9 ôn tập sóng ánh sáng đề 2

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu 1: Trong thí nghiệm người ta chiếu chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt ảnh E song song cách mặt phẳng phân giác góc chiết quang 1m Trên E ta thu hai vết sáng Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất lăng kính 1,65 góc lệch tia sáng là: A 4,00 B 5,20 C 6,30 D 7,80 Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 phía vân sáng trung tâm 2,4 mm, khoảng cách hai khe Iâng 1mm, khoảng cách từ chứa hai khe tới quan sát 1m Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A λ = 0,40 μm B λ = 0,45 μm C λ = 0,68 μm D λ = 0,72 μm Câu 3: Trong TN giao thoa ánh sáng Hai khe Iâng cách 3mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 3m Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 μm đến 0,75 μm Trên quan sát thu dải quang phổ Bề rộng dải quang phổ sát vạch sáng trắng trung tâm là: A 0,35 mm B 0,45 mm C 0,50 mm D 0,55 mm Câu 4: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, ban đầu dùng nguồn sáng S có bước sóng λ1= 0,4 µm Sau tắt xạ λ1 , thay xạ λ2 khác λ1 vị trí vân sáng bậc xạ λ1 ta quan sát vân sáng xạ λ2 Bước sóng λ2 A 0,7 µm B 0,5 µm C 0,6 µm D 0,45 µm Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo khoảng vân 1,12.103 µm Xét hai điểm M N phía với vân sáng O, biết OM = 0,56.104 µm ON = 1,288.104 µm Giữa M N có vân sáng? A B C D Câu 6: Bước sóng ánh sáng đơn sắc khơng khí 600 nm Bước sóng nước (biết chiết suất nước n = 4/3) A 800 nm B 720 nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 560 nm D 450 nm Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng: a = 3mm; D = 2m Dùng nguồn sáng S có bước sóng λ khoảng vân giao thoa i = 0,4mm Tần số xạ A 5.1012 Hz B 5.1014 Hz C 5.1011 Hz D 5.1013 Hz Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe S 1, S2được chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,45 µm Hai khe cách a = 1,25mm, cách hai khe 2,5m Miền vân giao thoa có bề rộng 6mm Số vân tối quan sát (kể hai biên miền giao thoa có) A B 12 C D Câu 9: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khe sáng chiếu ánh sáng trắng, biết λđ = 0,76 µm λt = 0,4 µm Khoảng cách hai khe 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng quang phổ bậc là: A 7,2 mm B 2,4 mm C 9,6 mm D 4,8 mm Câu 10: Thực giao thoa ánh sáng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng cách vân sáng liên tiếp 1,2cm Nếu thực giao thoa ánh sáng nước có chiết suất n = 4/3 khoảng cách hai vân sáng liên tiếp ? A in = 1,6mm B in = 1,5mm C in = 2mm D in = 1mm Câu 11: Chiếu đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng 0,4 µm; 0,48 µm 0,6 µm vào hai khe thí nghiệm Y-âng Biết khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe tới m Khoảng cách ngắn hai vị trí có màu màu với vân sáng trung tâm là: A 12 mm B 18 mm C 24 mm D mm Câu 12: Trong thí nghiệm Young (I-âng) giao thoa ánh sáng, khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng nằm khoảng từ 0,40μm đến 0,75μm Khoảng cách hai khe 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5m Chiều rộng quang phổ bậc thu A 2,8 mm B 2,1 mm C 2,4 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 4,5 mm Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng λ1= 0,48 µm, λ2= 0,64 µm λ3= 0,72 µm Trong khoảng hai vân sáng liên tiếp màu với vân trung tâm, có vân sáng có màu đỏ (ứng với bước sóng λ3) ? A B C D Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng λ = 0,4 µm đến 0,7 µm khoảng cách hai nguồn kết hợp a=2mm, từ hai nguồn đến D=1,2m Tại điểm M cách vân sáng trung tâm khoảng xM=1,95mm có xạ cho vân sáng A có xạ B có xạ C có xạ D có xạ Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, hai khe hẹp cách a Màn quan sát cách hai khe hẹp D = 2,5m Một điểm M quan sát, lúc đầu vị trí vân sáng bậc đơn sắc λ Muốn M trở thành vân tối thứ phải di chuyên xa hay đến gần hai khe hẹp đọan bao nhiêu? A dời lại gần hai khe 0,5m B dời xa hai khe 0,5m C dời lại gần hai khe 3m D dời xa hai khe 3m Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng khơng khí, hai khe cách mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm, quan sát cách hai khe m Sau đặt tồn thí nghiệm vào nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát bao nhiêu? A i = 0,4 m B i= 0,3 m C i = 0,4 mm D i = 0,3 mm Câu 17: Trong thí nghiệm I-âng sử dụng xạ đơn sắc Khoảng cách hai khe S1 S2 a = mm Màn hứng vân giao thoa phim ảnh đặt cách S1 , S2 khoảng D = 0,45 m Sau tráng phim thấy phim có loạt vạch đen song song cách Khoảng cách từ vạch thứ đến vạch thứ 37 1,39 mm Bước sóng xạ sử dụng thí nghiệm A 0,257 µm B 0,250 µm C 0,129 µm D 0,125 µm Câu 18: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách hai khe a, hai khe cách đoạn D Chiếu đồng thời hai xạ miền ánh sáng nhìn thấy (0,38µm < λ < 0,76µm) có bước sóng λ1= 0,45 µm vào hai khe Biết vân sáng bậc xạ λ1 trùng với vân sáng bậc k2 bước sóng λ2 Bước sóng bậc giao thoa trùng với vân sáng bậc xạ λ1 có xạ λ2 là: A 0,675(µm) – vân sáng bậc ; 0,450(µm) – vân sáng bậc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,550(µm) – vân sáng bậc ; 0,400(µm) – vân sáng bậc C 0,450(µm) – vân sáng bậc ; 0,675(µm) – vân sáng bậc D 0,400(µm) – vân sáng bậc ; 0,550(µm) – vân sáng bậc Câu 19: Thực thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,769 µm, hai khe cách 2(mm) cách quan sát 2(m) Tại M cách vân trắng trung tâm 2,5(mm) có xạ cho vân sáng bước sóng chúng: A vân sáng; bước sóng tương ứng: 0,625(µm); 0,604(µm); 0,535(µm); 0,426(µm) B vân sáng; bước sóng tương ứng: 0,625(µm); 0,535(µm) C vân sáng; bước sóng tương ứng: 0,625(µm); 0,500(µm); 0,417(µm) D vân sáng; bước sóng tương ứng: 0,625(µm); 0,573(µm); 0,535(µm); 0,426(µm); 0,417(µm) Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa qua khe Young, hiệu quang trình từ hai khe S 1, S2 đến điểm M 3,5(µm) Bước sóng ánh sáng thấy có bước sóng từ 380(nm) đến 760(nm) giao thoa cho vân tối M có giá trị bằng: A 0,636(µm); 0,538(µm); 0,454(µm); 0,426(µm) B 0,636(µm); 0,538(µm); 0,467(µm); 0,412(µm) C 0,686(µm); 0,526(µm); 0,483(µm); 0,417(µm) D 0,720(µm); 0,615(µm); 0,534(µm); 0,456(µm) Câu 21: Thực giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng từ 380(nm) đến 760(nm) Hai khe cách 2(mm) cách quan sát 1,5(m) Tại điểm M cách vân trung tâm 5(mm) có vân tối ánh sáng đơn sắc trùng đó? A B 10 C D 11 Câu 22: Trong thí nghiệm Young, nguồn ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm, bề rộng quang phổ bậc 2,18mm; khoảng cách từ hai khe đến 1,5(m) Khoảng cách hai khe là: A a= 1,2(mm) B a= 1,5(mm) C a= 1(mm) D a= 2(mm) E 0,78 mm Câu 23: Thực thí nghiệm giao thoa Young ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm, khoảng cách hai khe a= 1,2mm; khoảng cách từ hai khe đến D= 1,5m Tại điểm M cách vân trung tâm đoạn 2,5mm có xạ cho vân sáng tối nào? A xạ cho vân sáng xạ cho vân tối B xạ cho vân sáng xạ cho vân tối C xạ cho vân sáng xạ cho vân tối D xạ cho vân sáng xạ cho vân tối Câu 24: Phát biểu sau sai nói quang phổ vạch? A Quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thu nguyên tố giống số lượng màu sắc vạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thu nguyên tố giống số lượng vị trí vạch C Quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thu đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thu dùng để nhận biết có mặt nguyên tố nguồn cần khảo sát Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực đồng thời với hai xạ có bước sóng 640 nm (màu đỏ) 560 nm (màu lục) Giữa hai vân sáng gần màu với vân trung tâm có vân sáng khác A đỏ lục B đỏ lục C đỏ lục D đỏ lục Câu 26: Một nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng λ1 = 0,72 µm xạ màu cam λ2 chiếu vào khe Iâng Trên người ta quan sát thấy vân sáng màu gần so với vân trung tâm có vân màu cam Bước sóng xạ màu cam số vân màu đỏ khoảng là: A 0,64 µm; vân B 0,64 µm; vân C 0,62 µm; vân D 0,59 µm; vân Câu 27: Ta chiếu khe Iâng ánh sáng trắng với bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm.Cho a = 0,5mm, D = 2m Khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ vân sáng bậc màu tím phía so với vân là: A 1,52 mm B 6,08 mm C 4,56 mm D 3,04 mm Câu 28: Trong TN Iâng, hai khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Khi vị trí vân sáng bậc ánh sáng tím có xạ đơn sắc cho vân sáng đó? A xạ B xạ C xạ D xạ ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Góc lệch tia sáng là: D = (n(vàng) - 1).A = (1,65 - 1).80 = 5,20 Câu 2: A ta có: x = (k2 - k1).λ D/a 2,4 = (10 - 4).λ 1/1 => bước sóng ánh sáng thí nghiệm λ = 0,40 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: A Bề rộng dải quang phổ : L = k.(λđ - λt).D/a =>Bề rộng dải quang phổ sát vạch sáng trắng trung tâm ứng với k = L = 1.(0,75 - 0,4).3/3 = 0,35 mm Câu 4: C ta có :x1 = x2 => k1.λ1= k2 λ2 => λ2 = 3.0,4/k2 = 1,2/k2 ta quan sát thấy vân sáng λ2 => k2 phải nguyên => k2 = => λ2 = 0,6 µm Câu 5: B vị trí vân sáng : x = k.i = k 1,12.103 số vân sáng khoảng MN ứng với giả trị k => 0,56.104 < k 1,12.103 < 1,288.104 => < k < 11.5 Vậy MN có vân sáng Câu 6: D Bước sóng ánh sáng nước λ' = λ/n = 600/(4/3) = 450 nm Câu 7: B +)Bước sóng ánh sáng là: λ = i.a/D = 0,4.3/2 = 0,6 µm +) tần số xạ f = c/λ = 3.108/(0,6.10 -6) = 5.1014 Hz Câu 8: D khoảng vân i = λ.D/a = 0,45.2,5/1,25 = 0,9 mm Vậy số vân tối miền giao thoa Nt = 2.[6/(2.i) + 0,5] = (trong [6/(2.i) + 0,5] lấy phần nguyên) Câu 9: A Bề rộng quang phổ bậc là: L = 3.( λđ - λt ).D/a = 3.(0,76 - 0,4).2/0,3 = 7,2 mm Câu 10: B Khoảng cách vân sáng liên tiếp 1,2cm => 6i = 12 mm => i = 2mm khoảng vân ánh sáng nước in = i/n = 2/(4/3) = 1,5 mm Câu 11: D +)λ1/λ2 = 0,4/0,48 = a/b = 5/6 +)λ1/λ3 = 0,4/0,6 =c/d = 2/3 => khoảng vân trùng là:i = b.d.i1 = a.d.i2 = b.c.i3 hay i = 18i1 = 15i2 = 12i3 => Khoảng cách ngắn hai vị trí có màu màu với vân sáng trung tâm là: x = 6i1 = 5i2 = 4i3 mà i1 = λ1.D/a = 0,4.3/1,2 = mm => x = 6.1 = mm Câu 12: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chiều rộng quang phổ bậc thu là: L = 2.(λđ - λt).D/a = 2.(0,75 - 0,4).1,5/0,5 = 2,1 mm Câu 13: D +)λ1/λ2 = 0,48/0,64 = a/b = 3/4 +)λ1/λ3 = 0,48/0,72 = c/d = 2/3 khoảng vân trùng là:i = b.d.i1 = a.d.i2 = b.c.i3 hay i = 12i1 = 9i2 = 8i3 => Trong khoảng hai vân sáng liên tiếp màu với vân trung tâm có vân sáng màu đỏ Câu 14: A Vì M vị trí vân sáng => xM = k λ.D/a 1,95 = k λ.1,2/2 => λ = 3,25/k mà λ = 0,4 µm đến 0,7 µm => 0,4 < 3,25/k < 0,7 => 4,6 < k < 8,1 hay k = 5,6,7,8 => có xạ cho vân sáng Câu 15: B vị trí vân sáng bậc điểm M là: xM = λ.D/a (1) Để điểm M trở thành vân tối thứ xM = 2,5 λ.D'/a (2) từ (1) (2) => 3D = 2,5 D' => D' = m Vậy phải di chuyên xa hai khe đoạn d = D' - D = 0,5 m Câu 16: D khoảng vân ban đầu : i = λ.D/a = 0,6.2/3 = 0,4 mm khoảng vân thí nghiệm nước là: i' = i/n = 0,4/(4/3) = 0,3 mm Câu 17: A Khoảng cách từ vạch thứ đến vạch thứ 37 tương ứng 36 khoảng vân => 36i = 1,39 => i = 0,0386 mm => Bước sóng xạ sử dụng thí nghiệm là: λ = i.a/D = 0,0386.3/0,45 = 0,257 µm Câu 18: A Vì vân sáng bậc xạ λ1 trùng với vân sáng bậc k2 bước sóng λ2 => 3λ1 = k2.λ2 => λ2 = 1,35/k2 mà 0,38µm < λ < 0,76µm => 0,38 < 1,35/k2 < 0.76 => 1,77 < k2 < 3,55 hay k2 = 2,3 +) k2 = => λ2 = 1,35/2 = 0,675 µm +)k2 = => λ2 = 1,35/3 = 0,450 µm Câu 19: C Vị trí điểm M : xM = k.λ.D/a 2,5 = k.λ.2/2 => λ = 2,5/k mà ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,769 µm => 0,38 < 2,5/k < 0,769 hay 3,25 < k < 6,58 => k = 4,5,6 +)k = => λ = 2,5/4 = 0,625µm +)k = => λ = 2,5/5 = 0,5µm +)k = => λ = 2.5/6 = 0,417µm Câu 20: B hiệu quang trình từ hai khe S 1, S2 đến điểm M 3,5(µm) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => (k + 0,5 ).λ = 3,5 => λ = 3,5/(k + 0,5) Do ánh sáng thấy có bước sóng từ 380(nm) đến 760(nm) => 0,38 < 3,5/(k + 0,5 ) < 0,76 => 4,1 < k < 8,7 hay k = 5,6,7,8 +) k = => λ = 0,636(µm) +) k = => λ = 0,538(µm) +) k = => λ = 0,467(µm) +) k = => λ = 0,412(µm) Câu 21: A Vị trí điểm M là: xM = (k + 0,5).λ.D/a = (k + 0,5).λ.1,5/2 => λ = 20.(k + 0,5)/3 Do ánh sáng trắng có bước sóng từ 380(nm) đến 760(nm) => 0,38 < 20.(k + 0,5)/3 < 0,76 => 8,27 < k < 17,04 => k có giá trị Câu 22: E bề rộng quang phổ L = k.(λđ - λt).D/a 2,18 = 3.(0,76 - 0,38).1,5/a => Khoảng cách hai khe a = 0,78 mm Câu 23: C +) M vân sáng xM = k.λ.D/a 2,5 = k.λ.1,5/1,2 => λ = 2/k Vì ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm => 0,38 < 2/k < 0,76 => 2,63 < k < 5,26 => Có xạ +)tại M vân tối xM = (k + 0,5) λ D/a => λ = 2/(k + 0,5) Vì ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm => 0,38 < 2/(k + 0,5) < 0,76 => 2,13 < k < 4,76 => Có xạ Câu 24: A phát biểu sai Quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thu nguyên tố giống số lượng màu sắc vạch Câu 25: A ta có : λđ/λlục = 640/560 = 8/7 => 7.λđ = 8.λlục Vậy hai vân sáng gần màu với vân trung tâm có vân sáng đỏ vân sáng lục Câu 26: B theo đề ta có : vị trí vân trùng là: x = k1.i1 = k2.i2 hay k1.λ1 = k2.λ2 => 0,72.k1 = 9.λ2 => k1 = 12,5.λ2 k1 phải nguyên => k1 = (ứng với vân đỏ + vân trung tâm) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 λ2 = 0,64 µm Câu 27: D Khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ vân sáng bậc màu tím phía so với vân = bề rộng quang phổ bậc => L = 2.(λđ - λt).D/a = 2.(0,76 - 0,38).2/0,5 = 3,04 mm Câu 28: B +)Vị trí vân sáng bậc ánh sáng tím x = 5.0,38.D/a = 1,9.D/a (1) +)Vị trí vân sáng x = k.λ.D/a (2) từ (1) (2) => λ = 1,9/k mà ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm => 0,38 < 1,9/k < 0,76 => 2,5 < k < hay k = 3,4 => Có xạ cho vân sáng ... 1,35/k2 < 0.76 => 1,77 < k2 < 3,55 hay k2 = 2, 3 +) k2 = => 2 = 1,35 /2 = 0,675 µm +)k2 = => 2 = 1,35/3 = 0,450 µm Câu 19: C Vị trí điểm M : xM = k.λ.D/a 2, 5 = k.λ .2/ 2 => λ = 2, 5/k mà ánh sáng. .. trung tâm 2, 5(mm) có xạ cho vân sáng bước sóng chúng: A vân sáng; bước sóng tương ứng: 0, 625 (µm); 0,604(µm); 0,535(µm); 0, 426 (µm) B vân sáng; bước sóng tương ứng: 0, 625 (µm); 0,535(µm) C vân sáng; ... mm => Bước sóng xạ sử dụng thí nghiệm là: λ = i.a/D = 0,0386.3/0,45 = 0 ,25 7 µm Câu 18: A Vì vân sáng bậc xạ λ1 trùng với vân sáng bậc k2 bước sóng 2 => 3λ1 = k2. 2 => 2 = 1,35/k2 mà 0,38µm
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 ôn tập sóng ánh sáng đề 2 , 9 ôn tập sóng ánh sáng đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay