11 – quang phổ liên tục và ứng dụng

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 11 Quang phổ liên tục ứng dụng Câu Quang phổ liên tục : A Là quang phổ gồm dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím B Do vật rắn, lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát C Khơng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng, phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Cả A, B, C Câu Đặc điểm quang phổ liên tục là… A Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C Nhiệt độ cao, miền phát sáng vật mở rộng phía bước sóng lớn quang phổ liên tục D Khơng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Câu Chọn câu sai quang phổ liên tục? A Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng B Tất vật rắn, lỏng khối khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục C Nhiệt độ cao, miền phát sáng vật mở rộng phía ánh sáng có tần số nhỏ D Quang phổ liên tục dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím, thu chiếu chùm ánh sáng trắng vào khe máy quang phổ Câu Quang phổ liên tục phát hai vật khác thì: A hồn tồn khác nhiệt độ B hoàn toàn giống nhiệt độ C giống nhau, vật có nhiệt độ thích hợp D giống nhau, hai vật có nhiệt độ thích hợp Câu Chọn câu ? A Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật phát sáng B Quang phổ vạch phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào chất vật phát sáng C Quang phổ liên tục ứng dụng để đo nhiệt độ vật nóng sáng nhiệt độ cao D Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục phải thấp nhiệt độ đám khí hay hấp thụ Câu Dải quang phổ liên tục thu thí nghiệm tượng tán sắc ánh sáng trắng có A thủy tinh nhuộm màu cho ánh sáng B ánh sáng bị nhiễu xạ truyền qua lăng kính C lăng kính tách màu sẵn có ánh sáng trắng thành thành phần đơn sắc D tượng giao thoa thành phần đơn sắc khỏi lăng kính Câu Chọn câu A Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng B Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng C Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng D Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng Câu Khi nghiên cứu quang phổ chất, chất bị nung nóng đến nhiệt độ cao khơng phát quang phổ liên tục? A Chất rắn B Chất khí áp suất lớn C Chất lỏng D Chất khí áp suất thấp Câu Điều sau nói quang phổ liên tục? Quang phổ liên tục : A dùng để xác định nhiệt độ vật phát sáng bị nung nóng B khơng phụ thuộc chất nhiệt độ vật C dùng để xác định bước sóng ánh sáng D dùng để xác định thành phần cấu tạo vật phát sáng Câu 10 Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu B Các màu xuất dần từ đỏ đến tím, khơng sáng C Vừa sáng dần lên, vừa xuất thêm màu đến nhiệt độ đủ màu D Hồn tồn khơng thay đổi ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: C Nhiệt độ cao miền phát sáng vật mở rộng ánh sáng có tần số lớn Câu 4: D Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát, không phụ thuộc cấu tạo nguồn =>Quang phổ liên tục phát vật khác giống vật có nhiệt độ thích hợp Câu 5: B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng nên ta dùng để đo nhiệt độ vật nóng sáng nhiệt độ cao Câu 6: C Ta có lăng kính có tách dụng phân tách màu có sẵn ánh sáng trắng thành thành phần đơn sắc Câu 7: C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn phát mà phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng Câu 8: D Câu 9: A Câu 10: C ... D Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát, không phụ thuộc cấu tạo nguồn = >Quang phổ liên tục phát vật khác giống vật có nhiệt độ thích hợp Câu 5: B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào... lăng kính có tách dụng phân tách màu có sẵn ánh sáng trắng thành thành phần đơn sắc Câu 7: C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn phát mà phụ thuộc vào nhiệt độ vật...Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu B Các màu xuất dần từ đỏ đến
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 – quang phổ liên tục và ứng dụng , 11 – quang phổ liên tục và ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay