Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong các bài toán về dao động điều hòa đề 2

15 44 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ứng dụng vòng tròn lượng giác tốn dao động điều hòa - Đề Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm Tính quãng đường vật sau 2,125 s kể từ thời điểm ban đầu? A 104 cm B 104,78cm C 104,2cm D 100 cm Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm Tính qng đường vật từ thời điểm t =2,125s đến t = 3s? A 38cm B 39,99cm C 39,80cm D 42cm Câu 3: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cosπt - π/2) cm Quãng đường vật khoảng thời gian từ t1 = 1,5s đến t2 = 13/3s là: A 50 + cm B 40 + cm C 50 + cm D 60 - cm Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4 πt + π/3) cm Xác định quãng đường vật sau 7T/12 s kể từ thời điểm ban đầu? A 12cm B 10 cm C 20 cm D 12,5 cm Câu 5: Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8 πt + π/4) tính quãng đường vật sau khoảng thời gian T/8 kể từ thời điểm ban đầu? A 2 A B A C A D A Câu 6: Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8 πt + π/4) tính quãng đường vật sau khoảng thời gian T/4 kể từ thời điểm ban đầu? A A 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B A C A D A Câu 7: Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8 πt + π/6) Sau phần tư chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu vật quãng đường bao nhiêu? A A A + 2 A A + 2 A C +A B A A 2 Câu 8: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4 πt + π/6) cm Tìm quãng đường lớn vật T khoảng thời gian : A D B C D 10 Câu 9: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4 πt + π/6) cm Tìm quãng đường lớn vật T khoảng thời gian : A B C D 10 Câu 10: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + π/6) cm Tìm quãng đường lớn vật T khoảng thời gian : A B C D 10 Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(6πt + π/4) cm Sau T/4 kể từ thời điểm ban đầu vật quãng đường 10 cm Tìm biên độ dao động vật? A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B C D Câu 12: Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(6πt + π/3) sau 1s kể từ thời điểm ban đầu vật 10cm Tính biên độ dao động vật A 5cm B 4cm C 3cm D 6cm Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Tìm qng đường lớn vật khoảng thời gian 2T/3 A 2A B 3A C 3,5A D 4A Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Tìm quãng đường nhỏ vật khoảng thời gian 2T/3 A 2A B 3A C 3,5A D 4A - A Câu 15: Li độ vật dao động điều hòa có biểu thức x = 8cos(2πt -π) cm Độ dài quãng đường mà vật khoảng thời gian 8/3s tính từ thời điểm ban đầu là: A 80cm B 82cm C 84cm D 80 + cm Câu 16: Chất điểm có phương trình dao động x = 8sin(2πt +π/2) cm Quãng đường mà chất điểm từ t0 = đến t1 = 1,5s là: A 0,48m B 32cm C 40cm D 0,56m Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(5πt -π/2)cm Qng đường vật khoảng thời gian 1,55s tính từ lúc xét dao động là: A 140 +5 cm B 150 cm C 160 - cm D 160 +5 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(10πt - π/3) cm Quãng đường vật 1,1s là: A S = 40 cm B S = 44cm C S = 40cm D 40 + cm Câu 19: Quả cầu lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt - π/2)cm Quãng đường cầu 2,25s là: A S = 16 + cm B S = 18cm C S = 16 + 2 cm D S = 16 + cm Câu 20: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt + π/4) cm Tốc độ trung bình vật khoảng thời gian từ t = 2s đến t = 4,875s là: A 7,45m/s B 8,14cm/s C 7,16cm/s D 7,86cm/s Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(20πt + π/6)cm Vận tốc trung bình vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ x = 3cm là: A 0,36m/s B 3,6m/s C 36cm/s D giá trị khác Câu 22: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt - π/4) cm Tốc độ trung bình vật khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4,625s là: A 15,5cm/s B 17,4cm/s C 12,8cm/s D 20,29cm/s Câu 23: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Tìm tốc độ trung bình lớn vật đạt T/3? 2A T 3A B T A 3A T 5A D T C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Tìm tốc độ trung bình lớn vật đạt T/4? 2A T 3A B T A 3A T 6A D T Câu 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Tìm tốc độ trung bình lớn vật đạt T/6? C 2A T 3A B T A 3A T 6A D T Câu 26: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Hãy tính tốc độ nhỏ vật T/3 C 2A T 3A B T A 3A T 6A D T Câu 27: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Hãy tính tốc độ nhỏ vật T/4 C A 4(2A  A 2) T B 4(2A+A 2) T C 2(2A  A 2) T 3(2A  A 2) T Câu 28: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Hãy tính tốc độ nhỏ vật T/6 D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A B C 4(2A  A 3) T 6(A  A 3) T 6(2A  A 3) T 6(2A  A 3) T Câu 29: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Tính tốc độ trung bình lớn vật đạt 2T/3? A 4A/T B 2A/T C 9A/2T D 9A/4T Câu 30: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Tính tốc độ trung bình nhỏ vật đạt 2T/3? D A (12A  A 3) 2T B (9A  A 3) 2T C (12A  A 3) T D (12A  A 3) 2T ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C T=0,5 2,125=4T+T/4=>s=4.4A+s=16A+s Tính s: Quãng đường: 16.6+8,2=104,2 Câu 2: D Tại t1 = 2,125s => = 8,5π = 8π +π/2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Biểu diễn điểm M1 / = π/2 Có ∆t = t2 –t1 = 0,875s => ∆φ = ω ∆t = 3,5 π = π + π/2 = π + π + π/2 => biểu diễn điểm M2 / = π/2 => S = 4A + 2A + A= 7A = 7.6 = 42 cm Câu 3: A t = => T = 2π/ω = 2(s) T => + => S = 4.A = 40 cm Ta áp dụng đường tròn lượng giác đường thẳng tách : + => => 10 + (10 - 5) = 15 40 + 15 = 55 cm Câu 4: D Hình vẽ : t = => => S = + + = 12,5 cm Câu 5: A Hình vẽ : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 t = => Theo hình vẽ => S = Câu 6: D Hình vẽ: t = => Câu 7: A Hình vẽ : t = => Câu 8: A Hình vẽ : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 t = => => = 2.5.sin( π/6) = cm Smax = 2.A.sin Câu 9: B Ta có : => => Smax = 2A.sin(π/4) = Câu 10: C Ta có : => => Smax = 2A.sin Câu 11: C = 2.5.sin(π/3) = t = => Câu 12: A Tại t = => φ = π/3 => Biểu diễn điểm M1 đường tròn lượng giác cho (rad) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Có ∆t = 1s => ∆φ = ω.∆t = 6π.0,5 = 3π (rad) => Biểu diễn điểm M2 đường tròn lượng giác cho => Quãng đường S = 2A + 4A = 6A = 30 cm => A = cm => Đáp án A Câu 13: B Ta có => Smax = S(π) + S(π/3) = 2A + 2Asin Câu 14: D Hình vẽ : Có +π => = 3A +π Smin = S(π) + S(π/3) = 2A + 2A(1 = 4A - A Câu 15: C ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 t = => T = 2π/ω = (s) => S = 2.4.8 + + + (8 - 4) =84 cm Câu 16: A HÌnh vẽ : x = 8sin(2πt +π/2) = 8cos(2πt) cm t = => T = 2π/ω = (s) => => S = 4.8 + +8 = 48cm = 0,48m Câu 17: C =T+ =T+ t = => T = 2π/ω = 2/5 (s) t = 1,55 => => t = 3,875 T = 3T + Theo hình vẽ : t = 3T + + + + => S = 3.4.10 + 10 + 10 + 10 + (10 Câu 18: B t = => ) = 160 - + Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 (s) => t = T = 5T + => S = 5.4.2 + 2.2 = 44 cm Câu 19: C t = => T = 2π/ω = (s) t = 2,25s => => t = T = T + Theo hình vẽ : S = 4.4 + 2 = 16 + 2 cm Câu 20: B Hình vẽ : t = => => Theo hình vẽ : => S = 2.4.2 + Câu 21: B Hình vẽ : = 2,875T = 2T + = 2T + + + + +2 + +2 = 22 + Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 t = => Vật từ vị trí cân đến vị trí x = cm => Câu 22: D Hình vẽ : cm/s t = => T = 2π/ω = (s) = 3,625 (s) + 3T theo hình vẽ : 3T + => S = 3.4.5 + + + = 70 + => Câu 23: C Câu 24: A + + Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: D Câu 26: B Câu 27: A Câu 28: C Câu 29: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30: A ... 22 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos (2 t - π/4) cm Tốc độ trung bình vật khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4, 625 s là: A 15,5cm/s B 17,4cm/s C 12, 8cm/s D 20 ,29 cm/s Câu 23 :... thời gian 2T/3 A 2A B 3A C 3,5A D 4A Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Tìm quãng đường nhỏ vật khoảng thời gian 2T/3 A 2A B 3A C 3,5A D 4A - A Câu 15: Li độ vật dao động điều hòa có... phương trình x = 4cos(πt - π /2) cm Quãng đường cầu 2, 25s là: A S = 16 + cm B S = 18cm C S = 16 + 2 cm D S = 16 + cm Câu 20 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos (2 t + π/4) cm Tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong các bài toán về dao động điều hòa đề 2 , Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong các bài toán về dao động điều hòa đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay