11 truyền thông tin bằng sóng điện từ đề 1

7 35 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 - Truyền thơng tin sóng điện từ - Đề Câu Trong mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện, cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi từ mH đến 25 mH Để mạch bắt sóng điện từ có bước sóng từ 120 m đến 1200 m tụ điện phải có điện dụng biến đổi từ A 16 pF đến 160 nF B pF đến 16 pF C pF đến 400 pF D 400 pF đến 160 nF Câu Mạch biến điệu dùng để làm : A Khuyếch đại dao động điện từ cao tần B Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần C tạo dòng điện từ cao tần D tạo dòng điện từ tần số âm Câu Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điệnđiện dung C/3 tần số dao động điện từ tự (riêng)của mạch lúc bằng: A 4f B f/2 C f/4 D 2f Câu Hệ thống phát gồm: A Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát B Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát C Ống nói, dao động cao tần, chọn sóng, khuyếch đại cao tần, ăngten phát D Ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát Câu Mạch dao động lối vào máy thu bắt sóng ngắn sóng trung có bước sóng từ 10 m đến km Biết điện dung C tụ điện biến thiên khoảng từ 15 pF đến 860 pF; vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Độ tự cảm L mạch biến thiên khoảng: A 1,876 μH ≤ L ≤ 327 μH B 1,876 μH ≤ L ≤ 327 mH C 1,876 mH ≤ L ≤ 327 mH D 1,876 H ≤ L ≤ 327 H Câu Mạch dao động để chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L = 20 μH tụđiện dung C = 880 pF Mạch dao động nói bắt sóng có bước sóng: A 150 m B 500 m C 1000 m D 250 m Câu Nguyên tắc việc thu sóng điện từ dựa vào: A tượng cộng hưởng điện mạch LC B tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở C tượng giao thoa sóng điện từ D tượng hấp thụ sóng điện từ môi trường Câu Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự do, điện tích cực đại tụ điện Q0 = (4/π).10-7 C cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = A Bước sóng sóng điện từ mà mạch phát là: A 180 m B 120 m C 30 m D 90 m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Trong mạch phát sóng điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm L1 = mH tụ điệnđiện dung C1 = 12 pF, mạch chọn sóng gồm tụ điệnđiện dung C2 = 80 nF cuộn cảm có độ tự cảm L2, để mạch chọn sóng thu sóng máy phát độ tự cảm L2 bằng: A 0,6 mH B mH C 0,6 μH D μH Câu 10 Một mạch dao động dùng để thu sóng điện từ , bước sóng thu thay đổi tăng điện dung lên lần ,tăng độ tự cảm lên lần, tăng hiệu điện hiệu dụng lên lần: A Tăng 48 lần B Giảm lần C Tăng lần D Tăng 12 lần Câu 11 Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điệnđiện dung biến đổi từ 10 pF đến 360 pF Lấy π2 = 10 Dải sóng vơ tuyến thu với mạch có bước sóng khoảng: A Từ 120 m đến 720 m B Từ 12 m đến 72 m C Từ 48 m đến 192 m D Từ 4,8 m đến 19,2 m Câu 12 Khi mắc tụ điện C1 vào khung dao động tần số dao động riêng khung f1 = kHz Khi ta thay đổi tụ C1 tụ C2 tần số dao động riêng khung f2 = 12 kHz Vậy mắc tụ C1 nối tiếp tụ C2 vào khung dao động tần số riêng khung là: A kHz B 5,1 kHz C 21 kHz D 15 kHz Câu 13 Mạch dao động máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung thay đổi Để máy thu bắt sóng vơ tuyến có tần số từ MHz đến MHz điện dung tụ phải thay đổi khoảng: A 1,6 pF ≤ C ≤ 2,8 pF B μF ≤ C ≤ 2,8 μF C 0,16 pF ≤ C ≤ 0,28 pF D 0,2 μF ≤ C ≤ 0,28 μF Câu 14 Một mạch dao động để bắt tín hiệu máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = μF tụ điện Để máy thu bắt sóng vơ tuyến có bước sóng λ = 16 m tụ điện phải có điện dung bao nhiêu? A 36 pF B 320 pF C 17,5 pF D 160 pF Câu 15 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung biến đổi Khi đặt điện dung tụ điện có giá trị 20 pF bắt sóng có bước sóng 30 m Khi điện dung tụ điện giá trị 180 pF bắt sóng có bước sóng bằng: A 270 m B 10 m C 90 m D 150 m Câu 16 Một mạch dao động LC1 lý tưởng làm ăng ten thu cộng hưởng đựơc sóng điện từ có bước sóng λ1 = 300 μm Nếu mắc thêm tụ điện C2 nối tiếp tụ điện C1 mạch dao động LC1C2 thu cộng hưởng sóng điện từ có bước sóng λ = 240 μm Nếu sử dụng tụ điện C2 mạch dao động LC2 thu cộng hưởng đựơc sóng điện từ có bứơc sóng là: A 400 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 600 μm C 500 μm D 700 μm Câu 17 Một mạch dao động lối vào máy thu gồm tụ điệnđiện dung thay đổi từ 15 → 500 nF cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Máy thu sóng điện từ có bước sóng từ 10 m đến 500 m Giá trị L thỏa mãn: A 1,4.10-7 H ≤ L ≤ 1,876.10-7 H B 1,876.10-9 H ≤ L ≤ 1,4.10-7 H C 1,876.10-8 H ≤ L ≤ 1,4.10-7 H D 1,4.10-9 H ≤ L ≤ 1,876.10-9 H Câu 18 Để truyền tín hiệu truyền hình vơ tuyến người ta dùng sóng điện từ có tần số cỡ: A mHz B KHz C MHz D GHz Câu 19 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, điện trở R = Để máy thu thu sóng điện từ có bước sóng từ 57 m đến 753 m, người ta mắc tụ điện mạch tụ điệnđiện dung biến thiên Hỏi tụ điện phải có điện dung khoảng nào? A 3,91.10-10 F ≤ C ≤ 60,3.10-10 F B 2,05.10-7 F ≤ C ≤ 14,36.10-7 F C 0,12.10-8 F ≤ C ≤ 26,4.10-8 F D 0,45.10-9 F ≤ C ≤ 79,7.10-9 F Câu 20 Khi mắc tụ điệnđiện dung C1 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng λ1 = 300 m ; Khi mắc tụđiện dung C2 với cuộn L mạch thu sóng có bước sóng λ2 = 400 m Khi mắc tụ C1 song song với C2 với cuộn L mạch thu sóng có bước sóng ? A 300 m B 500 m C 700 m D 200 m Câu 21 Mạch biến điệu có tác dụng : A Cộng hưởng điện B Lọc tín hiệu C Trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần D Bức xạ sóng điện từ Câu 22 Biến điệu sóng điện từ gì? A Làm tăng tần số sóng cần truyền xa B Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần C Làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên D Biến đổi sóng thành sóng điện từ Câu 23 Xét mạch dao động điện từ tự lí tưởng dùng làm mạch chọn sóng máy thu Mạch thứ nhất, mạch thứ hai mạch thứ ba có cuộn cảm với độ tự cảm L1, L2, L3 tụ điện với điện dung C1, C2, C3 Biết L1 > L2 > L3 (1/3)C1 = 0,5C2 = C3 Bước sóng điện từ mà mạch thứ nhất, mạch thứ hai mạch thứ ba bắt λ1, λ2 λ3 Hãy chọn hệ thức đúng? A λ1 > λ2 > λ3 B λ3 > λ2 > λ1 C λ1 > λ3 > λ2 D λ3 > λ1 > λ2 Câu 24 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 1,5 mH tụ xoay có Cmin = 50 pF đến Cmax = 450 pF Biết xoay di động từ đến 1800 Để bắt sóng có bước sóng 1200 m từ vị trí có Cmin cần phải xoay di động góc : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 38,570 B 55,210 C 154,280 D 990 Câu 25 Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn có độ tự cảm biến thiên khoảng từ 0,01 nH đến nH tụ điệnđiện dung biến thiên Lấy π2 = 10 Để máy bắt dải sóng có bước sóng từ m đến 600 m, điện dung tụ biến thiên khoảng: A 10-7 F đến 10-3 F B 10-5 F đến 10-3 F C 10-6 F đến 10-4 F D 10-8 F đến 10-2 F Câu 26 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điệnđiện dung µH cuộn cảm có độ tự cảm 25 mH Mạch dao động bắt sóng vơ tuyến thuộc dải A sóng trung B sóng ngắn C sóng dài D sóng cực ngắn Câu 27 Mạch dao động LC có tụ phẳng khơng khí hình tròn bán kính 48 cm cách cm phát sóng điện từ có bước sóng 100 m Nếu đưa vào hai tụ điện môi phẳng song song kích thước với hai có số điện mơi ε = 7, bề dày cm phát sóng có bước sóng là: A 100 m B 100√2 m C 132,29 m D 175 m Câu 28 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn dây cảm có L = 2.10-5 H tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 500 pF góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800 Khi góc xoay tụ 450 mạch thu sóng điện từ có bước sóng là: A 67,03 m B 190,40 m C 134,60 m D 97,03 m Câu 29 Mạch dao động máy phát sóng điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20 μH tụ điệnđiện dung C1 = 120 pF Để máy phát sóng điện từ có bước sóng λ = 113 m ta có thể: A mắc song song với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 60 pF B mắc song song với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 180 pF C mắc nối tiếp với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 60 pF D mắc nối tiếp với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 180 pF Câu 30 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1,5 mH tụ xoay có điện dung biến thiên từ 50 pF đến 450 pF Mạch thu sóng điện từ có bước sóng: A từ 1549 m đến 5160 m B từ 5,16 m đến 15,49 m C từ 51,6 m đến 154,9 m D từ 516 m đến 1549 m ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có Câu 2: B Mạch biến điều dùng để trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần Câu 3: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi mặc tiếp với tụ điện với \Rightarrow f tăng lần C giảm lần Câu 4: A Hệ thống phá gồm thành phần : Ống nói Dao động cao tần Biến điệu Khuyech đại cao tần awngten phát Câu 5: A Ta có Ta đc tụ điện Câu 6: D Mạch dao động có thẻ bắt sóng : Câu 7: A Nguyên tắc việc thu sóng điện từ dựa vào tượng cổng hưởng điện từ mạch LC Câu 8: B Ta có Câu 9: C Ta có Câu 10: C Bước sóng tỉ lệ thuận với Câu 11: B Ta có nên lúc bước sóng tăng lần Câu 12: D Ta có Vậy mắc nối tiếp ta có Câu 13: A Ta có Câu 14: A Ta có Câu 15: C Ta có tỉ lệ thuận với tăng lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: A Ta có Ở Câu 17: B Ta có Câu 18: C Để truyền tín hiệu truyền hình vơ tuyến người ta dùng sóng điện từ có tần số cỡ lớn: MHz Câu 19: D Ta có Câu 20: B Ta có Câu 21: C Mạch biến điệu dùng để trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần Câu 22: B Biến điệu sóng điện từ trộn sóng điện tử tần số âm với sóng điện từ cao tần Câu 23: A Ta có tỉ lệ thuận với Vậy Câu 24: D Bước sóng mạch bắt tính theo cơng thức: Để mạch bắt bước sóng Khi tụ xoay từ C chạy từ tức C xoay thêm 220pC từ Câu 25: C Ta có nên tụ xoay C tăng thêm tụ xoay góc: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: C Sóng sóng dài Câu 27: C Lúc sau tụ quy thành tụ nối tiếp : Câu 28: D Câu 29: A Để có Câu 30: D Ta có ta phải có C = 180 pF ... A 1, 4 .1 0-7 H ≤ L ≤ 1, 876 .1 0-7 H B 1, 876 .1 0-9 H ≤ L ≤ 1, 4 .1 0-7 H C 1, 876 .1 0-8 H ≤ L ≤ 1, 4 .1 0-7 H D 1, 4 .1 0-9 H ≤ L ≤ 1, 876 .1 0-9 H Câu 18 Để truyền tín hiệu truyền hình vơ tuyến người ta dùng sóng. .. điện mạch tụ điện có điện dung biến thiên Hỏi tụ điện phải có điện dung khoảng nào? A 3, 91. 1 0 -1 0 F ≤ C ≤ 60,3 .1 0 -1 0 F B 2,05 .1 0-7 F ≤ C ≤ 14 ,36 .1 0-7 F C 0 ,12 .1 0-8 F ≤ C ≤ 26,4 .1 0-8 F D 0,45 .1 0-9 ... khoảng từ 0, 01 nH đến nH tụ điện có điện dung biến thiên Lấy π2 = 10 Để máy bắt dải sóng có bước sóng từ m đến 600 m, điện dung tụ biến thiên khoảng: A 1 0-7 F đến 1 0-3 F B 1 0-5 F đến 1 0-3 F C 1 0-6
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 truyền thông tin bằng sóng điện từ đề 1 , 11 truyền thông tin bằng sóng điện từ đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay