15 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 6

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 15 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Linh kiện hoạt động dựa vào tượng quang dẫn? A Quang trở B Tế bào quang điện C Đèn LED D Nhiệt điện trở Câu Bán kính quỹ đạo Bohr thứ hai 2,12.10-10 m Bán kính 19,08.10-10 m ứng với bán kính quỹ đạo Bohr thứ: A B C D Câu Khi chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 = 0,25 µm λ2 = 0,3 µm vào kim loại, người ta thấy vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện v1 = 7,31.105 m/s; v2 = 4,93.105 m/s Khối lượng electron (me) có giá trị là: Cho: h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s A m = 0,91.10-31 kg B m = 1,9.10-31 kg C m = 9,1.10-31 kg D m = 1,6.1019 kg Câu Cho ba vạch có bước sóng dài dãy quang phổ λ1L = 0,1216 μm (Lyman), λ1B = 0,6563 μm (Balmer), λ1P = 1,8751 μm (Pachen) Số vạch khác tìm : A vạch B vạch C vạch D vạch Câu Hiệu điện anot catot ống Ronghen 18,75 kV Bước sóng nhỏ tia Ronghen ống Ronghen phát : A 0,6625.10-10 m B 0,6625.10-11 m C 0,5525.10-9 m D 0,3455.10-10 m Câu Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35 μm Hiện tượng quang điện khơng xảy chùm xạ có bước sóng là: A 0,4 μm B 0,2 μm C 0,3 μm D 0,1 μm Câu Hiện tượng quang điện tượng chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào kim loại, làm bật ra: A Các hạt xạ B Các phôtôn C Các electron D Các lượng tử ánh sáng Câu Trong nguyên tử hyđrô, xét mức lượng từ K đến P có khả kích thích để êlêctrơn tăng bán kính quỹ đạo lên lần ? A B C D Câu Chọn câu trả lời Nguyên tử hiđrô trạng thái có lượng En ( n > 1) có khả phát ra: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Tối đa n vạch phổ B Tối đa n – vạch phổ C Tối đa n(n – 1) vạch phổ D Tối đa n(n – 1)/2 vạch phổ Câu 10 Chiếu xạ có bước sóng 0,4 μm vào điện cực phẳng có cơng 3.10-19 (J) Hỏi eletron quang điện rời xa bề mặt tối đa khoảng bên ngồi điện cực có điện trường cản 7,5 (V/m) A 0,164 m B 0,414 m C 0,1243 m D 0,1655 m Câu 11 Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm λ2 = 0,25 μm vào kẽm có giới hạn quang điện λo = 0,35 μm Bức xạ gây tượng quang điện? A Cả hai xạ B Khơng có xạ hai xạ C Chỉ có xạ λ1 D Chỉ có xạ λ2 Câu 12 Cơng thức công thức sau sai dùng để xác định khối lượng tương đối tính mph photon ứng với xạ đơn sắc có lượng photon ε, bước sóng λ tần số f (trong đó, h số Plăng)? A mph = ε/c2 B mph = hf/c2 C mph = h/(cλ) D mph = hc/λ Câu 13 Linh kiện sau hoạt động dựa vào tượng quang điện trong? A Tế bào quang điện; B Điện kế nhiệt; C Điôt phát quang; D Quang điện trở Câu 14 Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,3 μm Năng lượng phôtôn tối thiểu để bứt electron khỏi kim loại là: A 6,625.10-19 J B 19,875.10-19 J C 13,25.10-19 J D J Câu 15 Xedi (Cs)có giới hạn quang điện (giới hạn đỏ) λ0=0,66 μm nhận ánh sáng kích thích λ=0,44 μm cho quang -electron Xuất tế bào quang điện có UAK=12 V Cho h≈6,6.10-34 J.s, c≈3.10^8 m/s Động lớn electron tới Anốt là: A 12,94 eV B 13 eV C 21.10-19 J D 20,7.10-19 J Câu 16 Nguyên tử Hidro hấp thụ photon có lượng 16 eV làm bật electron khỏi nguyên tử từ trạng thái Tính vận tốc e bật ( biết En=-13,6/n2 eV; n=1,2,3 ) A 0,6.106 m/s B 0,92.106 m/s C 6.106 m/s D 0,92.105 m/s Câu 17 Chiếu đông thời hai xạ: có bước sóng λ1 = 0,4 μm có tần số f2 = 5.1014 Hz vào catơt tế bào quang điện Cơng kim loại dùng làm catôt eV Cho số Plăng h=6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c=3.108 m/s, độ lớn điện tích êlectron e=1.6.10-19 C Để dòng quang điện bị triệt tiêu hiệu điện anốt catôt phải thoả mãn điều kiện: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A UAK ≤ -1,1V B UAK ≤ -1,5V C UAK ≤ -1,4V D UAK ≤ 1,5V Câu 18 Cơng êlectron kim loại 7,64.10-19 J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm λ3 = 0,35 μm Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Bức xạ gây tượng quang điện kim loại đó? A Cả ba xạ (λ1, λ2 λ3) B Khơng có xạ ba xạ C Hai xạ (λ1 λ2) D Chỉ có xạ λ1 Câu 19 Trong trường hợp sau gọi electron quang điện ? A electron dây dẫn thông thường B electron bứt từ catôt tế bào quang điện C electron tạo bán dẫn D electron tạo từ cách khác Câu 20 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,6 µm chiếu sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,3 µm electron quang điện có vận tốc ban dầu cực đại v0 (m/s) Để electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại 2v0 (m/s), phải chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng ( Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s) A 0,28 µm B 0,24 µm C 0,21 µm D 0,12 µm Câu 21 Biết khối lượng điện tích electron lần lượt: 9,1.10-31 (kg) -1,6.10-19 (C); tốc độ ánh sáng chân không 3.108 (m/s) Tốc độ êlectron tăng tốc qua hiệu điện 105 V là: A 0.4.108 m/s B 0.8.108 m/s C 1,2.108 m/s D 1,6.108 m/s Câu 22 Trong tượng quang-phát quang, hấp thụ hoàn toàn photon đưa đến : A Sự giải phóng electron tự B Sự giải phóng electron liên kết C Sự giải phóng cặp electron lỗ trống D Sự phát photon khác Câu 23 chiếu vào kim loại chùm ánh sáng ma khơng thấy cac electron A chùm ánh sáng có cường độ q nhỏ B cơng e nhỏ lượng phơtn C bước sóng ánh sáng lớn giới hạn quang điện D kim loại hấp thụ q ánh sáng Câu 24 Theo tiên đề Bo, êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K nguyên tử phát phơtơn có bước sóng λ21, êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L ngun tử phát phơtơn có bước sóng λ32 êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn có bước sóng λ31 Biểu thức xác định λ31 là: A λ31 = λ32λ21/(λ21-λ32) B λ31 = λ32 - λ21 C λ31 = λ32 + λ21 D λ31 = λ32λ21/(λ21+λ32) Câu 25 Nguyên tử hydro bị kích thích trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N sau chuyển quỹ đạo bên phát tối đa photon: A B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Quang trở có điện thay đổi chiếu sáng với ánh sáng thích hợp Câu 2: C Bán kính quỹ đạo Bohr thứ hai 2,12.10-10 m Ứng với bán kính quỹ đạo Câu 3: C Thay giá trị vừa tìm vào biểu thức (1) ta tính Câu 4: B Từ vạch ta tìm vạch thứ dãy Laiman, vạch thứ dãy Banme vạch thứ dãy Laiman Câu 5: A Câu 6: A Hiện tượng quang điện tượng chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào kim loại, làm bật electron Câu 7: C Hiện tượng quang điện tượng chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào kim loại, làm bật electron Câu 8: C Có thể kích thích quỹ đạo electron tăng lên lần từ trạng thái Câu 9: D Ngun tử hiđrơ trạng thái có lượng En ( n > 1) có khả phát tối đa phổ Câu 10: A Hiệu điện hãm là: vạch quang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng cách tối đa mà electron là: Câu 11: D Bức xạ gây tượng quang điện có bước sóng nhỏ giới hạn quang điện Câu 12: D Ta có cơng thức tính lượng photon Từ ta có D sai Câu 13: D Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu 14: A Năng lượng phôtôn tối thiểu để bứt electron khỏi kim loại là: Câu 15: A Động lớn electron tới Anốt là: Câu 16: B Ta có trạng thái n=1 Câu 17: A Vì Để dòng quang điện bị triệt tiêu hiệu điện anốt catơt phải thoả mãn điều kiện: Câu 18: C Giới hạn quang điện Bước sóng gây tượng quang điện phải nhỏ Câu 19: B Electron quang điện electron bứt từ catôt tế bào quang điện Câu 20: D nên có xạ Câu 21: D Ta có Câu 22: D Trong tượng quang-phát quang, hấp thụ hoàn toàn photon đưa đến phát photon khác Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: C chiếu vào kim loại chùm ánh sáng ma khơng thấy cac electron khơng xảy tượng quang điện hay bước sóng ánh sáng chiếu vào lớn giới hạn quang điện Câu 24: D Câu 25: D Số photon tối đa mà nguyên tử phát quỹ đạo N (n=4) ... Năng lượng phôtôn tối thiểu để bứt electron khỏi kim loại là: A 6, 625.1 0-1 9 J B 19,875.1 0-1 9 J C 13,25.1 0-1 9 J D J Câu 15 Xedi (Cs)có giới hạn quang điện (giới hạn đỏ) λ0=0 ,66 μm nhận ánh sáng. .. Hidro hấp thụ photon có lượng 16 eV làm bật electron khỏi nguyên tử từ trạng thái Tính vận tốc e bật ( biết En =-1 3 ,6/ n2 eV; n=1,2,3 ) A 0 ,6. 1 06 m/s B 0,92.1 06 m/s C 6. 1 06 m/s D 0,92.105 m/s Câu... kim loại ánh sáng có bước sóng ( Cho h = 6, 625.1 0-3 4 Js; c = 3.108 m/s) A 0,28 µm B 0,24 µm C 0,21 µm D 0,12 µm Câu 21 Biết khối lượng điện tích electron lần lượt: 9,1.1 0-3 1 (kg) -1 ,6. 1 0-1 9 (C);
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 6 , 15 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay