11 ôn tập sóng ánh sáng đề 4

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu 1: (ĐH 2009): Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát C không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát D phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Câu 2: (ĐH 2009):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng λ1= 450 nm λ2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 3: (ÐH 2009): Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Các vật nhiệt độ 2000 0C phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 4: (ĐH-CĐ 2010)Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m, bề rộng miền giao thoa 1,25 cm Tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa A 21 vân B 15 vân C 17 vân D 19 vân Câu 5: (ĐH-CĐ 2010) Tia tử ngoại dùng A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chiếu điện C để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu 6: (ĐH-CĐ 2010)Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc, xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị khoảng từ 500 nm đến 575 nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng màu lục Giá trị λl A 500 nm B 520 nm C 540 nm D 560 nm Câu 7: (ĐH-CĐ 2010)Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 khe đến quan sát m Trên màn, vị trí cách vân trung tâm mm có vân sáng xạ với bước sóng A 0,48 μm 0,56 μm B 0,40 μm 0,60 μm C 0,45 μm 0,60 μm D 0,40 μm 0,64 μm Câu 8: (ĐH-CĐ 2010) Quang phổ vạch phát xạ A nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch B hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Câu 9: (ĐH-CĐ 2010) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2λ B 1,5λ C 3λ D 2,5λ Câu 10: (ĐH-CĐ 2010)Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2mm Trong khoảng hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 11: (ĐH-CĐ 2010) Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sai? A Tia hồng ngoại biến điệu sóng điện từ cao tần B Tia hồng ngoại có khả gây số phản ứng hóa học C Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 12: (ĐH-CĐ 2010) Trong loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia đơn sắc màu lục D tia Rơn-ghen Câu 13: (ĐH-CĐ 2010)Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với bước sóng λ = 0,55 µm Khi dùng ánh sáng có bước sóng để kích thích chất khơng thể phát quang? A 0,35 µm B 0,50 µm C 0,60 µm D 0,45 µm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: (ĐH-CĐ 2010) Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vơ tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hình máy vơ tuyến B lò vi sóng C lò sưởi điện D hồ quang điện Câu 15: (ĐH-CĐ 2010)Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 Trên quan sát có vân sáng bậc 12 λ1 trùng với vân sáng bậc 10 λ2 Tỉ số λ1/λ2 A 6/5 B 2/3 C 5/6 D 3/2 Câu 16: (ĐH 2011) : Một lăng kính có góc chiết quang A = (coi góc nhỏ) đặt khơng khí Chiếu chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang, gần cạnh lăng kính Đặt E sau lăng kính, vng góc với phương chùm tia tới cách mặt phẳng phân giác góc chiết quang 1,2 m Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ nđ = 1,642 ánh sáng tím n t = 1,685 Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím quang phổ liên tục quan sát A 4,5 mm B 36,9 mm C 10,1 mm D 5,4 mm Câu 17: (ĐH 2011): Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Khơng kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A tím, lam, đỏ B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D lam, tím Câu 18: (ĐH 2011): Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng điều kiện khác thí nghiệm giữ ngun A khoảng vân tăng lên B khoảng vân giảm xuống C vị trí vân trung tâm thay đổi D khoảng vân khơng thay đổi Câu 19: (ĐH 2011):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng λ1= 0,42 µm,λ2= 0,56 µm λ3= 0,63 µm.Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm,nếu hai vân sáng hai xạ trùng ta tính vân sáng số vân sáng quan sát A 21 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 23 C 26 D 27 Câu 20: (ĐH 2011): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 0,6 mm Khoảng vân quan sát đo mm Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến quan sát đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe khoảng vân 0,8 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,64 µm B 0,50 µm C 0,45 µm D 0,48 µm Câu 21: (ĐH 2011): Cơng êlectron kim loại A = 1,88 eV Giới hạn quang điện kim loại có giá trị A 550 nm B 220 nm C 1057 nm D 661 nm Câu 22: (ĐH 2012):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 Trên quan sát, đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M N vị trí hai vân sáng Thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 5λ1/3 M vị trí vân giao thoa, số vân sáng đoạn MN lúc A B C D Câu 23: (ĐH 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 24: (ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách hai khe hẹp a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 2m Trên quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm mm, có vân sáng bậc Khi thay đổi khoảng cách hai khe hẹp đoạn 0,2 mm cho vị trí vân sáng trung tâm khơng thay đổi M có vân sáng bậc Giá trị λ A 0,60 µm B 0,50 µm C 0,45 µm D 0,55 µm Câu 25: (ĐH 2013): Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc 600nm, khoảng cách hai khe hẹp 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2m Khoảng vân quan sát có giá trị bằng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,5 mm B 0,3 mm C 1,2 mm D 0,9 mm Câu 26: (ĐH 2013): Thực thí nghiệm Y âng giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ Khoảng cách hai khe hẹp 1mm Trên quan sát, điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa vân giao thoa M chuyến thành vân tối lần thứ hai thí khoảng dịch 0,6m Bước sóng λ bằng: A 0,6 µm B 0,5 µm C 0,7 µm D 0,4 µm Câu 27: (ĐH 2013): Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng D Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hidro , vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím Câu 28: (ĐH 2013): Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, thay ánh sang đơn sắc màu lam ánh sang đơn sắc màu vàng giữ nguyên điều kiện khác quan sát: A khoảng vân tăng lên B Khoảng vân giảm xuống C vị trị vân trung tâm thay đổi D Khoảng vân không thay đổi Câu 29: (ĐH-CĐ 2010): Chùm tia X phát từ ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn 6,4.1018 Hz Bỏ qua động êlectron bứt khỏi catôt Hiệu điện anôt catôt ống tia X A 13,25 kV B 5,30 kV C 2,65 kV D 26,50 kV Câu 30: Hiệu điện hai điện cực ống Cu-lít-giơ (ống tia X) UAK = 2.104 V, bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catốt Tần số lớn tia X mà ống phát xấp xỉ A 4,83.1021 Hz B 4,83.1019 Hz C 4,83.1017 Hz D 4,83.1018 Hz ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Ta có: λ1/λ2 = 450/600 = 3/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => i = 3.λ2.D/a = 3.0,6.2/0,5 = 7,2 mm Số vân sáng đoạn MN là: Ns = [ON/i] - [OM/i] = - = Câu 3: B Câu 4: C Khoảng vân i = λ.D/a = 0,6.2,5/1 = 1,5 mm => L/i = 12,5/1,5 = 8,33 => Ns = vân , Nt = vân => tổng Ns + Nt = 17 vân Câu 5: A Câu 6: D Tại vị trí vân trùng ta có; x1 = x2 k1.λd = k2 λl => λl = 720.k1/k2 theo đề có vân sáng màu lục => k2 = => λl = 720.k1/9 mà λl (có giá trị khoảng từ 500 nm đến 575 nm) => k1 = => λl = 560 nm Câu 7: B ta có:x = k.λ.D/a =>λ = 1200/k (nm) mà ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm => 380 < 1200/k < 760 => k = k = +) k = =>λ = 0,60 μm +) k = =>λ = 0,40 μm Câu 8: B hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Câu 9: D Tại M vân tối thứ => k = => d2 - d1 = (k + 0,5).λ = 2,5λ Câu 10: A +)Số vân sáng khoảng MN là: Ns = [ON/i] - [OM/i] = - = +)Số vân tối khoảng MN là: Nt = [ON/i + 0,5] - [OM/i + 0,5] = - = Câu 11: C Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ Câu 12: B tia hồng ngoại.( Vì tần số f tỉ lệ nghịch với bước sóng) Câu 13: C Chất phát quang λ'> λ => λ' = 0,60 µm Câu 14: D Câu 15: C ta có :x1 = x2 => k1.λ1 = k2.λ2 => λ1/λ2 = k2/k1 = 10/12 = 5/6 Câu 16: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dung công thức L = h.(tanDt - tanDđ) h khoảng cách từ mặt phẳng phân giác đến Dt = (nt - 1).A = 4,11 Dđ = (nđ - 1).A = 3,852 => L = 1,2.(tan(4,11) - tan(3,852)) = 5,4 mm Câu 17: C ta có: sini(giới hạn) = 1/n mà i(giới hạn) = i(lục) i(đỏ) < i(vàng) < i(lục) = i(giới hạn) => tia ló tia vàng, đỏ Câu 18: A Vì λ(vàng) > λ(lam) => khoảng vân i(vàng) > i(lam) => Khi thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng khoảng vân tăng lên Câu 19: A +)λ1/λ2 = 0,42/0,56 = a/b = 3/4 +)λ1/λ3 = 0,42/0,63 = c/d = 2/3 khoảng vân trùng i = b.d.λ1 = a.d.λ2 = b.c.λ3 hay i = 12λ1 = 9λ2 = 8λ3 => Số vân sáng quan sát N = 12 + + - = 21 vân ( vân trùng trung tâm biên tính 1) Câu 20: D +) khoảng vân i1 = λ.D/a = (1) +) khoảng vân i2 = λ.(D - 0,25)/a = 0,8 (2) từ (1) (2) => D = 1,25 mm thay vào (1) =>λ = 0,48 µm Câu 21: D Giới hạn quang điện kim loại là: λo = h.c/A = (6,625.10-34.3.108)/(1,88.1,6.10-19) = 661 nm Câu 22: A theo đề :MN = 10i1 = 10.λ1.D/a = 20 mm => D/a = 2/λ1 λ2: xs = k.λ2.D/a = 10k/3 Vì M vân giao thoa ,chọn M trùng với O => số vân sáng MN = số vân sáng ON => < 10k/3 < 20 (lấy đầu mút) => N = vân Câu 23: A +)Tốc độ truyền sóng âm nước lớn khơng khí => λ tăng +)Tốc độ truyền ánh sáng nước nhỏ không khí => λ giảm Câu 24: A +)xM = 5.λ D/a = mm => a/(λ.D) = 5/6 Để M vân sáng bậc ta phải tăng khoảng cách hai khe +)xM = 6.λ.D/(a + a') => a/(λ.D) + a'/(λ.D) = => a'/(λ.D) = 1/6 => λ = 6.a'/D = 6.0,2/2 = 0,60 µm Câu 25: C khoảng vân i = λ.D/a = 0,6.2/1 = 1,2 mm Câu 26: A +) 4,2 = 5.λ.D/a (1) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +)4,2 = 3,5.λ.(D + 0,6)/a (2) từ (1) (2) => 5.λ.D = 3,5.(D + 0,6) => D = 1,4 m thay vào (1) => λ = 0,6 µm Câu 27: C Câu 28: A Vì λ(vàng) > λ(làm) => khoảng vân i(vàng) > i(lam) thay ánh sang đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng khoảng vân tăng lên Câu 29: D Hiệu điện anốt catốt ống tia X = 26,5kV Câu 30: D Tần số lớn tia X mà ống phát xấp xỉ = Hz ... sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 24: (ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng... Thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 5λ1/3 M vị trí vân giao thoa, số vân sáng đoạn MN lúc A B C D Câu 23: (ĐH 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng. .. 096.79.79.369 Áp dung công thức L = h.(tanDt - tanDđ) h khoảng cách từ mặt phẳng phân giác đến Dt = (nt - 1).A = 4 ,11 Dđ = (nđ - 1).A = 3,852 => L = 1,2.(tan (4 ,11) - tan(3,852)) = 5 ,4 mm Câu 17: C ta
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 ôn tập sóng ánh sáng đề 4 , 11 ôn tập sóng ánh sáng đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay