Các dạng bài tập hay lạ khó chương điện XOAY CHIỀU có lời giải chi tiết

167 36 1
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phần III: ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ 10 PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ Câu Một đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R  10 , cuộn dây khơng cảm, tụ điện ZC  50 , M điểm cuộn dây tụ điện Mắc điện áp xoay chiều ổn định vào mạch AM dòng điện mạch     i1  2cos 100 t    A  Nếu điện áp mắc vào mạch AB i2  cos 100 t    A  3 6   Tính giá trị cảm kháng ZL ? A 50 B 10 C 20 D 40 Câu Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R cuộn dây mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng U khơng đổi Điện áp hai đầu R hai đầu cuộn dây giá trị hiệu dụng lệch pha góc  Để hệ số cơng suất người ta phải mắc nối tiếp với mạch tụ điện dung 100  F cơng suất tiêu thụ mạch 100 W Hỏi chưa mắc thêm tụ cơng suất tiêu thụ mạch bao nhiêu? A 80 W B 75 W C 86, W D 70, W Câu Một mạch điện gồm phần tử điện trở R , cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào mạch điện điện áp xoay chiều ổn định Điện áp hiệu dụng L C hai lần điện áp hiệu dụng R Công suất tiêu thụ toàn mạch P Nếu làm ngắn mạch tụ điện (nối tắt hai cực nó) cơng suất tiêu thụ tồn mạch A P B 0, 2P C 2P D P Câu Một mạch điện gồm phần tử điện trở R , cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào mạch điện điện áp xoay chiều ổn định Điện áp hiệu dụng phần tử 200V Nếu làm ngắn mạch tụ điện (nối tắt hai cực nó) điện áp hiệu dụng điện trở R A 100 2V B 200V C 200 V D 100 V Câu Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM điện trở 40  mắc nối tiếp với tụ điện, đoạn mạch MB cuộn dây Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 điện trở 20  , cảm kháng Z L Dòng điện qua mạch điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 60 đoạn mạch MB bị nối tắt Tính Z L A 60  B 80  C 100  D 60  Câu Đặt điện áp u  U 2cos 2 ft V  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch AM MB mạch AB tiêu thụ công suất P1 Đoạn AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C Đoạn MB gồm R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm L cho 4 f LC  Nếu nối tắt L u AM uMB giá trị hiệu dụng lệch pha A 280 W  , đồng thời mạch AB tiêu thụ cơng suất 240 W Tính P1 B 480 W C 320 W D 380 W Câu Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 60V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc   nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i1  I cos 100 t    A  Nếu ngắt bỏ tụ 4     điện C (nối tắt) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i2  I cos 100 t    A  Điện áp 12   hai đầu đoạn mạch    A u  60 2cos 100 t   V  12     B u  60 2cos 100 t   V  6     C u  60 2cos 100 t   V  12     D u  60 2cos 100 t   V  6  Câu Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây điện trở R , độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện điện dung C đặt hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng ổn định Cường độ dòng điện qua mạch i1  3cos 100 t  A  Nếu tụ C bị nối tắt cường độ   dòng điện qua mạch i2  3cos 100 t    A  Hệ số công suất hai trường hợp 3  A cos1  1, cos2  0,5 B cos1  cos  0,5 C cos1  cos2  0, 75 D cos1  cos2  0,5 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Đặt điện áp xoay chiều u  100 2cos100 t V  vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm điện trở R tụ điện Biết điện áp hiệu dụng tụ gấp 1, lần cuộn cảm Nếu nối tắt tụ điện cường độ hiệu dụng không đổi 0, A Cảm kháng cuộn cảm A 120  B 80  C 160  D 180  Câu 10 Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm kháng Z L điện trở R mắc nối tiếp với hộp kín hai ba phần tử điện trở Rx , cuộn dây cảm độ tự cảm Z Lx , tụ điện dung kháng Z Cx Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều điện áp tức thời hai đầu cuộn dây hai đầu hộp kín u1 u2  2u1 Trong hộp kín A cuộn cảm tụ điện, với Z L  2Z Lx  ZCx B điện trở tụ điện, với Rx  R ZCx  2Z L C cuộn cảm điện trở thuần, với Rx  R Z Lx  2Z L D cuộn cảm điện trở thuần,với Rx  R Z Lx  2Z L Câu 11 Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây điện trở 100  , cảm kháng 100  nối tiếp với hộp kín X Tại thời điểm t1 điện áp tức thời cuộn dây cực đại đến thời điểm t2  t1  3T ( T với chu kỳ dòng điện) điện áp tức thời hộp kín cực đại Hộp kín X A cuộn cảm điện trở B tụ điện nối tiếp với điện trở C tụ điện D cuộn cảm Câu 12 Cuộn dây điện trở R độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u  250 2cos100 t V  dòng điện qua cuộn dây giá trị hiệu dụng A lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch  Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X cường độ hiệu dụng qua mạch A điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X Công suất tiêu thụ đoạn mạch X A 200 W B 300 W C 200 W D 300 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13 Hai cuộn dây điện trở độ tự cảm R1 , L1 R2 , L2 mắc nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U Gọi U1 U điện áp hiệu dụng tương ứng hai đầu cuộn  R1 , L1   R2 , L2  Điều kiện để U  U1  U A L1 L2  R1 R2 B L1 L2  R2 R1 C L1.L2  R1.R2 D L1.L2  R1.R2 Câu 14 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM MB mắc nối tiếp với Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C1 Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C2 Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM U , điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB U Nếu U  U1  U hệ thức liên hệ sau đúng? A C1R1  C2 R2 B C1R2  C2 R1 C C1C2  R1R2 D C1C2 R1R2  Câu 15 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm L Đoạn mạch MB gồm điện R2 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều tần số góc  tổng trở đoạn mạch AB Z , tổng trở đoạn mạch AM Z1 , tổng trở đoạn mạch MB Z Nếu Z  Z12  Z 22 A L  CR1 R2 B L  2CR1R2 C   R1 R2 LC D   LC Câu 16 Đặt điện áp 200 V  50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 25 mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch 2A Biết thời điểm t0 , điện áp tức thời hai đầu AB giá trị 200V tăng; thời điểm t0   s  , cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch 2A giảm Chọn 600 kết luận sai A Điện áp hai đầu đoạn mạch AB trễ pha so với dòng điện qua mạch B Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch AB 200 W C Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch X 100 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Ở thời điểm t0   s  , điện áp hai đầu AB giá trị dương giảm 600 Câu 17 Một mạch điện xoay chiều gồm AM nối tiếp MB Biết AM gồm điện trở R1 , tụ điện C1 , cuộn dây cảm L1 mắc nối tiếp Đoạn MB hộp X , biết hộp X phần tử điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch AB tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 200V thấy dòng điện mạch giá trị hiệu dụng 2A Biết R1  20 thời điểm t  s  , u AB  200 V thời điểm t   s  dòng điện iAB   A  giảm Công suất đoạn mạch MB là: 600 A 266, W B 120 W C 320 W D 400 W Câu 18 Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tần số dòng điện 50 Hz Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm độ lớn nửa biên độ giảm dần Sau khoảng thời gian ngắn điện áp hai tụ điện độ lớn cực đại? A s 150 B s 300 C s 600 D s 100   Câu 19 Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp điện áp u  200cos  120 t    V  dòng 3    điện mạch biểu thức i  4cos 120 t    A  Tại thời điểm t , u  100 V 6  giảm sau A i  3,86 A s dòng điện 240 B i  3,86 A C i  2 A D i  2 A Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều 200 V  50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm RLC mắc nối tiếp Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch 2A Biết thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu AB giá trị 200V tăng; thời điểm t   s  , cường độ dòng 600 điện tức thời qua đoạn mạch 2A giảm Hệ số công suất mạch AB A 0, 71 B 0, C 0,87 D Câu 21 Đặt điện áp xoay chiều u  220 2cos100 t V  ( t tính giây) vào hai đầu mạch gồm điện trở R  100 , cuộn cảm L  318,3mH tụ điện C  15,92  F mắc nối tiếp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trong chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện cho mạch bằng: A 20 ms B 17,5 ms C 12,5 ms D 15 ms Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100 t V  ( t tính giây) vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp Trong chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công âm 5, ms Tìm hệ số cơng suất mạch A 0, B 0,87 C 0, 71 D 0, Câu 23 Đặt điện áp u  400 2cos100 t ( u tính V , t tính s ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch 2A Biết chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công âm A 400 W 20 ms Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch X B 200 W C 160 W D 100 W Câu 24 Đặt điện áp biểu thức u  200cos 100 t   400cos 100 t V  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R  100 cuộn cảm độ tự cảm 0,5  H  mắc nối tiếp Công suất tỏa nhiệt điện trở gần giá trị sau đây? A 480 W B 50 W C 320 W D 680 W Câu 25 Đặt hai đầu cuộn dây độ tự cảm L điện trở r  điện áp u1  U cos50 t V  , u2  3U 0cos 75 t V  u2  6U cos112,5 t V  công suất tiêu thụ cuộn dây 120 W, 600 W P Tính P A 1200 W B 1000 W C 2800 W D 250 W Câu 26 Mạch điện nối tiếp gồm R  50 , cuộn cảm L  C 50  F  Đặt vào hai đầu đoạn mạch  H  tụ điện điện áp u  50  100 2cos100 t  50 2cos 200 t V  Công suất tiêu thụ mạch điện A 40W B 50W C 100W D 200W Câu 27 Một mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm cuộn dây điện trở r độ tự cảm L , điện trở R  40 mắc nối tiếp Đoạn mạch MB tụ điện điện dung C thay đổi Nếu đặt vào hai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u  200 2cos 100 t   V  , điều chỉnh điện 3  dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai điểm A M đạt giá trị lớn nhất, công suất cuộn dây P Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp không đổi 25V nối tắt hai đầu tụ điện dây dẫn điện trở khơng đáng kể cường độ dòng điện mạch 0, 5A Giá trị P A 800W B 640W C 160W D 200W Câu 28 Đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R  50 cuộn dây điện trở r , độ tự cảm L tụ điện C  0, 02  mF , M điểm nối C cuộn dây Một điện áp xoay chiều ổn định mắc vào AM , dòng điện mạch   i1  2cos 100 t    A  Điện áp mắc vào AB 3  dòng điện qua mạch   i2  cos 100 t    A  Độ tự cảm cuộn dây bằng: 6  A  H  B 0,5  H  C 1,5  H  D  H  Câu 29 Để đo điện trở R cuộn dây, người ta dùng mạch cầu hình vẽ, R3  1000 C  0, 2 F Nối A D vào nguồn điện xoay chiều ổn định tần số góc 1000 rad / s , thay đổi R2 R4 để tín hiệu khơng qua T (khơng dòng điện xoay chiều qua T ) Khi đó, R2  1000 R4  5000 Tính R A 100 B 500 C 500 2 D 1000 2 Câu 30 Đặt điện áp u  U cos 2 ft V  ( U f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Khi C  C1  mF mạch điện tiêu thụ cơng suất cực đại giá trị 200W Khi 12  C  C2  mF U Cmax lúc cường độ hiệu dụng mạch 1A Khi  24  C  C3  mF lúc cường độ hiệu dụng mạch  6  A 2, 265A B 1A C 1, 265A D 2A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 31 Điện áp u  U cos 100 t V  ( t tính s ) đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Cuộn dây độ tự cảm L  , tụ điện điện dung C  103   F  Tại thời điểm t1  s  giá trị 150V , đến thời điểm t2  t1  0,15   H  điện trở r  3 điện áp tức thời hai đầu cuộn dây  s  điện áp tức thời hai đầu tụ điện 75 50V Giá trị U A 200V B 100V C 150 3V D 100 3V Câu 32 Cho đoạn mạch AB mắc nối thứ tụ gồm điện trở R , cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Gọi M điểm nối cuộn cảm tụ điện Điều chỉnh điện dung cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, điện áp hiệu dụng điện trở R 75V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB 75 6V điện áp tức thời đoạn mạch AM 25 6V Điện áp hiệu dụng đoạn mạch AB là: A 50 3V C 150V B 75 3V D 150 2V Câu 33 Biểu thức cường độ dòng điện hàm cos pha ban đầu    t  Biết lúc s i  tăng chu kỳ dòng điện thỏa mãn T  0, 002 s Giá trị T 800 A 0, 01s B s 1500 C 0, 03s D HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Hai dòng điện vng pha nên: tan  AM tan  AB  1  Z L Z L  ZC  1 (1) Rr Rr Vì I1  2I nên Z2  2Z1 hay Từ (1) (2) suy  R  r    Z L  ZC  2 2 R  r  Z L2 (2) Z L  50  Z L    50  Z L   Z L  50  Z L   Z L2  Z L  10  Chọn B s 3100 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Dùng phương pháp véc tơ trượt, tam giác cân AMB tính   300  Lúc đầu:   30 P  PCH cos   Sau cộng hưởng : PCH  100 W   P  PCH cos2  100cos2 300  75 W   Chọn B Câu * Mạch RCL : UL  UC  2U R  Z L  ZC  R  P  I R  U2R R   Z L  ZC  0 *Mạch RL : P  I R  U2R U2 P    Chọn B R2  Z L2 R.5 Câu  R  Z L  ZC  * Mạch RLC :U R  U L  UC  200V   2 U  U R  UL  UC   200V *Mạch RL :U  UR2  UL2  2002  2UR2  UR  100 V   Chọn A Câu * Trước nối tắt: tan   * Sau nối tắt: tan   Zl  ZC  tan 600 Rr  ZC  tan 600 R   Từ giải ra: ZL  100     Chọn C Câu U2  R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  U2 Mạ c h R CR L cộ n g hưở n g : P   max R1  R2    MaïchR R C : P  U cos 2  Pmax cos 2  R1  R2  * 4 f LC  Từ Z L  ZC : P1  Pmax  suy mạch cộng hưởng U2 R1  R2 * Khi nối tắt L, vẽ giản đồ véc tơ Tam giác AMB cân M nên góc đáy       AB trễ i  2  P  Pcos   240  Pcos 1   P1  320 W   Chọn C Câu u  U0 cos t  0    2 2 Trước sau C mà I  I1  R   Z L  ZC   R  Z L  ZC  2Z L   ZL   Trước : tan 1   1    i1  I cos  t   n        R R  i1       ZL     Sau : tan 2   2    i2  I cos t   n     R  i    Z  M  i1  i 2   12 L  ZC   Chọn C Câu Sau hiểu kĩ phương pháp, ta làm tắt:  i1  i 2    cos 1  cos 2  cos    Chọn B Câu Trước sau C mà I1  I  R   Z L  ZC   R  Z L2  ZC  2Z L Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Quay 1800 ứng với thời gian T/2, điện lượng chuyển qua Q  I /   I  0,5Q  Chọn A Câu Dòng mạch chính: I  66 Pdcn 60  66  18  A  U dcn 220 Điện áp hai cực máy phát: U  P 4860   270 V   Chọn D I 18 Câu Khi máy phát điện xoay chiều pha mắc vào mạch RLC thì:  E I   R   Z L  ZC    f  np     f  Z   L ; Z  L C E R C   víi  P  I R  2 R   Z L  ZC    E  N 2 f 0   R cos   2  R  Z  Z   L C  *Khi n ' = 2n E '  E; Z 'L  2Z L ; Z 'C  ZC R  1 cos   2  Z L  Z C 2  R R  Z  Z    L C  Z L  R  2    Theo ra:  P ' R  Z  Z Z    L C ZC  R   Z L  C   R   22 2  Z   P  R   2Z L  C      *Khi n '' = 3n E ''  3E; Z ''L  3Z L ; Z ''C  P ''   Chọn C Câu 2 P '' 81 R   Z L  ZC  R   R  2R   3 3  2 P 29 Z  2R    R   3R  R   3Z L  C       E ''2 R R   Z ''L  Z ''C  ZC 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Z L   L  E2R E   P  I R  R     f  np    2 f    Z R   Z L  ZC   ZC   với   C  R cos    N 2 f   E  R  Z  Z   L C   * Khi n '  2n E '  E; Z 'L  2Z L ; Z 'C  P'  ZC R   Z L  ZC  P'   22 P ZC   R   2Z L     E '2 R R   Z 'L  Z 'C  R  1 cos   2  Z L  Z C 2  R R   Z L  ZC    Z L  R  2   Theo ra:  P '   R  Z  Z Z  L C 4    ZC  R  2Z L  C   R   22 2  Z   P  R   2Z L  C      * Khi n ''  3n E ''  3E; Z ''L  3Z L ; Z ''C  P ''  ZC R   Z L  ZC  P '' 81 R   R  2R    32   2 P 29 Z  2R    R   3R  R   3Z L  C       E ''2 R R   Z ''L  Z ''C  2  Chọn C Cách 2: Ta cơng thức: P  I R  E2R R   Z L  ZC  2 cos  R R   Z L  ZC  Đối với trường hợp RLC nối với máy phát điện xoay chiều pha ln ln quan hệ tỉ lệ thuận: n f Tốc độ roto  ZL ZC E E nên ta chuẩn hóa sau: ZL P, cos  ZC P1  n 1 x 12.R R  1  x  cos 1  R R  1  x  2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2n 3n Vì P2  P1 nên 22.R R2    x / 2 Thay vào cos 1  0,5 suy ra:  12.R R  1  x   2 x/2 P2  x/3 P3  22.R R2    x / 2 32.R R    x / 3 x2 R R  1   2  R 1 32 1  1    P3    81   P1 1    / 32  29   Câu Cách 1:  Z L   L  E2R E   P  I R    R  2 f  np    2 f   Z   R  Z  Z   L C  ZC    với   C  R cos    N 2 f  2  E  R  Z  Z   L C   * Khi n '  2n E '  E; Z 'L  2Z L ; Z 'C  P'  R   Z L  ZC  P'   22 P ZC   R   2Z L     E '2 R R   Z 'L  Z 'C  ZC 2 Theo ra: R  1 cos   2  Z L  Z C 2  R R  Z  Z    L C   Z L  0,85R  2     P' R   Z L  ZC  ZC   Z C  1,85R  Z   0, R     22  L  2 P  Z     R   2Z L  C      * Khi n ''  3n E ''  3E; Z ''L  3Z L ; Z ''C  ZC 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 P ''  E ''2 R R   Z ''L  Z ''C  2  Chọn A P '' R2  R2 R   Z L  ZC   3   3,8 2 P Z  1,85    R   3.0,85 R  R R   3Z L  C  3     Cách 2: Ta cơng thức: P  I R  E2R R   Z L  ZC  cos  R R   Z L  ZC  Đối với trường hợp RLC nối với máy phát điện xoay chiều pha ln ln quan hệ tỉ lệ thuận: n f Tốc độ roto  ZL ZC E nên ta chuẩn hóa sau: R P, cos  E P1  n 2n 3n 12.1 12   Z L  Z C  cos 1  P2  P3  12   Z L  Z C  22.1 12   2Z L  Z C /  32.1 12   3Z L  Z C / 3 Vì P2  5P1 cos 1  0,5 nên ta hệ:  22.1 12.1   2 ZC  Z L  12   Z L  Z C   Z L  0,85 1   2Z L  Z C /      ZC  2Z L   0,  Z C  1,85  12   Z  Z  L C   P3  P1 32 12  12   1,85    12 12   3.0,85         3,8  Chọn A Câu Cường độ hiệu dụng điện áp hiệu dụng tụ là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  NBS I E R   Z L  ZC  2    R2    L  C    NBS L  L R2  1 1  2   2 1 L2C  C  L  c x2 a  NBS C U C  IZ C  * U C max   R2    L  C    b x NBS C   R  L  C   2   LC   1 5  2 L     R 2C 1, 21C 1C  RC   2 * Dòng điện hiệu dụng đoạn mạch AB đạt cực đại khi: b  L R2  2 x     C  LC  R C 2a  C  1 36 5      2  n  n2  2540  vong / phut   2 25 2 7  Chọn B Câu n1 p 675.4  1  2 f1  2 60  2 60  90  rad / s     2 f  2 n1 p  2 900.4  120  rad / s   60 60  NBS Cường độ hiệu dụng: I    R  L  C   I  L  NBS L  L R2  2  2    L 2 C C  NBS L  L R2  1 1     2 1 L2C  C  L  c a x2 b Từ I1  I  x1  x2   x b 1 1   L R2   x0         C a  1 1  0  C  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thay số vào ta được: 1 1   318.103 R  6   31,8.10    R  25,9     Chọn A    2   90  1202    31,8.10 6  Câu Tần số góc:   2 f  2 np 750.4  2  100  rad / s  60 60 Suất điện động cực đại: E0   NBS   N 0 E0 200 2 2.104  0     Wb   Chọn C  N 100 20000  Câu Tần số góc:   2 f  2 np 150.1  2  5  rad / s  60 60 Suất điện động cực đại: E0   NBS   N 0    cos t Biểu thức từ thông biểu thức suất điện động:  e   '   sin t 2 2     e     60      1         13 Wb   Chọn A           0   0  Câu 10  sin 1  cos 1 U  U  U  0, 75U1 U1 Sin 1  U sin   1  * Lúc đầu:  sin 2  cos 2 U1 cos 1  U cos   U R  U R  U1 cos 1  U cos 2  0,35U1 * Khi công suất tiêu thụ R giảm 81 lần I  I1 / U 'R  U R /  0,35U1 / Lúc này: P '2  P2  U '2 I cos 2  U I1 cos 2  U '2  9U  6, 75U1 Áp dụng định lý hàm cosin: U '1  U '22  U '2R  2U '2 U 'R cos 2  U '1  6, 75U1  2 0,35  0,35   U1   2.6, 75U1 U1.0,  6, 77U1  Chọn C   Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11 tan   Z L  ZC   tan  Z L  Z C  R R I' k I R   Z L  ZC  Z   R   kZ L  C  k   2  R2  R  Z   R   2Z L  C      I '   A   Chọn B Câu 12 U1U '1 E.E 1   E  12 V   Chọn D U 2U '2 20.7, Câu 13  U1 N1 U  N U N N  2 U U    1 Khi đổi vai trò cuộn dây M2 thì:  U N2 N4 U  N3 U N U1 N N   2 U '4 N N N  U U N 200 200   Chọn A Nhân vế theo vế (1) với (2): 1      U U '4  N  N2 12,5 50 Câu 14 U1 N1 200 1100     N  105  Chọn D U N  2n 15 N  30 Câu 15 Vì máy biến áp lí tưởng cuộn thứ cấp nối với R nên ta áp dụng công thức: U1 I N1 N    I1  I  0, 05  A   Chọn A U I1 N N1 Câu 16 Vì máy biến áp lí tưởng cuộn thứ cấp nối với R nên ta áp dụng công thức: N2 U2  U  N U1  100 V   I  R  0,5  A  U I1 N      Chọn A U1 I N1  I  N I  0, 25  A   N1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17  P2  P  440 W  U1  U1 N1  U  N  220  2,5  U1  550  A P 440     2,5  A   Chọn A I2  I  P 440 U cos  220.0,8  H  1  I1  0,8  A  U  U  220 V   U I 550 I 1  Câu 18 U N U '2  ;  U1 N1 U1 N2  N  U '2   U '2   U '  220 V   Chọn B N1 N1 U2 300 N2  Câu 19 100 N U  N   U N2  n    N1  U N2 N2  n N U1   n  Chọn B  2 N  n U U1 N1 N  n 2     U1 N1   U '  N  3n  N  U '  100  U '  200 V   U1 N1 N1 U1 U1 Câu 20 N1  U1 100  N  U1 N1  n    N  U1 N1 N1  n N U   n  Chọn B  2 U N  n U N2 N  n 1     2U N    U1  N1  2n  N1  U1  U1  U '  60 V  U ' N2 N2 U ' 100 câu 21 Gọi U1 U2 điện áp hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp lúc đầu U N N  x   N  1,5 N1   U N N  x 1  1,15U1 N  y 1,5 N1  y   1,15   y  N1 Theo ta hệ:  N1  y N1  y  U1  0,85U1 N  z 1,5 N1  z 13   0,85   z  N1  N1  z N1  z  U1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  y   Chọn C z 13 Câu 22 Cuộn sơ cấp n vòng quấn ngược xem cuộn bị 2n vòng: U1 N1 1000  2n     n  200  Chọn C U N2 10 2000 Cậu 23 Gọi U1 U2 điện áp hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp lúc đầu: U N U  N N  90  Theo ta hệ:   1,   N  450 N2 1, 2U  N  90  U1 N1  Chọn C Câu 24  N2 U N  U N  60  1   1,3  N  200  Chọn A  N2  N  60  U  0,3U  N1 U1 Câu 25 Nếu cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp điện trở xem điện áp vào U1 phân bố trên R cuộn cảm L: Z U  U1  U R  U L  U12  U R2  U L2  L  L  Chỉ thành phần UL gây  R UR  tượng cảm ứng điện từ nên công thức máy biến áp lúc là: U L 2000 U L N1  U  N  480  4000  U L  240 V  Thay số:  2 U  U  U  2602  U  2402  U  100 V  R L R R   Z L U L 240    2,  Chọn D R U R 100 Câu 26 Chú ý: Nếu cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp điện trở U L N1  U N2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 xem điện áp vào U1 phân bố trên R cuộn cảm Z U L: U1  U R  U L  U12  U R2  U L2  L  L  R UR    Chỉ thành phần UL gây tượng cảm ứng điện từ nên công thức máy biến áp lúc là: U L N1  U N2 Áp dụng: U L N1 U 1000   L   U L  108 V  U N2 216 2000 U12  U L2  U R2  1102  1082  U R2  U R  20,88 V   ZL U L   5,17  Chọn A R UR Câu 27 N2  U1  N2 U2 N1 U  U1  I   U I N N1 R0  R R0  R * Từ     U I1 N  N  I1  I N1    N  U1  I1      N1  R0  R  N N R U R  I R  U1  U1 R0 N1 R0  R N1  1  R * Khi R giảm I1 tăng UR giảm  Chọn C Câu 28 Áp dụng N1  U1 N cho trường hợp: U2  N  2000 n  1000  0,5 N  0,  N  n1   0, 625  N  n1  n2   n1  500   1,8 n1 n  900   Chọn C Câu 29 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  N1  N  1,5  N  1,5 N * Lúc đầu:    N '1  N  N '1   N * Sau đó: N1  50  N '1  50  1,5 N  50  N  50  N  200  Chọn C Câu 30 Số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp quấn là: N1  110.1,  132 N  220.1,  264 Gọi n số vòng dây quấn ngược: N2 264 264 302,5     n  18  Chọn B N1  2n 110 132  2n 110 Câu 31 Để hở đầu B: x  R  r  Đoản mạch đầu B: x   2x  E  41  R  40  x I R 120  x  E  r   40    R  120  x  I  40  x 100  x   40  x  15  AC  160  x x AB  25  km  60 Câu 32 Cách 1: Gọi Utt điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp U1  54U tt U'1  nU tt Gọi Ptt P‟tt công suất khu công nghiệp ban đầu sau Khi điện áp U tăng lần cơng suất hao phí giảm lần Gọi P P công suất truyền cơng suất hao phí lúc đầu Cơng suất hao phí lần sau P / 39 12   P  Ptt  P 'tt  P  P  P 'tt  Ta hệ:   40 12    P 'tt  P  0, 25P  Ptt  0,9 P Hiệu suất truyền tải trước sau: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 U1 54U tt Ptt  39  H  U  U  P  0,9 H' n     40  n  117  Chọn C nU P ' U ' 39 H 54.2 0,9 tt H '    tt   2U 2U P 40 Cách 2: Gọi P công suất máy phát điện, Ptt công suất KCN, Utt điện áp hiệu dụng tải R điện trở dây tải Từ cơng thức tính cơng suất hao phí P=I R  P R / U ta nhận thấy điện áp tăng hai lần dòng điện hiệu dụng chạy đường dây giảm lần cơng suất hao phí giảm lần: I2  0,5I1 , P2  0, 25P1 Ta có: 39  12 Ptt  P    P  P1  Ptt  40  13   P  0, 25P1  Ptt P  0,1P  I R  0,1.UI  I  0,1U  I  0, 05U 1  R R Điện áp sơ cấp máy biến áp KCN truyền tải với điện áp U 2U là: U1  U  I1 R  0,9U U ' 13  1  U1 U '1  2U  I R  1,95U Gọi k1 k‟1 tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp máy hạ áp trước sau U1  k1U tt tăng điện áp truyền thì:  U '1  k '1 U tt  U '1 k '1 13 k '     k '1  117  Chọn C U1 k1 54 Câu 33 N2  N I1  N  I  I1  I N  100 10  10  A  Máy B:   P  P  U I  P  U 10  100.103  U  104 V  1 1  U  U1  U  U1  I1 R  104  10.100  11000 V   Chọn B Câu 34 1 H  h   PR U cos   P 'tt 1 H ' P ' H ' H P 'tt     P 1 H P H ' Ptt H P'  0,82 0,9 P 'tt   tt  1, 64  100%  64%  0,9 0,82 Ptt Ptt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 35 Áp dụng công thức „độc‟:   H ' P ' H P 'tt   1 H P H ' Ptt  H '  0,846  H ' 0,87  1,15   H '2  H ' 0,130065     0,87 H'  H '  0,154  Chọn C Câu 36 1 H  h   PR U cos   P 'tt 1 H ' P ' H ' H P 'tt     P 1 H P H ' Ptt H  H '  0,865 1 H ' H  1,3   H '2  H ' 0,117    1 H H '  H '  0,135 Câu 37 Áp dụng công thức „độc‟:   H ' P ' H P 'tt   1 H P H ' Ptt  H '  0,846  H ' 0,87  1,15   H '2  H ' 0,130065     0,87 H'  H '  0,154  Chọn C Câu 38 Phần trăm hao phí đường dây tính theo cơng thức:  P  Ptt R R   P I R  U cos   PR H h  1 H      2 P P P U cos   U cos   PttR h ' H ' U 'cos   H U  U' hH        Ptt R h H 'U '  U h'H ' H U cos    U' hH 0, 25.0, 75    4,35  Chọn D U h'H ' 0, 01.0,99 Câu 39 Áp dụng công thức „độc‟:  H ' P ' H P 'tt   1 H P H ' Ptt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369    H  0,1 1 H  H  H  0, 45  Chọn A H  0,1 Câu 40 Áp dụng công thức „độc‟:   H ' P ' H P 'tt   1 H P H ' Ptt  0,8 0,9 x  90   x  70  Chọn B  0,9 0,8 90 Câu 41 h  1 H   H  0,947 PR Ptt R 200.103 16    H   2 U HU H 8000   H  0, 053 Câu 42 Phần trăm hao phí đường dây tính theo cơng thức: h P P P     P  25.105 P Ptt  P 100 47500.10  P  P  Ptt  P  5.107 W    P I R IR U  U tt U  190.103 h        U  2.105 V   P UI U U 100 U  Mà P  I R  P2 R PU 25.105.4.1010  R    40    U2 P2 25.1014 Mặt khác: R   m l D R l l2 l2 l2   D D S Sl VD m 1,5.108 160.103  8800  40  84480  kg   Chọn D Câu 43 P1 R  h1   H1  U cos   H P2 1 H2       H  0,886  Chọn A   H1 P1  0,8 h   H  P2 R  U cos  Câu 44 Cơng suất hao phí đường dây: P  I R  IR.I  UI  nUI Công suất nhận cuối đường dây: Ptieu _ thu  P  P  UI  nUI  1  n UI Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 P n   Công suất hao phí giảm 100 lần  P '   UI  cường độ hiệu dụng giảm 10 lần 100 100    I '  0,1I  Công suất nhận cuối đường dây lúc này; P 'tieu _ thu  U ' I ' P '  U '.0,1I  n UI 100 Vì P 'tieu _ thu  Ptieu _ thu nên U '.0,1I   Chọn D n UI  1  n UI  U '  10  9,9n U 100 ... Câu Một đoạn mạch xoay chi u gồm cuộn dây có điện trở R , độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C đặt hiệu điện xoay chi u có giá trị hiệu dụng ổn định Cường độ dòng điện qua mạch i1 ... mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C1 Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C2 Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chi u có giá trị... mạch điện xoay chi u AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm cuộn dây có điện trở r độ tự cảm L , điện trở R  40 mắc nối tiếp Đoạn mạch MB có tụ điện có điện dung C thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập hay lạ khó chương điện XOAY CHIỀU có lời giải chi tiết , Các dạng bài tập hay lạ khó chương điện XOAY CHIỀU có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay