15 – quãng đường đi ngắn nhất và dài nhất trong dđđh

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 15 Quãng đường ngắn dài DĐĐH Câu Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T biên độ A Tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian 2T/3 là: A 9A/(2T) B √3A/T C 3√3A/(2T) D 6A/T Câu Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với chu kỳ T biên độ dao động A Tìm quãng đường nhỏ mà vật khoảng thời gian T/3 là: A (√3 - 1)A B A C A√3 D (2 - √2)A Câu Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T biên độ A Quãng đường vật tối đa khoảng thời gian 5T/3 A 5A B 7A C 3A D 6,5A Câu Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm Tính quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian Δt = 1/6 (s) A 4√3 cm B 3√3 cm C √3 cm D 2√3 cm Câu Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Tỉ số tốc độ trung bình nhỏ lớn chất điểm thời gian 2T/3 là: A 5-3√2 B (4-√3)/3 C √2 - D √3 /3 Câu Một vật dao động điều hoà với tần số 0,5Hz, biên độ A Khoảng thời gian lớn để vật đị quãng đường A là: A s B 1/3 s C 1/2 s D 2/3 s Câu Một lắc lò xo dao động điều hồ tự theo phương nằm ngang với chiều dài quỹ đạo 14 cm Vật có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Lấy xấp xỉ π = √10 Quãng đường lớn mà vật 1/15 s A 10,5 cm B 21 cm C 14√3 cm D 7√3 cm Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Quãng đường lớn vật khoảng thời gian Δt = 3T/4 A A(2 + √2) B 3A/2 C 3A D A(2 + √3) Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(10πt + π/6) (cm) Quãng đường dài ngắn vật 1,15 s là: A 160 + 4√2 cm 176 4√2 cm B 176 + 8√2 cm 192 8√2 cm C 176 + 8√2 cm 176 8√2 cm D 184 cm 176 cm Câu 10 Một vật nhỏ dao động điều hòa Biết khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp chất điểm qua vị trí có ly độ A/n khoảng thời gian vật quãng đường dài A Giá trị n bằng: A n = 1/2 B n = C n = 2/√3 D n = √3/2 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Ta có nửa chu kì quãng đường vật 2A Quãng đường lớn vật T/6 A Vậy quãng đường lớn vật 2T/3 3A Vậy tốc độ lớn vật 2T/3 là: Câu 2: B Ta có cơng thức: với Câu 3: D Vì khoảng thời gian T T/2 quãng đường chất điểm 4A 2A =>Để xem quãng đường lớn vật di chuyển khoảng thời gian 5T/3 ta cần xét xem quãng đường lớn vật khoảng thời gian T/6 Trong khoảng thời gian T/6 vật quãng đường lớn vận tốc trung bình thời gian chuyển động lớn =>Vật từ vị trí =>Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 5T/3 là: Câu 4: A Quãng đường lớn Câu 5: B Ta có Để tính Smax;Smin ta dùng cơng thức Lưu ý vật đc 2A Trong smax=2A.sin Vì T nên Câu 6: D Câu 7: D => T/3 đc A Câu 8: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Trong vật 2A Trong vât dài Câu 9: B s Ta có: t = 1,15 = 5T +T/2 + T/4 Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường dài mà vật 1,15 s cm Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường ngắn mà vật vật 1,15 s cm Câu 10: C =>quãng đường dài vật =>quãng đường ngắn ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trong vật 2A Trong vât dài Câu 9: B s Ta có: t = 1 ,15 = 5T +T/2 + T/4 Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường dài mà vật 1 ,15 s cm Trong khoảng thời gian T/4, quãng. .. kì quãng đường vật 2A Quãng đường lớn vật T/6 A Vậy quãng đường lớn vật 2T/3 3A Vậy tốc độ lớn vật 2T/3 là: Câu 2: B Ta có cơng thức: với Câu 3: D Vì khoảng thời gian T T/2 quãng đường chất đi m... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một vật dao động đi u hòa với phương trình: x = 8cos(10πt + π/6) (cm) Quãng đường dài ngắn vật 1 ,15 s là: A 160 + 4√2 cm 176 – 4√2 cm B 176 + 8√2 cm 192 – 8√2
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 – quãng đường đi ngắn nhất và dài nhất trong dđđh , 15 – quãng đường đi ngắn nhất và dài nhất trong dđđh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay