9 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 1

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu 1: Giới hạn quang điện Ca 0,45 μm cơng electron khỏi bề mặt Ca là: A 5,51.10-19J B 3,12.10-19J C 4,42.10-19J D 4,5.10-19J Câu 2: Giới hạn quang điện Na 0,50 μm Chiếu vào Na tia tử ngoại coa bước sóng λ = 0,25 μm Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: A 9.105 m/s B 9,34.105 m/s C 8.105 m/s D 8,34.105 m/s Câu 3: Kim loại dùng làm Catot tế bào quang điện có A = 6,625 eV Lần lượt chiếu vào catot bước sóng: λ1 = 0,1875 μm; λ2 = 0,1925 μm; λ3 = 0,1685 μm Hỏi bước sóng gây tượng quang điện? A λ1,λ2,λ3 B λ2,λ3 C λ1, ,λ3 D λ3 Câu 4: Giới hạn quang điện Cu 300 nm Cơng electron khỏi Cu là: A 3,6 eV B 4,14 eV C 2,7 eV D eV Câu 5: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm vào bề mặt ca tốt tế bào quang điện làm xedi có giới hạn quang điện λ0 = 660 nm Vận tốc ban đầu cực đại quang electron là: A 4,6.107m/s B 4,2.105m/s C 4,6.105m/s D 5.105m/s Câu 6: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 320 nm vào bề mặt ca tốt tế bào quang điện làm xedi có giới hạn quang điện λ0 = 660 nm Hiệu điện hãm cói giá trị là: A 0,3 V B 1,9 V C V D V Câu 7: Trong tế bào quang điện có Ibh = μA hiệu suất lượng tử 0,5% Số photon đến Ca tốt giây là: A 4.1015 B 3.1015 C 2,5.1015 D 5.1014 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Cho giới hạn quang điện catot λ-0 = 660 nm đặt vào Anot Catot UAK = 1,5 V Dùng xạ có λ = 330 nm Động cực đại quang electron đập vào anot là: A 3,01.10-19J B 4.10-20J C 5.10-20J D 5,41.10-19J Câu 9: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 330 nm vào bề mặt ca tốt tế bào quang điện hiệu điện hãm cói giá trị Uh Cho giới hạn quang điện catot λ-0 = 660 nm đặt vào Anot Catot UAK = 1,5 V Tính động cực đại quang electron đập vào anot dùng xạ λ’ = 282,5 nm : A 5,41.10-19J B 6,42.10-19J C 3,05.10-19J D 7,47.10-19J Câu 10: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 546 nm vào bề mặt ca tốt tế bào quang điện, có Ibh = mA Công suất lượng tử P = 1,515 W Tính hiệu suất lượng tử A 30,03.10-2% B 42,25.10-2% C 51,56.10-2% D 62,25.10-2% Câu 11: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 546 nm vào bề mặt ca tốt tế bào quang điện Giả sử electron tách chắn dể lấy chùm hẹp hướng vào từ trường có B = 10-4T, cho vec tơ B vng góc với vân tốc hạt Biết quỹ đạo hạt có bán kính cực đại R = 23,32 mm Tìm độ lớn vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A 1,25.105m/s B 2,36.105m/s C 3,5.105m/s D 4,1.105m/s Câu 12: Chiếu xạ có bước sóng nhỏ giới hạn quang điện vào kim loại mang điện tích dương Hỏi tượng quang điện có xảy hay khơng? A Có B Khơng C tùy vào điện tích dương D xẩy yếu Câu 13: Chiếu đồng thời hai xạ vào tế bào quang điện, ta cần dùng hiệu điện hãm để triệt tiêu dòng quang điện Cho biết Uh1= 2Uh2 Hỏi kết luận gì? A λ1 = √2 λ2 B λ1 < λ2 C λ1 > λ2 D λ1 = 2λ2 Câu 14: Cho chất sau: Na, K, CdS, Al, chiếu ánh sáng mặt trời vào thấy có tượng quang điện xảy ra, hỏi chiếu vào chất nào? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Na B K C CdS D Al Câu 15: Động ban đầu cực đại e phụ thuộc vào? A Năng lượng photon chiếu tới B cường độ xạ chiếu tới C Cơng D Cả A C Câu 16: Nếu môi trường, ta biết bước sóng lượng tử lượng ánh sáng (phơtơn ) hf λ , chiết suất tuyệt đối mơi trường bao nhiêu?( h số planck, c vatn tốc ánh sáng chân không f tần số) A n = c /λ f B n = hf/c C n = c/ v D n = cf/λ Câu 17: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm Hiện tượng quang điện không xảy chùm xạ có bước sóng A 0,1μm B 0,2 μm C 0,3 μm D 0,4 μm Câu 18: Theo quang điểm thuyết lượng tử phát biểu sau khơng đúng? A Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt phôtôn mang lượng B Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn chùm C Khi ánh sáng truyền phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng D Các phơtơn có lượng chúng lan truyền với vận tốc Câu 19: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào catốt tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối 1,9V Vận tốc ban đầu cực đại quang êlectron bao nhiêu? A 5,2 105 m/s B 6,2.10 m/s C 7,2.105 m/s D 8,2.105 m/s Câu 20: Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catơt tế bào quang điện, làm Na Giới hạn quang điện Na 0,50 Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện A 3,28 105 m/s B 4,67 10 m/s C 5,45 105 m/s D 6,33 105 m/s Câu 21: Chiếu vào catôt tế bào quang điện chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,330 Để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối 1,38V Cơng kim loại dùng làm catôt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,16 eV B 1,94 eV C 2,38 eV D 2,72 eV Câu 22: Chiếu vào catôt tế bào quang điện chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,330μm Để triệt tiêu quang điện cần hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối 1,38 V Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catôt A 0,521 μm B 0,442 μm C 0,440 μm D 0,385 μm Câu 23: Chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,276μm vào catơt tế bào quang điện hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối V Cơng kim loại dùng làm catôt A 2,5eV B 2,0eV C 1,5eV D 0,5eV Câu 24: Trong laze rubi có biến đổi dạng lượng thành quang năng? A Điện B Cơ C Nhiệt D Quang Câu 25: Chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,20μm vào qủa cầu đồng, đặt cô lập điện Giới hạn quang điện đồng 0,30 μm Điện cực đại mà cầu đạt so với đất A 1,34 V B 2,07 V C 3,12 V D 4,26 V Câu 26: Chiếu chùm xạ có bước sóng  =0,5  m vào catot tế bào quang điện có cơng A= 1,9eV Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quan điện A 9,85 105 m/s B 8,36 106 m/s C 4,53 105 m/s D 6,54 106 m/s Câu 27: Kim loại dùng làm catôt tế bào quang điện có cơng 2,2eV Chiếu vào catơt xạ điện từ có bước sóng Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt hiệu điện hãm Uh=UAK=-0,4 V Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catôt A 0,4342 10 – m B 0,4824 10 – m C 0,5236 10 – m D 0,5646 10 – m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: Kim loại dùng làm catôt tế bào quang điện có cơng 2,2eV Chiếu vào catơt xạ điện từ có bước sóng Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt hiệu điện hãm Uh=UAK=-0,4 V tần số xạ điện từ A 3,75 1014 Hz B 4,58 1014 Hz C 5,83 1014 Hz D 6,28 1014 Hz Câu 29: Cơng kim loại Na 2,48 eV Chiếu chùm xạ có bước sóng 0,36μm vào tế bào quang điện có catơt làm Na Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện A 5,84 105 m/s B 6,24 105 m/s C 5,84 106 m/s D 6,24 106 m/s Câu 30: Cơng kim loại Na 2,48 eV Chiếu chùm xạ có bước sóng 0,36μm vào tế bào quang điện có catơt làm Na cường độ dòng quang điện bão hồ 3mA Số êlectron bị bứt khỏi catôt giây A 1,875 1016 B 2,544 1013 C 3,263 1014 D 4,827 1012 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C cơng electron khỏi bề mặt Ca là: A =hc/ λ = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 0,45.10-6) = 4,42.10-19 J Câu 2: B Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: Câu 3: C Giới hạn quang điện kim loại là: A =hc/ λ => λ = hc/ A = ( 6,625.10-34 3.108 ) /( 6,625.1,6.10-19) = 0,1875 μm => bước sóng gây tượng quang điện là: λ1, λ3 Câu 4: B Cơng electron khỏi Cu là: A =hc/ λ = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 300.10-9) = 4,14 eV Câu 5: C Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: C Hiệu điện hãm cói giá trị là: eUh = hc/ λ - hc/ λ0 => Câu 7: C Số electron bứt giây là: n = Ibh/e = ( 2.10-6 )/ (1,6.10-19) = 1,25.1013 Lại có: hiệu suất lượng tử 0,5% => Số photon đến Ca tốt giây là: H = ne.100% / np => np = ne.100% / H = 1,25.1013 100% / 0,5% = 2,5.1015 Câu 8: D Ta có: eUh = hc/ λ - hc/ λ0 => => Động cực đại quang electron đập vào anot là: Wđ = (Uh + UAK) e = ( 1,882 + 1,5).1,6.10-19 = 5,41.10-19 J Câu 9: B Ta có: eUh = hc/ λ - hc/ λ0 => => Động cực đại quang electron đập vào anot là: Wđ = (Uh + UAK) e = ( 2,515 + 1,5).1,6.10-19 = 6,424.10-19 J Câu 10: A hiệu suất lượng tử: 100% = 100% = 100% = 30,03.10-2% Câu 11: D Chùm hẹp electron quang điện có tốc độ v hướng vào từ trường có cảm ứng từ B theo hướng vng góc với từ trường lực Lorenx đóng vai trò lực hướng tâm làm cho hạt chuyển động tròn đều: => |e |v.B = mv2/ r => v = |e|Br / m = (|-1,6.10-19 | 10-4 23,32 10-3 ) / (9,1 10-31) =4,1 105 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12: C Câu 13: B Ta có: eUh1 = hc/ λ1 - hc/ λ0 eUh2 = hc/ λ2 - hc/ λ0 = eUh1 /2 => = hc/ λ1 > hc/ λ2 => λ1 < λ2 Câu 14: C Câu 15: D Câu 16: A Ta có: λ = λ ‘/n => λ ‘ = λn = c/f => n = c/fλ Câu 17: D Hiện tượng quang điện khơng xảy chùm xạ có bước sóng λ > λ0 Câu 18: D Câu 19: D Vận tốc ban đầu cực đại quang êlectron là: Câu 20: B Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: Câu 21: C Cơng kim loại dùng làm catôt A = hc/ λ - eUh = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 0,33.10-6) - ( 1,6 10-19.1,38) = 2,384 eV Câu 22: A Cơng kim loại dùng làm catôt A = hc/ λ - eUh = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 0,33.10-6) - ( 1,6 10-19.1,38) = 2,384 eV => Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catôt λ = hc/ A = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 2,384.1,6.10-19) =0,521 μm Câu 23: A Cơng kim loại dùng làm catôt A = hc/ λ - eUh = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 0,276.10-6) - ( 1,6 10-19.2) = 2,5 eV Câu 24: D Câu 25: B Câu 26: C Áp dụng công thức Anhxtanh Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v= 4,53 105 m/s Câu 27: D Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catôt λ = hc/ A = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 2,2.1,6.10-19) =0,5646 μm Câu 28: D Ta có: => Tần số xạ là: Hz Câu 29: A => ... hc/ λ - eUh = ( 6,625 .1 0-3 4 3 .10 8 )/( 0,33 .1 0-6 ) - ( 1, 6 1 0 -1 9 .1, 38) = 2,384 eV Câu 22: A Cơng kim loại dùng làm catôt A = hc/ λ - eUh = ( 6,625 .1 0-3 4 3 .10 8 )/( 0,33 .1 0-6 ) - ( 1, 6 1 0 -1 9 .1, 38)... λ - hc/ λ0 => => Động cực đại quang electron đập vào anot là: Wđ = (Uh + UAK) e = ( 2, 515 + 1, 5) .1, 6 .1 0 -1 9 = 6,424 .1 0 -1 9 J Câu 10 : A hiệu suất lượng tử: 10 0% = 10 0% = 10 0% = 30,03 .1 0-2 % Câu 11 :... catôt λ = hc/ A = ( 6,625 .1 0-3 4 3 .10 8 )/( 2,384 .1, 6 .1 0 -1 9) =0,5 21 μm Câu 23: A Công kim loại dùng làm catơt A = hc/ λ - eUh = ( 6,625 .1 0-3 4 3 .10 8 )/( 0,276 .1 0-6 ) - ( 1, 6 1 0 -1 9.2) = 2,5 eV Câu 24:
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 1 , 9 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay