22 hạt nhân nguyên tử đề 10

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 22 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 10 Câu Chọn phát biểu đúng? Hiện tượng phóng xạ A trường hợp riêng phản ứng hạt nhân B tượng hạt nhân tự động phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác C tuân theo định luật phóng xạ D Cả A,B C Câu Chọn câu trả lời sai nói tia phóng xạ? A Tia α có tính oxi hố mạnh khơng xun sâu vào mơi trường vật chất B Tia β ion hố yếu xuyên sâu vào môi trường mạnh tia α C Trong môi trường tia γ chuyển động nhanh ánh sáng D Có ba loại tia phóng xạ là: tia α,tia β, tia γ Câu Tần số quay hạt máy gia tốc xiclôtron A phụ thuộc vào vận tốc hạt B phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo C khơng phụ thuộc vào độ lớn cảm ứng từ D phụ thuộc vào điện tích hạt nhân Câu Chọn câu trả lời đúng? Prôtôn bắn vào nhân bia đứng đứng yên liti (73Li) Phản ứng tạo hai hạt X giống hệt bay Hạt X A prôtôn B nơtrôn C đơtêri D hạt α Câu Đơn vị đo khối lượng vật lí hạt nhân A kg B u C eV/c2 MeV/c2 D kg, eV/c2 MeV/c2, u Câu Tính số hạt nhân nguyên tử có 100 g iơt phóng xạ 13153I Cho số Avogadro NA = 6,02.1023 (mol-1) A 4,595.1023 hạt B 5,495.1023 hạt C 45,95.1023 hạt D 54,95.1023 hạt Câu Chu kì phân rã 216Po 0,145 s Hằng số phân rã là: A 0,15 s-1 B 0,10.10-1 s-1 C 0,21 s-1 D 4,78 s-1 Câu Một mẩu gỗ cổ đại có độ phóng xạ lần so với mẩu gỗ khối lượng vừa chặt Biết chu kì bán rã C14 T = 5570 năm Tuổi mẩu gỗ là: A 8355 năm B 11140 năm C 1392,5 năm D 2785 năm Câu Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa cấu tạo thành có chu kì bán rã giờ, có độ phóng xạ lớn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần Hỏi phải sau thời gian tối thiểu để làm việc an toàn với nguồn này? A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 12 C 24 D 128 Câu 10 Các tia có chất A Tia β+ tia X B Tia α tia hồng ngoại C Tia β– tia tử ngoại D Tia γ tia tử ngoại Câu 11 Hạt nhân chất phóng xạ 21084Po Sau phân rã, hạt nhân sinh có: A 84 proton 126 nơtron B 80 proton 122 nơtron C 82 proton 124 nơtron D 86 proton 128 nơtron Câu 12 6027Co chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 16/3 năm Ban đầu có kg 6027Co nguyên chất Hỏi sau thời gian năm có 984,375 (g) Côban bị phân rã hết A 32 năm B 16 năm C 48 năm D năm Câu 13 Quá trình biến đổi từ 23892U thành 20682Pb xảy phóng xạ α β- Số lần phóng xạ α β- là: A 10 B C 10 D Câu 14 Ban đầu có 240 g chất phóng xạ pơlơni 21084Po có chu kỳ bán rã 140 ngày đêm Sau 280 ngày đêm khối lượng pôlôni bị phân rã là: A 180 g B 60 g C 120 g D 100 g Câu 15 Tuổi trái đất khoảng 5.109 năm, giả thiết trái đất hình thành có Urani Nếu ban đầu có 2,72kg Urani đến bao nhiêu? Biết T = 4,5.109 năm A 1,36 kg B 1,26 kg C Còn 1,36 kg D Hồn tồn bị phân rã Câu 16 Dưới tác dụng xạ γ, hạt nhân 94Be tách thành hai hạt nhân 42He Biết mBe=9,0112 u; mHe= 4,0015 u; mn= 1,0087 u Để phản ứng xảy xạ Gama phải có tần số tối thiểu bao nhiêu? A 2,68.1020 Hz B 1,58.1020 Hz C 4,02.1020 Hz D 1,13.1020 Hz Câu 17 Phát biểu sau sai? Phản ứng nhiệt hạch A dễ xảy hạt tham gia phản ứng nhẹ B tính theo khối lượng nhiên liệu toả nhiều lượng phản ứng phân hạch C kết hợp hai hạt nhân nhẹ tạo thành hạt nhân nặng D nguồn gốc lượng mặt trời Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Hằng số phóng xạ Rubidi 0,00077 s-1, chu kì bán rã cua Rubidi là: A 15 phút B 150 phút C 90 phút D đáp án khác Câu 19 Một mẫu 2411Na t = có khối lượng 48 g Sau thời gian t = 30 giờ, mẫu 2411Na lại 12 g Biết 24 24 24 24 11Na chất phóng xạ β tạo thành hạt nhân 12Mg Độ phóng xạ mẫu 11Na có 42 g 12Mg tạo thành Cho NA = 6,02.1023 hạt/mol: A 1,931.1018 Bq B 1,391.1018 Bq C 1,931 Ci D Một đáp án khác Câu 20 Trong dãy phân rã phóng xạ 23592X → 20782X có hạt α β phóng ra? Chọn đáp sau đây: A α β B α β C α β D α β Câu 21 Hạt nhân nguyên tử dược cấu tạo từ A prôtôn B nơtrôn C êlectrôn D nuclôn Câu 22 Xét phản ứng p + 73Li → 242He Biết mHe= 4,0015 u; mLi = 7,0144 u Năng lượng tỏa sau phản ứng là: A 1,96 MeV B 18,9 MeV C 20,1 MeV D 17,5 MeV Câu 23 Cho phản ứng nhiệt hạch: 13 H 12 H 24 He 10 n  17,5MeV Biết mα = 4,0015 u u = 1,66.10-27 kg Năng lượng toả kg hêli tạo thành là: A 26,3.1027 MeV B 2,63.1027 MeV C 263.1027 MeV D 0,263.1027 MeV Câu 24 Poloni 21084Po chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3312 h, phát tia phóng xạ chuyển thành hạt nhân chì 20682Pb Lúc đầu độ phóng xạ Po là: 4.1013 Bq, thời gian cần thiết để Po có độ phóng xạ 0,5.1013 Bq là: A 3312 h B 9936 h C 1106 h D 6624 h Câu 25 Poloni (21084Po) có chu kỳ bán rã T = 138 ngày, chất phóng xạ phát tia phóng xạ chuyển thành hạt nhân chì 20682Pb Biết thời điểm khảo sát tỷ số số hạt 20682Pb số hạt 21084Po Tuổi mẫu chất là: A 276 ngày B 46 ngày C 552 ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 414 ngày Câu 26 Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tất phản ứng hạt nhân tốn lượng B Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn C Năng lượng tồn phần phản ứng hạt nhân ln bảo toàn D Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nhân bảo tồn Câu 27 Hạt nhân ngun tử chì có 82 prơtơn 125 nơtrơn Hạt nhân ngun tử có kí hiệu nào? A 125 82 Pb B 82 125 Pb C 82 207 207 82 Pb D Pb Câu 28 Xác định hạt x,y phản ứng sau: 199F + 11H → 168O +x; 2512Mg + y → 2211Na + α A x nơtron y prôtôn B x electron y nơtron C x nơtron y electron D x α y prôton Câu 29 Hạt nhân có độ lượng liên kết riêng lớn A dễ phá vỡ B bền vững C có số khối lớn D có điện tích lớn Câu 30 Trong chuỗi phóng xạ 23892U → 22286Rn, số hạt phóng xạ α hạt phóng xạ β- là: A B C D Câu 31 Cho phản ứng hạt nhân α + 2713Al → X + n hạt nhân X là: A 3015P B 2311Na C 2010Ne D 2412Mg Câu 32 Nguyên nhân làm cho hạt nhân có độ hụt khối A đẩy proton B có lực hấp dẫn nuclon C có lực liên kết nuclon D có lực liên kết nơtron Câu 33 Iơt 13153I đồng vị phóng xạ Sau 12,3 ngày số phân rã lại 24% số phân rã ban đầu, số phân rã 13153I là: A 2,45.10-6 s-1 B 3,14.10-6 s-1 C 1,34.10-6 s-1 D 4,25.10-6 s-1 Câu 34 Hạt nhân phóng xạ 23492U đứng yên, phóng hạt α biến thành hạt nhân thori (Th) Động hạt α chiếm phần trăm lượng phân rã? A 18,4% B 1,7% C 81,6% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 98,3% Câu 35 Hạt nhân 23492U đứng yên , phóng xạ anpha , biết lượng tỏa phản ứng 14,15 MeV, lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị u số khối chúng, động hạt anpha là: A 13,72 MeV B 12,91 MeV C 13,91 MeV D 12,79 MeV Câu 36 Hạt nhân 3He có A 3n 2p B 2n 3p C nuclon, có 2n D nuclon, có 2p Câu 37 Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 21H + 21H → X + n Biết độ hụt khối hạt nhân 21H X 0,0024 u 0,0083 u Phản ứng tỏa hay thu lượng? A Tỏa 32,6 MeV; B Thu 3,26 MeV; C Tỏa 3,26 MeV; D Thu 32,6 MeV Câu 38 Một gam chất phóng xạ giây phát 4,2.1013 hạt β- Khối lượng nguyên tử chất phóng xạ 58,933 u; u = 1,66.10-27 kg Chu kỳ bán rã chất phóng xạ là: A 1,97.108 giây; B 1,68.108 giây; C 1,86.108 giây; D 1,78.108 giây Câu 39 Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni ) hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Liti ) có chung điểm sau đây? A Có lượng liên kết lớn B Là nhiên liệu cho phản ứng hạt nhân toả lượng C Tham gia phản ứng nhiệt hạch D Gây phản ứng dây chuyền Câu 40 Năng lượng liên kết hạt nhân 23492U 20682Pb 1790 MeV 1586 MeV Chỉ kết luận đúng: A Độ hụt khối hạt nhân U nhỏ độ hụt khối hạt nhân Pb B Năng lượng liên kết riêng hạt nhân U lớn lượng liên kết riêng hạt nhân Pb C Năng lượng liên kết hạt nhân U nhỏ lượng liên kết hạt nhân Pb D Hạt nhân U bền hạt nhân Pb Câu 41 Sau năm lượng hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ giảm lần Lượng hạt nhân giảm lần sau năm? A lần B 1,73 lần C 1,5 lần D 0,58 lần Câu 42 Tìm câu nói phóng xạ? A Là tượng hạt nhân tự động phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác B Tuân theo định luật phân rã phóng xạ C Là trường hợp riêng phản ứng hạt nhân D A; B; C Câu 43 2411Na chất phóng xạ β− có chu kỳ bán rã T = 15 Một mẫu 2411Na thời điểm t = có khối lượng mo = 72 g Sau khoảng thời gian t , khối lượng mẫu chất m = 18 g Thời gian t có giá trị: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 30 B 45 C 120 D 60 Câu 44 Một proton (mp) có vận tốc v bắn phá hạt nhân 73Li đứng yên tạo hạt giống hệt (mx) bay với vận tốc có độ lớn v' hợp với phương tới proton góc 600 Giá trị v' là: A vmx/mp B vmp.30,5/mx C v*mp/mx D vmp/(2mx) Câu 45 Khi hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia α, tia β- hạt nhân nguyên tử biến đổi A Số khối giảm 4, số proton tăng B Số khối giảm 4, số proton giảm C Số khối giảm 2, số proton giảm D Số khối giảm 4, số proton giảm Câu 46 Khi hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia α tia β- số proton số khối hạt nhân nguyên tử A giảm 4, giảm B giảm 1, giảm C giảm 3, giảm D giảm 1, giảm Câu 47 Dùng prơtơn có động 1,2 MeV bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên thu hạt nhân X giống chuyển động với vận tốc Cho khối lượng hạt nhân mp = 1,0073 u; mLi = 7,0140 u; mX = 4,0015 u; u = 931 MeV/c2 Động hạt X là: A 18,24 MeV B 9,12 MeV C 4,56 MeV D 6,54 MeV Câu 48 Tính chu kỳ bán rã T chất phóng xạ,cho biết thời điểm t1, tỉ số hạt hạt mẹ 7; thời điểm t2 sau t1 414 ngày, tỉ số 63 A 126 ngày B 138 ngày C 189 ngày D 414 ngày Câu 49 Chất phóng xạ 21084Po phóng xạ trở thành Pb Dùng mẫu Po ban đầu có g, sau 365 ngày đêm mẫu phóng xạ tạo lượng khí hêli tích V = 89,5 cm3 điều kiện tiêu chuẩn Chu kỳ bán rã Po là: A 138,5 ngày đêm B 135,6 ngày đêm C 148 ngày đêm D 138 ngày đêm Câu 50 Chất phóng xạ 20984Po chất phóng xạ α Lúc đầu poloni có khối lượng kg Khối lượng poloni lại sau thời gian chu kì : A 0,5 g ; B g C 0,5 kg D kg ; ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: A Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: B Câu 10: D Xem lại chất tia phóng xạ chất điện từ ánh sáng, thay sóng điện từ ý tia phóng xạ, có thành phần khơng mang điện sóng điện từ Câu 11: C Câu 12: A Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: B Câu 16: D Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: A Câu 20: B Câu 21: D Câu 22: D Câu 23: B Câu 24: B Câu 25: D Câu 26: C Câu 27: D Câu 28: D Câu 29: B Câu 30: B Câu 31: A Câu 32: C Câu 33: C Câu 34: D Câu 35: C Câu 36: D Câu 37: C Câu 38: B Câu 39: B Câu 40: D Câu 41: B Câu 42: D Câu 43: A Câu 44: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có hình vẽ vecto động lượng sau: Dễ thấy: Câu 45: D Câu 46: B Câu 47: B Câu 48: B Câu 49: A Câu 50: C ... phân rã 13153I là: A 2,45.1 0-6 s-1 B 3,14.1 0-6 s-1 C 1,34.1 0-6 s-1 D 4,25.1 0-6 s-1 Câu 34 Hạt nhân phóng xạ 23492U đứng yên, phóng hạt α biến thành hạt nhân thori (Th) Động hạt α chiếm phần trăm... 23892U → 222 86Rn, số hạt phóng xạ α hạt phóng xạ - là: A B C D Câu 31 Cho phản ứng hạt nhân α + 2713Al → X + n hạt nhân X là: A 3015P B 2311Na C 2010Ne D 2412Mg Câu 32 Nguyên nhân làm cho hạt nhân. .. 4,2 .101 3 hạt - Khối lượng nguyên tử chất phóng xạ 58,933 u; u = 1,66.1 0-2 7 kg Chu kỳ bán rã chất phóng xạ là: A 1,97 .108 giây; B 1,68 .108 giây; C 1,86 .108 giây; D 1,78 .108 giây Câu 39 Các hạt nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 hạt nhân nguyên tử đề 10 , 22 hạt nhân nguyên tử đề 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay