32 – con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 32 Con lắc đơn tích điện dao động điện trường Câu Một lắc đơn có khối lượng vật nặng 10 g chu kỳ s Tích điện cho cầu điện tích -10-7 C đặt lắc vào điện trường có đường sức thẳng đứng hướng lên cường độ điện trường E = 4.105 (V/m) Cho biết gia tốc trọng trường không đổi (g = 10 m/s2) chu kỳ lắc là: A T = s B T = 1,69 s C T = 1,5 s D T = 2,58 s Câu Một lắc đơn gồm cầu nhỏ kim loại có khối lượng 10 g, điện tích q = 2.10-7 C treo vào sợi dây mảnh cách điện không dãn có khối lượng khơng đáng kể (gia tốc trọng trường g = 10 m/s2) Khi khơng có điện trường chu kỳ dao động nhỏ lắc s Đặt lắc vào điện trường E = 104 V/m có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kỳ dao động nhỏ lắc điện trường là: A 0,99 s B 1,01 s C 1,83 s D 1,98 s Câu Một lăc đơn có vật nặng m = 80 g, đặt môi điện trường có véc tơ cường độ điện trường E thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800 V/m Khi chưa tích điện cho nặng, chu kì dao động lắc với biên độ góc nhỏ To = s, nơi có g = 10 m/s2 Tích cho nặng điện q = 6.10-5 (C) chu kì dao động bằng: A 1,6 s B 1,72 s C 2,5 s D 2,36 s Câu Một lắc đơn có chu kì s nơi có g = π2 = 10 m/s2, cầu có khối lượng 10 g, mang điện tích 0,1 μC Khi dặt lắc điện trường có véctơ cường độ điện trường hướng từ lên thẳng đứng có E=104 V/m Khi chu kì lắc là: A 1,99 s B 2,01 s C 2,1 s D 1,9 s Câu Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có g = 10 m/s2 với chu kì s, vật có khối lượng 200 g mang điện tích 4.10-7 C Khi đặt lắc vào điện có E = 5.106 V/m nằm ngang vị trí cân vật lệch khỏi phương thẳng đứng góc là: A 0,570 B 5,710 C 450 D Một giá trị khác Câu Một lắc đơn có chiều dài dây treo , nặng có khối lượng m mang điện tích q > Biết qE đặt điện trường có vectơ cường độ E thẳng đứng hướng xuống cho qE = 3mg: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 10 Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = g, tích điện dương q = 5,65.10-7 C, treo vào sợi dây mảnh dài l = 1,40 m điện trường có phương nằm ngang, E = 10.000 V/m,tại nơi có g = 9,79 m/s2 Con lắc vị trí cân phương dây treo hợp với phương thẳng đứng góc: A 600 B 100 C 200 D 300 Câu 11 Hai lắc đơn có chiều dài dây treo, khối lượng vật treo m = g, nặng lắc thứ tích điện q = -10-9 C Cả hai lắc đặt vào điện trường E = (106/3,6) V/m, hướng thẳng đứng từ xuống Cho lắc thực dao động nhỏ Bỏ qua lực cản môi trường, lấy g = 10 m/s2 Tỷ số chu kì lắc thứ so với lắc thứ là: A √(36/35) B √(25/27) C √(35/36) D √(27/25) Câu 12 Con lắc đơn có dây treo l = m mắc với vật có khối lượng m = 40 g dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Tích điện cho vật điện lượng q = -8.10-5 C treo lắc điện trường có phương thẳng đứng, có chiều hướng lên, có cường độ E = 40 V/cm Tính chu kỳ dao động lắc : A 1,69 s B 1,49 s C s D 1,82 s Câu 13 Một lắc đơn có chiều dài l = m, vật khối lượng m = 10 g tích điện q = μC, lấy g = π2= 10 m/s2 Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn đặt điện trường có hướng lên có E = 5.104 V/m là: A 2√2 s D T=T0(1- Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B 2√3 s C 2√(2/3) s D Đáp án khác Câu 14 Một lắc đơn có khối lượng cầu nhỏ g dao động điều hoà điện trường mà đường sức điện có phương ngang, cường độ điện trường E = 4,9.104 V/m Biết ban đầu cầu chưa tích điện, sau tích điện q = 2√5.10–7 C, gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Tỉ số chu kì dao động lắc trước sau tích điện cho cầu : A √5 B √1,5 C √5/2 D √2/3 Câu 15 Có ba lắc đơn chiều dài khối lượng treo điện trường có E thẳng đứng Con lắc thứ thứ hai tích điện q1 q2, lắc thứ ba khơng tích điện Chu kỳ dao động nhỏ chúng T1, T2, T3 có T1 = 1/3T3 ; T2 = 5/3T3 Tỉ số q1/q2? A 5/9 B -9/5 C -12,5 D 1/2 Câu 16 Một lắc đơn dao động điều hoà điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường E hướng thẳng xuống Khi vật treo chưa tích điện chu kỳ dao động T0 = s , vật treo tích điện q1 q2 chu kỳ dao động tương ứng T1 = 2,4 s, T2 = 1,6 s Tỉ số q1/q2 là: A -57/24 B -24/57 C -44/81 D -81/44 Câu 17 Con lắc đơn gồm cầu nhỏ có khối lượng m mang điện tích q nối với dây treo nhẹ, khơng dãn, khơng dẫn điện Khi khơng có điện trường, lắc dao động nhỏ với chu kì T1 = s, có điện trường theo phương thẳng đứng lắc dao động nhỏ với chu kì T2 = √3 s, biết độ lớn lực điện trườngtrọng lực tác dụng vào cầu Bỏ qua sức cản khơng khí, đảo chiều điện trường mà giữ nguyên cường độ lắc dao động nhỏ với chu kì: A 4/√3 s B √3/2 s C √6s D 2/√3 s Câu 18 Một lắc đơn có chu kỳ T = s vùng khơng có điện trường, lắc có khối lượng m = 10 g kim loại mang điện tích q = 10-5 C Con lắc đem treo điện trường hai kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu , đặt thẳng đứng, hiệu điện hai 400 V Kích thước kim loại lớn so với khoảng cách d = 10 cm gữa chúng Gọi α góc hợp lắc với mặt phẳng thẳng đứng lắc vị trí cân xác định α: A α = 26034' B α = 21048' C α = 16042' D α = 11019' Câu 19 Một lắc đơn dao động điều hòa điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống lắc khơng mang điện chu kỳ dao động T, lắc mang điện tích q1 chu kỳ dao động T1= 2T, lắc mang điện tích q2 chu kỳ dao động T2 = T/2 Tỉ số q1/q2 là: A -1/4 B 3/4 C 1/4 D -3/4 Câu 20 Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100g mang điện tích 7.10-5C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 ngang có độ lớn 103 V/m Con lắc đơn nằm yên vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 2,224 m/s B 0,223 m/s C 0,445 m/s D 4,445 m/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: B F điện trường ngược hướng với g Ta có Câu 5: C Câu 6: C Ta có Cơng thức tính gần : với nhỏ xấp xỉ Câu 7: C Câu 8: D •Con lắcđiện tích dương.Điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống Khi vị trí cân đột ngột ngắt điện trường ta có g giảm → tần số góc giảm →Biên độ tăng Tần số góc giảm →Chu kì tăng Câu 9: B q > 0, đặt điện trường có vector E thẳng đứng hướng xuống g tăng lần =>Chu kì giảm lần Câu 10: D Gọi góc hợp dây treo so với phương thẳng đứng đặt điện trường có phương nằm ngang Câu 11: A Suy Câu 12: B Điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng lên , q < Câu 13: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 ,E hướng lên →Chu kì Câu 14: B Câu 15: C • Điện trường E hướng thẳng đứng.Giả sử E hướng xuống điện tích q1 dương Từ ta có •Tương tự lắc tích điện tích q2 ta có → từ ta có → Câu 16: C • E hướng xuống → •Tương tự lắc tích điện tích q2 ta có từ có Từ ta có Câu 17: C Ta có; Lực điện đóng vai trò lực qn tính Lại có Sau đổi chiều s Câu 18: B Câu 19: A Điện trường E có đường sức hướng thẳng đứng xuống Ban đầu ta có Như ta có Khi lắc tích điện tới điện tích q2 ta có Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 điều chứng tỏ q2>0 Từ (1)(2) ta có Câu 20: C Ban đầu lắc vị trí cân lệch so với phương thẳng đứng góc Đột ngột đổi chiều điện trường lệch sang bên Vậy vật dao động với biên độ góc ... Một lắc đơn dao động điều hòa điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống lắc khơng mang điện chu kỳ dao động T, lắc mang điện tích q1 chu kỳ dao động T1= 2T, lắc mang điện tích q2 chu kỳ dao. .. Một lắc đơn dao động điều hoà điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường E hướng thẳng xuống Khi vật treo chưa tích điện chu kỳ dao động T0 = s , vật treo tích điện q1 q2 chu kỳ dao động. .. cầu chưa tích điện, sau tích điện q = 2√5.1 0–7 C, gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Tỉ số chu kì dao động lắc trước sau tích điện cho cầu : A √5 B √1,5 C √5/2 D √2/3 Câu 15 Có ba lắc đơn chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 – con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường , 32 – con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay