện có C = 20/π µF Đặt hiệu điện xoay chiều 50 Hz vào hai đầu AB thấy hiệu điện hiệu dụng hai điểm ba điểm A,M,B có giá trị 120 V Tính cơng suất bên hộp X: A 14,40 W B 24,94 W C 28,80 W D 49,88 W Câu 20 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Đoạn MB hộp đen X chứa phần tử R, L, C Biểu thức điện áp hai đầu AM MB uMA = 100 cos(100πt + π/2) V, uMB = 100 cos(100πt) V Hộp đen X có cầu tạo: A có L B có C C gồm C L D gồm R' C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB, đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 60 Ω mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C = 10-3 /6π F, đoạn mạch MB hộp kín X chứa hai ba phần tử điện trở R2, cuộn cảm L tụ điện C2 mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 240 V uAM = 120 cos100πt (V ); UMB = 120 (V) Các phần tử hộp kín X giá trị chúng là: A mạch có R2 = 10 Ω, L = 3/10π H B mạch có R2 = 10 Ω, L = /10π H C mạch có R2 = 20 Ω, L = /5π H D mạch có R2 = 30 Ω, L = /30π H Câu 22 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB, đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 90 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm L = 0,9/π H, đoạn mạch MB hộp kín X chứa hai ba phần tử điện trở R2, cuộn cảm L2 tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi uAM = 180 cos(100πt +π/2 ) (V); uMB = 60 mạch là: A 120 W B 180 W C 90 W D 240 W cos100 πt (V) Công suất tiêu thụ Câu 23 Đặt điện áp u = 250 cos(ωt) V vào hai đầu cuộn dây dòng điện mạch (A) dòng điện lệch pha 60o so với điện áp Mắc nối tiếp thêm vào cuộn dây đoạn mạch X mắc vào điện áp dòng điện mạch (A) điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 90o với đoạn X Công suất tiêu thụ đoạn X là: A 725,4 W B 519,6 W C 354,8 W D 435,6 W Câu 24 Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử X Y mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử X U, hai đầu phần tử Y 2U Hai phần tử X Y tương ứng là: A cuộn dây cảm điện trở B tụ điện cuộn dây cảm C tụ điện cuộn dây không cảm D tụ điện điện trở Câu 25 Mạch điện xoay chiều chứa hai ba phần tử (R, L, C) Đặt vào hay đầu đoạn mạch hiệu điện u = 30cos(100πt + π/3) V cường độ dòng điện mạch i = 2cos(100πt - π/6) A Hai phần tử gì, tổng trở mạch bao nhiêu? A L C, Z = 15 Ω B L R, Z = 15 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C R C, Z = 30 Ω D L C, Z = 30 Ω ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Dòng điện qua R trễ pha uAB nên phần tử hộp X cuộn cảm L Vậy đáp án C (chú ý ) Câu 2: B Câu 3: D Bài không khó làm ẩu nhầm ☺  i nhanh pha so với u nên mạch có C C L với Câu 4: B i sớm pha uAB nên hộp X chứa C Bài toán biến đổi R để công suất mạch đạt cực đại : Câu 5: D Câu 6: A Câu 7: B Câu 8: B Đèn sáng bình thường I tăng Mặt khác R (coi bóng đèn điện trở) L cố định nên hộp X tụ điện Câu 9: B (  góc lệch uAMvà uBM) Mặc khác ta lại có tổng hợp vecto ta có uAB sớm ơha uAM góc 600 mặc khác đoạn mạch AM có nên đoạn mạch AM chậm pha i góc sớm pha i góc 150 Câu 10: A Khi K đóng mạch có R C Khi K mở, ta thấy nên UAN UBN vuông pha với (Nếu vẽ giản đồ vector trượt tam giác ANB vng N) UAN nhanh pha i góc nên UBN chậm pha i, X chắn chứa chứa R L Câu 11: B Nếu biểu diễn giản đồ vector vector quay uLvà uX phương (Do ) Vậy X cuộn dây cảm Câu 12: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: C Những dài đánh giá độ lệch pha so với I để xác định, khơng sa đà vào tính tốn ☺ • Để ý uX vuông pha so với i, X chắn chứa L cảm C • uY ban đầu pha với i nên i Mặt khác ZYkhác nên Y chứa cuộn dây không cảm tụ điện Câu 14: C Câu 15: C Dễ dàng nhận thấy mạch có R, L mạch có R, C Cường độ dòng điện nên suy ZL=ZC Khi mắc nối tiếp mạch xảy cộng hưởng Cường độ dòng điện trường hợp nhau, tức là: Công suất mạch chưa mắc nối tiếp Công suất mạch mắc nối tiếp phần tử: Câu 16: A + Vì nên hộp kín khơng phải chứa để Câu 17: C Ta có mắc riêng thành phần P,Q vào hiệu điện u thấy dòng điện qua mạch cường độ hiệu dụng ta có  uP sớm pha i góc  uQ trễ pha i góc •Khi mắc nối tiếp P Q vào hiệu điện u Câu 18: D Câu 19: B vẽ giãn đồ vector trượt Đoạn MB xuống (vì chứa tụ C) Hiệu điện hiệu dụng AM,MB,BA nên tam giác AMB Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vậy ta thấy AM chứa R,L nên Câu 20: D Vì uAM vng pha với uMB mà mạch AM gồm L,R Vễ giản đồ vecto thấy MB gồm C,R' Vậy hộp kín X gồm C, R' Câu 21: C Ta có Câu 22: D Nhận thấy uAM sớm pha  so với i Câu 23: B Dòng điện lệch pha 60Oso với điện áp hai đầu cuộn dây điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 90O với đoạn X =>Điện áp hai đầu đoạn X lệch pha 30O so với dòng điện Câu 24: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nhận thấy Suy Uvuông pha với UX Dựa vào giản đồ vecto ta thấy có trường hợp Trường hợp 1: X cuộn dây có điện trở Y tụ điện Trường hợp 2: X tụ điện Y cuộn dây có điện trở Câu 25: A ... L = 0 ,16 5 H, R2 = 30 Ω, C = 1, 06 .1 0-4 F B L = 0 ,16 5 H, R2 = 30 Ω, C = 1, 06 .1 0-5 F C L = 1, 632 H, R2= 30 Ω, C = 1, 06 .1 0-3 F D L = 0 ,16 5 H, R2 = 30 Ω, C = 1, 06 .1 0-6 F Câu Đoạn mạch điện gồm điện trở... kín 10 0 V Phần tử hộp : A Điện trở B Cuộn dây cảm C Tụ điện D Cuộn dây có điện trở Câu 12 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử X Y nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có... 096.79.79.369 Câu 21 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB, đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 60 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 1 0-3 /6π F, đoạn mạch MB hộp kín X chứa hai ba phần tử điện trở
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 xác định thành phần chưa biết của mạch điện xoay chiều đề 1 , 32 xác định thành phần chưa biết của mạch điện xoay chiều đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay