22 khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (ngang)

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 22 - Khoảng cách hai phần tử môi trường sóng dừng (ngang) Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định Tại điểm B dây có bụng sóng dao động với biên độ cm Khoảng cách phương truyền sóng từ B đến nút sóng gần 10 cm Cho điểm M dây, trình dao động, phần tử dây M cách phần tử dây B khoảng gần 30 cm khoảng cách xa hai phần tử dây xấp xỉ A 31,4 cm B 30,5 cm C 31,5 cm D 31,05 cm Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định Tại điểm B dây có bụng sóng dao động với biên độ cm Khoảng cách phương truyền sóng từ B đến nút sóng gần 12 cm Cho điểm M dây, trình dao động, phần tử dây M cách phần tử dây B khoảng gần 36 cm khoảng cách xa hai phần tử dây xấp xỉ A 36,3 cm B 36,7 cm C 37,2 cm D 36,6 cm Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động bụng sóng 10 cm, khoảng cách hai nút sóng gần 36 cm Tại điểm N dây có nút sóng Hai điểm E, F dây nằm phía so với N với khoảng cách phương truyền sóng từ E F tới N cm 27 cm Trong trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 22,4 cm B 22,3 cm C 21,4 cm D 21,1 cm Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động bụng sóng cm, khoảng cách hai nút sóng gần 18 cm Tại điểm N dây có nút sóng Hai điểm E, F dây nằm phía so với N với khoảng cách phương truyền sóng từ E F tới N cm 12 cm Trong trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 10,4 cm B 9,5 cm C 10,2 cm D 9,1 cm Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động bụng sóng cm, khoảng cách hai bụng sóng gần 30 cm Tại điểm N dây có nút sóng Hai điểm E, F dây nằm hai phía khác so với N Khoảng cách phương truyền sóng từ E F tới N 7,5 cm cm Trong trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 13,9 cm B 13,7 cm C 12,7 cm D 13,2 cm Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động bụng sóng cm, khoảng cách hai bụng sóng gần 36 cm Tại điểm N dây có nút sóng Hai điểm E, F dây nằm hai phía khác so với N Khoảng cách phương truyền sóng từ E F tới N 12 cm cm Trong trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 23,48 cm B 21,96 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 23,02 cm D 22,62 cm Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động bụng sóng cm, khoảng cách hai bụng sóng gần 24 cm Tại điểm N dây có nút sóng Hai điểm E, F dây nằm hai phía khác so với N Khoảng cách phương truyền sóng từ E F tới N cm cm Trong trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 12,9 cm B 13,2 cm C 13,02 cm D 12,62 cm Câu Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Biên độ dao động bụng sóng cm Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách khoảng 12 cm phương truyền sóng E F hai điểm kề số điểm Trong q trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 12 cm B 17 cm C cm D 19 cm Câu Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Biên độ dao động bụng sóng cm Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách khoảng 18 cm phương truyền sóng E F hai điểm kề số điểm Trong q trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 422 cm B 373 cm C 348 cm D 10 cm Câu 10 Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Biên độ dao động bụng sóng cm Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách khoảng 10 cm phương truyền sóng E F hai điểm kề số điểm Trong q trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 12 cm B 17 cm C 43 cm D 19 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Khoảng cách phương truyền sóng từ bụng B đến nút sóng gần 10 cm, điểm M cách B 30 cm → M nút Câu 2: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng cách phương truyền sóng từ bụng B đến nút sóng gần 12 cm, điểm M cách B 36 cm → M nút Câu 3: D E cách N cm → AE = cm, F cách N 27 cm → E, F nằm bó sóng → E, F dao động pha Câu 4: B E cách N cm → AE = cm, F cách N 12 cm → E, F nằm bó sóng → E, F dao động pha Câu 5: A E cách N 7,5 cm → , F cách N cm → E, F nằm bó sóng liền kề → E, F dao động ngược pha Câu 6: C E cách N 12 cm → , F cách N cm → E, F nằm bó sóng liền kề → E, F dao động ngược pha Câu 7: B E cách N cm → , F cách N cm → E, F nằm bó sóng liền kề → E, F dao động ngược pha Câu 8: B E, F hai điểm có biên độ, cách mà bụng hay nút E, F nằm bó sóng liền kề → E, F ngược pha Câu 9: A E, F hai điểm có biên độ, cách mà bụng hay nút E, F nằm bó sóng liền kề → E, F ngược pha Câu 10: C E, F hai điểm có biên độ, cách mà bụng hay nút E, F nằm bó sóng liền kề → E, F ngược pha ... cm D 22, 62 cm Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động bụng sóng cm, khoảng cách hai bụng sóng gần 24 cm Tại điểm N dây có nút sóng Hai điểm E, F dây nằm hai. .. quan sát thấy điểm có biên độ gần cách khoảng 18 cm phương truyền sóng E F hai điểm kề số điểm Trong q trình dao động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 422 cm B 373 cm C 348 cm D 10 cm... động, khoảng cách xa hai phần tử dây E F xấp xỉ A 12 cm B 17 cm C 43 cm D 19 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Khoảng cách phương truyền sóng từ bụng B đến nút sóng gần 10 cm, điểm M cách
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (ngang) , 22 khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (ngang)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay