22 – cơ năng trong dao động điều hòa p1

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 22 dao động điều hòa - p1 Câu Năng lượng vật điều hoà: A Tỉ lệ với biên độ dao động B Bằng với vật vật li độ cực đại C Bằng với động vật vật li độ cực đại D Bằng với vật vật qua vị trí cân Câu Thế lắc đơn dao động điều hoà: A Bằng với lượng dao động vật nặng biên B Cực đại vật qua vị trí cân C Ln khơng đổi quỹ đạo vật coi thẳng D Không phụ thuộc góc lệch dây treo Câu Một lắc lò xo dao động theo phương trình: x = 2sin(20πt+π/2) (cm) Biết khối lượng vật nặng m = 100 g Tính chu kì lượng dao động vật: A T = s; E = 78,9.10-3 J B T = 0,1 s ; E = 78,9.10-3 J C T = s ; E = 7,89.10-3 J D T = 0,1 s ; E = 7,89.10-3 J Câu Con lắc lò xo độ cứng k = 20 N/m dao động điều hoà với biên độ cm Động vật li độ x = cm là: A 0,1 J B 0,014 J C 0,07 J D Đáp số khác Câu Một lắc lò xo độ cứng lò xo k = 40 N/m dao động điều hoà với biên độ A = cm Động cầu vị trí ứng với li độ cm là: A Eđ = 0,004 J B Eđ = 40 J C Eđ = 0,032 J D Eđ = 3204 J Câu vật dao động điều hòa A Tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đơi B Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D Bằng động vật vật tới vị trí cân Câu Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f, độ cứng lò xo k, m khối lượng E Chọn câu ĐÚNG: A E = kA/2 B E = 2mπ2f2A2 C E = 2π2f2A2 D E = mωA2/2 Câu Chọn câu SAI: A Động biến đổi chu kỳ B Động biến đổi chu kỳ với vận tốc C Tổng động không thay đổi theo thời gian D Thế biến đổi với tần số gấp lần tần số li độ Câu Vật m dao động điều hòa với tần số 1,59 Hz Khi vật vận tốc 0,71 m/s động Biên độ dao động giá trị: A cm B cm C cm D 10 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 10 Một lắc lò xo, cầu khối lượng 200 g Kích thích cho chuyển động dao động với phương trình: x = 5cos(4πt) cm Năng lượng truyền cho vật là: A (J) B 2.10-1 (J) C 2.10-2 (J) D 4.10-2 (J) Câu 11 Một vật khối lượng 750 g dao động điều hoà với biên độ cm; chu kì s ( lấy π2 = 10 ) Năng lượng dao động vật là: A 60 J B mJ C 6.10-3 mJ D 0,15 J Câu 12 Nếu vật dao động điều hồ chu kì dao động giảm lần biên độ giảm lần tỉ số lượng vật lượng vật lúc đầu là: A 9/4 B 4/9 C 2/3 D 3/2 Câu 13 Một vật dao động điều hồ phương trình x = 4cos(3t-π/6) cm vật 7,2.10-3 J Khối lượng vật là: A kg B kg C 0,1 kg D 0,2 kg Câu 14 Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng kg lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 100 N/m, dao động điều hồ Trong q trình dao động chiều dài lắc biến thiên từ 20 cm đến 32 cm vật là: A 1,5 J B 0,26 J C J D 0,18 J Câu 15 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Li độ vật động vật phân nửa lò xo là: A x = ±A√3 B x = ±A√(2/3) C x = ±A/2 D x = ±A√3/2 Câu 16 Khi nói lượng dao động điều hồ, phát biểu sau không đúng? A Tổng lượng đại lượng tỉ lệ với bình phương biên độ B Tổng lượng đại lượng biến thiên theo li độ C Động đại lượng biến thiên tuần hoàn D Tổng lượng lắc phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu Câu 17 Chọn câu câu sau nói lượng dao động điều hồ: A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng Câu 18 Trong dao động điều hoà chất điểm qua vị trí li độ nửa biên độ thì: A Động 1/3 lần B Động gấp lần C Thế động D Thế nửa động Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 19 hệ lắc lò xo dao động điều hồ sẽ: A Tăng 9/4 lần tần số dao động f tăng lần biên độ A giảm lần (khối lượng vật nặng không đổi) B Tăng 16 lần tần số dao động f biên độ A tăng gấp đôi (khối lượng vật nặng không đổi) C Tăng lần khối lượng m vật nặng biên độ A tăng gấp đơi (tần số góc ω khơng đổi) D Giảm 9/4 lần tần số góc ω tăng lên lần biên độ A giảm lần (khối lượng vật nặng không đổi) Câu 20 Một vật khối lượng kg dao động điều hồ dọc theo trục Ox với phương trình: x = 10cos(ωt + π) cm Thời gian ngắn vật từ vị trí x = - cm đến vị trí x = + cm π/30 (s) dao động vật bằng: A 0,5 J B J C 0.3 J D J Câu 21 Hai lắc lò xo dao động điều hòa tần số biên độ A1 , A2 với A1
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 – cơ năng trong dao động điều hòa p1 , 22 – cơ năng trong dao động điều hòa p1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay