32 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 9

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 32 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 15 Ω, cuộn cảm L = 4/10 π H tụ điệnđiện dung C =10-3/2 π F mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 60 cos(100 π t) Để cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I = A , người ta ghép thêm với tụ C tụ Co Cách ghép giá trị điện dung tụ Co A ghép song song; Co = 159 μF B ghép nối tiếp; Co = 159 μF C ghép song song; Co = 79,5 μF D ghép nối tiếp; Co = 79,5 μF Câu 2: Đoạn mạch gồm điện trở R1=30Ω, điện trở R2=10Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 3/10 π H tụ điệnđiện dung thay đổi mắc nối thứ tự Gọi M điểm nối hai điện trở Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=200V tần số f=50Hz Khi điều chỉnh điện dung C tới giá trị C=Cm điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu Giá trị UMBmin A 75 V B 100 V C 25 V D 50 V Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = Uo.cos(100 π t + π /6) V vào đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Biết thời điểm cường độ dòng điện qua mạch có độ lớn cực đại điện áp hai đầu mạch có độ lớn U0 / 2.Khoảng thời gian ngắn hai thời điểm mà công suất tức thời không A 1/600 s B 1/150 s C 1/300 s D 1/100 s Câu 4: Stato động không đồng ba pha gồm cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz vào động Rơto lồng sóc động quay với tốc độ sau A 150vòng/s B 50vòng/s C 100vòng/s D 45vòng/s Câu 5: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, biết khoảng thời gian lần đèn tắt 1/300 s Giá trị điện áp để đèn bắt đầu sáng A 110 V B 110 V C 110 V D 55 V Câu 6: Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200 cos100πt(V) Điều chỉnh L = L1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại gấp đôi điện áp hiệu dụng điện trở R Sau điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng R cực đại, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây A 100 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 200 V C 300 V D 150 V Câu 7: Một máy phát điện xoay chiềuđiện trở khơng đáng kể Mạch ngồi cuộn cảm nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ Khi rơto quay với tốc độ góc 25 rad/s ampe kế 0,1 A Khi tăng tốc độ quay rơto lên gấp đơi ampe kế chỉ: A 0,05 A B 0,2 A C 0,1 A D 0,4 A Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C điện trở R Biết điện áp hiệu dụng tụ điện C, điện trở R Uc = UR = 80 V , dòng điện sớm pha điện áp mạch π /6 trễ pha điện áp cuộn dây π /3 Điện áp hiệu dụng đoạn mạch có giá trị: A 109,3 V B 80 V C 160 V D 115,1 V Câu 9: Một vòng dây có diện tích S = 100 cm² điện trở R = 0,45  , quay với tốc độ góc  = 100 rad/s từ trường có cảm ứng từ B = 0,1 T xung quanh trục nằm mặt phẳng vòng dây vng góc với đường sức từ Nhiệt lượng tỏa vòng dây quay 1000 vòng là: A 1,39 J B J C 0,7 J D 0,35 J Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = 120 cos(100 π t) V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây khơng cảm có độ tự cảm L = 1/ π H tụ điện C điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây tụ điện 160 V 56 V Điện trở cuộn dây A 128  B 332  C 24  D 75  Câu 11: Một tụ điện C có điện dung thay đổi, nối tiếp với điện trở R = 10 V cuộn dây cảm có độ 0, tự cảm L= H mạch điện xoay chiều có tần số dòng điện 50Hz Để cho điện áp hiệu dụng đoạn  mạch R nối tiếp C URC đạt cực đại điện dung C phải có giá trị cho dung kháng A 20  B 30  C 40  D 35  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12: Một điện trở R, tụ điện C cuộn dây không cảm mắc nối tiếp mạch điện xoay chiềuđiện áp hiệu dụng U = 120V thấy điện áp uLr hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng ULr = 2URC = 80 V Nhận xét sau không đúng? A Điện áp uRC vng pha với điện áp tồn mạch B Điện áp uRC ln chậm pha dòng điện mạch C Dòng điện chậm pha điện áp toàn mạch π /6 D Điện áp uLr sớm pha điện áp uRC π /3 Câu 13: Hai cuộn dây nối tiếp với mạch điện xoay chiều Cuộn có điện trở r1 lớn gấp lần cảm kháng ZL1 nó, điện áp cuộn có giá trị hiệu dụng lệch pha π /3 Tỷ số độ tự cảm L1/L2 cuộn dây A 3/2 B 1/3 C 1/2 D 2/3 Câu 14: Một cuộn dây cảm mắc vào mạng điện xoay chiềuđiện áp u = Uo.cos(  t) Tại thời điểm t1 t2 điện áp cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có độ lớn u1 = 100 V, i1 = 2,5 A u2 = 100 V, i2 = 2,5 A Hỏi U0 phải bao nhiêu? A 100 V B 200 V C 200 V D 100 V Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos (50πt )V vào hai đầu mạch điện gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Khi thay đổi R công suất tiêu thụ mạch điện đạt giá trị cực đại 100 W, giá trị R A 100  B 50  C 150  D 25  Câu 16: Đặt vào đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V, tần số f thay đổi Khi tần số f1 4f1 cơng suất mạch 80% công suất cực đại mà mạch đạt Khi f = 5f1 hệ số công suất mạch điện A 0,53 B 0,46 C 0,82 D 0,75 Câu 17: Đặt điện áp u = U0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L vàtụ điệnđiện dung C Cảm kháng đoạn mạch R , dung kháng mạch 2R/ So với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch A trễ pha π/3 B sớm pha π/6 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C trễ pha π/6 D sớm pha π/3 Câu 18: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC dao động điện từ mạch A dao động tự B dao động tắt dần C dao động trì D dao động cưỡng Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos(ωt + π/6) (V), vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với hộp đen X dòng điện chạy mạch có cường độ: i = I0 cos(ωt + π/3) (A) Biết hộp X có phần tử R;L;C mắc nối tiếp Các phần tử X A điện trở cuộn dây B điện trở tụ điện C cuộn dây cảm D tụ điện Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u =Uo.cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch LRC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) Ta thấy i chậm pha u, U-LR = U uLR sớm pha u π / Hệ số công suất đoạn mạch A /2 B 1/5 C /2 D 1/ Câu 21: Cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = 2cos(100 π t) A Điện lượng qua tiết diện thẳng đoạn mạch thời gian 0,005s kể từ lúc t=0 A 1/25 π C B 1/50 π C C 1/50 C D 1/100 π C Câu 22: Ta cần truyền công suất điện 1MW điện áp hiệu dụng 10kV xa đường dây pha Mạch điện có hệ số cơng suất 0,8 Muốn cho tỉ lệ cơng suất hao phí đường dây khơng q 5% cơng suất truyền điện trở R đường dây phải có giá trị A R  6,4 k  B R  3,2 k  C R  6,4  D R  3,2  Câu 23: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V dòng điện hiệu dụng 0,5A Biết cơng suất tỏa nhiệt dây quấn 8W hệ số công suất động 0,8 Hiệu suất động (tỉ số cơng suất hữu ích cơng suất tiêu thụ tồn phần) A 93% B 86% C 91% D 90% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, B, C D Giữa hai điểm A B có tụ điện, hai điểm B C có điện trở thuần, hai điểm C D có cuộn dây cảm Điện áp hiệu dụng hai điểm A D 100 V cường độ hiệu dụng chạy qua mạch 1A Điện áp tức thời đoạn AC đoạn BD lệch pha π /3 giá trị hiệu dụng Dung kháng tụ điện A 40  B 100  C 50  D 200  Câu 25: Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối thứ tự Gọi M điểm nối cuộn dây tụ điện Vôn kế có điện trở vơ lớn mắc A M Điện áp hai đầu mạch AB u =100 cos(  t) Biết 2LCω2 = Số vôn kế A 80 V B 200 V C 100 V D 120 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B ta có : ZL = 40  , Zc = 20  ,R = 15  => Z = √(R² + (Zʟ - Zc)²) = 25  => I = 2,4 A Để cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I = A Z' = √(R² + (Zʟ - Zc')²) = 15  => ZL = Zc' = 40  => Zc' = ZCo + Zc => ZCo = 20  => Co = 159 μF Zc = 1/(  C) => phải ghép nối tiếp; Co = 159 μF Câu 2: D ta có: Uᴍʙ = U.√((R2² + (Zʟ - Zc)²) /√((R1+R2)² +(Zʟ - Zc)²) = U/√(1+ (R1²+2R1.R2)/(R2²+(Zʟ - Zc)²) để UMB đạt cực tiểu (1+ (R1²+2R1.R2)/(R2²+(Zʟ - Zc)²)max =>ZL = Zc => UMBmin = U.R2/(R1+R2) = 50 V Câu 3: B Gọi biểu thức i có dạng i = Io.cos(100 π t +  ) A Vì thời điểm cường độ dòng điện qua mạch có độ lớn cực đại điện áp hai đầu mạch có độ lớn U0 / =>  = - π /6 (chọn)  = π /2 (loại) => i = Io.cos(100 π t - π /6) A ta có : cơng suất tức thời P = u.i = Uo.Io.cos(100 π t + π /6).cos(100 π t - π /6) = 0,5.Uo.Io.(cos(200 π t)+cos(π /3)) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 để cơng suất tức thời khơng (cos(200 π t)+cos(π /3)) = =>t1 = 2/300 + k/100 (k = 0,1,2 ) t2 = -2/300 + k/100 (k = 1,2,3 ) +)với t1 = 2/300 + k/100 (k = 0,1,2 ) Khoảng thời gian hai thời điểm mà công suất tức thời không ứng với k = k = =>t1 = 1/150 s +)với t2 = -2/300 + k/100 (k = 1,2,3 ) Khoảng thời gian hai thời điểm mà công suất tức thời không ứng với k = k = =>t2 = 1/100 s t1 < t2 => Khoảng thời gian ngắn hai thời điểm mà công suất tức thời không t = t1 = 1/150 s Câu 4: B ta có: f = np (với n tốc độ quay , p số cặp cực) theo đề p = => n = f = 50 vòng/s Câu 5: B Ta có: thời gian đèn sáng phần tư chu kì t = T/12 mà  =  t =>  = π /6 lại có cos  = u/Uo => Giá trị điện áp để đèn bắt đầu sáng u = Uo.cos  = 110 V Câu 6: B +) L = L1 UL = (Uʀ² + Uc²)/Uc (1) ULmax = U.√(Uʀ² + Uc²)/UR = 2UR (2) U²ʟᴍᴀx = U²+Uʀ² + Uc² = 4Uʀ² (3) từ (1),(2),(3) => UR = 100 V,UL = 200 V Uc = 100 V +)khi L = L2 mạch xảy tượng cộng hưởng => U'L = Uc' = 200 V Câu 7: B Câu 8: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giải hệ phương trỉnh (1), (2), (3) : => Câu 9: A Câu 10: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: B Câu 12: C Câu 13: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: B Câu 15: A Câu 16: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: C Câu 18: C dao động điện từ mạch RLC dao động trì Câu 19: B Câu 20: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: B Câu 22: D Câu 23: C H= 91% Câu 24: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: C ... Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C điện trở R Biết điện áp hiệu dụng tụ điện C, điện trở R Uc = UR = 80 V , dòng điện sớm pha điện áp mạch π /6 trễ pha điện áp cuộn... http://dethithpt.com – Hotline : 096 . 79. 79. 3 69 Câu 12: Một điện trở R, tụ điện C cuộn dây không cảm mắc nối tiếp mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 120V thấy điện áp uLr hai đầu cuộn dây... Nhận xét sau không đúng? A Điện áp uRC vng pha với điện áp tồn mạch B Điện áp uRC ln chậm pha dòng điện mạch C Dòng điện chậm pha điện áp toàn mạch π /6 D Điện áp uLr sớm pha điện áp uRC π /3
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 9 , 32 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay