Các câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 2017

20 19 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHỦ ĐỀ HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP SÓNG 20072017 Câu 1: (Quốc gia – 2007) Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C dao động với biên độ cực đại D không dao động Các điểm mặt nước thuộc trung trực hai nguồn sóng dao động với biên độ cực đại  Đáp án C Câu 2: (Quốc gia – 2007) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20t cm với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng ? A 20 B 40 C 10 D 30 s vt t t 20.2   20 Ta tỉ số        T 2 2  Đáp án A Câu 3: (Quốc gia – 2007) Trên sợi dây dài m sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngồi đầu dây cố định điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây : A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Ngoài hai đầu dây điểm khác cố định  sóng dừng dây với nút sóng tương ứng với bó:      m + Vận tốc truyền sóng v = λf = 100 m/s  Đáp án D Câu 4: (Quốc gia – 2007) Một sóng âm tần số xác định truyền khơng khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí bước sóng A giảm 4,4 lần B giảm lần C tăng 4,4 lần D tăng lần Trong q trình truyền âm tần số sóng không đổi Do âm truyền từ nước khơng khí vận tốc v truyền âm giảm bước sóng giảm n  n  4, lần v kk  Đáp án A Câu 5: (Quốc gia – 2008) Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  biên độ a sóng khơng đổi q trình sóng truyền Nếu phương trình dao động phần tử vật chất điểm M dạng uM(t) = acos2ft phương trình dao động phần tử vật chất O d d   A u  t   a cos   ft   B u  t   a cos 2  ft       d d   C u  t   a cos   ft   D u  t   a cos   ft       Phần tử sóng O dao động sớm pha phần tử sóng M Phương trình sóng O là: d  u  t   a cos 2  ft       Đáp án B Câu : (Quốc gia – 2008) Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định hai điểm khác dây khơng dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A m/s B m/s C 12 m/s D 16 m/s + Ngoài hai đầu cố định hai điểm khác khơng dao động  sóng dừng xảy dây với bó sóng  n   2l + Từ điều kiện để sóng dừng dây l  n     0,8 m n + Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây dũi thẳng nửa chu kì  T  0,1 s http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vận tốc truyền sóng v    m/s T  Đáp án A Câu 7: (Quốc gia – 2008) Tại hai điểm A B mơi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp, dao động phương với phương trình uA = acost uB = acos(t + ) Biết vận tốc biên độ sóng nguồn tạo khơng đổi q trình sóng truyền Trong khoảng A B giao thoa sóng hai nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ A B 0,5a C a D 2a + Với hai nguồn kết hợp ngược pha nhau, điều kiện cực tiểu giao thoa d2 – d1 = kλ + Trung điểm AB thõa mãn điều kiện cực tiểu ứng với k = 0, điểm dao động với biên độ  Đáp án A Câu 8: (Quốc gia – 2008) Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08 s Âm thép phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm + Tần số âm thép phát f   12,5 Hz Âm tần số hạ âm T  Đáp án C Câu 9: (Quốc gia – 2009) Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 10 m/s C 20 m/s D 600 m/s  v + Điều kiện sóng dừng dây l  n  n với n số bụng sóng n   v  60 m/s 2f  Đáp án A Câu 10: (Quốc gia – 2009) Ở bề mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng phương trình u1  5cos  40t  mm u  5cos  40t    mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 11 B C 10 D 2 v  cm + Bước sóng truyền mơi trường    SS 1 SS + Số điểm dao động với biên độ cực đại    k    5,5  k  4,5   Vậy tất 10 điểm  Đáp án C Câu 11: (Quốc gia – 2009) Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 40 lần C lần D 10000 lần + Ta L N  L M  10log IN I  N  10 IM IM L N  LM 10  104  Đáp án D Câu 12: (Quốc gia – 2009) Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha + Bước sóng khoảng cách hai đểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha  Đáp án B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: (Quốc gia – 2009) Một sóng âm truyền thép với tốc độ 5000 m/s Nếu độ lệch pha sóng âm hai điểm gần cách 1m phương truyền sóng 0,5π tần số sóng A 1000 Hz B 2500 Hz C 5000 Hz D 1250 Hz 2x     4m + Độ lệch pha hai phần tử môi trường phương truyền sóng    v Tần số sóng f   1250 Hz   Đáp án D   Câu 14: (Quốc gia – 2009) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u  4cos  4t   cm Biết dao 4   động hai điểm gần phương truyền sóng cách 0,5 m độ lệch pha Tốc độ truyền sóng A 1,0 m/s B 2,0 m/s C 1,5 m/s D 6,0 m/s 2x      3m + Độ lệch pha hai phần tử môi trường phương truyền sóng     Vận tốc tuyền sóng v   m/s T  Đáp án D Câu 15: (Quốc gia – 2010) Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số, phương C pha ban đầu biên độ D tần số, phương hiệu số pha không đổi theo thời gian Để hai sóng gặp giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn phương, tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian  Đáp án D Câu 15: (Quốc gia – 2010) Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A  2cos  40t  u A  2cos  40t    (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 19 B 18 C 20 D 17 + Gọi H điểm nằm BM Tương tự, để H cực đại thì: 1  d1  d   k    2  + Từ hình vẽ ta thấy khoảng giá trị hiệu số d1  d : AM  2AM  d1  d  AB + Kết hợp hai phương trình ta thu  AM     k  AB     6,02  k  12,8 Vậy 19 điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM  Đáp án A Câu 15: (Quốc gia – 2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng  v + Điều kiện để sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n  n  n  2f Vậy dây bụng nút  Đáp án D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: (Quốc gia – 2010) Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 26 dB B 17 dB C 34 dB D 40 dB + Mức cường độ âm điểm cách nguồn âm cơng suất P đoạn r xác định biểu thức P L  10log I0 4r + Áp dụng cho toán P  I0 4rA2  rB   LA  L B  20log  rB  100rA P  rA L B  10log  I0 4rB  L A  10log + M trung điểm AB cách nguồn âm O đoạn rM  rA  rB  rA  50,5rA P  I0 4rA2  rM  20log 50,5  L M  26 dB   L A  L M  20log P  rA L M  10log I0 4rM2   Đáp án A Câu 17: (Quốc gia – 2010) Tại điểm mặt chất lỏng nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B 15 m/s C 12 m/s D 25 m/s + Khoảng cách gợn sóng liên tiếp phương truyền sóng 4  0,5    0,125 m Vận tốc truyền sóng v  f  15 m/s  Đáp án B Câu 18: (Quốc gia – 2011) Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc C Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha + Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha  Đáp án D Câu 19: (Quốc gia – 2011) Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A  u B  acos  50t  (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B 10 cm C 2 cm D cm L A  10log động 2d   trình u  2acos  t     + Dao phần tử  Độ lệch pha hai phần từ O M:   OM 2  d   d  O M gần ứng với k   d  d   + Khoảng cách hai điểm O M  phương  2k OM  d2  d  10 cm  Đáp án B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: (Quốc gia – 2011) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 0,5 m/s C m/s D 0,25 m/s + Phương pháp đại số Phương trình dao động điểm dây cách nút gần khoảng x, sóng dừng   2x    u  2acos    cos  t   2 2    Bước sóng sóng truyền dây   4AB  40 cm  2x   Biên độ phần từ C: a C  a B cos    aB 2    Khoảng thời gian ngắn ngất hai lần liên tiếp li độ sóng B biên độ sóng C tốc độ truyền sóng dây v  T , từ ta tính   0,5 m/s T + Phương pháp đường tròn  dao động với biên độ a C  a B Từ hình vẽ ta tính góc qt φ ứng với khoảng thời gian ngắn li độ B biên độ C φ = 0,5π  + Ta tính tốc độ truyền sóng dây v   0,5 m/s T  Đáp án B Câu 21: (Quốc gia – 2011) Một nguồn điểm O phát sóng âm cơng suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần r cường độ âm B Tỉ số r1 1 A B C D 2 + Cường độ âm điểm môi trường cách nguồn âm cơng suất P đoạn r xác định biểu P thức I  4r + Áp dụng cho toán P  IA  4rA2  I A  rB  r I     B  A   P  I B  rA  rA IB IB   4rB  + Điểm C cách nút đoạn  Đáp án D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: (Quốc gia – 2011) Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s + Độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng: 2x 2xf 2xf     2k  1     2k  1   v   v  2k  1  + Với khoảng giá trị vận tốc truyền sóng: 0,7  2xf  1,0 , kết hợp với chức Mode → máy tính  2k  1  ta tìm v = 80 cm/s  Đáp án B Câu 23: (Quốc gia – 2011) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây điểm bụng Nếu dây điểm bụng tần số sóng dây A 252 Hz B 126 Hz C 28 Hz D 63 Hz v + Điều kiện để sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n 2f Áp dụng cho toán v  l  n1 2f1  n f   f  63Hz  v  n1 f1 l  n1 2f   Đáp án D Câu 24: (Quốc gia – 2012) Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số âm v 2v v v A B C D 2d d 4d d + Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha là:  v v d  f  2f 2d  Đáp án A Câu 25: (Quốc gia – 2012) Xét điểm M mơi trường đàn hồi sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L dB Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L dB B L + 100 dB C 20L dB D L + 20 dB I 100I M I + Ta LM  10log M , với IM  100I M  LM  10log  10log100  10log M  L  20 dB I0 I0 I0  Đáp án D Câu 26: (Quốc gia – 2012) Tại mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40t (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm 2  cm + Bước sóng sóng   vT  v  Khoảng cách ngắn hai cực đại giao thoa đoạn thẳng nối hai nguồn 0,5λ = cm  Đáp án C Câu 27: (Quốc gia – 2012) Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm ln dao động ngược pha Tần số sóng dây A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz  2k  1 v d 2df   2k  1     2k  1   f    2k  1  v 2d + Với khoảng giá trị tần số 33 ≤ f ≤ 43, kết hợp với lệnh Mode → máy tính ta tìm f = 40 Hz + Độ lệch pha hai điểm dây   2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Đáp án C Câu 28: (Quốc gia – 2012) Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ + Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ  Đáp án B Câu 29: (Quốc gia – 2012) Trên sợi dây sóng dừng với bước sóng λ Khoảng cách hai nút sóng liền kề A 0,5λ B 2λ C 0,25λ D λ + Khoảng cách hai nút sóng liền kề nửa bước sóng  Đáp án A Câu 30: (Quốc gia – 2012) Tại mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 dao động theo phương vng góc với mặt chất lỏng phương trình u = 2cos40πt (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S1, S2 12 cm cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A cm B 2 cm C cm D cm 2v  cm + Bước sóng sóng     d  d2   12   Biên độ dao động M: A M  2a cos  2  2.2cos    2 cm        Đáp án B Câu 31: (Quốc gia – 2013) Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S1 S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm v + Bước sóng sóng    1,5cm f SS SS Số điểm dao động với biên độ cực đại S1S2 :   k   6,6  k  6,6   + Vậy để điểm nằm đường tròn dao động cực đại gần S2 điểm phải thuộc hypebol cực đại k  Từ hình vẽ ta có: d1  d  6  d  S1S2  6  cm  Đáp án C Câu 32: (Quốc gia – 2013) Tại điểm O mơi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm khơng đổi Tại điểm A mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D 2P + Mức cường độ âm A nguồn âm gây LA  10log I0 4rA2 4nP + Mức cường độ âm M n nguồn âm gây LM  10log I0 4rA2 Biến đổi L M  L A  10log n  10  n  Vậy số nguồn âm cần đặt thêm  Đáp án B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 33: (Quốc gia – 2013) Khi nói truyền sóng môi trường, phát biểu sau đúng? A Những phần tử môi trường cách số nguyên lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử môi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha D Hai phần tử mơi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha + Những phần tử môi trường, phương truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động pha + Những phần tử môi trường, phương truyền sóng cách phần tư lần bước sóng dao động vuông pha + Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động pha + Những phần tử môi trường, phương truyền sóng cách nửa bước sóng dao động ngược pha  Đáp án C Câu 34: (Quốc gia – 2013) Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định sóng dừng Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm biên độ gần cách 15 cm Bước sóng dây giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm + Trong tượng sóng dừng, ngồi điểm nút điểm bụng, điểm dao động với biên độ   cách nút gần đoạn  15    60cm 4  Đáp án B Ghi chú: Các điểm dao động với biên độ đặc biệt xảy sóng dừng dây: A cách đoạn Câu 35: (Quốc gia – 2013) Trên sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Khơng kể hai đầu A B, dây nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s v 2fl  25 m/s + Điều kiện sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n  v  2f n  Đáp án D Câu 36: (Quốc gia – 2013) Trên sợi dây đàn hồi dài m, hai đầu cố định, sóng dừng với nút sóng (kể hai đầu dây) Bước sóng sóng truyền dây là: A 0,5 m B m C m D 1,5 m  2l Điều kiện sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n     0,5 m/s n  Đáp án A http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 37: (Quốc gia – 2013) Một sóng hình sin lan truyền sợi dây theo chiều trục Ox Hình vẽ mơ tả dạng sợi dây thời điểm t1 (nét đứt) t  t1  0,3 s (nét liền) Tại thời điểm t2 vận tốc điểm N dây : A 65,4 cm/s B – 65,4 cm/s C – 39,3 cm/s D 39,3 cm/s + Tại thời điểm t2 điểm N qua vị trí cân theo chiều dương nên v N  A + Từ hình vẽ ta   80 cm Mặc khác khoảng thời gian t  0,3s sóng truyền đoạn x  30 cm x  100 cm/s Vậy tốc độ truyền sóng dây v  t 2vA 25 v N  A   cm/s   Đáp án D Câu 38: (Quốc gia – 2013) Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L  20 dB Khoảng cách d là: A m B m C m D 10 m P + Mức cường độ âm điểm cách nguồn âm cơng suất P khoảng r L  10log I0 4r   d9   20  20log  d  1m  P d  L  20  10log I0 4  d     Đáp án A Câu 39: (Quốc gia – 2013) Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng λ Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM  8 ; ON  12 OM vng góc ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O là: A B C D + Gọi I điểm nằm trêm MN 2d    2k  1   d   2k  1 Độ lệch pha dao động nguồn I là:    + Gọi H trung điểm MN, dựa vào tính chất tam giác vng ta MN OH   13 + Số điểm dao động ngược pha với O đoạn NH:  13   2k  1  12  6,7  k  12,5  điểm  + Số điểm dao động ngược pha với O đoạn MH: 13   2k  1  8  6,7  k  7,5  điểm Vậy tất điểm dao động ngược pha với O đoạn MN  Đáp án B L  10log P I0 4d http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 40: (Quốc gia – 2013) Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1 O2 dao động pha, biên độ Chọn hệ trục tọa độ vng góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ vị trí đặt nguồn O1 nguồn O2 nằm trục Oy Hai điểm P Q nằm Ox OP = 4,5 cm OQ = cm Dịch chuyển nguồn O2 trục Oy đến vị trí cho góc PO2Q giá trị lớn phần tử nước P khơng dao động phần tử nước Q dao động với biên độ cực đại Biết P Q không cực đại khác Trên đoạn OP, điểm gần P mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P đoạn là: A 3,4 cm B 2,0 cm C 2,5 cm D 1,1 cm OQ OP + Từ hình vẽ ta có: tan   tan   O1O2 O1O2 tan PO Q  tan      + Biến đổi lượng giác tan   tan  tan PO2 Q    tan  tan  O1Q  O1P O QO P O1O2  1 O1O2 + Để PO2Q lớn O1O2  O1PO2Q  6cm Khi xảy cực đại O Q  O1Q  k  1   O P  O1P   k       k  + Từ hệ phương trình ta thu    2cm + Điểm M gần P dao động cực đại nằm hypebol ứng với k   O2 M  O1M  2  O1M  2,5cm  2  O2 M  O1O2  O1M Vậy khoảng cách M P cm  Đáp án B Ghi chú: tốn đòi hỏi phải giải điều kiện cực đại góc PO2Q , ngồi cách giải trên, ta tham khảo cách sau Áp dụng định lý sin tam giác O PQ PQ  sin PO2 Q O2 P  sin O QO1 O1O22  O1P  O1O2  O1Q Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky O1O22 PQ  sin PO Q O O 2  Dấu đẳng thức xảy 2   O1P O1O22  O1Q  O1O2  O1P O1O 22  O1Q O1O O O   O O O PO O O Q O PO Q 1 O1O 1 O1P O1O2   O1O2  6cm O1O2 O1Q Câu 41: (Quốc gia – 2014) Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với biên độ mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi vị trí cân mm, chuyển động ngược chiều cách khoảng ngắn cm (tính theo phương truyền sóng) Gọi  tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng  gần giá trị sau đây? A 0,105 B 0,179 C 0,079 D 0,314 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Hai phần tử lệch khỏi vị trí cân mm chuyển động ngược chiều ứng với u1 = mm u  mm 2d 2     3d  24 cm + Độ lệch pha hai dao động:    A AT 2A    0,157 Ta tỉ số:   v    Đáp án B Câu 42: (Quốc gia – 2014) Để ước lượng độ sâu giếng cạn nước, người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng thả đá rơi tự từ miệng giếng; sau s người nghe thấy tiếng đá đập vào đáy giếng Giả sử tốc độ truyền âm khơng khí 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2 Độ sâu ước lượng giếng A 43 m B 45 m C 39 m D 41 m + Gọi t thời gian kể từ lúc người thả viên đá đến lúc nghe âm đá đạp vào đáy giếng Ta t = t1 + t2 với t1 khoảng thời gian để đá rơi tự đến đáy giếng, t2 khoảng thời gian để âm truyền từ đáy giếng đến tai: 2h h 2h h t  3   h  41 m g v kk 9,9 330  Đáp án D Câu 43: (Quốc gia – 2014) Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 S2 cách 16 cm, dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Ở mặt nước, gọi d đường trung trực đoạn S1S2 Trên d, điểm M cách S1 10 cm; điểm N dao động pha với M gần M cách M đoạn giá trị gần giá trị sau đây? A 7,8 mm B 6,8 mm C 9,8 mm D 8,8 mm v + Bước sóng sóng    0,5 cm f + Các điểm trung trực S1S2 dao động với phương trình 2d   u  2a cos  t     Vật để N M pha d  d  k   N 2d N 2d M M   2k     d M  d N  k + Với d M  d N  k , để N gần M k =  d N  9,5 cm Khi đó: MN  102  82  9,52  82  0,88 cm + Với d N  d M  k , để N gần M k =  d N  10,5 cm Khi đó: MN  10.52  82  102  82  0,8 cm  Đáp án A Câu 44: (Quốc gia – 2014) Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, điểm thẳng hàng theo thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m Khi đặt A nguồn điểm phát âm cơng suất P mức cường độ âm B 100 dB Bỏ nguồn âm A, đặt B nguồn điểm phát âm công suất 2P mức cường độ âm A C A 103 dB 99,5 dB B 100 dB 96,5 dB C 103 dB 96,5 dB D 100 dB 99,5 dB + Khi đặt nguồn âm cơng suất P A: P L B  100  10log 4AB2 + Mức cường độ âm A C ta đặt nguồn âm công suất 2P điểm B: 2P  L A  10log 4AB2  L A  L B  10log  103 dB  L  10log P B 4AB2   AB  Tương tự LC  L B  10log    99,5 dB  BC  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Đáp án A Câu 45: (Quốc gia – 2014) Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng; C D hai phần tử dây hai bên N vị trí cân cách N 10,5 cm 79 cm Tại thời điểm t1, phần tử C li độ 1,5 cm hướng vị trí cân Vào thời điểm t  t  s , phần tử 40 D li độ A – 0,75 cm B 1,50 cm C – 1,50 cm D 0,75 cm + Biên độ dao động điểm cách nút đoạn d sóng dừng xác định 2d với Ab biên độ dao động điểm bụng, ta có: A  A b sin   2.10,5  Ab A C  A b sin 12   A  A sin 2.7  A b b  D 12 + Hai điểm C D thuộc bó sóng đối xứng qua nút N dao động ngược pha 2 + Thời điểm t0 C li độ x C   AC  x D   AD 2 + Góc quét tương ứng hai thời điểm   t  18  1,75rad  x D   A D  1,5cm Câu 46: (Quốc gia – 2014) Trong âm nhạc, khoảng cách hai nốt nhạc quãng tính cung nửa cung (nc) Mỗi quãng tám chia thành 12 nc Hai nốt nhạc cách nửa cung hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc tần số thỏa mãn f c12  2f t12 Tập hợp tất âm quãng tám gọi gam (âm giai) Xét gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến nốt Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng nc, nc, nc, nc , nc, 11 nc, 12 nc Trong gam này, âm ứng với nốt La tần số 440 Hz âm ứng với nốt Sol tần số A 330 Hz B 392 Hz C 494 Hz D 415 Hz f Khoảng cách Son La 2nc, ta có: f L12  2fS12  4fS12  fS  12 L  392 Hz  Đáp án B Câu 47: (Quốc gia – 2014) Một sóng truyền sợi dây dài với tốc độ m/s chu kì 0,5 s Sóng bước sóng A 150 cm B 100 cm C 50 cm D 25 cm Bước sóng sóng   Tv  50 cm  Đáp án C Câu 48: (Quốc gia – 2015) Một sóng tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức f  A v  f B v  C v  D   2f  f Công thức liên hệ vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ tần số f là: v = λf  Đáp án A   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 49: (Quốc gia – 2015) Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng + Sóng dọc lan truyền mơi trường phân tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng  Đáp án C Câu 50: (Quốc gia – 2015) Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u  Acos  20t  x  cm, với t tính s Tần số sóng A 15 Hz B 10 Hz C Hz D 20 Hz 2x   + Phương trình truyền sóng u  a cos  t     + So sánh với phương trình tốn ta thu   20 rad/s    f    10 Hz 2  Đáp án B Câu 51: (Quốc gia – 2015) Một sợi dây đàn hồi sóng dừng Trên dây điểm dao động với biên độ A1 vị trí cân liên tiếp cách đoạn d1 điểm dao động với biên độ A2 vị trí cân liên tiếp cách đoạn d2 Biết A1  A  Biểu thức sau đúng? A d1  0,5d B d1  4d C d1  0, 25d D d1  2d + Trong tượng sóng dừng dây, điểm dao động biên độ liên tiếp cách điểm bụng điểm A dao động với biên độ  Đáp án D Câu 52: (Quốc gia – 2015) Tại vị trí O nhà máy, còi báo cháy (xem nguồn âm điểm) phát âm với cơng suất khơng đổi Từ bên ngồi thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu gia tốc độ lớn 0,4 m/s2 dừng lại N (cổng nhà máy) Biết NO  10 m mức cường độ âm (do còi phát ra) N lớn mức cường độ âm M 20 dB Cho môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Thời gian thiết bị chuyển động từ M đến N giá trị gần giá trị sau nhất? A 27 s B 32 s C 47 s D 25 s  OM  + Ta : L N  LM  20log    OM  10ON  ON  Vậy MN  90 m Xe chuyển động thành hai giai đoạn MN, nửa gia đoạn đầu nhanh dần đều, nửa giai đoạn sau chậm dần MN t2  30 s 2a  Đáp án B Câu 53: (Quốc gia – 2015) Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B cách 68 mm, dao động điều hòa, tần số, pha theo phương vng góc với mặt nước Trên AB hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại vị trí cân cách đoạn ngắn 10 mm Điểm C vị trí cân phần tử mặt nước cho AC vng góc với BC Phần tử nước C dao động với biên độ cực đại Khoảng cách BC lớn A 37,6 mm B 67,6 mm C 64 mm D 68,5 mm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 13 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng cách gần hai điểm AB dao động với biên độ cực  đại  10    20 mm AB AB k  3,  k  3, Số cực đại đoạn AB :    Để BC cực đại C phải nằm hypebol ứng với k  3 Từ hình vẽ ta :  d1  d  3  2  d1  d  d Từ hệ phương trình ta thu : d max  67,6 mm  Đáp án A Câu 54: (Quốc gia – 2015) Trên sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, sóng dừng với tần số f xác định Gọi M, N P ba điểm dây vị trí cân cách B cm, cm 38 cm Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 (nét đứt) 11 thời điểm t  t1  (nét liền) Tại thời điểm t1, li độ phần tử 12f dây N biên độ phần tử dây M tốc độ phần tử dây M 60 cm/s Tại thời điểm t2, vận tốc phần tử dây P là: A 20 cm/s B 60 cm/s C 20 cm/s D 60 cm/s Bước sóng sóng λ = 24 cm + Các điểm M N nằm bó sóng nên dao động pha, P dao động ngược pha với M N Trong A aN = A, A M  aP = 0,5A Phương pháp đường tròn + Tại thời điểm t1 li độ N biên độ M Vậy hai vị trí (1) (2) đường tròn + Tại thời điểm t2 ứng với góc quét 3300, ta chọn vị trí ban đầu (1) thời điểm t2 phần tử dây tốc độ + Tại thời điểm t2 ứng với góc quét 3300, ta chọn vị trí ban đầu (2) thời điểm t2 vận tốc P tính AP AM cos300     vM  60 cm/s : vP    Đáp án D Câu 55: (Quốc gia – 2016) Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A sóng lan truyền chân khơng B sóng lan truyền chất rắn C sóng lan truyền chất khí D sóng lan truyền chất lỏng + Sóng khơng lan truyền chân không → A sai  Đáp án A Câu 56: (Quốc gia – 2016) Một sóng lan truyền dọc theo trục Ox Phương trình dao đơng phần tử điểm phương truyền sóng u  4cos  20t    (u tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng 60 cm/s Bước sóng sóng A cm B cm C cm D cm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 14 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Bước sóng sóng:   Tv  cm/s  Đáp án C Câu 57: (Quốc gia – 2016) Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng ổn định Sóng truyền dây tần số 10 Hz, bước sóng cm Trên dây, hai phần tử M N vị trí cân cách cm, M thuộc bụng sóng dao động với biên độ mm Lấy 2  10 Tại thời điểm t, phần tử M chuyển động với tốc độ 6π cm/s phần tử N chuyển động với gia tốc độ lớn A m/s2 B m/s2 C m/s2 D m/s2 + Từ giả thuyết tốn ta xác định điểm N cách nút gần đoạn  , N dao động 12 với biên độ 0,5A = mm v Nmax  6 cm/s Biểu diễn tương ứng đường tròn Hai điểm M N nằm hai bó sóng đối xứng với qua nút nên dao động ngược pha + Từ hình vẽ ta tính được, thời điểm t, điểm N gia tốc : a N  a N max  m/s2 Câu 58: (Quốc gia – 2016) Ở mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp đặt A B dao động điều hòa, pha theo phương thẳng đứng Ax nửa đường thẳng nằm mặt chất lỏng vng góc với AB Trên Ax điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại, M điểm xa A nhất, N điểm với M, P điểm với N Q điểm gần A Biết MN  22,25 cm, NP  8,75 cm Độ dài đoạn QA gần với giá trị sau đây? A 1,2 cm B 4,2 cm C 2,1 cm D 3,1 cm + Quy luật khoảng cách d1 điểm dao động cực đại Ax Để M dao động với biên độ cực đại d  d1  k + Tại thời điểm t, M chuyển động với tốc độ v N  + Mặc khác d 22  d12  d d2 k  2k 2  d   d1M  2   d2  Áp dụng cho toán : d1N   4   d 3 d    1P 6  Ta thu biểu thức d1 : d1   d2     22, 25    4  Cực đại  + Từ ta thu hệ phương trình  d  18  d    8,75 12 d2 d bậc cao hệ vân ứng với k      d1Q   2  2,125 cm 8    Đáp án C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 59: (Minh họa – 2017) Tại điểm O long đất xảy dư chấn trận động đất Ở điểm A mặt đất trạm quan sát địa chấn Tại thời điểm t0, rung chuyển O, tạo hai sóng (một sóng dọc sóng ngang) truyền thẳng đến A tới A hai thời điểm cách s Biết tốc độ truyền sóng dọc tốc độ truyền sóng ngàng lòng đất 8000 m/s 5000 m/s Khoảng cách từ O đến A A 66,7 km B 15 km C 115 km D 75,1 km S S    S  66,7 km + S khoảng cách từ O đến A, theo toán 5000 8000  Đáp án A Câu 60: (Minh họa – 2017) Một sóng hình sin truyền sợ dây dài Ở thời điểm t, hình dạng đoạn dây hình vẽ Các vị trí cân phần tử dây nằm trục Ox Bước sóng sóng A 48 cm B 18 cm C 36 cm D 24 cm + Từ hình vẽ ta   33     48 cm  Đáp án A Câu 61: (Minh họa – 2017) Tần số âm họa âm đàn phát tương ứng với tần số sóng để dây đàn sóng dừng Trong họa âm dây đàn phát ra, hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz 4400 Hz Biết âm dây đàn tần số nằm khoảng từ 300 Hz đến 800 Hz Trong vùng tần số âm nghe từ 16 Hz đến 20 kHz, tối đa tần số họa âm (kể âm bản) dây đàn A 37 B 30 C 45 D 22 Tần số họa âm số nguyên lần tần số âm f k  kf (1), f 4400  2640 1760 f  nf  f    n n n Theo giả thyết toán 300  f  800  2,  n  5,8 1760 f 2640 Hz , kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640 Hz  k   + Với n   f   4,5 (loại) 1760 f0 1760 f 2640  440Hz , kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640 Hz  k   + Với n   f  6 f0 440 1760 f 2640  352Hz , kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640 Hz  k   + Với n   f   7,5 (loại) f0 352 Vậy âm dây đàn tần số f  440Hz Ta 16  kf  20000  0,036  k  45, 45  45 tần số nghe đàn  Đáp án C Câu 62: (Minh họa – 2017) Ở mặt nước, hai điểm S1 S2 hai nguồn dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng kết hợp bước sóng λ Cho S1S2  5, 4 Gọi (C) hình tròn nằm mặt nước đường kính S1S2 Số vị trí (C) mà phần tử dao động với biên độ cực đại pha với dao động nguồn A 18 B C 22 D 11 SS 5, 4 Xét tỉ số   10,8  S1S2 tất 11 điểm   2 Điều kiện để điểm M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn: + Cực đại: d1  d  k (1) + Cùng pha: d1  d  n (2) Với k n chẵn lẻ Điểm M nằm đường tròn (C), nửa trên, thõa mãn: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 16 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 d1  d  S1S2  n  S1S2  2 d1  d   S1S2  Bình phương hai cộng vế theo vế (1) (2) ta thu     d12  d 22  k  n   n  S1S2   k  d12  d 22  S1S2  2 Kết hợp điều kiện ta thu S1S2  n  S1S2   k 2  5,4  n  58,32  k 2 + Với k  , n  6,7  lấy giá trị + Với k  , n  6,7  lấy giá trị Tương tự vậy, giá trị k ta thu giá trị n Do tính đối xứng nên đường tròn (C) tất 18 điểm dao động với biên độ cực đại pha với hai nguồn  Đáp án A Câu 63: (Quốc gia – 2017) Một sóng hình sin truyền mơi trường Xét hướng truyền sóng, khoảng cách hai phần tử môi trường A dao động pha phần tư bước sóng B gần dao động pha bước sóng C dao động ngược pha phần tư bước sóng D gần dao động ngược pha bước sóng + Khoảng cách hai phần tử môi trường gần dao động pha bước sóng  Đáp án B Câu 64: (Quốc gia – 2017) Một sợi dây căng ngang sóng dừng Sóng truyền dây bước sóng λ Khoảng cách hai nút liên tiếp   A B 2λ C λ D + Khoảng cách hai nút liên tiếp nửa bước sóng  Đáp án C Câu 65: (Quốc gia – 2017) Trên sợi dây dài sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t0, đoạn sợi dây hình dạng hình bên Hai phần tử dây M O dao động lệch pha   A B 2 3 C D 3 + Theo phương truyền sóng x MN  2x MN 3  Vậy     Đáp án C Câu 66: (Quốc gia – 2017) Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi môi trường không hấp thụ không phản xạ âm Lúc đầu, mức cường độ âm S gây điểm M L dB Khi cho S tiến lại gần M thêm đoạn 60 m mức cường độ âm M lúc L + dB Khoảng cách từ S đến M lúc đầu A 80,6 m B 120,3 m C 200 m D 40 m r1 r + Ta LM2  LM1  20log   20log  r  120,3 m r2 r  60  Đáp án B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 17 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 67: (Quốc gia – 2017) Trên sợi dây dài sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t0, đoạn sợi dây hình dạng hình bên hai phần tử M Q dao động lệch pha  A π B  C D 2π 2πMQ λ + Độ lệch pha M Q    Từ hình vẽ  MQ     π λ  Đáp án A Câu 68: (Quốc gia – 2017) Một nguồn âm điểm đặt O phát âm đẳng hương với công suất không đổi môi trường không hấp thụ phản xạ âm Hai điểm M N cách O r r – 50 m cường độ âm tương ứng I 4I Giá trị r A 66 m B 60 m C 100 m D 142 m P P + Cường độ âm điểm cách nguồn O xác định bởi: I   S 4r P P P  I   2 M  S 4r 4  r  50  4I r2 r  Tại      4   r  100m P P I  r  50  r  50    N   4I  4r  4  r  50   Đáp án C Câu 69: (Quốc gia – 2017) Ở mặt nước, hai điểm S1 S2 hai nguồn kết hợp, dao động điều hòa, pha theo phương thẳng đứng Biết sóng truyền mặt nước với bước sóng λ, khoảng cách S1S2  5,6 Ở mặt nước, gọi M vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại, pha với dao động hai nguồn Khoảng cách ngắn tử M đến đường thẳng S1S2 A 0,868λ B 0,852λ C 0,754λ D 0,946λ + Giả sử phương trình dao đồn hai nguồn (cùng pha) dạng uS1  uS2  Acos t Phương trình dao động M cách hai nguồn đoạn d1 d2 là:  2d1   u M1  A cos  t       u  A cos  t  2d    M2    + Dao động tổng hợp M là:    d  d1      d  d1   u M  u M1  u M2  2A cos   cos  t             d  d1   cos        + Điểm M dao động cực đại, pha với nguồn khi:     d  d1   k2     d  d  2k1 d1   k  k1   Ta có:    d1   k  k1    m  d1min     k  k1 min  d  k  k    d  d1  2k   2  + Mặt khác d  d1  2k   5,6  k  2,8  k  3;4;5  k 2min  d1min   Vậy k1min  (M nằm đường cực đại thứ hai)   d 2min  5    5,6    5  cos   2..5,6  Đáp án C 2  23  23   23   sin    cos       MI  MS1 sin        0,754 35  35   35  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 18 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 70: (Quốc gia – 2017) Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền tới mặt nước bước sóng λ Cực tiểu giao thoa nằm điểm hiệu đường hai sóng từ hai nguồn đến điểm A  2k  1  với k  0, 1, 2 B  k  0,5   với k  0, 1, 2 C kλ với k  0, 1, 2 D 2kλ với k  0, 1, 2 + Các vị trí cực tiểu hiệu khoảng cách số bán nguyên lần bước sóng d   k  0,5   Đáp án B Câu 71: (Quốc gia – 2017) Hình bên độ biểu diễn phụ thuộc mức cường độ âm L theo cường độ âm I Cường độ âm chuẩn gần với giá trị sau đây? A 0,33a B 0,31a C 0,35a D 0,37a + Ta L  log I I0  L  0,5B + Từ hình vẽ ta nhận thấy  I  a Thay vào biểu thức ta tìm I0  a 10  0,316a  Đáp án B Câu 72: (Quốc gia – 2017) Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, sóng dừng Biết khoảng cách xa hai phần tử dây dao động với biên độ mm 80 cm, khoảng cách xa hai phần tử dây dao động pha với biên độ mm 65 cm Tỉ số tốc độ cực đại phần tử dây bụng sóng tốc độ truyền sóng dây A 0,21 B 0,41 C 0,14 D 0,12 + Ta để ý đến giả thuyết toán, hai điểm dao động biên độ mm pha  hai điểm đối xứng qua bụng Hai điểm khác dao động với biên độ mm lại cách xa mà không pha hai điểm phải ngược pha + Từ hình vẽ, (1) (2) hai điểm dao đông với biên độ cách xa (3) (4) hai điểm dao động biên độ pha, cách xa + Ta dễ dàng xác định   80  65    30cm 65 + Biên độ điểm cách bụng đoạn d:  a cos 2d d  10  a  mm  a 2a   0,12 v   Đáp án D Câu 73: (Quốc gia – 2017) Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm đầu cố định đầu tự do, sóng dừng Kể hai đầu dây cố định, dây nút Biết khoảng thời gian lần liên tiếp sợi dây dũi thẳng 0,25 s Tốc độ truyền sóng dây A 2,6 m/s B 1,2 m/s C 2,9 m/s D 2,4 m/s + Khi sóng dừng dây với hai đầu cố định với nút ứng với bó sóng n  T + Khoảng thời gian lần liên tiếp sợi dây dũi thẳng ứng với t   0, 25  T  0,1s  f  10 Hz + Ta tỉ số   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 19 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Điều kiện để sóng dừng dây l  n v 2lf 2.0,9.10 v   2,6I0  1012 W.m 2 m/s 2f n  Đáp án A Câu 74: (Quốc gia – 2017) Tại điểm trục Ox nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng mơi trường Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ âm I điểm trục Ox theo tọa độ x Cường độ âm chuẩn M điểm trục Ox tọa độ x  4m Mức cường độ âm M giá trị gần với giá trị sau đây? A 24 dB B 23 dB C 24,4 dB D 23,5 dB với r khoảng cách từ điểm đến nguồn âm r2 r  x  9 I  2,5.10 x2     x  2m (x khoảng cách từ nguồn âm đến gốc tọa + Từ hình vẽ ta xác định r  x  x  I  2,5 109  + Cường độ âm điểm I độ O) + Tương tự với điểm M cách O m nghĩa cách nguồn âm m, ta tìm IO I  LM  10log M  24, 4dB I0  Đáp án C IM  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 20 ... cách gợn sóng liên tiếp phương truyền sóng 4  0,5    0,125 m Vận tốc truyền sóng v  f  15 m/s  Đáp án B Câu 18: (Quốc gia – 2011) Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai... điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc C Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai... – 2012) Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng λ Khoảng cách hai nút sóng liền kề A 0,5λ B 2λ C 0,25λ D λ + Khoảng cách hai nút sóng liền kề nửa bước sóng  Đáp án A Câu 30: (Quốc gia – 2012)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 2017 , Các câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay