11 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đề 1

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 - Phản ứng Phân hạch phản ứng Nhiệt hạch - Đề Câu Hạt prơtơn p có động K1 = 5,48 MeV bắn vào hạt nhân 94Be đứng yên thấy tạo thành hạt nhân 63Li hạt X bay với động theo hướng vng góc với hướng chuyển động hạt p tới Tính vận tốc chuyển động hạt nhân Li (lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối) Cho 1u = 931,5 MeV/c2 A 10,7.106 m/s B 1,07.106 m/s C 8,24.106 m/s D 0,824.106 m/s Câu Cho phản ứng hạt nhân: A -> B + C Biết hạt nhân mẹ A ban đầu đứng yên Có thể kết luận hướng trị số vận tốc hạt sau phản ứng? A Cùng phương, chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng B Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng C Cùng phương, chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng D Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng Câu Chọn câu trả lời Một prôtôn (mp) vận tốc bắn vào nhân bia đứng yên Liti (73Li) Phản ứng tạo hai hạt nhân giống hệt (mx) với vận tốc có độ lớn v' hợp với phương tới protơn góc 600 Giá trị v' là: 3mx v A v '  mp B v '  mpv mx mv C v '  x mp D v '  3m p v mx Câu Dùng p có động K1 bắn vào hạt nhân 94Be đứng yên gây phản ứng: p + 94Be → α + 63Li Phản ứng tỏa lượng Q = 2,125 MeV Hạt nhân 63Li α bay với động 3,575 MeV MeV Tính góc hướng chuyển động hạt α hạt p (lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối) uc2 = 931,5 MeV A 450 B 900 C 750 D 1200 Câu 238U phân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã 4,47.109 năm Một khối đá phát chứa 46,97 mg 238 U 2,315 mg 206Pb Giả sử khối đá hình thành khơng chứa ngun tố chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 238U Tuổi khối đá bao nhiêu? A 2,6.109 năm B 2,5.106 năm C 3,57.108 năm D 3,4.107 năm Câu Sự phân hạch vỡ A hạt nhân nặng, thường xảy tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ B hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron nhanh C hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D hạt nhân nặng thành nhiều hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron nhanh Câu Phản ứng phân hạch có tên gọi khác phản ứng A phản ứng dây chuyền B phản ứng tổng hợp hạt nhân C phản ứng toả nhiệt D phản ứng thu lượng Câu Xét phản ứng hạt nhân: 21H+ 21H → 32He + 10n Biết khối lượng hạt nhân MH= 2,0135 u; mHe = 3,0149 u; mn= 1,008 u; u = 931 MeV/c2 Năng lượng phản ứng toả là: A 7,4990 MeV B 2,7390 MeV C 1,8820 MeV D 3,1654 MeV Câu Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 21D → 42He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ bằng: A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV Câu 10 Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 11 Cho phản ứng hạt nhân 31H + 21H → 42He + 10n + 17,6 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ bằng: A 4,24.108 J B 4,24.105 J C 5,03.1011 J D 4,24.1011 J Câu 12 Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 21D → 10n + α Độ hụt khối hạt nhân Triti , Đơtơri, hạt α là: ∆mT = 0,0087 (u), ∆mD = 0,0024 (u), ∆mα = 0,0305 (u) Cho (u) = 931 MeV/c2 lượng tỏa từ phản ứng là: A 18,06 (MeV) B 38,72 (MeV) C 16,08 (MeV) D 20,6 (MeV) Câu 13 U235 hấp thụ nơtrôn nhiệt, phân hạch sau vài trình phản ứng dẫn đến kết tạo thành hạt nhân bền theo phương trình sau: 23592U + n → 14360Nd + 9040Zr + xn + yβ- + y , x y tương ứng số hạt nơtrôn, êlectrôn phản nơtrinô phát ra, x y bằng: A x = 4; y = B x = 5, y = C x = 3; y = D x = 6; y = Câu 14 Cho phản ứng hạt nhân sau: 73Li + 11H → 42He + 42He Biết mLi = 7,0144 u; mH = 1,0073 u; mHe4 = 4,0015 u, 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng là: A 7,26 MeV B 17,42 MeV C 12,6 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 17,25 MeV Câu 15 Phản ứnh nhiệt hạch: 21D + 21D → 32He + 10n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối 21D ∆mD = 0,0024 u u = 931 (MeV) Năng lượng liên kết hạt 32He là: A 8,52 (MeV) B 9,24 (MeV) C 7.72 (MeV) D 5,22 (MeV) Câu 16 Coi phân hạch hạt nhân U235 giải phóng lượng 200 MeV Khối lượng U235 bị phân hạch nổ bom nguyên tử tương đương với 30 kilôtôn thuốc nổ tôlit (TNT) đương lượng nhiệt tôlit 4,1 kJ/kg: A 1,5 kg B kg C 1,7 kg D 1,2 kg Câu 17 Cho phản ứng hạt nhân: D + D → 32He + 10n Cho biết độ hụt khối D 0,0024 u tổng lượng nghỉ hạt trước phản ứng nhiều tổng lượng nghỉ hạt sau phản ứng 3,25 (MeV), uc2 = 931 (MeV) Xác định lượng liên kết hạt nhân 32He: A 7,7187 (MeV) B 7,7188 (MeV) C 7,7189 (MeV) D 7,7186 (MeV) Câu 18 Cho phản ứng hạt nhân: 11H + 21H → 32He Biết m (11H) = 1,007825 u , m (21H)= 2,01400 u; m (32He) = 3,01603 u u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa từ phản ứng là: A W ≈ 4,5 MeV B W ≈ 3,4 MeV C W ≈ 5,4 MeV D W ≈ 6,5 MeV Câu 19 Cho số Avôgađrô 6,022.1023 eV = 1,6.10-19 J Trong phản ứng phân hạch hạt nhân urani 235 U, trung bình lần phân hạch toả lượng 200 MeV Nếu gam Urani phân hạch hồn tồn toả lượng xấp xỉ A 8,2.1010 J B 82.1010 J C 0,82.1010 J D 820 1010 J Câu 20 Đồng vị phân phân hạch hấp thụ nơtrôn chậm A 23892U B 23492U C 23592U D 23992U Câu 21 Cho phản ứng nhiệt hạch: 21H + 31H → 42He + 10n Biết độ hụt khối hạt nhân đơtêri, triti hêli là: ΔmD = 0,0024 u; ΔmT = 0,0087 u; Δmα = 0,0305 u u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng là: A 15,6 MeV B 17,6 MeV C 22,5 MeV D 18,1 MeV Câu 22 Một nhà máy điện ngun tử có cơng suất P = 600 MW, hiệu suất 20% Nhiên liệu U235 làm giàu (25% U235) Cho biết lượng trung bình toả phân hạch hạt nhân là: 200 MeV Muốn nhà máy hoạt động liên tục 500 ngày cần phải cung cấp cho khối lượng nhiên liệu hạt nhân Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 6000 kg B 6294 kg C 6785 kg D 6324 kg Câu 23 Tìm phát biểu Sai nói phản ứng hạt nhân? A Hai hạt nhân nhẹ hiđrô, hêli kết hợp lại với nhau, thu lượng phản ứng nhiệt hạch B Phản ứng hạt nhân sinh hạt có tổng khối lượng bé khối lượng hạt ban đầu phản ứng tỏa lượng C Urani thường dùng phản ứng phân hạch D Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch dùng khối lượng nhiên liệu Câu 24 Phản ứng phân hạch thực lò phản ứng hạt nhân Để đảm bảo hệ số nhân nơtrôn k = 1, người ta dùng điều khiển Những điều khiển có chứa: A urani plutơni B nước nặng C bo cađimi D kim loại nặng Câu 25 Trong phân hạch hạt nhân 23592U, gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: A Câu 8: D Câu 9: C Câu 10: D Câu 11: D Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: B Câu 15: C Câu 16: A Câu 17: B Câu 18: C Câu 19: A Câu 20: C Câu 21: D Câu 22: D Câu 23: A Câu 24: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chỉ có Bo Cađimi chất có tác dụng hấp thụ nơtron nên đc dùng điều khiển hệ số nơtron không tăng,giữ k=1 Câu 25: B ... hạt nhân 31H + 21H → 42He + 10 n + 17 ,6 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ bằng: A 4,24 .10 8 J B 4,24 .10 5 J C 5,03 .1 011 J D 4,24 .1 011 J Câu 12 Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 21D → 10 n + α... dùng phản ứng phân hạch D Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch dùng khối lượng nhiên liệu Câu 24 Phản ứng phân hạch thực lò phản ứng hạt nhân Để đảm bảo hệ số nhân nơtrôn k = 1, ... 9 31 (MeV) Xác định lượng liên kết hạt nhân 32He: A 7, 718 7 (MeV) B 7, 718 8 (MeV) C 7, 718 9 (MeV) D 7, 718 6 (MeV) Câu 18 Cho phản ứng hạt nhân: 11 H + 21H → 32He Biết m (11 H) = 1, 007825 u , m (21H)=
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đề 1 , 11 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay